K? koplietot kontaktpersonas no Outlook profiliem

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 286044 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
?? raksta versiju par programmu Microsoft Outlook 2000 (CW) skatiet 253480.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

?aj? rakst? ir izkl?st?ts, k? viens lietot?js var koplietot kontaktus starp da??du Microsoft Outlook profils. Koncepcijas ?aj? pant? attiecas ar? uz cit?m Outlook komponenti, piem?ram, pasts un kalend?rs.

Papildindorm?cija

Iesp?jams, vajag koplietot kontaktpersonu vienumu no Outlook profiliem. P?rmai?us, j?s varat kop?t mapi Kontaktpersonas no viena Outlook profila uz citu, lai p?c noklus?juma personisko mapju (. pst) failu vai k? atsevi??a mape Kontaktpersonas savu personisko mapju failu, izmantojiet mapi Kontaktpersonas.

Ja v?laties koplietot mapes kontaktpersonas starp profiliem, j?izmanto profili, kas nor?da uz vienu un to pa?u Microsoft Exchange serveris pastkasti. Ja profili nenor?da uz pa?u Exchange serveris pastkast?, profilus nevar koplietot mapi Kontaktpersonas un atjaunin?jumus nevar autom?tiski.

??di apspriest, k? kop?t vai p?rvietot kontaktinform?ciju no viena profila uz citu. P?c tam, kad p?rvietojat vai kop?jat kontaktinform?cija, inform?cija katr? profil? veikt?s izmai?as ir unik?li. Turkl?t, ja kontaktpersonu mapes tiek saglab?ti personisko mapju failu, ka failu nevar atv?rt ar diviem da??diem profiliem vienlaic?gi.

Mapes kontaktpersonas var b?t:
 • Import?ti no pst failam vien? profil? uz citu .pstfile atsevi??u profilu.
 • Eksport?ti no personisk?s mapes vien? profil?, .pstfile cit? profil? un p?c tam j?atver atsevi??i uz folderlist.

K? no viena profila uz otro profil? personisko mapju (. PST) faila personisko mapju (. PST) failu import??ana

. Pst fail? atsevi??u profilu import??anai no. pst faila vien? profil?:

No 2013 Outlook un Outlook 2010:
 1. izv?lne Failsnoklik??iniet uz Info, un p?c tam noklik??iniet uz konta iestat?jumi.
 2. Atlasiet konta iestat?jumu no nolai?am? saraksta.
 3. Noklik??iniet uz datu failus tab.
 4. Atlasiet personisko mapju (ja p?rd?v?j?t personiskaj? map? ar citu nosaukumu, noklik??iniet uz ?? v?rda), un p?c tam noklik??iniet uz Iestat?jumi. Pierakstiet ce?u uz. pst failu.
 5. Noklik??iniet uz Labiun p?c tam noklik??iniet uz izsl?gt.
 6. Izv?ln?Fails noklik??iniet uz Atv?rtun p?c tam noklik??iniet uz Import?t.
 7. Izv?lieties veicamo darb?bu veikt sarakst? dialoglodzi?? import??anas un eksport??anas vedn? noklik??iniet uz Import?t no citas programmas vai failaun p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 8. Sarakst? Atlasiet faila tipu, ko import?t no noklik??iniet uz Personisko mapju (. pst)un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 9. ?aj? Fails, uz import?t dialogu sarakst?, ierakstiet ce?u vai noklik??iniet uz P?rl?kot atrast. pst failu, ko identific?j?t so?us no 1 l?dz 4. Atlasiet v?lamo opciju un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 10. ?aj? Atlasiet mapi, kur? import?t no sarakstu, noklik??iniet uz kontaktpersonu mapes, kuru v?laties import?t. P?rliecinieties, vai noklik??in?t uz atlas?t Iek?aut apak?mapes izv?les r?ti?a, ja tas ir nepiecie?ams.
 11. Noklik??iniet uz Import?t vienumus v?r? pa?reiz?j? mapeun p?c tam noklik??iniet uz pabeigt.
Programmas Outlook kontaktpersonu vienumi importu uz m?r?a mapi.

Outlook 2007 un Outlook 2003:
 1. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Datu faila p?rvald?ba.
 2. Noklik??iniet uz Personisk?s mapes (ja j?su personisk? mape ir p?rd?v?ta, ar citu nosaukumu, noklik??iniet uz ?? v?rda), un p?c tam noklik??iniet uz Iestat?jumi. Pierakstiet ce?u uz. pst failu.
 3. Noklik??iniet uz Labiun p?c tam noklik??iniet uz izsl?gt.
 4. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Import?t un eksport?t.
 5. Sarakst? piedal?ties darb?bu, kuru veikt , noklik??iniet uz Import?t no citas programmas vai failaun p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 6. Sarakst? Atlasiet faila tipu, ko import?t no noklik??iniet uz Personisko mapju (. pst)un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 7. Sarakst? faila import??ana ierakstiet ce?u vai noklik??iniet uz P?rl?kot , lai atrastu. pst failu, ko identific?j?t so?us 1 l?dz 3. Atlasiet v?lamo opciju un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 8. Sarakst? Atlasiet mapi, kur? import?t no noklik??iniet uz kontaktpersonu mapes, kuru v?laties import?t. P?rliecinieties, ka noklik??inot atz?m?jiet izv?les r?ti?a Iek?aut apak?mapes , ja nepiecie?ams.
 9. Noklik??iniet uz Import?t vienumus uz CurrentFolderun p?c tam noklik??iniet uz pabeigt.
Programmas Outlook kontaktpersonu vienumi importu uz m?r?a mapi.

K? eksport?t kontaktpersonas personisko mapju (. PST) failu cit? profil? no personisk?s mapes vien? profil? un p?c tam atveriet atsevi??i mapi sarakst? iek?aut?s kontaktpersonas

No 2013 Outlook un Outlook 2010:
 1. Uz failu cilni, noklik??iniet uz Opcijas.
 2. Jo programmas Outlook opcijas dialoglodzi??, noklik??iniet uz papildu.
 3. Noklik??iniet uz Eksport?t.
 4. ?aj? Izv?lieties veicamo darb?bu veikt lodzi?u, noklik??iniet uz Eksport?t failuun p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 5. Programm? Izveidot failu ar tipu sarakstu, noklik??iniet uz Outlook datu fails (. pst)un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 6. Noklik??iniet uz kontaktpersonu mapes, kuras v?laties eksport?t no (izv?l?ties iek?aut apak?mapes, ja tas ir nepiecie?ams), un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 7. dialoglodzi?? Saglab?t eksport?to failu k? ierakstiet jaunu nosaukumu, kuru v?laties izmantot. pst failu, ierakstiet ce?u, kuru v?laties personisko mapi, kur? atrodas, un p?c tam noklik??iniet uz N?kamais.
 8. Microsoft personisko mapju izveido?ana dialoglodzi??, noklik??iniet uz Labi. Kontaktpersonu map?, kuru atlas?j?t, tiek eksport?ti uz jauno. pst failu.
 9. Atveriet Outlook, izmantojot profilu, kuru v?laties import?t kontaktpersonas.
 10. Uz failu cilni, noklik??iniet uz Atv?rtun p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt Outlook datu fails.
 11. Atrodiet eksport?to. pst failu, kuru izveidoj?t so?us no 1 l?dz 8, noklik??iniet uz. pst faila un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
Tiek atv?rts Outlook. pst failu ar kontaktpersonu mapi, ko esat atlas?jis mapi sarakst?.

Outlook 2007 un Outlook 2003:
 1. Izv?ln? Skats noklik??iniet uz Mapju saraksts.
 2. Mapju saraksts r?t? atlasiet vajadz?go mapi toshare.
 3. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Import?t un eksport?t.
 4. ?aj? Izv?lieties veicamo darb?bu veikt<b00> </b00> lodzi?u, noklik??iniet uz Eksport?t failuun p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 5. Izveidojiet faila tipu sarakst? noklik??iniet uz Personisko mapju failu (. pst)un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 6. Noklik??iniet uz kontaktpersonu mapes, kuras v?laties eksport?t no (izv?l?ties iek?aut apak?mapes, ja nepiecie?ams), un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 7. dialoglodzi?? Saglab?t eksport?to failu k? ierakstiet jaunu nosaukumu. pst failam, tipa ce?u maga slava nepiecie?ama personisk? mape atrodas, un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 8. Dialoglodzi?a Microsoft personisko mapju izveide noklik??iniet uz Labi. Kontaktpersonu map?, kuru atlas?j?t, tiek eksport?ti uz new.pst failu.
 9. Atveriet Outlook, izmantojot profilu, kuru v?laties importthe kontaktus.
 10. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Atv?rtun p?c tam noklik??iniet uz Outlook datu fails.
 11. Atrodiet eksport?to. pst failu, kuru izveidoj?t steps1 l?dz 8, noklik??iniet uz. pst faila un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
Tiek atv?rts Outlook. pst failu ar kontaktpersonu mapi, ko esat atlas?jis mapi sarakst?.

K? izmantot publisk?s mapes, lai koplietotu kontaktpersonas ar

Ja Exchange serveris administrators izveido publisk?s mapes, var izveidot publisk?s kontaktpersonu mapi, kuru var koplietot vair?kiem profiliem un vair?ki lietot?ji vienlaic?gi. Pla??ku inform?ciju par to, k? p?rvald?t publisk?s mapes Exchange Server dator?, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
169198 XADM: Padoms p?rvald?bai publiskaj?s map?s

Rekviz?ti

Raksta ID: 286044 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 19. septembris - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
Atsl?gv?rdi: 
kbcontacts kbinfo kbmt KB286044 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 286044

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com