[SDP 3][ab09ed03-7576-425f-aae0-8f36c0e8c662] Thông tin đư?c thu th?p b?i nhà sưu t?p ch?n đoán k?t n?i SQL Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2871695 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Microsoft SQL Server k?t n?i ch?n đoán Collector cho Windows Server 2003 R2, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2 thu th?p thông tin ch?n đoán đó là h?u ích trong x? l? s? c? m?t l?p h?c r?ng c?a v?n đ? k?t n?i v?i SQL Server. Nhà sưu t?p ch?n đoán k?t n?i SQL Server c?ng thu th?p các gi?i h?n thông tin ch?n đoán cho b?n ghi d?ch v? phân tích Microsoft SQL Server.

Nhà sưu t?p ch?n đoán k?t n?i SQL Server h? tr? các phiên b?n sau c?a SQL Server:
 • SQL Server 2005
 • SQL Server 2008
 • SQL Server 2008 R2
 • SQL Server 2012

Thông tin thêm

Đi?u ki?n tiên quy?t ph?n m?m

Không có đi?u ki?n tiên quy?t khác nhau đ? ch?y ch?n đoán gói, tùy thu?c vào hệ điều hành c?a máy tính đích. Ch?n đoán s? t? đ?ng ki?m tra máy tính c?a b?n cho các đi?u ki?n tiên quy?t và B?t đ?u th?c hi?n n?u chúng đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Ho?c, b?n s? đư?c nh?c đ? cài đ?t chuyên bi?t đi?u ki?n tiên quy?t n?u h? không ph?i đ? có s?n trên máy tính. Các Microsoft t? đ?ng kh?c ph?c s? c? b?n ghi d?ch v? (th?m) c?ng có th? cài đ?t chuyên bi?t ph?n m?m c?n thi?t cho b?n. Ví d?: n?u Windows PowerShell không ph?i là hi?n nay trên máy tính đích, th?m s? cài đ?t chuyên bi?t nó t? đ?ng. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2598970 Thông tin v? Microsoft t? đ?ng b?n ghi d?ch v? x? l? s? c? và h? tr? n?n t?ng ch?n đoán

Yêu c?u Windows quy?n

Nhà sưu t?p ch?n đoán k?t n?i SQL máy ch? ph?i đư?c ch?y b?i m?t ngư?i dùng có quy?n qu?n tr? trên máy tính mà trên đó các nhà sưu t?p ch?n đoán k?t n?i SQL Server ch?y.

Yêu c?u b?o m?t máy ch? SQL


Các SQL Server k?t n?i ch?n đoán b? thu phát hi?n ra t?t c? các trư?ng h?p c?a SQL Server đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính mà trên đó công c? ch?n đoán đư?c đi?u hành. Là m?t ph?n c?a quá tr?nh thu th?p d? li?u, SQL Server k?t n?i ch?n đoán Collector c? g?ng k?t n?i v?i m?i trư?ng h?p c?a SQL Server đó công c? ch?n đoán phát hi?n ra đ? thu th?p thông tin v? c?u h?nh SQL Server hi?n t?i và máy ch? "nhà nư?c." k?t n?i b? máy cơ s? d? li?u đư?c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng Windows xác th?c. Đ?i v?i ch?n đoán b? sưu t?p các tác v? sau đ? thành công, ngư?i dùng đ? th?c hi?n SQL Server k?t n?i ch?n đoán Collector ph?i có m?t kí nh?p Windows là m?t thành viên c?a Ilos c? đ?nh vai tr? máy ch?:
 • SQL Server đ?ng c?u h?nh b? sưu t?p
 • K?ch b?n b? sưu t?p d? li?u SQLDIAG

H? tr? cho Windows c?m chuy?n đ?i d? ph?ng

Đ? ch?n đoán k?t n?i SQL Server đ?ng s?n có nhóm ho?c nhóm SQL Server k?t n?i, b?n có th? ph?i ch?y Collector ch?n đoán k?t n?i máy ch? SQL ch?ng l?i nhi?u hơn m?t c?m nút ch?n m?t đ? thu th?p t?t c? thông tin kh?c ph?c s? c? c?n thi?t như sau:
 • Ch?y Collector ch?n đoán k?t n?i máy ch? SQL ch?ng l?i nút ch?n m?t c?m hi?n đang s? h?u tài nguyên c?m SQL Server đ?ng s?n có nhóm ho?c SQL Server đó đang g?p v?n đ? k?t n?i.
 • Ch?y Collector ch?n đoán k?t n?i máy ch? SQL ch?ng l?i các nút ch?n m?t nơi m?t k?t n?i th?t b?i x?y ra trư?c đó. Đi?u này cho phép b? sưu t?p c?a các b?n ghi khác nhau t? các nút ch?n m?t c?m nơi nh?ng sai l?m x?y ra trư?c đó.

Thông tin đư?c thu th?p

Thông tin chung
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Thông tin Hệ thống cơ b?n. Đi?u này bao g?m tên máy tính, b?n ghi d?ch v? gói s?, mô h?nh máy tính, và b? vi x? l? tên và t?c đ?.COMPUTER_NAME> _ System_Information.txt
?o hóa thông tin và vv.COMPUTER_NAME> _ DiscoveryReport.xml
Danh sách các vai tr? và tính năng đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy ch? phương ti?n truy?n thông (Windows Server 2008 R2 và phiên b?n m?i hơn)COMPUTER_NAME> _ ResultReport.xml


Systemlog

Lưu ? SQL Server k?t n?i ch?n đoán Collector thu th?p các s? ki?n t? 15 ngày qua.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Systemlog trong đ?nh d?ng TXT, CSV, và EVT ho?c EVTXCOMPUTER_NAME> _ evt_System.csv
COMPUTER_NAME> _ evt_System.txt
COMPUTER_NAME> _ evt_System.evt ho?c
COMPUTER_NAME> _ evt_System.evtx

Nh?t k? ?ng d?ng

Lưu ?
The SQL Server k?t n?i ch?n đoán Collector thu th?p s? ki?n t? 15 ngày qua.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Các Nh?t k? ?ng d?ng trong đ?nh d?ng TXT, CSV, và EVT ho?c EVTXCOMPUTER_NAME> _ evt_Application.csv
COMPUTER_NAME> _ evt_Application.txt
COMPUTER_NAME> _ evt_Application.evt ho?c
COMPUTER_NAME> _ evt_Application.evtx


Thông tin v? ngư?i dùng và h? th?ng bi?n môi trư?ng trên máy tính đích

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Thông tin v? ngư?i dùng và h? th?ng bi?n môi trư?ng trong b?i c?nh c?a ngư?i s? d?ng hi?n t?itrên máy tính đích ? đ?nh d?ng XML và TXTCOMPUTER_NAME> _ EnvironmentVariables.xml
COMPUTER_NAME> _ EnvironmentVariables.txt


Thông tin v? Tất cả các dịch vụ đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính đích

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Thông tin v? các b?n ghi d?ch v? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính đíchCOMPUTER_NAME> _SC_Services_Output.xml


Thông tin v? tr?nh đi?u khi?n b? l?c đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính đích

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Li?t kê các tr?nh đi?u khi?n b? l?c trên và dư?i b?ng cách s? d?ng Fltrfind.exe COMPUTER_NAME> _FltrFind.txt

Các báo cáo c?a tr?nh đi?u khi?n mini-b? l?c

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Li?t kê các tr?nh đi?u khi?n mini-b? l?c b?ng cách s? d?ng Fltmc.exeCOMPUTER_NAME> _Fltmc.txt

Thông tin v? t?t c? các ti?n tr?nh đang ch?y và tr?nh đi?u khi?n chi ti?t cùng v?i các phiên b?n t?p tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Ch?y tr?nh đi?u khi?nCOMPUTER_NAME> _sym_RunningDrivers.csv
Ch?y tr?nh đi?u khi?nCOMPUTER_NAME> _sym_RunningDrivers.txt
%windir%\system32\drivers\*.*COMPUTER_NAME> _sym_Drivers.csv
%windir%\system32\drivers\*.*COMPUTER_NAME> _sym_Drivers.txt
Ti?n tr?nh đang ch?yCOMPUTER_NAME> _sym_Process.csv
Ti?n tr?nh đang ch?yCOMPUTER_NAME> _sym_Process.txt


Thông tin v? c?u h?nh m?ng c?a máy tính đích


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Thông cơ b?n SMB tin c?u h?nh như s?n lư?ng c?a net.exe subcommands ch?ng h?n như m?ng chia s?, net phiên, s? d?ng net, net tài kho?nc?u h?nh m?ngCOMPUTER_NAME> _SMB-Info.txt
TCP/IP cơ b?n và m?ng thông tin c?u h?nh như TCP/IP ky và đ?u ra t? ipconfig, netstat, nbtstat, và netsh l?nhCOMPUTER_NAME> _TcpIp-Info.txt
T?p lưu tr? DNS ClientCOMPUTER_NAME> _DnsClient_HostsFile.txt
Đ?u ra l?nh IPCONFIG/DISPLAYDNSCOMPUTER_NAME> _DnsClient_ipconfig-displaydns.txt
Nhà nư?c Hi?n th? DNSCLIENT NETSH l?nh đ?u ra

Lưu ? L?nh này là không h?p l? trên Windows Server 2003
COMPUTER_NAME> _DnsClient_netsh_dnsclient-Hi?n th?-nhà nư?c.TXT
M?c ki?m nh?p DNS ClientCOMPUTER_NAME> _DnsClient_reg_.txt
TCP/IP tham s? khóa s? ki?m nh?p HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

COMPUTER_NAME> _TcpIp_Parameters_Registry.xml
Thu?c tính b? thích ?ng m?ngCOMPUTER_NAME> _NetworkAdapterConfigurations.xmlCơ quan ki?m nh?p sao lưu và văn b?n k?t xu?t t?p c?a phát ban ki?m nh?p CurrentControlSet và SQL Server

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
HKLM\System\CurrentControlSet\SessionManagersCOMPUTER_NAME> _CurrentControlSet_Reg.txt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LsaCOMPUTER_NAME> _CurrentControlSet_Reg.txt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSetCOMPUTER_NAME> _CurrentControlSet_Reg.hiv
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL ServerCOMPUTER_NAME> _REG_SQL.txt
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServerCOMPUTER_NAME> _REG_SQL.txt
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server 2005 RedistCOMPUTER_NAME> _REG_SQL.txt
HKLM\Software\Microsoft\MSFTESQLInstMapCOMPUTER_NAME> _REG_SQL.txt
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Native ClientCOMPUTER_NAME> _REG_SQL.txt
Máy ch? HKLM\SOFTWARE\Microsoft\OLAPCOMPUTER_NAME> _REG_SQL.txt
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\SNACCOMPUTER_NAME> _REG_SQL.txt
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\SQLXML4COMPUTER_NAME> _REG_SQL.txt
HKLM\Software\Microsoft\VsaCOMPUTER_NAME> _REG_SQL.txt
HKLM\SOFTWARE\ODBCCOMPUTER_NAME> _REG_SQL.txt
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSDTSCOMPUTER_NAME> _REG_SQL.txt
Phân tích cú pháp HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSXML 6.0 và SDK<COMPUTER_NAME>_REG_SQL.txt</COMPUTER_NAME>
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSXML60COMPUTER_NAME> _REG_SQL.txt
HKCU\Software\Microsoft\Microsoft SQL ServerCOMPUTER_NAME> _REG_SQL.txt
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL ServerCOMPUTER_NAME> _REG_SQL.txt
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Microsoft SQL ServerCOMPUTER_NAME> _Wow6432Node_REG_SQL.txt
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSSQLServerCOMPUTER_NAME> _Wow6432Node_REG_SQL.txt
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Microsoft SQL Server 2005 RedistCOMPUTER_NAME> _Wow6432Node_REG_SQL.txt
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Microsoft SQL Native ClientCOMPUTER_NAME> _Wow6432Node_REG_SQL.txt
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Microsoft SQL Native Client 10,0COMPUTER_NAME> _Wow6432Node_REG_SQL.txt
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\SNACCOMPUTER_NAME> _Wow6432Node_REG_SQL.txt
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\SQLXML4COMPUTER_NAME> _Wow6432Node_REG_SQL.txt
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\VsaCOMPUTER_NAME> _Wow6432Node_REG_SQL.txt
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\ODBCCOMPUTER_NAME> _Wow6432Node_REG_SQL.txt
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSDTSCOMPUTER_NAME> _Wow6432Node_REG_SQL.txt
đ?ng g?i lưu c?a máy ch? SQL HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft then ch?t trong đ?nh d?ng HIVCOMPUTER_NAME> _Microsoft_SQL_Server.hivĐ?u ra c?a các ti?n ích PSTAT

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Đ?u ra t? PSTAT.EXECOMPUTER_NAME> _PStat.txtThông tin tư?ng l?a c?a Windows

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Đ?u ra c?a l?nh netsh advfirewall Hi?n th?cùng v?i các tùy ch?nCOMPUTER_NAME> _Firewall_netsh_advfirewall.txt
S?n lư?ng c?a netsh advfirewall consec Hi?n th? tên quy t?c = t?t c?COMPUTER_NAME> _Firewall_netsh_advfirewall-consec-rules.txt
Đ?u ra c?a netsh advfirewall xu?t kh?uCOMPUTER_NAME> _Firewall_netsh_advfirewall-export.wfw
S?n lư?ng c?a netsh advfirewall tư?ng l?a Hi?n th? tên quy t?c = t?t c?COMPUTER_NAME> _Firewall_netsh_advfirewall-tư?ng l?a-rules.txt
Đ?u ra c?a netsh wfp Hi?n th? neteventsCOMPUTER_NAME> _Firewall_netsh_wfp-Hi?n th?-netevents.txt
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewallCOMPUTER_NAME> _Firewall_reg_.txt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BFE COMPUTER_NAME> _Firewall_reg_.txt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IKEEXTCOMPUTER_NAME> _Firewall_reg_.txt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MpsSvcCOMPUTER_NAME> _Firewall_reg_.txt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess"COMPUTER_NAME> _Firewall_reg_.txt


Thông tin v? quy?n ngư?i dùng bài t?p trên máy tính đích

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Gán quy?n ngư?i dùng c?c b?COMPUTER_NAME> _UserRights.txt


Thông tin v? tên mi?n mà máy tính đích là tham gia
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Thông tin v? tên mi?n mà máy tính đích là tham gia COMPUTER_NAME> _DSMisc.txt


Kerberos vé và TGT

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Kerberos vé và TGTCOMPUTER_NAME> _ Kerberos_klist.txt


Khóa registry Kerberos, LSA và SChannel trên máy tính đích

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Lsa
HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\MSV1_0
HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\Parameters
HKLM:\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL
COMPUTER_NAME> _ Authentication_Registry.xml


c?u h?nh m?ng máy ch? c?a t?t c? các trư?ng h?p c?a SQL Server trên máy tính đích

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
SQL Server m?ng c?u (TCP/IP, NP, chia s? b? nh?, và vv.) cho t?t c? các trư?ng h?p c?a SQL Server. Ngoài ra, (cơ s? d? li?u) trư?ng h?p trên máy tính đích. Đi?u này bao g?m c? hai trư?ng h?p 64, 32 bit trên m?t máy tính 64-bit.COMPUTER_NAME> _ SqlServer_Network_Configurations.xml


Ho?t đ?ng m?c tin thư thoại thu?c tính và SPNs c?a SQL Server b?n ghi d?ch v? tài kho?n trên máy tính đích

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Thu?c tính m?c tin thư thoại ho?t đ?ng và SPNs c?a SQL Server b?n ghi d?ch v? tài kho?n trên máy tính đíchCOMPUTER_NAME> _ SqlServiceAccounts_SPN_ADProperties.xml
COMPUTER_NAME> _ SQLInstances_Spn_Summary.xml


B?n ghi l?i SQL Server

SQL Server k?t n?i ch?n đoán Collector s? thu th?p các b?n ghi l?i SQL Server lên đ?n 20 cho m?i trư?ng h?p phát hi?n đáp ?ng các tiêu chí sau:
 • Kích thư?c c?a m?i t?p tin kí nh?p l?i ph?i là 200 MB ho?c ít hơn.
 • T?i đa kích thư?c không nén t?t c? các t?p tin log l?i thu th?p t?t c? không th? vư?t quá 250 MB. Khi đ?t đ?n gi?i h?n 250 MB, không có b?n ghi l?i b? sung đư?c thu th?p cho trư?ng h?p c?a SQL Server.Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Thu th?p các b?n ghi l?i SQL Server cho t?t c? các trư?ng h?p đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính mà trên đó công c? ch?n đoán đư?c th?c thi. Trư?ng h?p đư?c đ?t tên theo:
COMPUTER_NAME>_INSTANCE_NAME> _1033_ERRORLOG [.n]

Trư?ng h?p m?c đ?nh:
COMPUTER_NAME> _MSSQLSERVER_ERRORLOG [.n]

Lưu ? Khi SQL Server k?t n?i ch?n đoán thu đư?c th?c hi?n ch?ng l?i m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Windows, b?n ghi l?i SQL Server đư?c ch? thu th?p n?u chúng đư?c lưu tr? trên m?t ổ đĩa đó là "s? h?u" và "tr?c tuy?n" đ? node c?m đi?m đ?n.

Nh?t k? đ?i l? SQL Server

SQL Server k?t n?i ch?n đoán thu s? thu th?p t?i đa 20 đ?i l? SQL Server b?n ghi cho m?i trư?ng h?p phát hi?n đáp ?ng các tiêu chí sau:
 • Kích thư?c c?a m?i đ?i l? SQL Server kí nh?p t?p tin ph?i là 200 MB ho?c ít hơn.
 • T?i đa kích thư?c không nén t?t c? các t?p tin log SQL Server đ?i l? thu th?p t?t c? không th? vư?t quá 250 MB. Khi đ?t đ?n gi?i h?n 250 MB, không có đ?i l? SQL Server kí nh?p t?p b? sung đư?c thu th?p cho trư?ng h?p c?a SQL Server.


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Thu th?p đ?i l? SQL Server Nh?t k? cho t?t c? các trư?ng h?p đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính mà trên đó công c? ch?n đoán đư?c th?c thi. Trư?ng h?p đư?c đ?t tên theo:
COMPUTER_NAME>_INSTANCE_NAME> _1033_SQLAGENT.[Ra | n]

Trư?ng h?p m?c đ?nh:
COMPUTER_NAME> _MSSQLSERVER__1033_SQLAGENT.[Trong |n]

Lưu ? Khi SQL Server k?t n?i ch?n đoán thu đư?c th?c hi?n ch?ng l?i m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Windows, SQL Server đ?i l? Nh?t k? đư?c ch? thu th?p n?u chúng đư?c lưu tr? trên m?t ổ đĩa đó là "s? h?u" và "tr?c tuy?n" đ? node c?m đi?m đ?n.


SQL Server t?p k?t xu?t nh?

SQL Server k?t n?i ch?n đoán thu s? thu th?p t?i đa 10 SQL Server t?p k?t xu?t nh? cho m?i trư?ng h?p phát hi?n c?a SQL Server. Các t?p tin đư?c thu th?p trong thự tự giảm dần, d?a vào ngày sáng t?o t?p k?t xu?t nh?. Đi?u này có ngh?a r?ng các t?p tin đ?t m?i t?o ra đư?c thu th?p đ?u tiên. Các t?p tin đư?c thu th?p ? đây ph?i đáp ?ng các tiêu chí sau:
 • Kích thư?c c?a m?i t?p tin k?t xu?t nh? ph?i là 100 megabyte (MB) ho?c ít hơn.
 • M?i t?p tin k?t xu?t nh? ph?i là 30 ngày c? ho?c ít hơn.
 • T?ng t?i đa kích thư?c không nén c?a t?t c? các t?p k?t xu?t nh? thu th?p cho m?t trư?ng h?p nh?t đ?nh c?a SQL Server không th? vư?t quá 200 MB. Khi đ?t đ?n gi?i h?n 200 MB, không có t?p k?t xu?t nh? b? sung đư?c thu th?p cho trư?ng h?p c?a SQL Server.


Lưu ? T?t c? các t?p tin cho m?t trư?ng h?p nh?t đ?nh đư?c nén vào m?t kho lưu tr? zip trư?c khi chúng đư?c thu th?p.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
SQL Server t?p k?t xu?t nh? Trư?ng h?p đư?c đ?t tên theo:
COMPUTER_NAME>_INSTANCE_NAME> _1033_SqlMiniDumps.zip

Trư?ng h?p m?c đ?nh:
COMPUTER_NAME> _MSSQLSERVER_1033_SqlMiniDumps zip.
M?t b?i ch?a hàng t?n kho báo cáo đư?c t?o ra và thu th?p cho m?i trư?ng h?p phát hi?n c?a SQL Server Trư?ng h?p đư?c đ?t tên theo:
COMPUTER_NAME>_INSTANCE_NAME> _DumpInventory.log

Trư?ng h?p m?c đ?nh:
COMPUTER_NAME> _MSSQLSERVER_DumpInventory.log


Lưu ?
khi the SQL Server k?t n?i ch?n đoán thu đư?c th?c hi?n ch?ng l?i m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Windows, SQL Server t?p k?t xu?t nh? đư?c thu th?p ch? khi h? đư?c lưu tr? trên m?t ổ đĩa "s? h?u" và "tr?c tuy?n" đ? node c?m đi?m đ?n.


SQLDIAG thu th?p d? li?u k?ch b?n

Đo?n m? SQLDIAG thu th?p d? li?u s? đư?c th?c hi?n đ?i v?i m?i trư?ng h?p c?a SQL Server có m?t trạm đậu b?n ghi d?ch v? c?a "Ch?y." Đ?u ra k?ch b?n đư?c chuy?n hư?ng đ?n m?t t?p tin và thu th?p b?i ch?n đoán.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
SQLDIAG k?ch b?n đ?u raTrư?ng h?p đư?c đ?t tên theo:
COMPUTER_NAME>_INSTANCE_NAME> _1033_sp_sqldiag_Shutdown.out

Trư?ng h?p m?c đ?nh:
COMPUTER_NAME> _MSSQLSERVER_1033_sp_sqldiag_Shutdown.out

Thông tin c?u h?nh SQL Server đ?ng

Lưu ? Thông tin c?u h?nh SQL Server đ?ng đư?c thu th?p ch? t? các trư?ng h?p c?a SQL Server 2012.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Thông tin c?u h?nh SQL Server đ?ngTrư?ng h?p đư?c đ?t tên theo:
COMPUTER_NAME>_INSTANCE_NAME> _1033_AlwaysOn.out

Trư?ng h?p m?c đ?nh:
COMPUTER_NAME> _MSSQLSERVER_1033_AlwaysOn.out

SQL Server đ?ng s?c kh?e b?n ghi

SQL Server đ?ng s?c kh?e Phiên b?n ghi đư?c thu th?p t? m?i th? hi?n c?a SQL Server 2012 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính đích. Các t?p tin đư?c thu th?p và nén vào trư?ng "h?p c? th?" nén kho lưu tr?.

S? b?n ghi SQL Server đ?ng s?c kh?e s? đư?c thu th?p cho m?i trư?ng h?p phát hi?n, t?i đa là 20. Các t?p tin đư?c thu th?p trong th? t?, d?a vào ngày sáng t?o t?p tin gi?m d?n.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
SQL Server đ?ng s?c kh?e b?n ghiTrư?ng h?p đư?c đ?t tên theo:
COMPUTER_NAME>_INSTANCE_NAME> _AlwaysOn_health_XeLogs.zip

Trư?ng h?p m?c đ?nh:
COMPUTER_NAME> _MSSQLSERVER_AlwaysOn_health_XeLogs.zip

Lưu ?Khi SQL Server k?t n?i ch?n đoán thu đư?c th?c hi?n ch?ng l?i m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Windows, SQL Server đ?ng s?c kh?e b?n ghi đư?c thu th?p ch? khi chúng đư?c lưu tr? trên m?t ổ đĩa đó là "s? h?u" và "tr?c tuy?n" đ? node c?m đi?m đ?n.


Nh?t k? s?c kh?e c?m chuy?n đ?i d? ph?ng máy ch? SQL

Nh?t k? s?c kh?e c?m chuy?n đ?i d? ph?ng máy ch? SQL đư?c thu th?p t? m?i trư?ng h?p "nhóm" SQL Server 2012 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính đích. Các t?p tin đư?c thu th?p và nén vào trư?ng "h?p c? th?" nén kho lưu tr?.

S? chuy?n đ?i d? ph?ng c?m s?c kh?e b?n ghi s? đư?c thu th?p cho m?i trư?ng h?p, t?i đa là 20. Các t?p tin đư?c thu th?p trong th? t?, d?a vào ngày sáng t?o t?p tin gi?m d?n.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Nh?t k? s?c kh?e c?m chuy?n đ?i d? ph?ng máy ch? SQLTrư?ng h?p đư?c đ?t tên theo:
COMPUTER_NAME>_INSTANCE_NAME> _FailoverCluster_health_XeLogs.zip

Trư?ng h?p m?c đ?nh:
COMPUTER_NAME> _MSSQLSERVER_FailoverCluster_health_XeLogs.zip

Lưu ?Nh?t k? y t? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng c?a máy ch? SQL đư?c thu th?p ch? khi chúng đư?c lưu tr? trên m?t ổ đĩa đó là "s? h?u" và "tr?c tuy?n" đ? node c?m đi?m đ?n.

Nh?t k? y t? SQL máy ch? m?c đ?nh h? th?ng

Nh?t k? y t? SQL máy ch? m?c đ?nh h? th?ng đư?c thu th?p t? m?i th? hi?n c?a SQL Server 2012 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính đích. Các t?p tin đư?c thu th?p và nén vào trư?ng "h?p c? th?" nén kho lưu tr?.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Nh?t k? y t? SQL máy ch? m?c đ?nh h? th?ngTrư?ng h?p đư?c đ?t tên theo:
COMPUTER_NAME>_INSTANCE_NAME> _system_health_XeLogs.zip

Trư?ng h?p m?c đ?nh:
COMPUTER_NAME> _MSSQLSERVER_system_health_XeLogs.zip

Lưu ? Khi SQL Server k?t n?i ch?n đoán thu đư?c th?c hi?n ch?ng l?i m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Windows, SQL Server m?c đ?nh h? th?ng y t? Nh?t k? đư?c thu th?p ch? khi chúng đư?c lưu tr? trên m?t ổ đĩa đó là "s? h?u" và "tr?c tuy?n" đ? node c?m đi?m đ?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2871695 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Evaluation Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
T? khóa: 
kbmt KB2871695 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2871695

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com