Kh?c ph?c: M?t máy ch? ?ng d?ng-V 4.5 SP2 không th? khôi ph?c khi m?t b? máy cơ s? d? li?u ?o hóa ?ng d?ng không qua

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2873468 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

M?t b? máy cơ s? d? li?u ?o hóa ?ng d?ng trong Microsoft ?ng d?ng ?o hóa (?ng d?ng-V) 4.5 Service Pack 2 (SP2) đư?c lưu tr? trên m?t th? hi?n c?a m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Microsoft SQL máy ch?. Khi b? máy cơ s? d? li?u không hơn, ?ng d?ng Hyper-V server không th? ph?c h?i, và ngư?i dùng ?ng d?ng-V nh?n đư?c thông báo l?i sau:

Máy ch? ?o hóa ?ng d?ng v? m?t l?i n?i b? h? th?ng. Báo cáo l?i m? sau đây đ? ngu?i qu?n tr? h? th?ng:
0A-200001F4

Trong t?nh hu?ng này, khách hàng không th? c?p nh?t thông tin phát hành, và ?ng d?ng B?t đ?u th?t b?i. Ngoài ra, t? ch?c s? ki?n ID 41543 đư?c kí nh?p vào Nh?t k? ?ng d?ng trên máy ch? ?ng d?ng-V.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ? m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này (?ng d?ng-V 4.5 SP2 HF03), b?n ph?i có Gói b?n ghi d?ch v? 2 Đ?i v?i Microsoft ?ng d?ng ?o hóa 4.5 cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th?

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Các phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
AppV45SP2-MGMT-KB2873468-x86.mspkhông áp d?ng8,420,35231 Tháng 8 năm 201310:45
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cách gi?i quy?t khác

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? ?ng d?ng ?o hóa qu?n l? máy ch?. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong công c? qu?n tr?, m? b?n ghi d?ch v? MMC snap-in.
  2. Xác đ?nh v? trí các b?n ghi d?ch v? ?ng d?ng ?o hóa qu?n l? Server.
  3. B?m chu?t ph?i vào ?ng d?ng ?o hóa qu?n l? máy ch?, và sau đó nh?p vào kh?i đ?ng l?i.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Tham kh?o

Xem các thu?t ng? Microsoft s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2873468 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Application Virtualization 4.5 for Terminal Services
  • Microsoft Application Virtualization 4.5 for Windows Desktops
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2873468 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2873468

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com