Identifikator ?lanka: 2869604 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Uvod

Microsoft je izdao ispravku 14.3.6 za Microsoft Office for Mac 2011 dana 16.07.2013. Ova ispravka sadr?i pobolj?anja koja su navedena u ovom ?lanku. Pored toga, Office for Mac 2011 je sada dostupan u vidu ponude na pretplatu. Za informacije o tome kako se da se pretplatite, pogledajte Office naj?e??a pitanja.

Ova ispravka omogu?uje najnovija pobolj?anja u programu Office for Mac 2011. Ona uklju?uju slede?e:
 • Slanje poruka u programu Microsoft Outlook for Mac
  Ova ispravka ispravlja problem u kojem je Outlook vi?e puta poku?avao da iz fascikle ?Otpremno po?tansko sandu?e? po?alje poruke koje su prevazilazile odre?ena ograni?enja veli?ine od strane servera. Sada se poruke koje prevazilaze ova ograni?enja veli?ine sme?taju u lokalnu fasciklu ?Radne verzije? posle tri neuspe?na poku?aja slanja poruke.
 • Sinhronizacija fascikle iz koje je veliki broj poruka obrisan u programu Outlook for Mac
  Ova ispravka ispravlja problem u kojem je sinhronizacija fascikle sa drugog klijenta iz koje je veliki broj poruka obrisan ?esto izazivala zamrzavanje programa Microsoft Outlook for Mac.
 • ?uvanje datoteka u deljenoj fascikli ?Blok poruka sa servera? (SMB) u programu Microsoft Word for Mac
  Ova ispravka ispravlja problem koji je uzrokovao da Word ne mo?e da sa?uva dokumenta u SMB deljenu fasciklu.

Dodatne informacije

Preduslovi

Pre nego ?to instalirate ispravku 14.3.6 za Office for Mac 2011, osigurajte da imate Office for Mac 2011 14.1.0 ili kasniju verziju instaliranu na va?em ra?unaru.

Pored toga, osigurajte da ra?unar koristi Mac OS X v10.5.8 ili kasniju verziju Mac OS X operativnog sistema. Da potvrdite da ra?unar ispunjava preduslove, kliknite na Vi?e o ovom Mac ra?unaru u Apple meniju.

Da potvrdite da je Office for Mac 2011 14.1.0 ili kasnija verzija instalirana na va?em ra?unaru, pratite slede?e korake:
 1. U meniju Kreni, kliknite na Aplikacije.
 2. Otvorite Microsoft Office 2011 fasciklu i poku?ajte da pokrenete bilo koju Office aplikaciju. (Na primer, pokrenite Word.)
 3. U meniju aplikacije, kliknite na Vi?e informacija o <aplikaciji>.
 4. U dijalogu Vi?e informacija o <aplikaciji>, primeti?ete broj verzije koji je tu prikazan. Trebalo bi da bude 14.1.0 ili broj kasnije verzije.

Kako da preuzmete ispravku

Ispravka se mo?e preuzeti sa slede?e Microsoft Download Center Veb lokacije:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ispravki 14.3.6 za Microsoft Office for Mac.

Datum izdavanja: 16.07.2013.

Za vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka podr?ke, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Kako da nabavite Microsoft datoteke za podr?ku putem usluga na mre?i
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa unapre?enom bezbedno??u koji spre?avaju neovla??ene promene datoteke.

A?urirane datoteke

Za potpunu listu datoteka koje ova ispravka dodaje ili menja, kliknite dva puta na instalaciju ispravki i zatim, u Datoteka meniju, kliknite na Prika?i datoteke.

Napomene

 • Ispravka 14.3.6 za Office for Mac 2011 je tako?e dostupna i putem Microsoft AutoUpdate. AutoUpdate je program koji obezbe?uje automatsko a?uriranje Microsoft softvera.

  Da pokrenete AutoUpdate, pokrenite program iz paketa programa Microsoft Office. Zatim u meniju Pomo? kliknite na Da li postoje ispravke?.

  Vi?e informacija o kori??enju Office for Mac 2011 potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
  http://www.microsoft.com/mac

Status

Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2869604 - Poslednji pregled: 21. avgust 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Office for Mac Academic 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 Home Use Program
 • Microsoft Office for Mac Home and Student 2011
 • Microsoft Office for Mac Standard 2011
 • Microsoft Excel for Mac 2011
 • Microsoft Lync for Mac 2011
 • Microsoft Outlook for Mac 2011
 • Microsoft PowerPoint for Mac 2011
 • Microsoft Word for Mac 2011
Klju?ne re?i: 
kbqfe kbfix atdownload KB2869604

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com