Microsoft Khun kh? .NET 4.5.1 RC (web ci ?t) Windows Vista SP2, c?a s? 7 SP1, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows 8 v Windows Server 2012

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2872775 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Gi?i thi?u

Microsoft Khun kh? .NET 4.5.1 Release Candidate (RC) l m?t C?p Nh?t r?t tng h?p v? sau, t?i ch? cho Microsoft Khun kh? .NET 4 v Microsoft Khun kh? .NET 4.5.

ci ?t chuyn bi?t web l m?t gi nh? (t hn 1 megabyte) m t? ?ng xc ?nh v t?i ch? l cc thnh ph?n p d?ng cho m?t n?n t?ng c? th?. ci ?t chuyn bi?t web c?ng ci ?t chuyn bi?t gi ngn ng? ph h?p v?i ngn ng? c?a ng?i s? d?ng h iu hanh.

Thng tin thm

T?i thng tin

T?p sau c s?n ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? cc gi by gi?.

? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Lm th? no ? c ?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft qut tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m pht hi?n virus m?i nh?t c s?n trn ngy m t?p tin ? ?c ng. Cc t?p tin ?c lu tr? trn tng c?ng b?o m?t my ch? c th? gip ngn ng?a b?t k? thay ?i khng ?c php ? cc t?p tin.

L g? m?i trong RC Khun kh? .NET 4.5.1?

Khun kh? .NET 4.5.1 RC h? tr? vi?t m? trong C#, Visual Basic, v F # ngn ng? l?p tr?nh, v bao g?m nh?ng c?i ti?n ng k? ngn ng? v khung:
 • T?t hn hi?u su?t v ? tin c?y
 • ?ng d?ng ASP.NET ?nh ch? v ti?p t?c
 • Theo yu c?u mcv heap ?i t?ng l?n
 • 64-bit ch?nh s?a v ti?p t?c
 • Ho?t ?ng truy t?m v l?y m?u
 • Kh? nng ph?c h?i k?t n?i SQL
 • Qu?n l? gi tr? tr? l?i
? bi?t thm chi ti?t v? nh?ng i?u ny v cc tnh nng khc c?a Khun kh? .NET 4.5.1, xem cc Trung tm pht tri?n Khun kh? .NET web site v bi ng blog. Phin b?n ny c?a NET Framework ch?y-by-side v?i Microsoft Khun kh? .NET 3,5 Service Pack 1 (SP1) v phin b?n tr?c , nhng th?c hi?n m?t b?n C?p Nh?t t?i ch? cho cc.NET Framework 4 v Khun kh? .NET 4,5.

Thi?t b? chuy?n m?ch dong lnh cho b?n c?p nh?t ny

? bi?t thm chi ti?t v? cc thi?t b? chuy?n m?ch dong lnh khc nhau ?c h? tr? b?i b?n c?p nh?t ny, h?y i t?i ph?n "Ty ch?n d?ng l?nh" c?a web site MSDN sau y:

Khun kh? .NET h?ng d?n tri?n khai cho nh pht tri?n

Kh?i ?ng l?i yu c?u

B?n c th? ph?i kh?i ?ng l?i my tnh sau khi b?n ci ?t chuyn bi?t ph?n m?m ny n?u b?t c? t?p b? ?nh h?ng ang ?c s? d?ng. Chng ti ? ngh? r?ng b?n ng t?t c? cc ?ng d?ng ang s? d?ng NET Framework tr?c khi b?n p d?ng b?n c?p nh?t ny.

T?nh tr?ng

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho".

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2872775 - L?n xem xt sau cng: 10 Thang Chin 2013 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
 • Microsoft.NET Framework 4.5.1, khi ?c dng v?i:
  • Windows Vista Service Pack 2
  • Windows 7 Service Pack 1
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
  • Windows 8
  • Windows Server 2012 Standard
T? kha:
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbfix atdownload kbmt KB2872775 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2872775

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com