Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 nhóm tr? chuy?n công c? qu?n tr?: tháng 7 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2859585 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Gi?i thi?u

V?n đ? c?p nh?t này s?a ch?a

B?n C?p Nh?t tích l?y này gi?i quy?t v?n đ? sau đây:
2861315 Ngư?i dùng không th? th?c hi?n hành đ?ng như ngư?i đ?i di?n sau khi đăng xu?t t? m?t khách hàng tr? chuy?n nhóm Lync 2010
B?n c?p nh?t này c?ng gi?i quy?t các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
 • 2707265 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, nhóm tr? chuy?n công c? qu?n tr?: tháng 6 năm 2012
 • 2672318 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, nhóm tr? chuy?n công c? qu?n tr?: tháng 2 2012
 • 2636063 Mô t? v? C?p Nh?t cho Lync Server 2010, nhóm tr? chuy?n công c? qu?n tr?: tháng 11 năm 2011
 • 2500445 Mô t? v? C?p Nh?t cho Lync Server 2010, nhóm tr? chuy?n công c? qu?n tr?: tháng 4 năm 2011
 • 2467764 Mô t? v? C?p Nh?t cho Lync Server 2010, nhóm tr? chuy?n công c? qu?n tr?: tháng 1 năm 2011
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? Microsoft Lync 2010 nhóm tr? chuy?n công c? qu?n tr? v?n đ? đư?c c? đ?nh trong b?n C?p Nh?t tích l?y, và là ngày tháng năm 2013.
Bài vi?t này bao g?m các thông tin sau v? cumulative update:
 • Các v?n đ? c?p nh?t tích l?y s?a ch?a.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y.
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y.
 • Cho dù cumulative update đư?c thay th? b?i b?t k? C?p Nh?t tích l?y khác.
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? đăng k?.
 • Các t?p tin C?p Nh?t tích lu? có ch?a.

Thông tin thêm

Microsoft t?i v? Trung tâm

T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói MgcAdmin.msp bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng 7 năm 2013

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này tích l?y.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này tích l?y.

Thông tin thay th?

B?n C?p Nh?t tích l?y này thay th? C?p Nh?t tích l?y sau đây:
2707265 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, nhóm tr? chuy?n công c? qu?n tr?: tháng 6 năm 2012

Đăng k? thông tin

Đ? s? d?ng m?t trong các b?n C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? đăng k?.

C?p nh?t thông tin cài đ?̃t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, áp d?ng các gói Mgcadmin.msp trên m?t máy tính có công các Lync 2010 nhóm tr? chuy?n c? qu?n tr? cài đ?t.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. B?n c?p nh?t này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? kh?c ph?c v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Sau khi C?p Nh?t đư?c cài đ?t, các phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p, ho?c phiên b?n m?i hơn c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Appshapi.dll4.0.7577.43781,140,29614-Tháng hai-1321:14x 86
Appshcom.dll4.0.7577.4378282,18414-Tháng hai-1321:14x 86
Appshvw.dll4.0.7577.43881,896,60011-Tháng tư-136:27x 86
File_adminlib.dll4.0.7577.4398477,85627-Tháng sáu-137:41x 86
File_admintool.exe4.0.7577.4398187,04027-Tháng sáu-137:43x 86
File_clientcommon.dll4.0.7577.43982,435,75227-Tháng sáu-137:42x 86
File_endpoint.dll4.0.7577.40711,043,22424 Tháng hai, 1212:41x 86
File_mgccommon.dll4.0.7577.4051449,30415-Tháng 11-1119:54x 86
File_uccptransport.dll4.0.7577.4398383,65627-Tháng sáu-137:43x 86
Rtmpltfm_dll4.0.7577.43986,417,56827-Tháng sáu-137:41x 86
Uccp_dll4.0.7577.43985,957,27227-Tháng sáu-137:43x 86
Uccp_pia_dll4.0.7577.4398428,74427-Tháng sáu-137:43x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2859585 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync 2010 Group Chat
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2859585 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2859585

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com