Làm th? nào đ? t? đ?ng hoá văn b?n Excel đ? phát bi?u trong m?t văn ph?ng chương tr?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 287120 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này-by-step gi?i thích làm th? nào b?n có th? s? d?ng văn b?n ch?c năng bài phát bi?u c?a Microsoft Excel trong các chương tr?nh khác, bao g?m c? Microsoft Word Microsoft PowerPoint và Microsoft Outlook.

Microsoft Excel là chương tr?nh Microsoft Office XP ch? có s?n trong văn b?n đ? Speech (TTS) kh? năng. Bài vi?t này gi?i thích làm th? nào b?n có th? dùng OLE T? đ?ng hóa đ? l?p tr?nh truy c?p vào các mô h?nh đ?i tư?ng Excel và s? d?ng các văn b?n bài phát bi?u ch?c năng trong chương tr?nh khác.

Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh mà đang đư?c ch?ng minh và v?i nh?ng công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các k? sư có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?, nhưng h? s? không s?a đ?i các ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng các yêu c?u c? th? c?a b?n.

S? d?ng văn b?n sang ti?ng nói trong PowerPoint

Ví d? sau s? d?ng mô h?nh đ?i tư?ng Excel đ? truy c?p vào văn b?n bài phát bi?u t? m?t bài thuy?t tr?nh PowerPoint. Th? t?c này ch?ng t? làm th? nào đ? tham kh?o và t?o ra m?t Excel đ?i tư?ng đ? s? d?ng các Bài phát bi?u đ?i tư?ng.

Chèn m?t mô-đun vào m?t bài thuy?t tr?nh PowerPoint

 1. M? m?t b?n tr?nh bày PowerPoint.
 2. Nh?n ALT + F11 đ? b?t đ?u Visual Basic Editor.
 3. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào Mô-đun.
 4. Lo?i ho?c sao chép và dán vào các mô-đun m?u m? mà xu?t hi?n sau này trong ph?n này.

Thêm m?t tài li?u tham kh?o đ? Excel 10 đ?i tư?ng thư vi?n

 1. Trong Visual Basic Editor, đi?m đ?n Tham khảo trên các Công cụ tr?nh đơn.
 2. Dư?i Tài li?u tham kh?o có s?n, nh?n vào đây đ? ch?n các Microsoft Excel 10,0 đ?i tư?ng thư vi?n ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.

Ti?u th? t?c đ? t? đ?ng hoá Excel văn b?n sang ti?ng nói t? PowerPoint

Ví d? sau đây gi? đ?nh r?ng tr?nh bày PowerPoint c?a b?n có hai slide.
Sub demoTTS()
  
  'Declare and create an Excel object.
  Dim XL As Excel.Application
  Set XL = CreateObject("Excel.Application")
  
  ActivePresentation.SlideShowSettings.Run
 
  With SlideShowWindows(1).View
    'The following is said on the first slide:
    XL.Speech.Speak "Welcome to my presentation."
    'Change to slide 2, and then say the following two sentences:
    .Next
    XL.Speech.Speak "This is an example of how to create an Excel Application object."
    XL.Speech.Speak "We can use Excel's object model to invoke Text to Speech."
    
    'Close the Excel object and set the object to nothing.
    XL.Quit
    Set XL = Nothing
    
    'Exit the slideshow.
    .Exit
  End With
  
End Sub

				
LƯU ?: An ninh PowerPoint đư?c đ?t ? cao Theo m?c đ?nh. D?u Visual Basic macros không ch?y ? đây thi?t l?p. Thay đ?i m?c đ? b?o m?t v? mô đ? phương ti?n b?ng cách làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n V? mô, và sau đó nh?p vào Bảo mật.
 2. Trên các M?c b?o m?t tab, nh?n vào đây đ? ch?n Phương ti?n, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra đ? thoát kh?i PowerPoint.

  LƯU ?: B?n ph?i thoát và kh?i đ?ng l?i PowerPoint cho m?c b?o m?t thay đ?i có hi?u l?c.

S? d?ng văn b?n sang ti?ng nói trong Word

Ví d? sau s? d?ng mô h?nh đ?i tư?ng Excel đ? truy c?p vào văn b?n bài phát bi?u t? m?t tài li?u Word. Th? t?c này ch?ng t? làm th? nào đ? tham kh?o và t?o ra m?t Excel đ?i tư?ng đ? s? d?ng các Bài phát bi?u đ?i tư?ng.

Chèn m?t mô-đun vào Word

 1. M? m?t tài li?u Word.
 2. Nh?n ALT + F11 đ? b?t đ?u Visual Basic Editor.
 3. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào Mô-đun.
 4. Lo?i ho?c sao chép và dán vào các mô-đun m?u m? mà xu?t hi?n sau này trong ph?n này.

Thêm m?t tài li?u tham kh?o đ? Excel 10 đ?i tư?ng thư vi?n

 1. Trong Visual Basic Editor, đi?m đ?n Tham khảo trên các Công cụ tr?nh đơn.
 2. Dư?i Tài li?u tham kh?o có s?n, ch?n các Microsoft Excel 10,0 đ?i tư?ng thư vi?n ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.

Ti?u th? t?c đ? t? đ?ng hoá Excel văn b?n sang ti?ng nói t? Word

Ví d? sau đây gi? đ?nh r?ng b?n g? văn b?n trong Word c?a b?n tài li?u và sau đó ch?n các văn b?n trư?c khi b?n ch?y các th? t?c ph?.
Sub TTS()
  'Declare and create an Excel object.
   Dim XL_tts As Excel.Application
   Set XL_tts = CreateObject("Excel.Application")
   XL_tts.Speech.Speak Selection
   XL_tts.Quit
   Set XL_tts = Nothing
End Sub
				
LƯU ?: An ninh Word đư?c thi?t l?p t?i cao Theo m?c đ?nh. D?u Visual Basic macros không ch?y ? đây thi?t l?p. Thay đ?i m?c đ? b?o m?t v? mô đ? phương ti?n b?ng cách làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n V? mô, và sau đó nh?p vào Bảo mật.
 2. Trên các M?c b?o m?t tab, nh?n vào đây đ? ch?n Phương ti?n, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra đ? thoát kh?i Word.
LƯU ?: B?n ph?i thoát và kh?i đ?ng l?i Word cho s? thay đ?i m?c đ? b?o m?t đ? có hi?u l?c.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cho thêm thông tin, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
277808 XL2002: "th?i gian ch?y l?i 1004" khi b?n c? g?ng s? d?ng văn b?n sang ti?ng nói trong v? mô
Cho thông tin b? sung v? vi?c nh?n tr? giúp v?i Visual Basic cho các ?ng d?ng, Nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
163435Tài nguyên l?p tr?nh cho Visual Basic cho các ?ng d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 287120 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbautomation kbenablesight kbhowtomaster kbmt KB287120 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:287120

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com