Raksta ID: 2869604 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Ievads

2013. gada 16. j?lij? korpor?cija Microsoft izlaida atjaunin?jumu 14.3.6 programmat?rai Microsoft Office for Mac 2011. ?aj? atjaunin?jum? ir ietverti uzlabojumi, kuri ir min?ti ?aj? rakst?. Turkl?t programmat?ra Office for Mac 2011 tagad ir pieejama k? abon??anas pied?v?jums. Inform?ciju par abon??anu skatiet Office bie?i uzdotajos jaut?jumos.

?is atjaunin?jums nodro?ina jaun?kos Office for Mac 2011 uzlabojumus. Tie ir ??di: 
 • Zi?ojumu s?t??ana programmat?r? Microsoft Outlook for Mac
  Ar ?o atjaunin?jumu tiek nov?rsta probl?ma, kur? programma Outlook no izs?tnes atk?rtoti m??in?ja nos?t?t zi?ojumus, kuri p?rsniedza noteiktus servera puses izm?ru ierobe?ojumus. Tagad zi?ojumi, kuri p?rsniedz ?os ierobe?ojumus, p?c tr?s neveiksm?giem zi?ojumu nos?t??anas m??in?jumiem tie tiek ievietoti viet?j? map? Melnraksti.
 • T?das mapes sinhroniz??ana programmat?r? Outlook for Mac, no kuras tika dz?sti daudzi zi?ojumi
  Ar ?o atjaunin?jumu tiek nov?rsta probl?ma, kur? mapes, no kuras daudzi zi?ojumi tika dz?sti cit? klient?, sinhroniz??ana bie?i izrais?ja programmas Microsoft Outlook for Mac sasal?anu.
 • Failu saglab??ana servera zi?ojumu bloka (Server Message Block ? SMB) kop?go?an? programm? Microsoft Word for Mac
  Ar ?o atjaunin?jumu tiek nov?rsta probl?ma, kuras rezult?t? programm? Word nevar saglab?t failus SMB kop?go?an?.

Papildindorm?cija

Priek?nosac?jumi

Pirms instal?jat programmat?ras Office for Mac 2011 atjaunin?jumu 14.3.6, p?rliecinieties, ka dator? ir instal?ta programmat?ra Office for Mac 2011 14.1.0 vai jaun?ka versija.

T?pat p?rliecinieties, ka dator? darbojas sist?ma Mac OS X v10.5.8 vai jaun?ka versija. Lai p?rbaud?tu, vai dators atbilst ?im priek?nosac?jumam, Apple izv?ln? noklik??iniet uz About This Mac (Par ?o Mac datoru).

Lai p?rbaud?tu, vai dator? ir instal?ta programmat?ra Office for Mac 2011 14.1.0 vai jaun?ka versija, r?kojieties ??di: 
 1. Izv?ln? Go (P?riet) noklik??iniet uz Applications (Lietojumprogrammas).
 2. Atveriet mapi Microsoft Office 2011 un p?c tam start?jiet jebkuru Office programmu. (Piem?ram, start?jiet programmu Word.)
 3. Programmas izv?ln? noklik??iniet uz About <application> (Par programmu).
 4. Dialoglodzi?? About <application> (Par programmu) skatiet par?d?to versijas numuru. Tam j?b?t 14.1.0 vai jaun?kas versijas numuram.

K? ieg?t atjaunin?jumu

T?l?k nor?d?tais fails ir pieejams lejupiel?dei no Microsoft lejupiel?des centra:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet Microsoft Office for Mac 14.3.6 atjaunin??anas pakotni t?l?t.

Izlaides datums: 2013. gada 16. j?lijs

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus
Korpor?cija Microsoft ir p?rbaud?jusi, vai ?aj? fail? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails tiek glab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, t?d?j?di nov?r?ot neautoriz?tu izmai?u veik?anu fail?.

Atjaunin?tie faili

Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar failiem, kas tiek pievienoti vai main?ti ?? atjaunin?juma ietvaros, veiciet dubultklik??i uz atjaunin?jumu instal??anas programmas un p?c tam izv?ln? Fails noklik??iniet uz R?d?t failus.

Piez?mes.

 • Office for Mac 2011 14.3.6 atjaunin?jums ir pieejams ar?, izmantojot Microsoft autom?tisko atjaunin??anu. Autom?tisk? atjaunin??ana ir programma, kura autom?tiski nodro?ina Microsoft programmat?ras atjaunin?jumus. 

  Lai izmantotu programmu Autom?tisk? atjaunin??ana, start?jiet k?du Microsoft Office programmu. P?c tam izv?ln? Pal?dz?ba noklik??iniet uz P?rbaud?t, vai nav atjaunin?jumu.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju par Office for Mac 2011 resursiem, p?rejiet uz ?o Microsoft vietni:
  http://www.microsoft.com/mac

Statuss

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir nor?d?ti sada?? ?Attiecas uz?.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2869604 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 29. novembris - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office for Mac Academic 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 Home Use Program
 • Microsoft Office for Mac Home and Student 2011
 • Microsoft Office for Mac 2011
 • Microsoft Excel 2011 for Mac
 • Microsoft Lync for Mac 2011
 • Microsoft Outlook 2011 for Mac
 • Microsoft PowerPoint 2011 for Mac
 • Microsoft Word 2011 for Mac
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix atdownload KB2869604

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com