M?t b?n C?p Nh?t n?n t?ng ch?ng ph?n m?m gây h?i cho khách hàng Endpoint Protection là có s?n t? Microsoft Support

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2865173 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? m?t gói chương trình chống phần mềm có hại n?n t?ng C?p Nh?t cho khách hàng Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012 Endpoint Protection Service Pack 1 (SP1) và Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 khách hàng. Nh?ng gói C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? khách hàng Endpoint Protection, tr?nh đi?u khi?n và thành ph?n giao di?n ngư?i dùng.

Microsoft thư?ng xuyên phát hành b?n C?p Nh?t n?n t?ng ch?ng ph?n m?m gây h?i đ? đ?m b?o tính nh?t quán trong b?o v?, hi?u su?t, m?nh m? và kh? năng s? d?ng trong m?t c?nh quan ph?n m?m gây h?i liên t?c thay đ?i. Gói c?p nh?t này là ngày ngày năm 2013.

Lưu ?: B?n c?p nh?t này ch? áp d?ng cho khách hàng Endpoint Protection đư?c tích h?p v?i Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l? ho?c Microsoft h? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007. Đ? cài đ?t chuyên bi?t đ?c l?p khách hàng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? đi đ?n các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2864366 M?t b?n C?p Nh?t n?n t?ng ch?ng ph?n m?m gây h?i cho đ?c l?p Forefront Endpoint Protection 2010 khách hàng có s?n t? Microsoft Update

2884678 M?t b?n C?p Nh?t n?n t?ng ch?ng ph?n m?m gây h?i cho đ?c l?p h? th?ng Trung tâm 2012 Endpoint Protection khách hàng có s?n t? Microsoft Update

Thông tin thêm

Thông tin c?p nh?t

B?n C?p Nh?t n?n t?ng ch?ng ph?n m?m gây h?i này ch?a nh?ng c?i ti?n sau đây:
 • C?p Nh?t n?n t?ng m?ng th?i gian th?c hành vi ch?c năng giám sát

  Cung c?p kh? năng b?o v? m?i k?t h?p ho?t đ?ng đáng ng? m?ng v?i các hành vi đáng ng? giám sát đ? đư?c bao g?m trong s?n ph?m kích ho?t t? xa và m?u tr?nh cho các file b? nghi ng? có th? yêu c?u ti?p t?c phân tích.

  Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? c?u h?nh tính năng này, s? xem theo web site Windows sau đây:

  Nhà cung c?p WMI

  Đ? bi?t thêm chi ti?t, s? xem theo web site h? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh nhóm Blog sau đây:

  C?i ti?n đ? giám sát hành vi và h? th?ng ki?m tra m?ng trong n?n t?ng ch?ng ph?n m?m gây h?i c?a Microsoft

 • Kh? năng h? tr? nhi?u hệ điều hành

  B?n c?p nh?t này thêm h? tr? cho hệ điều hành sau:
  • Windows 8.1 doanh nghi?p
  • Windows 8.1 Pro
  • Windows Server 2012 R2 Trung tâm d? li?u
  • Windows Server 2012 R2 doanh nghi?p

 • Thêm h? tr? manageability

  M?t nhà cung c?p WMIv2 có s?n cho phép chương tr?nh qu?n l? c?a các ch?c năng trong kinh nghi?m ngư?i dùng, ch?ng h?n như vô hi?u hóa giao di?n ngư?i dùng trên thi?t b? đ?u cu?i không giám sát.

  Đ? bi?t thông tin v? các nhà cung c?p và cho các mô t? API, s? xem theo web site Microsoft sau đây:

  Nhà cung c?p WMI

  Đ? bi?t thông tin v? l?nh ghép ng?n PowerShell c?ng đư?c cung c?p cho hành chính, xem ch? đ? sau đây c?a Microsoft TechNet:

  Windows và t? đ?ng hóa h? ph?c v? Windows b?ng Windows PowerShell
 • Thêm ch?ng gi? m?o các ch?c năng đ? gi?m nguy cơ r?ng ph?n m?m gây h?i s? vô hi?u hóa ho?c b? qua anti-malware quét

  Ví d?, truy c?p đ? ki?m nh?p và b?n ghi d?ch v? đư?c s? d?ng b?i n?n t?ng ch?ng ph?n m?m gây h?i có th? đư?c qu?n l? ch? tr?c ti?p thông qua h? tr? tùy ch?n qu?n tr? (tin c?y kênh) thông qua giao di?n đi?u khi?n qu?n l? c?u h?nh Trung tâm h? th?ng.

 • C?i thi?n hi?u su?t t?ng th? c?a n?n t?ng anti-malware

  Anti-malware hi?u su?t đư?c c?i thi?n so v?i phiên b?n n?n t?ng trư?c. C?i ti?n đư?c th?c hi?n cho ch? k? đư?c phân ph?i thông qua các Microsoft ho?t đ?ng b?o v? b?n ghi d?ch v? (MAPS). Nh?ng thay đ?i này ch?a không có tác d?ng c?u h?nh ho?c khách hàng ph?i ngửa mặt.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b?n đ?, h?y s? xem theo web site Microsoft sau đây:

  Mô t? c?a c?ng đ?ng b?n ghi d?ch v? Microsoft Active b?o v?
 • Thêm nhi?u ngôn ng? h? tr? cho n?n t?ng anti-malware

  Các ngôn ng? m?i sau đư?c h? tr?:
  • Trung Qu?c (Hong Kong SAR) (zh-HK)
  • Trung Qu?c (PRC) (zh-CN)
  • Trung Qu?c (Đài Loan) (zh-TW)
  • Ti?ng Anh (en-US)
  • Ti?ng Pháp (fr-FR)
  • Ti?ng Đ?c (de-DE)
  • Ti?ng ? (CNTT-IT)
  • Ti?ng Nh?t (ja-JP)
  • Cộng hòa Hàn Quốc (ko-KR)
  • Ti?ng B? Đào Nha (Braxin) (pt-BR)
  • Ti?ng Nga (ru-RU)
  • Ti?ng Tây Ban Nha (es-ES)

 • Cho bi?t thêm m?t l?a ch?n n?p m?u c?u h?nh t? đ?ng

  theo m?c đ?nh, n?u máy tính c?a b?n đư?c ch?n tham gia đ? b?n đ?, b?n có th? đư?c nh?c nh? đ? g?i các file b? nghi ng? cho Microsoft đ? phân tích thêm. B?n c?p nh?t này cho phép tùy ch?n c?u h?nh m?i cho b? sưu t?p m?u này b?ng cách cung c?p m?t tùy ch?n đ? t? đ?ng g?i các t?p tin như t?p tin .exe mà không có b?n đư?c nh?c. Lưu ? r?ng t?t c? các file mà có kh? năng ch?a thông tin cá nhân s? ti?p t?c nh?c b?n.

  Ghi chú v? tùy ch?n này
  • Tùy ch?n này bao g?m m?t tuyên b? Điều khoản cấp phép phần mềm Microsoft và b?o m?t C?p Nh?t mà th?o lu?n v? ch?c năng này.
  • Thi?t l?p tùy ch?n này là c?u h?nh thông qua phương ti?n qu?n l? Windows (WMI).
  • Tùy ch?n này hi?n đang cung c?p không có kh? năng ngư?i dùng c?u h?nh trong giao di?n đi?u khi?n qu?n l? c?u h?nh Trung tâm h? th?ng ho?c các t?p m?u qu?n tr? (.admx).
  • Tu? ch?n này yêu c?u b?n đ? thành viên.


  Cho chính sách thông tin c?u h?nh, xem ch? đ? sau đây c?a Microsoft TechNet:

  FEP ADMX tham kh?o
 • Làm cho m?t s? khách hàng s?a ch?a

  Ngoài nh?ng c?i ti?n đư?c li?t kê ? đây, phiên b?n này s?a ch?a v?n đ? khách hàng sau đây:
  • Kh? năng tương tác Microsoft Exchange Server 2003

   cài đ?t chuyên bi?t các khách hàng Endpoint Protection trên Exchange Server 2003 có th? gây ra ActiveSync th?t b?i như t? ch?c s? ki?n ID 3005. Đ? ngăn ch?n v?n đ? này, t?o ra giá tr? ki?m nh?p sau:

   Đ?a đi?m đăng k?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpfilter\Parameters

   Tên DWORD: DisableReadHooking
   Giá tr? DWORD: 1

   Ghi chúv? cài đ?t chuyên bi?t này
   • Kh?i đ?ng l?i Exchange Server 2003 cho s? thay đ?i có hi?u l?c.
   • Thi?t đ?t giá tr? này làm thay đ?i cách Endpoint Protection khách hàng x? l? truy c?p t?p tin. Tuy nhiên, nó không ?nh hư?ng đ?n kh? năng phát hi?n.
  • Bi?n môi trư?ng không chính xác

   cài đ?t chuyên bi?t các đ?i l? Endpoint Protection t?o ra m?t bi?n môi trư?ng b? sung PSModulePath có ch?a m?t kho?ng tr?ng ? đuôi. Đi?u này đư?c li?t kê như là m?t bi?n môi trư?ng trùng l?p.

  • Lái xe thay th? cài đ?t chuyên bi?t

   Tham s? /drive không thay đ?i các s?n ph?m AppDataPath giá tr? vào ổ đĩa đư?c ch? đ?nh. Nó thay đ?i ch? đư?ng d?n d? li?u chương tr?nh.

Cách nhận b?n c?p nh?t này

B?n C?p Nh?t đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft Support. Tuy nhiên, b?n c?p nh?t này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. B?n c?p nh?t này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. B?n c?p nh?t này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a b?n c?p nh?t này.

N?u b?n C?p Nh?t có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ?: N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ?: Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có m?t trong nh?ng đi?u sau đây đư?c cài đ?t:
 • Cumulative Update 2 cho h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l? Service Pack 1
 • Gói b?n ghi d?ch v? 2 cho h? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007 và B?n C?p Nh?t Rollup 1 cho đi đ?u Endpoint Protection 2010

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Lưu ?: Chúng tôi khuyên b?n đóng giao di?n đi?u khi?n c?u h?nh qu?n l? hành chính trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix này.

Hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t

H? th?ng Trung tâm 2012 Endpoint Protection
Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói c?p nh?t này, b?n ph?i kích ho?t tính năng t? đ?ng khách hàng nâng c?p trong qu?n l? c?u h?nh 2012 Panel điều khiển Qu?n tr?. Các đ?i l? Endpoint Protection s? đư?c nâng c?p, tùy thu?c vào các giá tr? đư?c xác đ?nh trong cài đ?t chuyên bi?t truy chính sách c?a khách hàng và trong các thi?t l?p t? đ?ng nâng c?p các khách hàng trong ngày .

Forefront Endpoint Protection 2010
Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói c?p nh?t này, b?n ph?i t?o m?t tri?n khai cài đ?t chuyên bi?t Forefront Endpoint Protection khách hàng m?i ho?c ch?y các qu?ng cáo hi?n t?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o vi?c tri?n khai, h?y xem ch? đ? sau đây c?a Microsoft TechNet:

Tri?n khai b?ng cách s? d?ng c?u h?nh qu?n l? gói
Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y xem bài vi?t sau đây blog Microsoft Developer Network (MSDN):

cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t n?n t?ng ch?ng ph?n m?m gây h?i cho FEP 2010 SU1 và SCEP 2012 SP1

Thông tin thay th? hotfix

B?n c?p nh?t này thay th? các b?n C?p Nh?t sau đây:
 • 2828233 M?t b?n C?p Nh?t n?n t?ng ch?ng ph?n m?m gây h?i cho khách hàng h? th?ng Trung tâm 2012 Endpoint Protection Service Pack 1 là có s?n t? Microsoft Support
 • 2827684 M?t b?n C?p Nh?t n?n t?ng ch?ng ph?n m?m gây h?i cho khách hàng hàng đ?u Endpoint Protection 2010 là có s?n t? Microsoft Support

Thông tin b? sung

B?n c?p nh?t này mang l?i cho phiên b?n khách hàng antimalware 4.3.215.0. B?n có th? t?m th?y thông tin Phiên b?n b?ng cách b?m v? vào menu Tr? giúp c?a Endpoint Protection khách hàng giao di?n.

Thông tin t?p

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Các phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

Cho đi đ?u Endpoint Protection 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Amuninstall.VBSkhông áp d?ng10,05101 Tháng b?y, 201102:35
Commonconstants.dll2.1.1116.11426,28801 Tháng b?y, 201102:35
Commonsetuputils.dll2.1.1116.11468,27201 Tháng b?y, 201102:35
Fep2010su1-fepext-kb2865173-x 86-enu.mspkhông áp d?ng25,890,81601 Tháng b?y, 201102:35
Fepext.msikhông áp d?ng26,628,09601 Tháng b?y, 201102:35
Fepregistrator.exe2.1.1116.114121,52001 Tháng b?y, 201102:35
Amuninstall.VBSkhông áp d?ng10,05101 Tháng b?y, 201102:35
Commonconstants.dll2.1.1116.11426,28801 Tháng b?y, 201102:35
Commonsetuputils.dll2.1.1116.11468,27201 Tháng b?y, 201102:35
Fep2010su1-fepext-kb2865173-amd64-enu.mspkhông áp d?ng25,890,81601 Tháng b?y, 201102:35
Fepext.msikhông áp d?ng26,628,09601 Tháng b?y, 201102:35
Fepregistrator.exe2.1.1116.114121,52001 Tháng b?y, 201102:35
Cho h? th?ng Trung tâm 2012 Endpoint Protection
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
ccmsetup.cabkhông áp d?ng9,61131 Tháng 5 năm 201306:10
scepinstall.exe4.3.215.025,591,43231 Tháng 5 năm 201306:10
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Thu?c tính

ID c?a bài: 2865173 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Giêng 2014 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1
 • Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010
 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbfix kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2865173 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2865173

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com