Identifikator ?lanka: 285910 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada izvr?ite nadogradnju na Microsoft Windows XP sa operativnih sistema Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) ili Microsoft Windows 2000 i poku?ate da pokrenete Easy CD Creator ili Direct CD, mo?ete dobiti slede?e poruke o gre?kama:
Direct CD 3

Instaliran je upravlja?ki program koji dovodi do problema sa stabilno??u sistema.
Ovaj upravlja?ki program ?e biti onemogu?en. Obratite se proizvo?a?u upravlja?kog programa za ispravku koja je kompatibilna sa ovom verzijom operativnog sistema Windows.

Da biste pokrenuli program, kliknite na dugme ?Nastavi?. Za vi?e informacija kliknite na dugme ?Detalji?.
Ako kliknete na dugme Nastavi, mo?da ?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
directcd.exe - gre?ka aplikacije

Aplikacija nije uspela ispravno da se pokrene (0xc0000142). Kliknite na dugme ?U redu? da biste obustavili aplikaciju.
Ako poku?ate da pokrenete Easy CD Creator 4, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
Easy CD Creator 4

Easy CD Creator 4 ima poznat problem sa kompatibilno??u sa ovom verzijom operativnog sistema Windows. Za ispravku koja je kompatibilna sa ovom verzijom operativnog sistema Windows obratite se preduze?u Roxio, Inc.

Da biste pokrenuli program, kliknite na dugme ?Nastavi?. Za vi?e informacija kliknite na dugme ?Detalji?.
Ako kliknete na dugme Nastavi, mo?da ?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
Adaptec CD Copier

CD Copier ne mo?e da prona?e Easy CD Creator. Ponovo instalirajte Easy CD Creator.

U redu
Ako kliknete na dugme U redu, mo?da ?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
Adaptec CD Copier

CD Copier ne mo?e da prona?e podr?ani CD-ROM ?ita?. Ne?ete mo?i da pravite kopije sa diska na disk.

U redu

UZROK

Do ovog pona?anja dolazi zato ?to odre?ene verzije Roxio proizvoda nisu kompatibilne sa operativnim sistemom Windows XP.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovo pona?anje, obratite se preduze?u Roxio za potpuno kompatibilnu verziju aplikacije Easy CD Creator. Da biste re?ili ovo pona?anje, izvr?ite nadogradnju na Easy CD Creator 5.1.

Napomena Ne mo?ete slediti ove korake da biste instalirali Direct CD.
 1. Preuzmite ispravku 5.1 za Easy CD Creator 5.0x. Da biste to uradili, posetite slede?u Roxio Web lokaciju:
  http://www.roxio.com/enu/support/ecdc/software_updates.html
  Napomena Morate nadograditi Easy CD Creator 4.0x na Easy CD Creator 5.0 ili noviju verziju ako ?elite da dobijete podr?ku od preduze?a Roxio.
 2. Kliknite dvaput na datoteku Setup.exe ili ubacite instalacioni CD-ROM, a zatim kliknite na dugme Instaliraj Easy CD Creator.
 3. Kliknite na dugme Dalje.
 4. Kliknite na dugme Prihvatam uslove ugovora o licenciranju, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 5. Izaberite stavku Prilago?eno, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 6. Izaberite stavku Direct CD, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 7. Izaberite stavku Ova funkcija ne?e biti dostupna, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 8. Kliknite na dugme Instaliraj, a zatim kliknite na dugme Zavr?i.
 9. Kada se od vas zatra?i da ponovo pokrenete ra?unar, kliknite na dugme Ne (nemojte ponovo pokrenuti ra?unar).
 10. Kliknite dvaput na ispravku 5.1.
 11. Kliknite na dugme Da, a zatim kliknite na dugme A?uriraj.
 12. Kliknite na dugme Da da biste ponovo pokrenuli ra?unar.

STATUS

Ovo pona?anje je tako dizajnirano.

DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija posetite slede?u Roxio Web lokaciju:
http://www.roxio.com/enu/default.html
Microsoft obezbe?uje kontakt informacije nezavisnih proizvo?a?a da bi vam pomogao pri pronala?enju tehni?ke podr?ke. Ove kontakt informacije mogu da se promene bez obave?tenja. Microsoft ne garantuje ta?nost kontakt informacija nezavisnih proizvo?a?a.
Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 285910 - Poslednji pregled: 8. oktobar 2007. - Revizija: 4.1
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbenv kb3rdparty kberrmsg kbhowto kbprb KB285910

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com