SQL Server không đư?c h? tr? trên m?t hệ điều hành Windows trên trư?ng h?p nh?y c?m đư?c kích ho?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2860895 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

Microsoft SQL Server không đư?c h? tr? trên hệ điều hành Windows trên trư?ng h?p nh?y c?m đư?c kích ho?t.

Thông tin thêm

B?n có th? vô hi?u hóa ho?c kích hoạt Windows h?t nhân trư?ng h?p insensitivity b?ng cách s? d?ng các khóa registry sau đây:

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\kernel 
DWORD "obcaseinsensitive"

SQL Server d?a trên giá tr? m?c đ?nh Windows c?a 1 (m?t) cho các phím này.

Lưu ? Ngay sau khi nút ch?n m?t này đư?c đ?t thành 0 (zero) trên m?t h? th?ng mà trên đó các SQL Server đư?c cài đ?t chuyên bi?t, ho?t đ?ng c?a thi?t l?p phím quay l?i 1 (m?t) không ph?i là m?t k?ch b?n th? nghi?m cho SQL Server. Ngoài ra, hành vi này không đư?c h? tr?. V? v?y, chúng tôi khuyên b?n nên m?t cài đ?t chuyên bi?t l?i s?ch c?a SQL Server trên m?t máy ch? mà khóa này đ? không bao gi? đư?c thay đ?i.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xemLàm th? nào đ? c?u h?nh trư?ng h?p nh?y c?m cho t?p đ? đ?t tên tin và m?c tin thư thoại.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2860895 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Community Technology Preview
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Integration Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbinfo kbtshoot kbmt KB2860895 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2860895

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com