Mô t? c?a Visual Studio 2012 Update 4

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2872520 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Microsoft phát hành Visual Studio 2012 Update 4 (Visual Studio 2012.4) vào ngày 13 tháng 8 năm 2013. Ngoài ra, b?n c?p nh?t này c?ng c? đ?nhv?n đ? khác nhau.

H? tr? cho Visual Studio 2012 isprovidedonly cho b?n c?p nh?t này hi?n t?i, mà đư?c coi là Visual Studio 2012 Service Pack, và phiên b?n Visual Studio 2012 RTM, đ? đư?c phát hành vào tháng 8, năm 2012. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các V?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft chính sách.

Làm th? nào đ? có đư?c h?nh ?nh Studio 2012 Update 4

Visual Studio 2012 b?n C?p Nh?t là phát hành tích l?y bao g?m các tính năng m?i và s?a ch?a đư?c giao hàng vào trư?c b?n C?p Nh?t 2012 Visual Studio. Liên k?t t?i v? sau luôn luôn đi?m cho b?n đ? c?p nh?t m?i nh?t:

T?i xu?ng gói c?p nh?t m?i nh?t c?a Visual Studio 2012 bây gi?

Yêu c?u b?i thư?ng virus mi?n phí

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Microsoft đ? quét t?p tin này đ? ki?m tra vi-rút. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n vào ngày mà t?p tin đư?c đăng. T?p tin này đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n mọi thay đ?i không đư?c phép đ?i v?i t?p tin.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2012 Update 4

Đ? cài đ?t chuyên bi?t các hư?ng d?n cho các s?n ph?m Visual Studio, h?y xem:

Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio
Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Team Foundation Server và Visual Studio ALM

Quan tr?ng B?n c?p nh?t này áp d?ng cho Visual Studio và Team Foundation Server (TFS). Cơ h?c cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio và TFS là khác nhau. C?p Nh?t Visual Studio là m?t b?n C?p Nh?t cài đ?t chuyên bi?t trên đ?u trang c?a b?t c? đi?u g? đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính. C?p Nh?t TFS là m?t b? trí đ?y đ? mà thay th? b?t c? đi?u g? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính. Trư?c khi b?n c? g?ng áp d?ng C?p Nh?t TFS, ch?c ch?n r?ng b?n có m?t sao lưu đ?y đ? c?a b? máy cơ s? d? li?u hi?n t?i c?a b?n. N?u chi?c C?p Nh?t cài đ?t chuyên bi?t th?t b?i, b?n s? không th? kh?i đ?ng l?i b?n C?p Nh?t ho?c quay ngư?c l?i v? phiên b?n trư?c đó c?a TFS mà không th?c hi?n m?t khôi ph?c l?i.

B?i v? h?nh ?nh Studio 2012 C?p Nh?t 4 là s?ng đi, đư?ng d?n nâng c?p sau đây áp d?ng.
Nâng c?p đư?c h? tr?:
 • C?p Nh?t 2012 TFS 4 RC 4 đ? C?p Nh?t 2012 TFS 4 RTM
 • C?p Nh?t 2012 TFS 4 RTM TFS 2013 RTM
Không đư?c h? tr? nâng c?p:
 • C?p Nh?t 2012 TFS 4 RC 4 TFS 2013

C?i ti?n công ngh? m?i và các v?n đ? c? đ?nh trong Visual Studio 2012 Update 4

C? đ?nh v?n đ?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start expanded
Lưu ?: Tr? khi quy đ?nh khác, các m?t hàng liên k?t s? đưa b?n đ?n các trang web Microsoft Connect.

Team Foundation Server
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
  Qu?n l? và ho?t đ?ng
  • Gi? s? r?ng b?n cài đ?t m?t máy ch? ?ng d?ng c?p Team Foundation Server (TFS) năm 2012 trên m?t máy tính đ? không có trư?ng h?p c?a Microsoft SQL Server cài đ?t. B?n không c?u h?nh Microsoft SQL máy ch? D?ch v? báo cáo. Trong t?nh hu?ng này, b?n không th? nâng c?p các máy ch? ?ng d?ng c?p.
  • Theo l?ch tr?nh sao lưu c?u h?nh không c?n b? ch?n n?u các d?ch v? SQL Server cho TFS năm 2012 đang ch?y như m?t tài kho?n ?o (ví d?: NT Service\MSSQLSERVER).
  • Trong TFS năm 2012 Update 2 và 3 C?p Nh?t, sao lưu giao d?ch ghi l?i m?t s? th?t b?i khi h? c? g?ng đ? ch?y trong khi m?t đ?y đ? ho?c sao lưu vi sai đang ch?y.
   Theo l?ch tr?nh sao lưu không c?n ch?y giao d?ch sao lưu n?u m?t đ?y đ? ho?c sao lưu vi sai đang ch?y. Thay vào đó, công vi?c s? đư?c treo cho đ?n khi b?n sao lưu đ? hoàn t?t ho?t đ?ng.
  • TFS t?i-ch? nâng c?p bây gi? h? tr? các c?u h?nh và kiên tr? cài đ?t cùng v?i tiêu đ? máy ch?. Nâng c?p t?i ch? TFS s? đăng nh?p m?t l?i khi tr?nh g?p m?t tiêu đ? máy ch? không h?p l?.
  • Khi b?n nâng c?p cơ s? d? li?u c?u h?nh đ? TFS năm 2012 Update 3, và đính kèm theo m?t b? sưu t?p TFS cơ s? d? li?u nâng c?p c?u h?nh, thành viên và quy?n có th? b? m?t.
  • Khi b?n c? g?ng đ? nâng c?p TFS, các ho?t đ?ng nâng c?p có th? đư?c không thành công và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

   TF20507: Các đ?i s? chu?i ch?a kí t? không h?p l?: 'u0009'.
  • Khi b?n g?n m?t b? sưu t?p TFS tr? l?i đ?n máy ch? TFS nâng c?p, m?t cơ s? d? li?u b?t ng? th?t b?i x?y ra và nâng c?p b? sưu t?p TFS không ph?i là thành công.
  • Gi? s? r?ng b?n s? d?ng m?t ngư?i dùng đ? di chuy?n tên mi?n, và sau đó đ? tách và đính kèm m?t b? sưu t?p m?t cơ s? d? li?u c?u h?nh s?n có. Khi b?n lưu yêu thích trong TFS, các yêu thích không đư?c lưu.
  • Gi? s? r?ng b?n s? d?ng m?t ngư?i s? d?ng đ? nâng c?p máy ch? TFS TFS năm 2012 Update 3 sau khi di chuy?n tên mi?n trư?c đó và thay đ?i tên hi?n th?. Ngư?i dùng s? không đư?c ho?t đ?ng trong công vi?c m?c theo d?i.
  • Gi? đ?nh r?ng không có danh tính hai s? d?ng cùng m?t tên mi?n và tài kho?n tên. Ví d?: tên mi?n 1\user1. Trong t?nh hu?ng này, ngư?i s? d?ng sai s? tr? thành kích ho?t và s? d?ng tên mi?n 1\user1 không th? truy c?p vào các b? sưu t?p trong TFS.

  L?p k? ho?ch nhanh nh?n
  • Gi? s? r?ng b?n có m?t trư?ng h?p TFS 2012 có ch?a nhi?u nhóm d? án. Khi b?n m? trang b?ng đi?u khi?n trong TFS SharePoint portal, b?n kinh nghi?m ch?m hi?u su?t và có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i.
  • Khi b?n s? d?ng mi?n đ?a phương Th? Nh? K? trên máy tính và t?i lên m?t h?nh ?nh n?i tuy?n vào m?t m?c làm vi?c trong Visual Studio 2012. H?nh ?nh không th? đư?c xem b?ng ?ng d?ng khách khác.
  • Khi b?n có m?t máy ch? TFS 2012 đư?c c?u h?nh đ? đ?ng b? hóa v?i máy ch? d? án, b?n có th? th?t b?i đ? s?p x?p l?i các m?c backlog.

  Xây d?ng t? đ?ng hóa
  • Gi? s? r?ng b?n t?o ra m?t gated ph?ng-in cho m?t đ?nh ngh?a xây d?ng b?ng cách s? d?ng m?t m?u nâng c?p trong m?t máy ch? TFS 2010. B?n nâng c?p máy ch? TFS 2010 TFS 2012 máy ch?, và sau đó b?n s? d?ng các máy ch? TFS nâng c?p cùng v?i các đ?i l? xây d?ng TFS 2010. Trong trư?ng h?p này, th?t b?i xây d?ng trên TFS 2010 xây d?ng đ?i l? khi b?n th?c hi?n m?t ph?ng trong hành đ?ng.
  • Gi? s? r?ng b?n t?o ra m?t đ?nh ngh?a xây d?ng b?ng cách s? d?ng các m?u m?c đ?nh trong m?t máy ch? TFS 2010. Khi b?n nâng c?p các máy ch? t? TFS năm 2010 đ?n năm 2012 TFS, đ?nh ngh?a xây d?ng l?n đ? ch?y ch?ng l?i m?t m?u nâng c?p m?i đư?c t?i lên.
  • 790415: ngo?i l? x?y ra khi b?n g?i phương pháp IBuildDefinition.Save đ? ti?t ki?m m?t đ?nh ngh?a xây d?ng trong m?t xây d?ng đang ch?y.
  • M?t c?nh báo "không có file zip c?a b?n ghi đư?c t?o ra b?i v? các ho?t đ?ng lưu tr? không thành công" x?y ra khi m?t xây d?ng đ? hoàn t?t thành công.
  • IndexSources xây d?ng quy tr?nh làm vi?c ho?t đ?ng kinh nghi?m ch?m hi?u su?t.
  • Gi? s? r?ng m?t xây d?ng theo l?ch tr?nh ch?y trong m?t th?i gian dài, và sau đó xây d?ng d?ng l?i b?ng tay ngày hôm sau. Khi b?n x?p hàng xây d?ng theo cách th? công m?t l?n n?a, nó ngăn ch?n xây d?ng theo l?ch tr?nh ti?p theo.
  • Khi b?n xác đ?nh m?t xây d?ng b?ng cách s? d?ng nâng c?p m?u trong thùng ch?a t?p tin, sau khi b?n x?p hàng xây d?ng, xây d?ng b?t đ?u nhưng không bao gi? hoàn thành.
  • Xây d?ng có th? đóng băng trên bư?c cu?i cùng và không bao gi? hoàn thành, do s? th?t b?i c?a trư?c đó đư?c xây d?ng.

  Phiên b?n ki?m soát
  Làm vi?c theo d?i m?c
  • Đó là m?t s? ch?m tr? 60-th? hai khi b?n s? d?ng Internet Explorer đ? duy?t b?t k? trang nào trong đó m?t c?a hàng m?c công vi?c đư?c s? d?ng. V?n đ? này x?y ra n?u các b? sưu t?p có ch?a hơn 175 đ?i d? án.
  • Các ch?c năng đ? t?o ho?c ch?nh s?a công vi?c m?c d?ng l?i làm vi?c n?u m?t nhóm là liên k?t v?i nhi?u khu v?c đư?ng d?n.
  • Các ch?c năng đ? di chuy?n các m?c trong b?ng Kanban không ho?t đ?ng trong m?t s? môi trư?ng có h?n h?p n?n văn hóa.
  • Khi m?t truy v?n đư?c lưu cùng v?i m?t l?nh v?c Assigned đ? ch?a m?t h?ng s?, ngư?i dùng s? không th?y k?t qu? chính xác truy v?n sau khi ti?t ki?m và ch?y truy v?n n?u h?ng s? c?ng là m?t nhóm TFS tên hi?n th?.
  • Gi? s? r?ng b?n có m?t plugin máy ch? TFS 2012 tăng m?t ngo?i l? (ví d?,, trong công vi?c m?c lưu), m?t ngo?i l? AJAX chung Hi?n th? cho ngư?i dùng thay v? ngo?i l? th?c s? ném b?i các plugin.
  • Ngư?i dùng TFS t? m?t nhóm không có quy?n ghi công vi?c m?c trên di?n tích có th? thay đ?i khu v?c c?a m?t m?c công vi?c đ? m?t khu v?c nơi ông có quy?n ghi.
  • Khi b?n xoá m?t nhóm d? án, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n th?c hi?n t?o, đ?c, C?p Nh?t và xóa các ho?t đ?ng cho workitems:
   TF400013: L?i cơ s? d? li?u b?t ng? đ? x?y ra. Liên h? v?i ngư?i qu?n tr? Team Foundation Server. (M? s?: 208
   )
  • C?i thi?n hi?u su?t trong Web Access cho công vi?c m?c nh?p đó havemany l?nh v?c giá tr? đư?c phép.

  Truy c?p web
  • Khi b?n c? g?ng k?t n?i v?i m?t máy ch? TFS năm 2012 b?ng cách s? d?ng m?t tr?nh duy?t web cùng v?i m?t chu?i nhân ngư?i dùng b?t ng?, b?n nh?n đư?c m?t trang l?i n?i b? thay v? trang đư?c yêu c?u. Ngoài ra, b?n không th? truy c?p vào b?t k? trang truy c?p web TFS.
  • Gi? s? r?ng b?n có m?t máy ch? TFS 2012 đư?c c?u h?nh đ? đ?ng b? hóa v?i máy ch? d? án. Khi b?n c? g?ng ti?t ki?m m?t m?c sao chép công vi?c trong TFS web truy c?p, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:

   TF237165: Team Foundation có th? không C?p Nh?t m?c công vi?c v? m?t l?i soát h?p th?c trên máy ch?. Đi?u này có th? x?y ra b?i v? v?i lo?i m?c mà công vi?c đ? đư?c thay đ?i ho?c b? phá h?y, ho?c b?n không có quy?n đ? c?p nh?t m?c công vi?c.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
H?nh th?c Windows
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • B?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau trong c?a s? h?nh th?c thi?t k?:

  B? sưu t?p thay đ?i; đi?u tra ho?t đ?ng có th? không th?c hi?n
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
LightSwitch
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Sau khi b?n cài đ?t Visual Studio 2012 Update 3, không ph?i c?a các ?ng d?ng sau hi?n th? đ?a phương dây. Thay vào đó, nh?ng ?ng d?ng Hi?n th? ti?ng Anh dây.
  • ?ng d?ng LightSwitch HTML (BB ho?c C#)
  • ?ng d?ng nâng c?p LightSwitch (BB ho?c C#)
 • LightSwitch HTML ?ng d?ng theo đ?nh k? hi?n th? ti?ng Anh dây sau khi b?n cài đ?t các b?n C?p Nh?t b?o m?t m?i nh?t cho NET Runtime 4.5.
 • Gi? s? b?n m? m?t d? án có m?t màn h?nh cùng v?i nhi?u ngày thành viên. Ngoài ra, m?i thành viên ngày có m?t tên hi?n th? thi?t l?p. Trong t?nh hu?ng này, các nhà thi?t k? màn h?nh đóng băng khi b?n c? g?ng th?c hi?n m?t ho?t đ?ng trong nó.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Tr?nh g? l?i
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Khi b?n t? xa g? l?i m?t ?ng d?ng ASP.NET đư?c lưu tr? trong IIS, đi?m ng?t trong m? phía sau có th? không đư?c nh?n.
 • B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? g? l?i m?t ?ng d?ng v? Visual Studio b? cô l?p t?i l?n đ?u tiên.
 • Tr?nh g? l?i đôi khi bư?c vào d?ng sai khi b?n g? l?i m? ngu?n g?c.
 • Cho phép tr?nh g? l?i đ? đính kèm m?t trang web t? xa đang ch?y trong Microsoft Azure.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Visual Studio IDE
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Visual Studio 2012 tai n?n ng?u nhiên khi công c? Telerik Justcode ho?c Codesmith đư?c cài đ?t.
 • D? án h?i tho?i báo cáo đư?c đ?nh d?ng không chính xác trên Windows 8.1 xem trư?c.
 • Gi? s? r?ng b?n có m?t t?p tin b? d? li?u (.xsd) không thu?c vào m?t d? án Visual Studio. B?n nh?n đư?c thông báo l?i mà các ti?u bang tham s? là không chính xác khi b?n m? t?p tin b? d? li?u trong Visual Studio 2012.
 • Visual Studio 2012 có th? s?p đ? khi b?n t?i m?t s? gi?i pháp.
 • Hi?u su?t ch?m khi b?n di chuy?n m?t trang m? ngu?n n?u không gian màu tr?ng xem tùy ch?n đư?c b?t.
 • Trong m?t phiên h?p Visual Studio dài ch?y, khi b?n m? và đóng tài li?u, công c? windows và vân vân, Visual Studio có th? s?p đ? trong trư?ng h?p nh?t đ?nh.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Windows phát tri?n
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Gi? s? r?ng b?n có Visual Studio 2012 Update 3 đư?c cài đ?t trên m?t máy tính Windows 8. B?n nâng c?p h? đi?u hành Windows 8.1 xem trư?c ho?c sau này phiên b?n. Trong t?nh hu?ng này, b?n nh?n đư?c m?t h?p tho?i ch?n khi b?n kh?i đ?ng Windows Simulator. Ngoài ra, b?n v?n không th? kh?i đ?ng Windows Simulator sau khi b?n th?c hi?n theo các hư?ng d?n trong h?p tho?i.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
H? sơ
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Concurrency Visualizer cho ?ng d?ng 64-bit không làm vi?c trên m?t h? đi?u hành 64-bit Windows 8.1.
 • Khi b?n c?u h?nh ?ng d?ng trên Windows 8.1 xem trư?c, các công c? profiling có v?n đ? trong vi?c thu th?p và hi?n th? thông tin bi?u tư?ng.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
C ++
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • B?t kh?i có th? không chính xác đư?c g? b? b?ng cách t?i ưu hoá C++ khi kh?i th? g?i m?t ch?c năng mà t?n t?i trong m?t DLL bên ngoài.
 • Visual C++ 2012 Redistributable Package đư?c g? cài đ?t khi b?n g? cài đ?t Visual Studio 2012.
 • 777533: m? máy không chính xác đư?c t?o ra b?i tr?nh t?i ưu hoá C++ khi b?n biên d?ch m?t ?ng d?ng C++ r?ng m?c tiêu đ? x 86 n?n t?ng.
 • Visual C++ redistributable bootstrapper t?p tin (product.xml) b? thi?u t? cài đ?t Visual Studio 2012.
 • Khi b?n xây d?ng m?t ?ng d?ng C++ cùng v?i các tùy ch?n t?o ra thông tin g? l?i, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  gây t? vong l?i LNK1318:L?i b?t ng? PDB
 • Khi b?n xây d?ng các ?ng d?ng r?t l?n cùng v?i /LTCG (th?i gian liên k?t m? Generation) tùy ch?n, linker tai n?n không liên t?c.
 • 797023: C++ biên d?ch ho?c linkers treo trong m? th? h? khi biên d?ch d? án
 • Tr?nh biên d?ch n?i b? l?i có th? x?y ra khi b?n biên d?ch m?t l?p C++ có ch?a r?t nhi?u các tính năng ?o cùng v?i /LTCG (th?i gian liên k?t m? Generation) tùy ch?n.
 • Các bi?n thành viên c?a m?t lo?i không đúng cách h?nh dung và hi?n th? khi b?n g? l?i m?t ?ng d?ng Visual c + +.
 • Không chính xác m? máy th? h? cho x 64 có th? x?y ra khi m?t l?a ch?n t?i ưu hóa đư?c kích ho?t.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
IntelliTrace
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Visual Studio Ultimate 2012 bây gi? có th? m? IntelliTrace đăng nh?p các t?p tin đư?c t?o ra b?i Microsoft giám sát nhân viên.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
.NET framework c?t l?i
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Cho bi?t thêm h? tr? cho các thư vi?n di đ?ng l?p trong NuGet.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Th?c th? khung công c?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Gi? s? r?ng b?n có Microsoft Visual Studio Express 2012 cho Web ho?c Visual Studio Express 2012 cho Windows máy tính đ? bàn cùng v?i Visual Studio 2012 Update 1 ho?c phiên b?n m?i nh?t cài đ?t. B?n nh?n đư?c thông báo sau biên d?ch l?i trong thi?t k? khuôn kh? th?c th? khi m?u T4 t?o ra các th?c th? đư?c th?c hi?n:

  M?t b? x? l? tên là 'T4VSHost' không th? đư?c t?m th?y cho ch? th? mang tên 'CleanupBehavior'. S? chuy?n đ?i này s? không đư?c ch?y r?i. Ngo?i l? sau đây đư?c ném:
  System.IO.FileNotFoundException: Th?t b?i trong vi?c gi?i quy?t lo?i cho b? vi x? l? ch? th? T4VSHost.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Coâng cuï ñieän thoaïi
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Windows Phone 8 GDR2 Emulators cài đ?t v?i Windows Phone 8 GDR2 SDK không có s?n như là m?c tiêu tri?n khai cho ?ng d?ng Windows Phone 8,0 b?n đ?a.
 • Windows Phone 8,0 đơn v? th? nghi?m d? án không ch?y trên Windows Phone 8 GDR2 Emulators cài đ?t v?i Windows Phone 8 GDR2 SDK.
 • Thêm h? tr? cho Windows Phone 8 GDR3Emulators.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Đ?a phương hoá
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Khi b?n m? t?p nh?t k? (.vsglog) c?a đ? h?a đư?c t?o ra trên Windows 8.1 xem trư?c b?ng cách s? d?ng Visual Studio 2012 Update 3, b?n nh?n đư?c thông báo unlocalized sau:

  T?p tin đăng nh?p này đư?c t?o ra trên m?t phiên b?n m?i hơn c?a Windows và không th? đư?c m? trong Visual Studio 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Th? nghi?m Visual Studio
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


  Th? nghi?m và qu?n l? ph?ng thí nghi?m
  • Khi b?n thi?t l?p ph?ng thí nghi?m qu?n l? trong Team Foundation Server 2012 b?ng cách c?u h?nh m?t k?t n?i đ?n SCVMM 2012 R2 máy ch?, thi?t l?p không ph?i là thành công, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

   "Get-MachineConfig" l?nh cho không t?n t?i
  • Khi b?n c? g?ng đ? clone m?t môi trư?ng unfenced và tri?n khai nó, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
   S? d?ng môi trư?ng này, b?n ph?i cài đ?t m?t đ?i l? tương thích th? nghi?m trong t?t c? các máy c?a môi trư?ng. Nh?p vào 'cài đ?t tác nhân' đ? hoàn thành nhi?m v? này.
  • Trong m?t quy tr?nh làm vi?c Build-Deploy-Test(BDT), m?t s? l?n các d?ch v? web cu?c g?i đư?c th?c hi?n đ? làm m?i các th? nghi?m ch?y trên m?t d?ch v? lưu tr? trên máy. Này causesmany không c?n thi?t-d?ch v? web cu?c g?i.

  Đơn v? th? nghi?m
  • Thám hi?m th? nghi?m đơn v? trong Visual Studio 2012 không th? khám phá windows lưu tr? bài ki?m tra khi .NET Framework 4.5.1 đư?c cài đ?t.
  • Ngư?i dùng có k? t? đ?c bi?t (ch?ng h?n như "-" ? đ?u c?a tên) trong tên máy tính không có th? khám phá và ch?y th? nghi?m.
  • Visual Studio không liên t?c đ? v? khi b?n c? g?ng đ? khám phá các xét nghi?m ki?m tra nhà thám hi?m.

  Th? nghi?m web
  • V?n đ? 1:
   B?n không th? ghi hay phát l?i hành đ?ng liên quan đ?n danh m?c chính trên m?t trang trên Internet Explorer 10 ho?c trên Internet Explorer 11 cùng v?i c?p nh?t m?i nh?t c?a IE GDR cài đ?t.

   V?n đ? 2:
   B?n không th? phát l?i các k?ch b?n trên m?t trang cùng v?i AJAX như mong đ?i, phát l?i không hoàn ch?nh. Ví d?, khi b?n nh?p chu?t đính kèm t?p tin, ch?n t?p tin và phát l?i ghi l?i bư?c, t?i lên t?p tin kh?i đ?ng nhưng không bao gi? hoàn thành.
  • B?n không th? ghi l?i m?t bài ki?m tra hi?u su?t web trong Internet Explorer 11 b?i v? ch? đ? tăng cư?ng b?o v? đư?c kích ho?t theo m?c đ?nh trong Internet Explorer 11.

  COded giao di?n ngư?i dùng ki?m tra và hành đ?ng ghi
  • B?n không th? ghi hay phát l?i hành đ?ng đó bao g?m đi?u hư?ng trên m?t trang trên Internet Explorer 10 ho?c trên Internet Explorer 11 khi c?p nh?t Internet Explorer KB 2870699 đư?c cài đ?t.
  • B?n không th? phát l?i th? nghi?m trên m?t trang web có s? d?ng AJAX, v? phát l?i không hoàn thành. Ví d?, khi b?n nh?p vàođính kèm t?p tin, ch?n m?t t?p đ? t?i lên, ho?c nh?p vào t?i lên trong m?t th? nghi?m, t?i lên t?p tin kh?i đ?ng nhưng không bao gi? hoàn thành trong khi phát l?i.

  Ki?m tra trư?ng h?p qu?n l?
  • L?i x?y ra khi b?n xu?t b?n k?t qu? th? nghi?m trong TFS năm 2012 môi trư?ng b?ng cách s? d?ng MSTest 2010.
  • Gi? s? b?n k?t h?p m?t xây d?ng v?i m?t k? ho?ch th? nghi?m. Khi b?n ch?y m?t trư?ng h?p th? nghi?m t? web truy c?p, các bài ki?m tra ch?y trong ch?y th? nghi?m phân tích tab không hi?n th? s? xây d?ng.
  • B?n không th? ch?n l?nh v?c tùy ch?nh văn b?n dài trong Microsoft th? nghi?m qu?n l? (www.LUCNAM.INFOBY) năm 2012 và ki?m tra trư?ng h?p qu?n l? (TCM) web lư?i.

  Microsoft th? nghi?m qu?n l?
  • Khi b?n t?o ra m?t môi trư?ng SCVMM d?a trên ph?ng thí nghi?m m?i trong qu?n l? ki?m tra Microsoft, m?t s?n ph?m chính là không c?n thi?t trong Sysprep cho m?t s? h? đi?u hành (ch?ng h?n như WindowsServer 2012 R2). Tuy nhiên, b?n v?n đư?c nh?c nh?p cho m?t khóa, và thereforecannot ti?n hành.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Đ? h?a ch?n đoán
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Tr?nh g? l?i đ? h?a có th? s?p đ? khi b?n m? m?t t?p nh?t k? (.vsglog) đ? h?a n?u shader là quá l?n.
 • Thêm h? tr? tương thích ngư?c cho Visual Studio 2012 trên các c?a s? m?i nh?t đ? g? l?i đ? h?a.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Công c? web
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Page Inspector không ho?t đ?ng trên m?t máy tính có Internet Explorer 11 đư?c cài đ?t.
 • WebDeploy 3,5 đư?c v?n chuy?n cùng v?i Visual Studio 2012 Update 4.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Công c? ch?n đoán
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • M?t d? án web v?i m?t m?c d? án đ? có m? (ch?ng h?n như web.config ho?c *.asmx) không kích ho?t phân tích m? ph?ng trong chính sách.


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end


Thông tin thêm

Làm th? nào đ? t?i Microsoft h? tr? t?p tin

C?p Nh?t cho các s?n ph?m khác trong gia đ?nh Visual Studio có th? đư?c t?m th?y trên các Microsoft t?i v? trang web cho Visual Studio.

Yêu c?u

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Lưu ?: Ph?n này áp d?ng ch? cho các khách hàng Visual Studio. TFS có yêu c?u h? th?ng khác nhau (ki?m tra các Visual Studio Team Foundation Server 2012 v?i C?p Nh?t 4Visual Studio Team Foundation Server nh?n 2012 v?i C?p Nh?t 4 t?i v? trang cho bi?t thêm thông tin), và có th? yêu c?u kh?i đ?ng l?i lên đ?n hai, tùy thu?c vào nhà nư?c c?a máy tính khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t gói này.

H? tr? ngôn ng?

Visual Studio 2012 Update 4 cung c?p b?n C?p Nh?t cho các phiên b?n sau đây:
 • Ti?ng Trung (Gi?n th?)
 • Ti?ng Trung (Ph?n th?)
 • Ti?ng Séc
 • Ti?ng Anh
 • Ti?ng Pháp
 • Tiếng Đ?c
 • Tiếng ?
 • Tiếng Nh?t
 • Ti?ng Hàn Qu?c
 • Tiếng Nga
 • Ti?ng Ba Lan
 • Ti?ng B? Đào Nha (Brazil)
 • Ti?ng Tây Ban Nha
 • Ti?ng Th? Nh? K?

H? đi?u hành đư?c h? tr?

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? h? đi?u hành đư?c h? tr?, đi đ?n trang web c?a Microsoft sau đây:
Kh? năng tương thích n?n t?ng, yêu c?u h? th?ng cho Visual Studio 2012

Ki?n trúc đư?c h? tr?

 • 32-bit (x 86)
 • 64-bit (x 64) (WOW)

Yêu c?u ph?n c?ng

 • 1.6 gigahertz (GHz) ho?c x? l? nhanh hơn
 • 1 gigabyte (GB) b? nh? RAM (1.5 GB n?u b?n đang ch?y trong m?t máy ?o)
 • 1 GB dung lư?ng đ?a c?ng s?n dùng
 • 5.400 v?ng/phút ? đ?a c?ng
 • DirectX 9 có kh? năng video card đang ch?y t?i 1024 × 768 ho?c đ? phân gi?i cao

Yêu c?u ph?n m?m

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có m?t chương tr?nh đư?c h? tr? trong Visual Studio 2012 đư?c li?t kê trong ph?n "Applies đ?" cài đ?t.

H? tr? cho Visual Studio 2012 Update 4

H? tr? c?ng đ?ng không chính th?c cho Visual Studio 2012 Update 4 có s?n thông qua cácDi?n đàn Microsoft Developer Network (MSDN).
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2872520 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 10.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Studio Premium 2012
 • Microsoft Visual Studio Professional 2012
 • Microsoft Visual Studio Express 2012 for Web
 • Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows 8
 • Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop
 • Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows Phone
 • IntelliTrace Collector for Visual Studio
 • Microsoft Visual Studio 2012 Remote Tools
 • Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2012
 • Microsoft Visual Studio Ultimate 2012
 • Microsoft Visual Studio 2012 Test Professional
 • Microsoft Visual Studio Agents 2012
T? khóa: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2872520 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2872520

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com