Raksta ID: 285910 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

P?c jaunin??anas uz Microsoft Windows XP no sist?mas Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) vai Microsoft Windows 2000, m??inot palaist programmu Easy CD Creator vai Direct CD, var tikt par?d?t ??dus k??du zi?ojumus:
Direct CD 3

A driver is installed that causes stability problems with your system. (Instal?ts draiveris, kas sist?m? rada stabilit?tes probl?mas.)
This driver will be disabled, please contact the driver manufacturer for an update that is compatible with this version of Windows. (?is draiveris tiks atsp?jots. L?dzu, sazinieties ar draivera ra?ot?ju, lai ieg?tu atjaunin?jumu, kas ir sader?gs ar ?o sist?mas Windows versiju.)

To run the program, click Continue. (Lai palaistu programmu, noklik??iniet uz "Turpin?t".) For more information, click Details. (Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz "Detaliz?ti".)
Noklik??inot uz Continue (Turpin?t), iesp?jams, sa?emsiet ??du k??das zi?ojumu:
directcd.exe - Application Error (directcd.exe ? lietojumprogrammas k??da)

The application failed to initialize properly (0xc0000142). (Lietojumprogramma nav inicializ?ta pareizi (0xc0000142).) Click on Ok to terminate the application. (Noklik??iniet uz Labi, lai p?rtrauktu lietojumprogrammas darb?bu.)
M??inot start?t programmu Easy CD Creator 4, var par?d?t ??du k??das zi?ojumu:
Easy CD Creator 4

Easy CD Creator 4 has a known compatibility issue with this version of Windows. (Programmai Easy CD Creator 4 ar ?o sist?mas Windows versiju ir zin?ma nesader?bas probl?ma.) For an update that is compatible with this version of Windows, contact Roxio, Inc. (Lai ieg?tu atjaunin?jumu, kas ir sader?gs ar ?o sist?mas Windows versiju, sazinieties ar korpor?ciju Roxio, Inc.)

To run the program, click Continue. (Lai palaistu programmu, noklik??iniet uz "Turpin?t".) For more information, click Details. (Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz "Detaliz?ti".)
Noklik??inot uz Continue (Turpin?t), iesp?jams, sa?emsiet ??du k??das zi?ojumu:
Adaptec CD Copier

CD Copier cannot find Easy CD Creator. (Programma CD Copier nevar atrast programmu Easy CD Creator.) Please reinstall Easy CD Creator. (L?dzu, p?rinstal?jiet programmu Easy CD Creator.)

Ok (Labi)
Noklik??inot uz OK (Labi), iesp?jams, sa?emsiet ??du k??das zi?ojumu:
Adaptec CD Copier

CD Copier could not locate a supported CD-ROM reader. (Programma CD Copier nevar atrast atbalst?tu CD-ROM las?t?ju.) You will not be able to make disc-to-disc copies. (J?s nevar?sit kop?t no viena diska uz citu disku.)

Ok (Labi)

IEMESLS

??da probl?ma rodas t?p?c, ka da?as Roxio produktu versijas nav sader?gas ar sist?mu Windows XP.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, sazinieties ar korpor?ciju Roxio un ieg?stiet piln?b? sader?gu programmas Easy CD Creator versiju. Lai izvair?tos no ??s probl?mas, veiciet jaunin??anu uz Easy CD Creator 5.1.

Piez?me. ??s darb?bas nevar veikt, lai instal?tu programmu Direct CD.
 1. Lejupiel?d?jiet programmas Easy CD Creator 5.0x atjaunin?jumu 5.1. Lai to dar?tu, apmekl?jiet ?o Roxio t?mek?a vietni:
  http://www.roxio.com/enu/support/ecdc/software_updates.html
  Piez?me. Ja no korpor?cijas Roxio v?laties sa?emt atbalstu, jums programma Easy CD Creator 4.0x ir j?atjaunina uz Easy CD Creator 5.0 vai jaun?ku versiju.
 2. Veiciet dubultklik??i uz Setup.exe vai ar? ievietojiet instal?cijas CD-ROM un p?c tam noklik??iniet uz Install Easy CD Creator.
 3. Noklik??iniet uz T?l?k.
 4. Noklik??iniet uz Es piekr?tu licences l?guma nosac?jumiem un p?c tam uz T?l?k.
 5. Noklik??iniet uz Piel?got un p?c tam uz T?l?k.
 6. Noklik??iniet uz Direct CD un p?c tam uz T?l?k.
 7. Noklik??iniet uz ?is l?dzeklis neb?s pieejams un p?c tam uz T?l?k.
 8. Noklik??iniet uz Instal?t un p?c tam uz Pabeigt.
 9. Kad tiek pied?v?ts restart?t datoru, noklik??iniet uz N? (nerestart?t datoru).
 10. Veiciet dubultklik??i uz atjaunin?juma 5.1..
 11. Noklik??iniet uz J? un p?c tam uz Atjaunin?t.
 12. Noklik??iniet uz J?, lai restart?tu datoru.

STATUSS

Tas izveidots ar nol?ku.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai sa?emtu papildinform?ciju, apmekl?jiet ?o korpor?cijas Roxio t?mek?a vietni:
http://www.roxio.com/enu/default.html
Korpor?cija Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai pal?dz?tu lietot?jiem atrast tehnisko atbalstu. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez br?din?juma. Korpor?cija Microsoft negarant? ??s tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.
?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 285910 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2008. gada 31. janv?ris - P?rskat??ana: 4.1
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kberrmsg kbhowto kbenv kbprb kb3rdparty KB285910

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com