Hotfix rollup 2862063 có s?n cho Khuôn kh? .NET 5 in Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 SP2 và Windows Vista SP2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2862063 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? hotfix rollup 2862063, đó là có s?n cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5. Hotfix rollup này kh?c ph?c m?t s? v?n đ? trong Khuôn kh? .NET 4.5. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? mà các hotfix gi?i quy?t, h?y xem ph?n "Thông tin".

Thông tin thêm

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? bài vi?t này mô t?. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Cho m?t danh sách đ?y đ? các thông tin v? chi phí h? tr? và b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có .NET Framework 4.5 đư?c cài đ?t trên máy tính đang ch?y m?t h? đi?u hành:
  • Windows 7 gói d?ch v? 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 R2 SP1
  • Windows Server 2008 gói d?ch v? 2 (SP2)
  • Windows Vista SP2

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này n?u b?t k? t?p tin b? ?nh hư?ng đang đư?c s? d?ng. Chúng tôi khuyên b?n đóng t?t c? các ?ng d?ng d?a trên NET Framework trư?c khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Gói hotfix này không thay th? m?t gói hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n .
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a .NET Framework 4.5 trong Windows 7, Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
CLR.dll4.0.30319.191186,882,87227 Tháng b?y năm 201304:37
mscordacwks.dll4.0.30319.191181,299,54427 Tháng b?y năm 201304:37
mscordbi.dll4.0.30319.191181,096,78427 Tháng b?y năm 201304:37
mscorlib.dll4.0.30319.191185,173,32827 Tháng b?y năm 201302:58
SOS.dll4.0.30319.19118747,06427 Tháng b?y năm 201304:37
System.Management.dll4.0.30319.19118405,61627 Tháng b?y năm 201302:58
WMINet_Utils.dll4.0.30319.1911842,08027 Tháng b?y năm 201304:37
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a .NET Framework 4.5 trong Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
CLR.dll4.0.30319.191189,814,07227 Tháng b?y năm 201305:03
CLR.dll4.0.30319.191186,882,87227 Tháng b?y năm 201304:37
mscordacwks.dll4.0.30319.191181,742,93627 Tháng b?y năm 201305:03
mscordacwks.dll4.0.30319.191181,299,54427 Tháng b?y năm 201304:37
mscordbi.dll4.0.30319.191181,497,16827 Tháng b?y năm 201305:03
mscordbi.dll4.0.30319.191181,096,78427 Tháng b?y năm 201304:37
mscorlib.dll4.0.30319.191185,122,12827 Tháng b?y năm 201305:03
mscorlib.dll4.0.30319.191185,173,32827 Tháng b?y năm 201302:58
SOS.dll4.0.30319.19118785,46427 Tháng b?y năm 201305:03
SOS.dll4.0.30319.19118747,06427 Tháng b?y năm 201304:37
System.Management.dll4.0.30319.19118405,61627 Tháng b?y năm 201302:58
WMINet_Utils.dll4.0.30319.1911847,71227 Tháng b?y năm 201305:03
WMINet_Utils.dll4.0.30319.1911842,08027 Tháng b?y năm 201304:37

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Hotfix rollup này gi?i quy?t các v?n đ?

V?n đ? th?i gian ch?y (CLR) ngôn ng? ph? bi?n

V?n đ? 1

Khi b?n b?m phím F5 đ? g? l?i m?t ?ng d?ng trong Microsoft Visual Studio, Visual Studio tai n?n trong th?i gian sau khi ?ng d?ng đư?c biên d?ch, nhưng trư?c khi nó b?t đ?u.

V?n đ? 2

Khi b?n ch?y Microsoft SQL Server kh?i lư?ng công vi?c s? d?ng m?t lư?ng l?n b? nh?, ra b? nh? l?i x?y ra ngay c? khi đ? b? nh? có s?n.

V?n đ? 3

Khi m?t ?ng d?ng t?o ra r?t nhi?u các ch? đ? cho x? l? song song, m?i ch? đ? có th? g?p m?t r? r? kho?ng 100 byte.

V?n đ? 4

Khi m?t máy tính có kh?i lư?ng công vi?c cao và b? nh? th?p, rác th?i thu s? nh? g?n đ?ng đ? ph?c h?i b? nh?. Trong m?t s? trư?ng h?p, rác th?i thu s? th?c hi?n thu gom rác th?i back-to-back cho các ?ng d?ng. Hành vi này có th? gây ra các ?ng d?ng ph?i không đáp ?ng.

V?n đ? phương ti?n qu?n l? Windows (WMI)

Khi m?t ?ng d?ng s? d?ng không gian tên System.Management đ? k?t n?i v?i máy tính t? xa, m?t r? r? b? nh? có th? x?y ra. V?n đ? này x?y ra n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
  • Các ?ng d?ng vào credentialsfor máy tính t? xa b?ng cách s? d?ng tham s?ConnectionOption .
  • Các ?ng d?ng s? d?ng tham s? ConnectionOption như là m?t ph?n c?a các tham s? ManagementScope đ? k?t n?i v?i máy tính t? xa.
  • Tham s? ManagementScope đư?c s? d?ng đ? th?c hi?n các ho?t đ?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2862063 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Tám 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft .NET Framework 4.5
T? khóa: 
kbqfe kbexpertiseadvanced kbfix kbhotfixserver kbsurveynew kbmt KB2862063 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2862063

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com