Làm th? nào đ? theo d?i "S? cho phép t? ch?i" l?i trên t?p tin DLL

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 286198 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Khi b?n c? g?ng t?o ra m?t thành ph?n ho?c truy c?p vào m?t phương pháp, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Th?i gian ch?y l?i '70': Permission Denied
Ho?c b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau t? Active Server Pages (ASP):
L?i lo?i:
H? ph?c v? đ?i tư?ng, ASP 0178 (0x80070005)
Các cu?c g?i đ?n Server.CreateObject th?t b?i trong khi ki?m tra quy?n truy c?p.
Truy c?p b? t? ch?i đ? đ?i tư?ng này.
/ Test/abort.asp, d?ng 3
Các l?i này có ngh?a r?ng có không đ? quy?n đ? truy c?p vào m?t t?p tin.

THÔNG TIN THÊM

Đ? t?m các t?p tin thư vi?n liên k?t đ?ng (DLL) mà trên đó ngư?i g?i có quy?n truy c?p không đ?, b?n có th? theo d?i t?t c? các truy c?p vào t?t c? các t?p tin v?i các công c? Filemon. Tương t? như v?y, b?n có th? theo d?i t?t c? các cu?c g?i đi vào s? đăng k? v?i các công c? Regmon. B?n có th? t?i v? c? hai c?a nh?ng công c? này t? v? trí Sysinternals sau:
http://www.Microsoft.com/technet/Sysinternals/Default.mspx

Bư?c đ? n?m b?t s? cho phép các v?n đ?

  1. B?t đ?u Filemon. Công c? ngay l?p t?c cu?n và s? g?i r?t nhi?u thông tin v? quá tr?nh đó truy c?p vào t?p tin đó. Nó c?ng s? hi?n th? các k?t qu? c?a nh?ng tương tác.
  2. Tái s?n xu?t l?i, và nh?p vào kính lúp trên thanh công c? đ? cho bi?t Filemon ng?ng khai thác g?.
  3. Lưu k?t qu? vào m?t t?p s? ghi.
  4. Trong Microsoft Excel, m? Nh?t k? như m?t t?p tin văn b?n. Trong thu?t s? v? làm th? nào đ? chuy?n đ?i các t?p tin văn b?n vào m?t b?ng tính, h?y nh?p vào K?t thúc.
  5. Trong Excel, trên các D? li?u tr?nh đơn, nh?p vào Bộ lọc, và sau đó nh?p vào AutoFilter l?c k?t qu?.
  6. Trên các K?t qu? c?t, nh?p vào Permission Denied.
Trong các Quá tr?nh c?t, b?n có th? th?y quá tr?nh đó đ? c? g?ng đ? truy c?p vào các t?p tin; trong các Đường dẫn c?t, b?n có th? xem t?p tin đó đ? nh?n đư?c l?i "Permission denied". B?n có th? đ?t l?i c?p phép NTFS vào t?p này đ? gi?i quy?t v?n đ?.

Các s?n ph?m c?a bên th? ba s? đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 286198 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft COM+ 1.0
  • Microsoft Transaction Services 2.0
T? khóa: 
kberrmsg kbhowto kbmt KB286198 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:286198
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com