L?i khi b?n c? g?ng đ? thay đ?i các thu?c tính c?a m?t RemoteApp đư?c xu?t b?n trong Windows Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2862077 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n tri?n khai b?n ghi d?ch v? máy tính đ? bàn t? xa trên m?t máy tính d?a trên Windows Server 2012.
 • M?t môi gi?i Kết nối Bàn làm việc Từ xa đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong môi trư?ng. Máy tính gia nh?p m?t phiên làm vi?c d?a trên b? sưu t?p.
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t m?t ?ng d?ng trên m?t ổ đĩa h? th?ng ph?ng không c?a máy tính.
 • B?n xu?t b?n các ?ng d?ng này như là m?t RemoteApp.
 • B?n c? g?ng s? d?ng t? xa máy tính đ? bàn qu?n l? máy ch? (RDMS) giao di?n ngư?i dùng đ? thay đ?i và lưu các thu?c tính c?a RemoteApp.
Trong trư?ng h?p này, các ho?t đ?ng không thành công, và b?n nh?n đư?c thông báo sau:
Không th? liên k?t đ?i s? v?i các tham s? 'VirtualPath' b?i v? nó là m?t chu?i r?ng

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? các t?p l?nh g?i hàm RDMS giao di?n ngư?i dùng nh?n đư?c m?t tham s? r?ng b?t ng?.

Cách gi?i quy?t khác

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, s? d?ng l?nh ghép ng?n Set-RDRemoteApp đ? thay đ?i các thu?c tính c?a RemoteApp.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l?nh ghép ng?n Set-RDRemoteApp , đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? l?nh ghép ng?n Set-RDRemoteApp

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Ghi chú
 • B?n c?p nh?t này ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính mà t? đó b?n s? d?ng máy ch? qu?n l? đ? qu?n l? b? sưu t?p d?a trên phiên.
 • Chúng tôi đ? ngh? b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này trên các máy ch? t? xa máy tính đ? bàn phiên có tr?nh ?ng d?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2012.

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và gi? c?a các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2012 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Windows Server 2012 hotfixes đư?c bao g?m trong các gói Windows 8.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.2.920 0,16 xxxWindows Server 2012RTMĐÔNG Đ?C
  6.2.920 0,20 xxxWindows Server 2012RTMLDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong các "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2012" ph?n. MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2012
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tscpub.MOFkhông áp d?ng14,1662-Tháng 6-1214:31không áp d?ng
Tscpubwmi.dll6.2.9200.20783334,33626-Tháng b?y-134:44x 64
Rdpsign.exe6.2.9200.1638468,60826-Tháng b?y-123:08x 64
Tsallow.MOFkhông áp d?ng17,0672-Tháng 6-1214:31không áp d?ng
Tspubwmi.dll6.2.9200.20783204,80026-Tháng b?y-134:44x 64
Certificate.psm1không áp d?ng12,65917-Jun-1215:31không áp d?ng
Common.psm1không áp d?ng48,0662-Tháng 6-1220:25không áp d?ng
Customrdpproperty.psm1không áp d?ng9,5352-Tháng 6-1214:31không áp d?ng
Deployment.psm1không áp d?ng83,44823-Jun-1223:24không áp d?ng
Deploymentproperties.psm1không áp d?ng15.10517-Jun-1215:31không áp d?ng
Livemigrate.psm1không áp d?ng11.691 ngư?i17-Jun-1215:31không áp d?ng
Rdmgmt.format.ps1xmlkhông áp d?ng53,3112-Tháng 6-1214:31không áp d?ng
Remoteappicon.psm1không áp d?ng2,9552-Tháng 6-1214:31không áp d?ng
Remoteapppublishing.psm1không áp d?ng58,44525-B?y-1322:08không áp d?ng
Remotedesktop.psd1không áp d?ng14,2982-Tháng 6-1214:31không áp d?ng
Remotedesktoppublishing.psm1không áp d?ng7,25417-Jun-1215:31không áp d?ng
Remotesessionmanagement.psm1không áp d?ng9,07517-Jun-1215:31không áp d?ng
Sessioncollectionproperties.psm1không áp d?ng21,44317-Jun-1215:31không áp d?ng
Sessiondesktopcollection.psm1không áp d?ng23,63017-Jun-1216:08không áp d?ng
Startmenuapplications.psm1không áp d?ng4,95817-Jun-1215:31không áp d?ng
Utility.psm1không áp d?ng36,0572-Tháng 6-1220:25không áp d?ng
Virtualdesktopcollection.psm1không áp d?ng160,03217-Jun-1216:08không áp d?ng
Virtualdesktopcollectionproperties.psm1không áp d?ng39,85927-Tháng 6-122:05không áp d?ng
Workspacemgmt.psm1không áp d?ng8,43917-Jun-1215:31không áp d?ng
Microsoft.Windows.servermanager.rdsplugin.dll6.2.9200.207832,793,47226-Tháng b?y-134:56x 86
Rdmsinst.dll6.2.9200.1638420,99226-Tháng b?y-123:07x 64
Rdmsres.dll6.0.0.02.048 ngư?i26-Tháng b?y-122:35x 64
Remotedesktop.events.xmlkhông áp d?ng3,0892-Tháng 6-1220:25không áp d?ng
Tspubiconhelper.dll6.2.9200.1638414,33626-Tháng b?y-123:07x 64
Rdpsign.exe6.2.9200.1638460,41626-Tháng b?y-123:20x 86
Tsallow.MOFkhông áp d?ng17,0672-Tháng 6-1214:31không áp d?ng
Tspubwmi.dll6.2.9200.20783168,96026-Tháng b?y-133:47x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2012

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_0e595e6f647a5dbadc55741265ee4b8b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20783_none_e902351c50057d4f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin714
Ngày (UTC)26 Tháng b?y năm 2013
Th?i gian (UTC)14:16
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_430c33424318e52bb4d2e855c87f175b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20783_none_a1367f35202a2dda.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin729
Ngày (UTC)26 Tháng b?y năm 2013
Th?i gian (UTC)14:16
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_a9755969a4500a26b4c33d66e95abdaf_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20783_none_8ba5a4f076d1ecd8.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin724
Ngày (UTC)26 Tháng b?y năm 2013
Th?i gian (UTC)14:16
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_cdce364a5f2712fbc4ce0f35f913783d_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20783_none_54098b8ceb438f58.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin731
Ngày (UTC)26 Tháng b?y năm 2013
Th?i gian (UTC)14:16
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f2178beaf4a9aa8a3e16aec560462be2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20783_none_7d3ec53ca501c409.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin725
Ngày (UTC)26 Tháng b?y năm 2013
Th?i gian (UTC)14:16
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...Es-cpub-wmiprovider_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20783_none_a666bbc81cf8c2f1.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,048
Ngày (UTC)26 Tháng b?y năm 2013
Th?i gian (UTC)06:09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...lishing-wmiprovider_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20783_none_8e8aa230366bd39e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin23,839
Ngày (UTC)26 Tháng b?y năm 2013
Th?i gian (UTC)14:16
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft.remotedes...Management.scripts_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20783_none_1a8d3d3321f562c7.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,725
Ngày (UTC)26 Tháng b?y năm 2013
Th?i gian (UTC)06:09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMsil_microsoft.Windows.s...ermanager.rdsplugin_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20783_none_beefc01ad4d6ecaa.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10.079 ngư?i
Ngày (UTC)26 Tháng b?y năm 2013
Th?i gian (UTC)14:16
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...lishing-wmiprovider_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20783_none_326c06ac7e0e6268.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin23,695
Ngày (UTC)26 Tháng b?y năm 2013
Th?i gian (UTC)14:16
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2862077 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbhotfixserver kbautohotfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbqfe kbfix kbmt KB2862077 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2862077

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com