Straipsnio ID: 286040 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka?iame straipsnyje apra?oma, kaip pa?alinti Microsoft Outlook, kai j?s negalite si?sti arba gauti el. lai?k?. Straipsnyje nurodomi trik?i? ?alinimo veiksmus Outlook 2007, Outlook 2003 ir Outlook 2002. Jei naudojate ankstesn? programos Outlook versij?, kreiptis ? "Pana?ios problemos ir sprendimai" skyrius straipsnis, kad yra susij?s su savo versija. ?is straipsnis skirtas pradedantiesiems, pa?engusiems kompiuterio vartotojams.
Jums gali b?ti papras?iau atlikti nurodytus veiksmus, pirma atsispausdinus ?? straipsn?.

Prie? trik?i? diagnostik?, nustatyti, ar j?s galite prisijungti prie interneto

Pirmiausia reik?t? pabandyti nustatyti, ar j?s galite prisijungti prie interneto. Jei esate prisijung? prie interneto, bet negalite si?sti arba gauti el. lai?kus, eikite ? metodas 1 sukurti nauj? el. pa?to profil?.

Jei negalite prisijungti prie interneto, tai gali b?ti prie?astis, kad j?s negalite si?sti arba gauti el. lai?k?. J?s galite susisiekti su j?s? ISP. Po to, kai j?s? interneto ry?ys atkuriamas, bandyti si?sti sau el. patikrinti ar j?s? problema bus i?spr?sta. Jei vis dar negalite si?sti arba gauti el. lai?k? po j?s? interneto ry?ys atkuriamas, eikite ? 1 metod?.

1 Metodas: Sukurti nauj? el. pa?to profil?

Video: Kaip sukurti ir sukonfig?ruoti el. pa?to profil? programoje "Outlook"

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video1
UUID =2a3ef886-a3b7-4e34-a13d-65b7ffb41737 VideoUrl =http://aka.ms/y0njgx
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video2

1 Veiksmas: Atidarykite dialogo lang? pa?to s?ranka

 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Paleisti, tipo Kontrol?s ? ? Atidaryti langel?, o tada spustel?kite gerai.
 2. Priklausomai nuo j?s? kompiuteryje veikia Windows versij?, atlikite vien? i? ?i? veiksm?:
  • Windows XP:

   Jei j?s esate ? kategorij? rodin?, spustel?kite Vartotoj? abonementai, tada spustel?kite Pa?tas.
   Jei esate ne ? kategorij? rodin?, du kartus spustel?kite pa?tas.
  • Windows Vista:

   Spustel?kite Vartotoj? abonementai, tada spustel?kite Pa?tas.
 3. ? Pa?to s?ranka atsidaro dialogo langas.

2 Veiksmas: Paleiskite vedl?, nauj? profil?

 1. Spustel?kite Rodyti profilius.
 2. Spustel?kite Prid?ti prad?ti nauj? profilio vedl?.

3 Veiksmas: Sukurkite profil?

 1. ? ? Profilio pavadinimas ?ra?ykite Bandymas, tada spustel?kite gerai prie naujo el. pa?to profilio pavadinimas.
 2. Atlikite veiksmus, tinka j?s? "Outlook" versij?:
  • Microsoft Office Outlook 2010
   1. Paspauskite, jei norite pasirinkti, Neautomatiniu b?du konfig?ruoti serverio parametrus ?ym?s langel?.
   2. Spustel?kite Kitas.
   3. D?l to Pasirinkite paslaugos spustel?kite Interneto el. pa?to.
   4. Spustel?kite Kitas.
   5. U?pildykite laukus, kad Interneto el. pa?to parametrai dialogo lange. ?sitikinkite, kad ? S?skaitos tipas parametras nustatytas kaip POP3.

    Pastaba ?veskite informacij? i? ISP arba el. pa?to administratorius, kad Gaunamo pa?to serveris langel? ir be to Siun?iamo pa?to serveris (SMTP) langel?.
   6. Spustel?kite Kitas, vykdykite nurodymus, kad baigti nustatyti abonement? ir spustel?kite Apdaila.
   7. J?s? naujas profilis sukuriamas. Pereikite prie 4 veiksmo.
  • Microsoft Office Outlook 2007
   1. Paspauskite, jei norite pasirinkti, Neautomatiniu b?du konfig?ruoti serverio parametrus ?ym?s langel?.
   2. Spustel?kite Kitas.
   3. D?l to Pasirinkite el. pa?to tarnyb? spustel?kite Interneto el. pa?to.
   4. Spustel?kite Kitas.
   5. U?pildykite laukus, kad Interneto el. pa?to parametrai dialogo lange. ?sitikinkite, kad ? S?skaitos tipas parametras nustatytas kaip POP3.

    Pastaba ?veskite informacij? i? ISP arba el. pa?to administratorius, kad Gaunamo pa?to serveris langel? ir be to Siun?iamo pa?to serveris (SMTP) langel?.
   6. Spustel?kite Kitas, vykdykite nurodymus, kad baigti nustatyti abonement? ir spustel?kite Apdaila.
   7. J?s? naujas profilis sukuriamas. Pereikite prie 4 veiksmo.
  • Microsoft Office Outlook 2003 ir ankstesn?mis programos Outlook versijomis
   1. Spustel?kite Prid?ti nauj? el. pa?to abonement?.
   2. Spustel?kite Kitas.
   3. Spustel?kite POP3.
   4. Spustel?kite Kitas.
   5. U?pildykite laukus, kad Interneto el. pa?to parametrai dialogo lange. ?sitikinkite, kad ? S?skaitos tipas parametras nustatytas kaip POP3.

    Pastaba ?veskite informacij? i? ISP arba el. pa?to administratorius, kad Gaunamo pa?to serveris ir Siun?iamo pa?to serveris (SMTP) d???s.
   6. Spustel?kite Kitas.
   7. Spustel?kite Apdaila.
   8. J?s? naujas profilis sukuriamas. Pereikite prie 4 veiksmo.

4 ?ingsnis: Nustatykite numatytasis profilis

 1. D?l to Pa?tas dialogo, kaip ? Kai pradeda Microsoft Outlook naudoti ?? profil? langelyje, spustel?kite, jei norite pasirinkti nauj? profil?, kur? suk?r?te atlikdami 3 veiksm?.
 2. Spustel?kite gerai.
 3. Naudokite "Outlook" si?sti sau.

  Jeigu s?kmingai gaunate el. lai?k?, j?s baig?te trik?i? ?alinimo problema.

  Jei negaunate el. lai?ko, sukurti nauj? profil? nepavyko i?spr?sti j?s? problem?. Pabandykite 2 metod?.

  Pastaba Jei naudojate Dial-Up Networking prisijungti prie interneto, deja, ?iame straipsnyje n?ra gal?s jums pad?ti. Perduoti ? "Tolesni ?ingsniai" skyrius papildomas parinktis.

2 Metodas: Nustatyti TCP/IP kaip numatytasis protokolas

Jei sukuriate nauj? profil? nepavyko i?spr?sti j?s? problem?, TCP/IP gali b?ti nurodyta ne kaip j?s? numatyt?j? interneto protokolas. Atlikite ?iuos veiksmus ir nustatyti TCP/IP kaip j?s? numatytasis protokolas prisijungti prie interneto.

1 Veiksmas: Atidarykite dialogo lang? tinklo ypatyb?s

 1. Priklausomai nuo j?s? kompiuteryje veikia Windows versij?, atlikite vien? i? ?i? veiksm?:
  • Windows XP ar Windows 2000: Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Paleisti.
  • Windows Vista: Spustel?kite Prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   VistaStartButton
   .
 2. Tipo ncpa.cpl ir paspauskite ?veskite Nor?dami atidaryti, Tinklo ry?iai lange.
 3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite savo prisijungimo prie interneto, o tada spustel?kite Ypatyb?s.

  Pastaba Jei rodoma daugiau nei vieno ry?io ? Tinklo ry?iai lange ry??, kur? naudojate jungdamiesi prie interneto tur?t? pasakyti Prijungtas ar ka?kas pana?aus.

2 Veiksmas: Patikrinkite, ar kad ry?ys naudoja TCP/IP

 1. D?l to Bendrosios skirtukas, patikrinkite, ar ? Interneto protokolas (TCP/IP) ?ym?s langelis yra pa?ym?tas. Jei ne, spustel?kite pasirinkti, Interneto protokolas (TCP/IP) ?ym?s langel?.
 2. Spustel?kite gerai.
 3. Spustel?kite taip Jei b?site paraginti paleisti kompiuter? i? naujo.
 4. Naudokite "Outlook" si?sti sau.

  Jeigu s?kmingai gaunate el. lai?k?, j?s baig?te trik?i? ?alinimo problema.

  Jei negaunate el. lai?k?, deja, ?is straipsnis jums nepad?jo. Perduoti ? "Tolesni ?ingsniai" skyrius papildomas parinktis.

Pana?ios problemos ir sprendimai

?io straipsnio versijos Microsoft Outlook 2000, ?r. 254832.
?io straipsnio versijos Microsoft Outlook 98, ?r. 256572.
?io straipsnio versijos Microsoft Outlook 97, ?r. 256574.

Tolesni ?ingsniai

Jei ?i? metod? nepad?jo jums, galite naudoti Microsoft klient? palaikymo tarnybos svetain?je rasti kit? sprendim? ? j?s? problem?. ? paslaugas, kurios Microsoft klient? palaikymo paslaugos ?iniatinklio svetaini? yra ?ie:
 • Ie?koti ?ini? baz?s: Ie?kokite technin?s pagalbos informacijos ir savitarpio pagalbos priemoni? Microsoft produktams.
 • Sprendim? centrams: Rodyti specifines da?niausiai u?duodamus klausimus ir remti akcentai.
 • Kitos palaikymo parinktys: Naudoti internete Nor?dami u?duoti klausim?, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimo tarnyba, arba pateikti savo nuomon?.
Jei ir toliau susidursite su si?sdami ir gaudami lai?kus programoje "Outlook", galite kreiptis paramos:
http://support.Microsoft.com/contactus

Daugiau informacijos

Kitos interneto ry?io problemas

Toliau pateikiamame s?ra?e apra?omi galimas prie?astis bei interneto ry?io problemas:
 • Dauguma interneto adres? ir ry?io parametr? yra Did?iosios ir ma?osios raid?s. Patikrinkite, ar tinkamas did?i?sias raides.
 • Nustatyti interneto ry??, o tada paleiskite "Outlook". Jei gaunate klaidos prane?im? bandydami si?sti arba gauti el. lai?kus, patvirtinti visus interneto pa?to parametrus su savo ISP. Galb?t ?ved?te DNS adresu ar naujien? serverio adres? vietoj pa?to serverio adres?.
 • Nuotolinis pa?tas konfig?racijos gali sukelti netik?t? rezultat?. Jei galite konfig?ruoti nuotolin? pa?to paslauga, galite prarasti ry?ius. Kita vertus, el. pa?to negalima si?sti arba gavo kaip tik?tasi.

Savyb?s

Straipsnio ID: 286040 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbexpertiseinter kbceip kbtshoot kbemail kbconfig kbvideocontent kbmt KB286040 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 286040

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com