thi?t b? iOS khng th? ?ng b? ha h?p th trong mi tr?ng Exchange Server 2010

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2860037 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng nhi?u ng?i dng ?ng b? ho h?p th c?a h? trong m?t mi tr?ng Microsoft Exchange Server 2010 b?ng cch s? d?ng thi?t b? c?a Apple nh iPhone ho?c iPad. Cc thi?t b? c?a Apple ang ch?y iOS 5.0 ho?c iOS 6.0 ho?c phin b?n m?i hn so v?i iOS 5.0 ho?c iOS 6.0. Trong tr?ng h?p ny, vi?c s? d?ng CPU cao (kho?ng 80-100 ph?n trm) x?y ra trn my ch? truy c?p khch hng (CAS). Sau , cc ?ng b? ho khng thnh cng, v nh?ng ng?i dng khng th? nh?n b?c e-mail m?i.

Nguyn nhn

V?n ? ny x?y ra v? khng hi?u qu? throttling ?i t?ng bi ?c s? d?ng ? ?ng b? ha yu c?u. Chng tr?nh kha ?c s? d?ng ? phn b? cc b? ?m trong h? bi ? cc ch? ? l dnh cho ng?i dng c nhn v c?n thi?t ? ch? ?i cho th?i gian di trong i?u ki?n t?i cao. Chi?u di hng ?i ch? ?i ti?p t?c tng, v do lm gi?m nh?ng kinh nghi?m ng?i dng.

Gi?i php

? gi?i quy?t v?n ? ny, ci ?t chuyn bi?t b?n C?p Nh?t rollup sau y:
2866475 M t? Update Rollup 2 cho Exchange Server 2010 SP3

T?nh tr?ng

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho".

Cc s?n ph?m bn th? ba m bi vi?t ny th?o lu?n ?c s?n xu?t b?i cng ty ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft a ra khng c b?o hnh, ng? ? hay cch khc, v? hi?u su?t ho?c ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m ny.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2860037 - L?n xem xt sau cng: 13 Thang Tam 2013 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3, khi ?c dng v?i:
    • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
    • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
T? kha:
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2860037 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2860037

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com