Hotfix rollup 2862066 có s?n cho các.NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2003 SP2 ho?c Windows XP SP3

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2862066 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? hotfix rollup 2862066, đó là có s?n cho Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 Service Pack 2 (SP2). Hotfix rollup này kh?c ph?c m?t s? v?n đ? ? các.NET Framework 2.0 SP2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? mà các hotfix gi?i quy?t, h?y xem ph?n "Thông tin".

Hotfix rollup này có s?n cho hệ điều hành sau:
  • Windows XP Service Pack 3 (SP3)
  • Windows Server 2003 Gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)

Thông tin thêm

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? bài vi?t này mô t?. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và các thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này n?u b?t c? t?p b? ?nh hư?ng đang đư?c s? d?ng. Chúng tôi khuyên b?n đóng t?t c? các ?ng d?ng d?a trên NET Framework trư?c khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Gói hotfix này không thay th? m?t gói hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2003 SP2 và Windows XP SP3

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
aspnet_wp.exe2.0.50727.703831,38424 Tháng b?y năm 201312:31
mscordacwks.dll2.0.50727.7038990,36024 Tháng b?y năm 201312:32
mscorlib.dll2.0.50727.70384,554,75224 Tháng b?y năm 201312:32
SOS.dll2.0.50727.7038389,76824 Tháng b?y năm 201312:32
System.Management.dll2.0.50727.7038385,02424 Tháng b?y năm 201312:32
System.Web.RegularExpressions.dll2.0.50727.703898,30424 Tháng b?y năm 201312:32
webengine.dll2.0.50727.7038437,40024 Tháng b?y năm 201312:31
WMINet_Utils.dll2.0.50727.703832,92824 Tháng b?y năm 201312:32
mscorwks.dll2.0.50727.70385,941,40024 Tháng b?y năm 201312:32
System.Web.dll2.0.50727.70385,283,84024 Tháng b?y năm 201312:32

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003 SP2 và Windows XP SP3

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
aspnet_wp.exe2.0.50727.703843,16024 Tháng b?y năm 201307:59
aspnet_wp.exe2.0.50727.703831,38424 Tháng b?y năm 201312:31
mscordacwks.dll2.0.50727.70381,757,33624 Tháng b?y năm 201308:01
mscordacwks.dll2.0.50727.7038990,36024 Tháng b?y năm 201312:32
mscorlib.dll2.0.50727.70384,571,13624 Tháng b?y năm 201307:58
mscorlib.dll2.0.50727.70384,554,75224 Tháng b?y năm 201312:32
SOS.dll2.0.50727.7038486,02424 Tháng b?y năm 201307:59
SOS.dll2.0.50727.7038389,76824 Tháng b?y năm 201312:32
System.Management.dll2.0.50727.7038385,02424 Tháng b?y năm 201312:11
System.Management.dll2.0.50727.7038385,02424 Tháng b?y năm 201312:32
System.Web.RegularExpressions.dll2.0.50727.703898,30424 Tháng b?y năm 201312:11
System.Web.RegularExpressions.dll2.0.50727.703898,30424 Tháng b?y năm 201312:32
webengine.dll2.0.50727.7038746,64824 Tháng b?y năm 201307:59
webengine.dll2.0.50727.7038437,40024 Tháng b?y năm 201312:31
WMINet_Utils.dll2.0.50727.703843.16824 Tháng b?y năm 201307:59
WMINet_Utils.dll2.0.50727.703832,92824 Tháng b?y năm 201312:32
mscorwks.dll2.0.50727.703810,004,63224 Tháng b?y năm 201308:01
mscorwks.dll2.0.50727.70385,941,40024 Tháng b?y năm 201312:32
System.Web.dll2.0.50727.70385,292,03224 Tháng b?y năm 201308:00
System.Web.dll2.0.50727.70385,283,84024 Tháng b?y năm 201312:32

Cho t?t c? các h? tr? ki?n trúc IA64 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2003 SP2 và Windows XP SP3

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
aspnet_wp.exe2.0.50727.703883,09624 Tháng b?y năm 201308:16
aspnet_wp.exe2.0.50727.703831,38424 Tháng b?y năm 201312:31
mscordacwks.dll2.0.50727.70383,083,41624 Tháng b?y năm 201308:13
mscordacwks.dll2.0.50727.7038990,36024 Tháng b?y năm 201312:32
mscorlib.dll2.0.50727.70384,014,08024 Tháng b?y năm 201308:12
mscorlib.dll2.0.50727.70384,554,75224 Tháng b?y năm 201312:32
SOS.dll2.0.50727.7038873,60824 Tháng b?y năm 201308:13
SOS.dll2.0.50727.7038389,76824 Tháng b?y năm 201312:32
System.Management.dll2.0.50727.7038385,02424 Tháng b?y năm 201312:11
System.Management.dll2.0.50727.7038385,02424 Tháng b?y năm 201312:32
System.Web.RegularExpressions.dll2.0.50727.703898,30424 Tháng b?y năm 201312:11
System.Web.RegularExpressions.dll2.0.50727.703898,30424 Tháng b?y năm 201312:32
webengine.dll2.0.50727.70381,233,04824 Tháng b?y năm 201308:16
webengine.dll2.0.50727.7038437,40024 Tháng b?y năm 201312:31
WMINet_Utils.dll2.0.50727.703880,54424 Tháng b?y năm 201308:13
WMINet_Utils.dll2.0.50727.703832,92824 Tháng b?y năm 201312:32
mscorwks.dll2.0.50727.703820,391,57624 Tháng b?y năm 201308:16
mscorwks.dll2.0.50727.70385,941,40024 Tháng b?y năm 201312:32
System.Web.dll2.0.50727.70384,812,80024 Tháng b?y năm 201308:12
System.Web.dll2.0.50727.70385,283,84024 Tháng b?y năm 201312:32

V?n đ? này hotfix rollup gi?i quy?t

V?n đ? th?i gian ch?y (CLR) ngôn ng? ph? bi?n

Khi b?n ch?y Microsoft SQL Server kh?i lư?ng công vi?c s? d?ng m?t lư?ng l?n b? nh?, ra b? nh? l?i x?y ra ngay c? khi đ? b? nh? có s?n.

V?n đ? phương ti?n qu?n l? Windows (WMI)

Khi m?t ?ng d?ng s? d?ng không gian tên System.Management đ? k?t n?i v?i m?t máy tính t? xa, m?t r? b? nh? có th? x?y ra. V?n đ? này x?y ra n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
  • Các ?ng d?ng vào thông tin kí nh?p cho máy tính t? xa b?ng cách s? d?ng tham s? ConnectionOption .
  • Các ?ng d?ng s? d?ng tham s? ConnectionOption như là m?t ph?n c?a các tham s? ManagementScope đ? k?t n?i v?i máy tính t? xa.
  • Tham s? ManagementScope đư?c s? d?ng đ? th?c hi?n ho?t đ?ng.

V?n đ? ASP.NET

Gi? đ?nh r?ng m?t đi?u khi?n validator đư?c đ?nh ngh?a bên trong m?t container đ?t tên. Khi b?n s? d?ng thu?c tính xác nh?n SetFocusOnError ASP.NET, tr?ng tâm không đ?t đ? ki?m soát m?t trong container. V?n đ? này x?y ra ngay c? khi m?t ki?m soát không quá tr?nh xác nh?n.

Lưu ? Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix rollup này, và m?t đi?u khi?n bên trong các thùng ch?a không quá tr?nh xác nh?n, tr?ng tâm đư?c thi?t l?p đ? ki?m soát đ?u tiên không thành công quá tr?nh xác nh?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2862066 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
  • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
    • Microsoft Windows XP Service Pack 3
    • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
T? khóa: 
kbqfe kbexpertiseadvanced kbfix kbhotfixserver kbsurveynew kbmt KB2862066 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2862066

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com