ID c?a bài: 287070 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
M?t phiên b?n Microsoft Outlook 2000 (CW) c?a bài vi?t này, xin xem 195719.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? s? d?ng m?c tin thư thoại lưu tr? cá nhân, c?ng đư?c g?i là .pst t?p tin, sao lưu d? li?u b?n t?o ra trong Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003 và Microsoft Office Outlook 2002. B?n có th? sao lưu thư, danh b?, cu?c h?n, nhi?m v?, ghi chú và t?p chí entries vào .pst t?p tin.

Lưu ? Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? s? d?ng .pst t?p tin trong Outlook 2007, Outlook 2003 và Outlook 2002 ch?.

N?u b?n s? d?ng m?t chương tr?nh e-mail khác nhau, ch?ng h?n như Microsoft Outlook Express ho?c Outlook.com, ho?c n?u b?n có v?n đ? v?i chương tr?nh b?c e-mail c?a b?n, bài vi?t này không dành cho b?n. Đi đ?n ph?n "Tham kh?o" cho các liên k?t đ?n các bài vi?t và góp ? cho các gi?i pháp.

GI?I THI?U

Microsoft Outlook t? đ?ng mua s?m thư, danh b?, cu?c h?n, nhi?m v?, ghi chú và t?p chí entries trong m?t trong hai đ?a đi?m sau đây:
 • Trong m?t m?c tin thư thoại lưu tr? cá nhân, c?n đư?c g?i là m?t t?p tin PST trên ổ đĩa c?ng c?a b?n.
 • Trong h?p thư mà n?m trên máy ch?. H?p thư c?a b?n n?m trên m?t máy ch? n?u b?n s? d?ng Outlook v?i Microsoft Exchange Server.
B?n có th? s? d?ng đ?ng g?i lưu c?a t?p tin PST c?a b?n đ? khôi ph?c ho?c di chuy?n d? li?u Outlook c?a b?n n?u b?n g?p l?i ph?n c?ng, m?t d? li?u b?t ng?, có đ? chuy?n d? li?u t? m?t máy tính sang máy tính khác, ho?c có đ? chuy?n d? li?u t? m?t ổ đĩa c?ng cho m?t ổ đĩa c?ng.

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? làm m?t s? vi?c v?i .pst t?p tin c?a b?n. Ch?n m?t hành đ?ng t? danh sách sau đây:
 • Làm th? nào đ? t?o m?t đ?ng g?i c?a m?t t?p tin PST: N?u b?n không s? d?ng Outlook v?i Microsoft Exchange Server, s? d?ng ph?n này đ? sao lưu c?a b?n toàn b? .pst t?p tin.
 • Làm th? nào đ? sao lưu d? li?u t?p .pst n?m trên máy ch? Microsoft Exchange: N?u b?n s? d?ng Outlook v?i Microsoft Exchange Server, s? d?ng ph?n này đ? sao lưu d? li?u Outlook c?a b?n.
 • Làm th? nào đ? xu?t kh?u PST t?p tin d? li?u: S? d?ng ph?n này n?u b?n mu?n sao lưu ch? m?t vài c?p ho?c m?t lo?i c? th? c?a d? li?u, ch?ng h?n như thư ch?.
 • Làm th? nào đ? nh?p kh?u PST t?p tin d? li?u vào Outlook: S? d?ng ph?n này đ? khôi ph?c d? li?u vào Outlook t? m?t t?p tin PST mà b?n đ? sao lưu.
 • Làm th? nào đ? chuy?n d? li?u Outlook t? m?t máy tính sang máy tính khác: S? d?ng ph?n này đ? chuy?n d? li?u b?n lưu trong m?t t?p tin PST t? m?t máy tính đ?n máy tính khác.
 • Làm th? nào đ? sao lưu s? đ?a ch? cá nhân: S? d?ng ph?n này đ? sao lưu s? đ?a ch? cá nhân.
 • Làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích sao lưu m?c tin thư thoại cá nhân đ? t? đ?ng hoá đ?ng g?i lưu c?a .pst t?p tin: S? d?ng ph?n này đ? t? đ?ng sao lưu các t?p .pst hàng tu?n, hàng tháng, ho?c t?i m?t kho?ng th?i gian mà b?n ch?n.
 • Làm th? nào đ? sao lưu các t?p tin cài đ?t chuyên bi?t Outlook: S? d?ng ph?n này đ? sao lưu cài đ?t chuyên bi?t thanh công c? và tr?nh đơn c?a b?n, Internet Explorer yêu thích c?a b?n, t?p tin ch? k? c?a b?n, và b?t k? bi?t danh r?ng b?n đ? ch? đ?nh đ?a ch? liên l?c c?a b?n.
 • Làm th? nào đ? t?m m?t t?p .pst: N?u b?n mu?n thêm t?p .pst hi?n có vào Outlook nhưng b?n không bi?t chính xác nơi nó n?m trên máy tính c?a b?n, b?n có th? tra c?u nó.

Video: Làm th? nào đ? qu?n l? các t?p tin m?c tin thư thoại cá nhân Outlook (.pst)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets video1
UUID =9a50d56e-1432-461b-86fe-fefd4da86604 VideoUrl =http://aka.MS/qjmwrw
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets video2

Thông tin thêm

Làm th? nào đ? t?o m?t đ?ng g?i c?a m?t t?p tin PST

N?u b?n không s? d?ng Outlook v?i Microsoft Exchange Server, Outlook lưu tr? t?t c? các d? li?u c?a nó trong m?t t?p tin PST. B?n có th? s? d?ng đ?ng g?i sao lưu đ? khôi ph?c l?i d? li?u Outlook c?a b?n n?u .pst t?p tin ban đ?u b? hư h?i ho?c b? m?t. Ph?n này gi?i thích làm th? nào đ? t?o m?t đ?ng g?i c?a t?p .pst toàn b? c?a b?n, v?i t?t c? các m?c m?c đ?nh trong t?p tin.

Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? sao lưu các t?p tin PST toàn b?:
 1. Đóng m?i chương tr?nh thư thoại tin t?c th?i ch?ng h?n như Outlook, Microsoft Exchange ho?c Microsoft Windows thư thoại tin t?c th?i.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào ch?y. Sao chép và dán (ho?c lo?i) sau đây l?nh ? các m? h?p, và sau đó nh?n ENTER:
  Panel điều khiển
  Panel điều khiển s? m? ra.

  Lưu ? N?u b?n th?y màn h?nh ch?n lo?i , b?m vào Tài kho?n ngư?i dùng, và r?i đi t?i bư?c 3.
 3. Nh?p đúp vào bi?u tư?ng Mail .
 4. Nh?p vào Hi?n th? c?u h?nh.
 5. Nh?p vào c?u h?nh thích h?p, và sau đó b?m thu?c tính.
 6. Nh?p vào t?p tin d? li?u.
 7. Trong m?c tên, b?m vào b?n ghi d?ch v? m?c tin thư thoại cá nhân mà b?n mu?n sao lưu. theo m?c đ?nh, b?n ghi d?ch v? này đư?c g?i là m?c tin thư thoại cá nhân. Tuy nhiên, nó có th? đư?c đ?t tên là cái g? khác.

  Lưu ? N?u b?n có nhi?u hơn m?t b?n ghi d?ch v? m?c tin thư thoại cá nhân trong h? sơ c?a b?n, b?n ph?i sao lưu m?i b? .pst t?p tin m?t cách riêng bi?t.

  N?u không có m?c nào đư?c g?i là m?c tin thư thoại cá nhân và b?n đ? không đư?c lưu b?t k? thông tin nào ch?ng h?n như tin thư thoại, s? liên l?c, ho?c cu?c h?n trong Outlook, b?n có l? đ? không đư?c b?t b?n ghi d?ch v? m?c tin thư thoại cá nhân. Đi đ?n ph?n "Tham kh?o" đ? thông tin v? làm th? nào đ? t?o m?t t?p .pst.

  N?u b?n có không có b?n ghi d?ch v? m?c tin thư thoại cá nhân trong h? sơ c?a b?n và b?n có th? lưu tr? các thông tin như tin thư thoại, s? liên l?c, ho?c cu?c h?n trong Outlook, thông tin c?a b?n có th? đư?c lưu tr? trong h?p thư trên m?t máy ch? Exchange. H?y th? s? d?ng các hư?ng d?n trong ph?n "Làm th? nào đ? sao lưu d? li?u t?p .pst n?m trên m?t máy ch? Microsoft Exchange".
 8. Nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó lưu ? đư?ng d?n và t?p tin tên xu?t hi?n.

  Lưu ? B?i v? .pst t?p tin có ch?a t?t c? các d? li?u đư?c lưu tr? trong các m?c tin thư thoại MAPI Outlook s? d?ng, các t?p tin có th? r?t l?n. Đ? gi?m kích thư?c c?a t?p .pst, b?m Nh? g?n bây gi? trong c?a s? cài đ?t chuyên bi?t .
 9. Đóng t?t c? các c?a s? thu?c tính .
 10. S? d?ng Window Explorer ho?c My Computer đ? sao chép các t?p tin mà b?n lưu ? trong bư?c 8. B?n có th? sao t?p đ?n m?t v? trí trên ổ đĩa c?ng ho?c b?t k? lo?i phương ti?n truy?n thông lưu tr? di đ?ng, ch?ng h?n như đĩa mềm, đ?a CD-ROM, m?t ổ đĩa c?ng di đ?ng, m?t băng cassette, ho?c b?t k? thi?t b? lưu tr? khác.

Làm th? nào đ? sao lưu d? li?u t?p .pst n?m trên máy ch? Microsoft Exchange

Đ? bi?t làm th? nào đ? sao lưu d? li?u c?a b?n n?u b?n s? d?ng Outlook v?i m?t Microsoft Exchange Server, b?n c?n ph?i bi?t nơi mà các d? li?u đư?c lưu tr?. V? trí phân ph?i và lưu tr? m?c đ?nh cho d? li?u Outlook là h?p thư Exchange Server. Các qu?n tr? viên Exchange Server thư?ng x? l? sao lưu c?a h?p thư trên máy ch?. Tuy nhiên, m?t s? qu?n tr? viên Exchange Server lưu tr? d? li?u Outlook trong m?t t?p tin PST trên ổ đĩa c?ng c?a b?n.

Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? xem nơi mà Outlook hi?n đang lưu tr? d? li?u c?a b?n:

Trong Outlook 2010:

 1. Nh?p vào tabFile vào Outlook ribbon.
 2. Trong các thông tin th? lo?i, nh?p vào nút ch?n m?t cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n , và sau đó nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n.
 3. Trong các cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n c?a s?, nh?p vào tab D? li?u t?p tin .

  N?u các v? trí l?nh v?c có ch?a t? "Tr?c tuy?n" ho?c m?t đư?ng d?n đ?n m?t t?p tin có t?p đ? đ?t tên tin m? r?ng OST, Outlook lưu tr? d? li?u trong m?c tin thư thoại trên máy ch? Exchange. Liên h? v?i ngư?i qu?n tr? Exchange Server đ? bi?t thêm thông tin v? cách sao lưu đư?c x? l?.

  N?u các v? trí l?nh v?c containsa đư?ng d?n đ?n m?t t?p tin có t?p đ? đ?t tên tin extension.pst, Outlook mua s?m thư m?i, đ?a ch? liên l?c, các cu?c h?n và d? li?u khác trong m?t .pst t?p tin trên đ?a c?ng c?a b?n. Đ? sao lưu d? li?u, h?y đi t?i ph?n "Làm th? nào đ? t?o m?t đ?ng g?i c?a m?t t?p tin PST".

Trong Outlook 2007:

 1. Trên menu công c? , b?m vào tu? ch?n, b?m vào tab Thi?t l?p thư và sau đó nh?p vào tài khoản email.
 2. Trong c?a s? cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n , nh?p vào tab D? li?u t?p tin .

  N?u trư?ng tên có ch?a t? "H?p thư" theo sau là m?t b?c e-mail tên, Outlook lưu tr? d? li?u trong m?c tin thư thoại trên máy ch? Exchange. Liên h? v?i ngư?i qu?n tr? Exchange Server đ? bi?t thêm thông tin v? cách sao lưu đư?c x? l?.

  N?u trư?ng có ch?a các t? "Thư m?c cá nhân" ho?c tên c?a m?t t?p h?p các m?c tin thư thoại cá nhân ho?c t?p tin PST, Outlook lưu tr? thư m?i, đ?a ch? liên l?c, các cu?c h?n và d? li?u khác trong m?t .pst t?p tin trên đ?a c?ng c?a b?n. Đ? sao lưu d? li?u, h?y đi t?i ph?n "Làm th? nào đ? t?o m?t đ?ng g?i c?a m?t t?p tin PST".

Trong m?t phiên b?n trư?c đó c?a Outlook:

 1. Trên menu công c? , b?m vào tài khoản email.

  Lưu ? Tùy ch?n này có s?n trên m?t s? m?ng. Các qu?n tr? viên m?ng có th? đ? g? b? tùy ch?n này đ? b?o v? thông tin trương mục. N?u b?n không th?y tu? ch?n Tài kho?n Email , liên h? v?i người quản tr? mạng đ? đư?c giúp đ?.
 2. Nh?p vào xem ho?c thay đ?i tài kho?n Email hi?n có, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 3. Nh?n vào các tùy ch?n cung c?p b?c e-mail m?i đ?n v? trí sau đây . N?u tùy ch?n ch?a t? "H?p thư" theo sau là m?t b?c e-mail tên, Outlook lưu tr? d? li?u trong m?c tin thư thoại trên máy ch? Exchange. Liên h? v?i ngư?i qu?n tr? Exchange Server đ? bi?t thêm thông tin v? cách sao lưu đư?c x? l?.

  N?u trư?ng có ch?a các t? "Thư m?c cá nhân" ho?c tên c?a m?t t?p h?p các m?c tin thư thoại cá nhân ho?c t?p tin PST, Outlook lưu tr? thư m?i, đ?a ch? liên l?c, các cu?c h?n và d? li?u khác trong m?t .pst t?p tin trên đ?a c?ng c?a b?n. Đ? sao lưu d? li?u, h?y đi t?i ph?n "Làm th? nào đ? t?o m?t đ?ng g?i c?a m?t t?p tin PST".

Làm th? nào đ? xu?t kh?u PST t?p tin d? li?u

N?u b?n mu?n sao lưu ch? là m?t s? d? li?u Outlook c?a b?n, b?n có th? t?o m?t t?p tin sao lưu PST m?i ch? có d? li?u mà b?n mu?n lưu. Đây là c?ng đư?c g?i là xu?t kh?u PST t?p tin d? li?u. Ví d?, b?n có th? mu?n s? d?ng ph?n này n?u b?n có thông tin quan tr?ng trong ch? là m?t s? m?c tin thư thoại và b?n có các m?c khác, ít quan tr?ng trong các m?c tin thư thoại l?n hơn nhi?u. B?n có th? xu?t kh?u m?c ch? d?n tin thư thoại quan tr?ng ho?c danh b? và b? qua các m?c tin thư thoại như thư đ? g?i.

Trong Outlook 2010:

Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? xu?t kh?u m?t m?c tin thư thoại c? th?:
 1. Nh?p vào các t?p tin tab.
 2. Trong các tu? ch?n Outlook c?a s?, b?m chuyên sâu.
 3. Nh?p vào xu?t kh?u.
 4. Trong nh?p kh?u và xu?t kh?u thu?t s?, b?m vào xu?t chuy?n ra t?p, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 5. Nh?p vào T?p tin d? li?u Outlook (.pst), và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 6. Ch?n m?c tin thư thoại đ? xu?t kh?u, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 7. Nh?p vào tr?nh duy?t, và sau đó ch?n v? trí nơi b?n mu?n các t?p tin PST m?i đư?c lưu.
 8. Trong Tên t?p h?p, g? tên b?n mu?n s? d?ng cho t?p .PST m?i, và sau đó nh?p vào OK.
 9. Nh?p vào k?t thúc.

Trong m?t phiên b?n trư?c đó c?a Outlook:

 1. M? Outlook.
 2. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào Nh?p kh?u và xu?t kh?u. N?u m?c không có s?n, di chuy?n con tr? qua chevrons ? dư?i cùng c?a tr?nh đơn, và sau đó nh?p vàonh?p kh?u và xu?t kh?u.
 3. B?m vào Xu?t kh?u vào t?p, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 4. Nh?p vào T?p m?c tin thư thoại cá nhân (.pst), và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 5. B?m vào c?p mà b?n mu?n xu?t chuy?n .pst t?p tin, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 6. Nh?p vào tr?nh duy?t, và sau đó ch?n v? trí nơi b?n mu?n các t?p tin PST m?i đư?c lưu.
 7. Trong Tên t?p h?p, g? tên b?n mu?n s? d?ng cho t?p .PST m?i, và sau đó nh?p vào OK.
 8. B?m hoàn t?t.
Lưu ? Thu?c tính m?c tin thư thoại thi?t k? bao g?m quy?n, b? l?c, mô t?, h?nh th?c và c?nh. N?u b?n xu?t kh?u m?t hàng t? m?t .pst t?p tin khác, không có thu?c tính m?c tin thư thoại thi?t k? đư?c duy tr?.

Làm th? nào đ? nh?p kh?u PST t?p tin d? li?u vào Outlook

B?n có th? s? d?ng sao lưu c?a t?p tin PST c?a b?n đ? khôi ph?c l?i d? li?u Outlook c?a b?n n?u .pst t?p tin ban đ?u b? hư h?i ho?c b? m?t. T?t c? m?i th? đư?c lưu trong t?p .pst đư?c tr? v? Outlook.

Trong Outlook 2010:

Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? khôi ph?c l?i, ho?c nh?p kh?u, d? li?u c?a b?n vào Outlook:
 1. Nh?p vào File tab.
 2. Trong các Open th? lo?i, nh?p vào nh?p kh?u.
 3. Trong nh?p kh?u và xu?t kh?u thu?t s?, b?m vào chuy?n nh?p t? m?t t?p ho?c chương tr?nh, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 4. Nh?p vào T?p tin d? li?u Outlook (.pst), và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 5. Nh?p đư?ng d?n và tên t?p .pst mà b?n mu?n chuy?n nh?p, ho?c b?mduy?t đ? ch?n t?p tin c?n nh?p.

  Lưu ?Dư?i tùy ch?n, đó là khuy?n cáo r?ng b?n b?m vào nh?p kh?u không trùng l?p, tr? khi b?n mu?n các thông tin nh?p kh?u đ? thay th? ho?c trùng l?p m?c là đ? có trong Outlook.
 6. B?m vào ti?p theo.
 7. Ch?n m?c tin thư thoại mà b?n mu?n chuy?n nh?p. Đ? nh?p kh?u t?t c? m?i th? trong t?p .pst, h?y ch?n đ?u c?a h? th?ng phân c?p.

  Lưu ?Đ?u c?p (thư?ng m?c tin thư thoại cá nhân, T?p tin d? li?u Outlook ho?c đ?a ch? email) đư?c ch?n t? đ?ng. Bao g?m m?c tin thư thoại con đư?c ch?n theo m?c đ?nh. T?t c? m?c tin thư thoại dư?i m?c tin thư thoại đư?c ch?n s? đư?c nh?p kh?u
 8. B?m vào k?t thúc.

Trong phiên b?n trư?c c?a Outlook:

Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? khôi ph?c l?i, ho?c nh?p kh?u, d? li?u c?a b?n vào Outlook:
 1. N?u .pst t?p tin mà b?n mu?n chuy?n nh?p đư?c lưu tr? trên m?t thi?t b? di đ?ng, ch?ng h?n như đĩa mềm, ổ đĩa c?ng di đ?ng, đ?a CD-ROM, m?t băng cassette, ho?c b?t k? phương ti?n lưu tr? khác, chèn ho?c k?t n?i thi?t b? lưu tr?, và sau đó sao chép .pst t?p tin ổ đĩa c?ng c?a máy tính.

  Khi b?n sao chép t?p .pst, ch?c ch?n r?ng các Ch? đ?c thu?c tính không đư?c ch?n. N?u thu?c tính này đư?c ch?n, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Thi?t b? v?a nêu, t?p tin ho?c đư?ng d?n không th? truy c?p. Nó có th? đ? b? xóa, nó có th? s? d?ng, b?n có th? g?p v?n đ? m?ng, ho?c b?n có th? không có đ? quy?n đ? truy c?p vào nó. Đóng b?t k? ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng t?p này và th? l?i.
  N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i này, r? ràng các Ch? đ?c thu?c tính, và sau đó sao chép các t?p tin m?t l?n n?a.
 2. M? Outlook.
 3. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào Nh?p kh?u và xu?t kh?u. N?u l?nh không có s?n, di chuy?n con tr? qua chevrons ? dư?i cùng c?a tr?nh đơn, và sau đó nh?p vàonh?p kh?u và xu?t kh?u.
 4. Nh?p vào chuy?n nh?p t? m?t t?p ho?c chương tr?nh, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 5. Nh?p vào T?p m?c tin thư thoại cá nhân (.pst), và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 6. Nh?p đư?ng d?n và tên t?p .pst mà b?n mu?n chuy?n nh?p, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 7. Ch?n m?c tin thư thoại mà b?n mu?n chuy?n nh?p. Đ? nh?p kh?u t?t c? m?i th? trong t?p .pst, h?y ch?n đ?u c?a h? th?ng phân c?p.
 8. B?m hoàn t?t.

Làm th? nào đ? chuy?n d? li?u Outlook t? m?t máy tính sang máy tính khác

B?n không th? chia s? ho?c đ?ng b? hóa .pst t?p tin gi?a các máy tính và máy tính khác. Tuy nhiên, b?n v?n có th? chuy?n giao d? li?u Outlook t? m?t máy tính đ?n máy tính khác.

S? d?ng các hư?ng d?n trong ph?n "Làm th? nào đ? t?o m?t đ?ng g?i c?a m?t t?p tin PST" đ? sao t?p .pst vào m?t đ?a compact ho?c DVD-ROM ho?c phương ti?n truy?n thông di đ?ng khác, ho?c sao t?p vào máy tính khác trên m?t liên k?t m?ng LAN/WAN.

Lưu ?K?t n?i v?i .pst t?p tin qua m?ng LAN/WAN liên k?t không đư?c h? tr?, và v?n đ? k?t n?i v?i .pst t?p tin trong các liên k?t có th? x?y ra. Xem bài vi?t sau đây đ? bi?t thêm thông tin:

297019 T?p tin m?c tin thư thoại cá nhân là không đư?c h? tr? qua m?ng LAN hay trên m?t liên k?t WAN

B?n c?ng có th? mu?n t?o ra m?t m?i, ph? .pst t?p tin mà đư?c thi?t k? đ? chuy?n d? li?u ch?. Lưu d? li?u mà b?n mu?n chuy?n trong này m?i .pst t?p tin và b? qua b?t k? d? li?u nào b?n không mu?n chuy?n. N?u b?n c?n ph?i th?c hi?n m?t ph? .pst t?p tin đ? lưu tr? d? li?u đ? chuy?n gi?a hai máy tính khác nhau, ho?c cho m?c đích sao lưu, s? d?ng các bư?c sau.

Trong Outlook 2010:

 1. Nh?p vào các t?p tin tab.
 2. Trong các thông tin th? lo?i, b?m vào các cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n nút ch?n m?t, và sau đó nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n.
 3. Trong các cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n c?a s?, b?m vào các t?p tin d? li?u tab.
 4. Nh?p vào Thêm, b?m vào t?p tin d? li?u Outlook (.pst), và sau đó nh?p vào OK.
 5. G? m?t tên duy nh?t cho t?p .PST m?i. Ví d?, g?Transfer.PST, và sau đó nh?p vào OK.
 6. Đóng Outlook.

Trong phiên b?n trư?c c?a Outlook:

 1. Trên t?p tr?nh đơn, đi?m đ?n m?i, và sau đó nh?p vào T?p tin d? li?u Outlook.
 2. G? m?t tên duy nh?t cho t?p .PST m?i. Ví d?, g? Transfer.PST, và sau đó nh?p vào OK.
 3. G? tên hiển thị cho các t?p tin m?c tin thư thoại cá nhân, và sau đó nh?p vào OK.
 4. Đóng Outlook.
Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? sao chép t?p .pst hi?n có:
 1. S? d?ng các hư?ng d?n trong ph?n "Làm th? nào đ? t?o m?t đ?ng g?i c?a m?t t?p tin PST" đ? t?o m?t đ?ng g?i c?a các .pst file b?n mu?n chuy?n. Đ?m b?o r?ng b?n sao t?p .pst sao lưu đ?a CD-ROM ho?c m?t lo?i phương ti?n lưu đ?ng.
 2. Sao t?p .pst sao lưu t? phương ti?n lưu đ?ng đ? máy tính th? hai.
 3. Làm theo các bư?c trong ph?n "Làm th? nào đ? nh?p kh?u PST t?p tin d? li?u vào Outlook" đ? nh?p kh?u các PST t?p tin d? li?u vào Outlook trên máy tính th? hai.

Làm th? nào đ? sao lưu s? đ?a ch? cá nhân

s? đ?a ch? cá nhân có th? ch?a đ?a ch? e-mail và thông tin liên h? mà không đư?c bao g?m trong m?t s? đ?a ch? Outlook ho?c liên h? v?i danh sách. s? đ?a ch? Outlook có th? đư?c gi? trong m?t h?p thư Exchange Server ho?c trong m?t t?p tin PST. Tuy nhiên, s? đ?a ch? cá nhân t?o ra m?t t?p tin riêng bi?t mà đư?c lưu tr? trên ổ đĩa c?ng c?a b?n. Đ? đ?m b?o r?ng cu?n sách đ?a ch? này đư?c sao lưu, b?n ph?i bao g?m b?t k? t?p tin có ph?n m? r?ng .pab trong quá tr?nh sao lưu c?a b?n.

Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? xác đ?nh v? trí t?p s? đ?a ch? cá nhân c?a b?n:
 1. N?u b?n đang ch?y Windows Vista: b?m vào B?t đ?u.

  N?u b?n đang ch?y Windows XP: b?m vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào tra c?u.

  N?u b?n đang ch?y Windows 95 ho?c Windows 98: b?m vàoB?t đ?u, ch? đ? T?m, và sau đó nh?p vào t?p tin ho?c m?c tin thư thoại.

  N?u b?n đang ch?y Windows 2000 ho?c Windows Millennium Edition (Me): b?m vàoB?t đ?u, ch? đ? T?m, và r?i b?m vào cho t?p tin ho?c m?c tin thư thoại.
 2. Lo?i *.PAB, và sau đó nh?n ENTER ho?c nh?p vào T?m th?y bây gi?.

  Lưu ? v?i v? trí c?a các t?p tin .pab. S? d?ng My Computer ho?c Window Explorer đ? sao chép các t?p tin .pab v?i cùng m?t m?c tin thư thoại ho?c ch?a ch?a đ?ng g?i lưu c?a t?p .pst.
B?n có th? s? d?ng đ?ng g?i lưu này đ? khôi ph?c l?i s? đ?a ch? cá nhân c?a b?n đ? máy tính c?a b?n ho?c đ? chuy?n nó vào máy tính khác. Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? khôi ph?c l?i s? đ?a ch? cá nhân:
 1. Đóng m?i chương tr?nh thư thoại tin t?c th?i, ch?ng h?n như Outlook, Microsoft Exchange, ho?c Nhắn tin Windows.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào ch?y. Sao chép và dán (ho?c g?) các l?nh sau đây trong các Open h?p, và sau đó nh?n ENTER:
  Panel điều khiển
  Panel điều khiển s? m? ra.

  Lưu ? N?u b?n th?y màn h?nh ch?n lo?i , b?m vào Tài kho?n ngư?i dùng.
 3. Nh?p đúp vào bi?u tư?ng Mail .
 4. Nh?p vàoHi?n th? c?u h?nh.
 5. Nh?p vào c?u h?nh thích h?p, và sau đó b?m thu?c tính.
 6. Nh?p vào tài kho?n Email.
 7. Nh?p vào Thêm m?t m?c tin thư thoại m?i ho?c s? đ?a ch?, và sau đó nh?p vào ti?p theo
 8. Nh?p vào Thêm đ?a ch? cu?n sách, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 9. Nh?p vào s? đ?a ch? cá nhân, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 10. Nh?p đư?ng d?n và tên t?p s? đ?a ch? cá nhân mà b?n mu?n khôi ph?c, b?m áp d?ng, và sau đó nh?p vào OK.
 11. Nh?p vào đóng, và sau đó b?m OK.
Lưu ? s? đ?a ch? Outlook là m?t b?n ghi d?ch v? h? sơ s? d?ng đ? làm cho nó d? dàng hơn đ? s? d?ng m?t m?c tin thư thoại danh b? trong h?p thư, m?c tin thư thoại cá nhân t?p tin ho?c m?c tin thư thoại công c?ng như m?t s? đ?a ch? e-mail. s? đ?a ch? Outlook chính nó ch?a không có d? li?u đ? đư?c lưu.

Làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích sao lưu m?c tin thư thoại cá nhân đ? t? đ?ng hoá đ?ng g?i lưu c?a .pst t?p tin

Microsoft đ? phát hành m?t ti?n ích đ? t? đ?ng hoá đ?ng g?i lưu c?a t?p m?c tin thư thoại cá nhân (.pst). Đ? t?i v? các ti?n ích, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=8B081F3A-B7D0-4B16-B8AF-5A6322F4FD01&displaylang=en
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ti?n ích sao lưu m?c tin thư thoại cá nhân, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
238782 Làm th? nào đ? t? đ?ng sao lưu t?p tin m?c tin thư thoại cá nhân c?a b?n
Lưu ?Trong Microsoft Outlook 2010, các m?c tin thư thoại cá nhân sao lưu add-in b? t?t theo m?c đ?nh. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2030523 Làm th? nào đ? cho phép cá nhân m?c tin thư thoại sao lưu add-in đ? làm vi?c v?i Outlook 2010

Làm th? nào đ? sao lưu các t?p tin cài đ?t chuyên bi?t Outlook


N?u b?n có thi?t l?p chuyên bi?t, ch?ng h?n như cài đ?t chuyên bi?t thanh công c? và yêu thích, mà b?n mu?n sao chép vào máy tính khác ho?c khôi ph?c l?i máy tính c?a b?n, b?n có th? mu?n bao g?m các t?p tin sau đây trong đ?ng g?i lưu c?a b?n:
 • Outcmd.dat: Các t?p này lưu cài đ?t chuyên bi?t thanh công c? và tr?nh đơn.
 • ProfileName.fav: đây là t?p tin yêu thích c?a b?n, bao g?m các cài đ?t chuyên bi?t cho thanh Outlook (ch? áp d?ng cho Outlook 2002 và các phiên b?n c? hơn).
 • ProfileName.xml: t?p tin này mua s?m s? thích Ngăn dẫn hướng (ch? áp d?ng cho Outlook 2003 và phiên b?n m?i hơn).
 • ProfileName.nk2: t?p tin này mua s?m các bi?t danh cho AutoComplete.
 • T?p tin ch? k?: m?i ch? k? có t?p tin riêng c?a m?nh và s? d?ng cùng tên là ch? k? mà b?n s? d?ng khi b?n t?o ra nó. Ví d?: n?u b?n t?o m?t ch? k? đư?c đ?t theo tên MySig, các t?p tin sau đây đư?c t?o ra trong m?c tin thư thoại ch? k?:
  • MySig.htm: T?p tin này mua s?m ch? k? HTML t? đ?ng.
  • MySig.rtf: T?p tin này mua s?m ch? kí t? đ?i di?n đ?ng Microsoft Outlook Rich Text Format (RTF).
  • MySig.txt: Các t?p này lưu các định dạng văn bản thu?n tu? ch? kí t? đ?i di?n đ?ng.
  V? trí c?a t?p tin ch? k? ph? thu?c vào phiên b?n Windows b?n đang ch?y. S? d?ng danh sách này đ? t?m v? trí thích h?p:
  • Windows Vista ho?c Windows 7: Lái xe\users\tên người dùng\AppData, nơi Lái xe đ?i di?n cho ổ đĩa đó Outlook đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t đ? và tên người dùng đ?i di?n cho tên người dùng Outlook đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t theo.
  • Windows XP ho?c Windows 2000: Lái xe\Documents và Settings\tên người dùng\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook, nơi Lái xe đ?i di?n cho ổ đĩa đó Outlook đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t đ? và tên người dùng đ?i di?n cho tên người dùng Outlook đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t theo.
  • Windows 98 hay Windows tôi: Lái xe\Windows\Local Settings\Application d? li?u, nơi Lái xe đ?i di?n cho ổ đĩa đó Outlook đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t đ?.
Lưu ? N?u b?n s? d?ng Microsoft Word như biên t?p c?a b?n e-mail, ch? k? đư?c lưu tr? trong các t?p tin Normal.dot như các AutoText m?c. B?n nên sao lưu t?p tin này c?ng.

Làm th? nào đ? t?m th?y m?t t?p tin PST

N?u b?n không bi?t nơi mà m?t c? ho?c hi?n t?i .pst t?p tin n?m trên máy tính c?a b?n và b?n mu?n thêm t?p .pst này vào h? sơ Outlook c?a b?n, ph?n này gi?i thích làm th? nào đ? tra c?u cho t?p .PST và sau đó thêm nó vào h? sơ Outlook c?a b?n.

Đ? tra c?u cho t?p .PST, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đ? tra c?u các t?p .pst:
  • N?u b?n đang ch?y Windows Vista: b?m vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào máy tính. Xác đ?nh v? trí c?a s? tra c?u ? góc trên bên ph?i.
  • N?u b?n đang ch?y Windows XP: b?m vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào tra c?u.
  • N?u b?n đang ch?y Windows 95 ho?c Windows 98: b?m vàoB?t đ?u, ch? đ? T?m, và sau đó nh?p vào t?p tin ho?c m?c tin thư thoại.
  • N?u b?n đang ch?y Windows 2000 ho?c Microsoft Windows Millennium Edition: b?m vàoB?t đ?u, ch? đ? T?m, và r?i b?m vào cho t?p tin ho?c m?c tin thư thoại.
 2. Lo?i *.PST, và sau đó nh?n Enter ho?c nh?p vàoT?m th?y bây gi?. Xác đ?nh v? trí mong mu?n .pst t?p tin b?n mu?n thêm vào Outlook. Ghi l?i v? trí c?a t?p .pst.
 3. Đóng c?a s? t?m và B?t đ?u Outlook.
  • N?u b?n đang ch?y Outlook 2010, nh?p vào các t?p tin tab, andthen b?m vàocài đ?t chuyên bi?t tài kho?ntrong th? lo?i thông tin . Nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n m?t l?n n?a, và sau đó nh?p vào tab D? li?u t?p tin trong c?a s? xu?t hi?n.
  • N?u b?n đang ch?y Outlook 2007 ho?c trư?c đó, nh?p vào tr?nh đơn t?p tin , và sau đó ch?n qu?n l? t?p tin d? li?u.
 4. Nh?p vào các Thêm nút, và sau đó ch?n đúng lo?i .pst t?p tin đ? thêm. N?u .pst t?p tin c?a b?n đư?c t?o ra trong Outlook 2007, ch?nVăn ph?ng Outlook t?p thư m?c cá nhân (.pst). N?u .pst t?p tin c?a b?n đư?c t?o ra trong m?t phiên b?n c? c?a Outlook, ch?ng h?n như Outlook 97, 2000, ho?c XP, ch?n Outlook 97-2002 t?p tin thư m?c cá nhân (.pst).
 5. Đi?u hư?ng đ?n v? trí mong mu?n .pst t?p tin mà b?n t?m th?y trong t?m ki?m c?a b?n ? trên. Ch?n t?p .pst, và sau đó nh?p vào OK.
 6. G? m?t tên tu? ch?nh cho t?p .PST ho?c ch?p nh?n tên m?c đ?nh. Nh?p vào OK. Nh?p vào đóng đ? thoát kh?i c?a s? hi?n t?i.
Outlook bây gi? s? hi?n th? r?ng .pst t?p tin trong danh sách thư m?c Outlook.

BƯ?C TI?P THEO

N?u nh?ng phương pháp này không giúp b?n, b?n có th? mu?n h?i ai đó b?n bi?t đ? đư?c giúp đ?. Ho?c, n?u b?n s? d?ng Outlook v?i Exchange Server, b?n có th? mu?n liên h? v?i ngư?i qu?n tr? Exchange Server đ? đư?c giúp đ?. B?n c?ng có th? s? d?ng trang Web d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? t?m ra gi?i pháp khác. M?t s? d?ch v? Trang Web d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng cung c?p bao g?m:
 • Có th? t?m ki?m cơ s? ki?n th?c: T?m ki?m h? tr? k? thu?t thông tin và các công c? t? giúp cho s?n ph?m c?a Microsoft.
 • Trung tâm gi?i pháp: Xem câu h?i thư?ng g?p dành riêng cho s?n ph?m và h? tr? đi?m n?i b?t.
 • Tùy ch?n h? tr? khác: S? d?ng Web đ? đ?t m?t câu h?i, liên h? v?i d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng ho?c cung c?p thông tin ph?n h?i.
N?u b?n ti?p t?c có câu h?i sau khi b?n s? d?ng các trang Web Microsoft ho?c n?u b?n không th? t?m th?y m?t gi?i pháp trên trang web Microsoft h? tr? d?ch v? Web, nh?p vào liên k?t sau đây đ? liên h? v?i h? tr?.
http://support.Microsoft.com/contactus

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh c?u h?nh và các d?ch v?, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
289467 H? sơ ngư?i dùng và thông tin d?ch v?
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
269520 T?i sao Outlook không h? tr? phương ti?n truy?n thông ch? đ?c
238782 Làm th? nào đ? t? đ?ng sao lưu t?p tin thư m?c cá nhân c?a b?n trong Outlook 2000 và Outlook 2003
257831 Làm th? nào đ? di chuy?n t?p thư m?c cá nhân Outlook 2000 đư?c cài đ?t trong ch? đ? Internet Mail ch?
291627 Làm th? nào đ? qu?n l? m?t .pst t?p tin cho hai máy tính khác nhau trong Outlook
291636 Làm th? nào đ? di chuy?n c?a b?n t?p tin thư m?c cá nhân (.pst) trong Outlook 2002 và Outlook 2007
883401 Làm th? nào đ? thay đ?i v? trí m?c đ?nh Outlook 2003 ho?c Outlook 2002 s? d?ng đ? t?o ra ho?c đ? m? m?t t?p tin thư m?c cá nhân (.pst)

Thu?c tính

ID c?a bài: 287070 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Outlook 2010
T? khóa: 
kbpubtypekc kbhowtomaster kbimport kbexport kbbackup kbhowto kbvideocontent kbmt KB287070 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 287070

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com