Không h?p l? do l?i trang l?i x?y ra trong Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 286180 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
N?u bài vi?t này không mô t? các v?n đ? liên quan đ?n ph?n c?ng c?a b?n, xin vui l?ng xem trang Web Microsoft sau đây đ? xem các bài vi?t v? ph?n c?ng:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx/W98?Sid=460
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

N?u b?n đang s? d?ng Windows 95 ho?c Windows 98, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Chương tr?nh này đ? th?c hi?n m?t ho?t đ?ng b?t h?p pháp và s? đư?c t?t. N?u v?n đ? v?n t?n t?i, h?y liên h? v?i nhà vi?t chương tr?nh.
Khi b?n nh?p vào Thông tin chi ti?t, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Chương tr?nh gây ra m?t l?i trang không h?p l? trong mô-đun tên mô-đun t?i Đ?a ch? b? nh?.
Sau khi b?n b?m OK, chương tr?nh t?t.

N?u b?n đang s? d?ng Windows Millennium Edition (Me), b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Chương tr?nh đ? gây ra m?t l?i trong tên mô-đun.
Chương tr?nh s? đóng ngay bây gi?.
N?u b?n ti?p t?c g?p v?n đ?,
H?y th? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
Đ? xem chi ti?t, b?m phím ALT + D, ho?c m? t?p tin Faultlog.txt trong thư m?c Windows.

NGUYÊN NHÂN

Thông báo l?i này có th? x?y ra đ?i v?i b?t k? l? do sau đây:
  • M?t s? ki?n b?t ng? đ? x?y ra trong Windows. M?t thông báo l?i "không h?p l? trang l?i" thư?ng ch? ra r?ng m?t chương tr?nh không đúng cách c? g?ng đ? s? d?ng b? nh? truy c?p ng?u nhiên (RAM). Ví d?, thông báo l?i này có th? x?y ra n?u m?t chương tr?nh ho?c m?t thành ph?n Windows l?n đ?c ho?c vi?t đ? m?t b? nh? v? trí mà không đư?c c?p phát cho nó. Khi hành vi này x?y ra, chương tr?nh có th? có kh? năng ghi đè lên và tham nh?ng m? chương tr?nh khác trong khu v?c đó c?a b? nh?.
  • M?t chương tr?nh đ? yêu c?u d? li?u mà không ph?i là hi?n nay trong b? nh? ?o, và Windows c? g?ng đ? l?y d? li?u t? thi?t b? lưu tr? và t?i nó vào b? nh? RAM. M?t thông báo l?i "không h?p l? trang l?i" có th? x?y ra khi Windows không th? xác đ?nh v? trí các d? li?u. Hành vi này thư?ng x?y ra khi khu v?c b? nh? ?o tr? thành b? h?ng.
  • H? th?ng b? nh? ?o đ? tr? thành không ?n đ?nh v? s? thi?u h?t c?a v?t l? b? nh? (RAM).
  • H? th?ng b? nh? ?o đ? tr? thành không ?n đ?nh v? thi?u không gian đ?a.
  • Khu v?c b? nh? ?o b? h?ng b?i m?t chương tr?nh.
  • M?t chương tr?nh đang c? truy c?p d? li?u đang đư?c thay đ?i b?i m?t chương tr?nh đang ch?y.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, xác đ?nh khi thông báo l?i đ?u tiên x?y ra. Ngoài ra, xác đ?nh, n?u g?n đây b?n đ? th?c hi?n thay đ?i đ? máy tính, ví d?, b?n cài đ?t ph?n m?m ho?c thay đ?i c?u h?nh ph?n c?ng.

S? d?ng m?t kh?i đ?ng s?ch s? x? l? s? c? th? t?c đ? giúp b?n xác đ?nh nguyên nhân gây ra các thông báo l?i.

Đ? có thêm thông tin v? th? t?c kh?i đ?ng s?ch, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
243039 Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch trong Windows 95
192926 Làm th? nào đ? th?c hi?n kh?i đ?ng s?ch g? r?i cho Windows 98
267288 Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch trong Windows Millennium Edition

THÔNG TIN THÊM

LƯU ?: Đ? có hi?u qu? hơn t?m ki?m cơ s? ki?n th?c Microsoft, s? d?ng t? khóa có liên quan đ?n v?n đ? c?a b?n. N?u b?n đang t?m ki?m gi?i đáp th?c m?c thông tin không đư?c đ? c?p trong bài vi?t này, t?m ki?m cơ s? ki?n th?c Microsoft m?t l?n n?a b?ng cách s? d?ng t? khóa đư?c li?t kê trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
242450 Làm th? nào đ? truy v?n cơ s? ki?n th?c Microsoft b?ng cách s? d?ng t? khóa

Thu?c tính

ID c?a bài: 286180 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kberrmsg kbinvalidpagefault kbprb kbtshoot kbmt KB286180 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:286180

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com