Gi?i đáp th?c m?c Web m?c tin thư thoại

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 287402
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n làm vi?c v?i các m?c tin thư thoại Web, m?t trong nh?ng v?n đ? sau đây có th? x?y ra:
 • N?u b?n c? g?ng đ? t?o ra ho?c m? m?t m?c tin thư thoại Web trong web site m?c tin thư thoại trên máy tính ch?y Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Thiên niên k? Edition (Me), ho?c n?u b?n c? g?ng đ? t?o ra ho?c m? m?t m?c tin thư thoại Web trong Đ?a đi?m m?ng c?a tôi trên Microsoft Windows 2000, b?n nh?n đư?c l?i sau thông báo:
  C?p b?n nh?p vào có v? không h?p l?. H?y ch?n khác.
 • N?u t?m cách m? m?t v? trí Web hi?n t?i c?a b?m-đúp vào tên C?p Web trong hộp thoại m? c?a m?t chương tr?nh Microsoft Office 2000, b?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
  Thao tác hi?n th?i không th? hoàn t?t v? m?t l?i b?t ng? đ? xu?t hi?n.
  - hay -
  m?c tin thư thoại "http://web site" không th? truy c?p. m?c tin thư thoại có th? đư?c đ?t trên m?t kh?i lư?ng không s?n dùng ho?c b?o v? b?ng m?t kh?u.
Lưu ?: m?c dù các thông báo l?i có th? ch? ra m?t v?n đ? v?i web site m?c tin thư thoại, h? c?ng có th? cho th?y m?t v?n đ? v?i c?u h?nh Máy ch? Web, k?t n?i m?ng, máy ch? ph?n m? r?ng và mức cấp phép.

Các sau các v?n đ? c?ng có th? x?y ra:
 • Không có m?c tin thư thoại Web đư?c hi?n th? trong hộp thoại M? t?p tin c?a m?t chương tr?nh Office 2000.
 • Khi b?n c? g?ng đ? t?o m?t m?c tin thư thoại Web m?i, các m?c tin thư thoại Web Thu?t s? k?t thúc mà không có l?i, nhưng C?p Web không đư?c t?o ra.

NGUYÊN NHÂN

Có th? có m?t v?n đ? v?i các m?c tin thư thoại Web trên máy tính khách đó ngăn c?n k?t n?i v?i b?t k? Máy ch? Web, trong đó có m?t Máy ch? Web trên các đ?a phương máy.

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? thay đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows

Lưu ?: các bư?c dư?i đây s? đư?c hoàn t?t theo th? t?, và b?n c?n ph?i ki?m tra m?c tin thư thoại Web ch?c năng sau khi t?ng bư?c. Ti?n hành bư?c ti?p theo ch? N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t.
 1. Th?c hi?n theo các bư?c sau trên Office 2000 ho?c b?t k? Phiên b?n đ?c l?p c?a m?t s?n ph?m Office 2000.

  Lưu ?: không th?c hi?n bư?c này n?u b?n đang s? d?ng Microsoft Windows Năm 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Office XP ho?c Microsoft FrontPage 2002. Các c?p đư?c đ?i tên thành không có th? đư?c thay th? b?ng cách ch?y d? t?m và s?a ch?a. Các m?c tin thư thoại này ch? có th? đư?c ph?c h?i v?i Microsoft Office 2000 ho?c Microsoft FrontPage 2000. N?u b?n nh?n đư?c m?t l?i "truy c?p b? t? ch?i" khi b?n c? g?ng đ?i tên b?t k? c?a các m?c tin thư thoại sau đây, đóng m?i chương tr?nh đang ch?y ho?c kh?i đ?ng l?i các h? th?ng trong ch? đ? an toàn.
  1. Kh?i đ?ng Window Explorer, và sau đó đ?i tên sau đây thư m?c:
   • "ổ đĩa: \Program Files\Common Files\System\Ole db"
   • "ổ đĩa: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web thư m?c"
   • "ổ đĩa: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web máy ch? ph?n m? r?ng"
  2. cài đ?t chuyên bi?t l?i ho?c ch?y Phát hi?n và s?a ch?a cho Office 2000 ho?c các s?n ph?m đ?c l?p.
 2. T? ki?m nh?p các t?p tin OLEDB đư?c s? d?ng v?i Web m?c tin thư thoại. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? m?t d?u ki?m nh?c l?nh.
  2. G? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:
   CD"ổ đĩa: \Program Files\Common Files\System\Ole DB "
   nơi ổ đĩa là các ổ đĩa.
  3. G? l?nh sau, và sau đó nh?n nh?p khóa:
   RegSvr32 oledb32.dll
  4. Nh?p OK khi các RegSvr32 DLLRegisterServer đ? thành côngtin thư thoại s? xu?t hi?n.
  5. G? l?nh sau, và sau đó nh?n nh?p khóa:
   RegSvr32 msdaurl.dll
  6. Nh?p OK khi các RegSvr32 DLLRegisterServer đ? thành côngtin thư thoại s? xu?t hi?n.
  7. Nh?p l?nh sau và nh?n phím ENTER:
   RegSvr32 msdaipp.dll
  8. Nh?p OK khi các RegSvr32 DLLRegisterServer đ? thành côngtin thư thoại s? xu?t hi?n.
  9. Đóng d?u ki?m nh?c l?nh.
 3. B?t đ?u Registry Editor. Xu?t kh?u khóa registry sau đây, và sau đó xóa nó:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\ {BDEADF00-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}
  Lưu ?: phím này c?ng đư?c s? d?ng đ? lo?i b? các bi?u tư?ng C?p Web t? các máy tính đ? bàn.

  Cho thêm thông tin, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  195851 Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t và s? d?ng Web m?c tin thư thoại trong Internet Explorer 5
  Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu registry trong Windows 98, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  256419 Làm th? nào đ? sao lưu Registry trong Windows 98
  Sau khi chính đ? b? xoá b?, ch?y d? t?m và S?a ch?a trên Office 2000 ho?c m?t trong các s?n ph?m văn ph?ng đ?c l?p cài đ?t chuyên bi?t.
 4. C?p Nh?t ho?c cài đ?t chuyên bi?t l?i phiên b?n m?i nh?t c?a Microsoft D? li?u truy c?p các thành ph?n (MDAC).

  Trư?c khi b?n C?p Nh?t ho?c cài đ?t chuyên bi?t l?i MDAC, ch?y ki?m tra thành ph?n t? Microsoft Web site sau đ? xác đ?nh Phiên b?n hi?n t?i c?a b?n c?a MDAC:
  http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Data/aa937695.aspx
  Sau khi b?n xác đ?nh phiên b?n nào c?a MDAC b?n có, cài đ?t chuyên bi?t m?i Phiên b?n trong t?ng bư?c cho đ?n khi b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i nh?t. Ví d?, N?u b?n có MDAC 2.1, b?n s? c?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t MDAC 2.5 trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t MDAC 2.6.

  T?i v? MDAC, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Data/aa937730.aspx
 5. Ki?m ch?ng r?ng m?c tin thư thoại MSDAIPP t?n t?i và r?ng nó không ph?i là thi?t l?p đ? ch?-đ?c.
  • Trên Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, và Microsoft Windows Millennium Edition (Me), m?c tin thư thoại MSDAIPP đư?c đ?t t?i:
   ổ đĩa: \Windows\Application Data\Microsoft\MSDAIPP
  • Trên Microsoft Windows NT 4.0 MSDAIPP m?c tin thư thoại là t?a l?c t?i:
   %WINDIR%\Profiles\tên người dùng\Application Data\Microsoft\MSDAIPP
  • Trên Microsoft Windows 2000 MSDAIPP c?p có v? trí t?i:
   %HOMEDRIVE%\Documents và Settings\tên người dùng\Application Data\Microsoft\MSDAIPP
  N?u m?c tin thư thoại MSDAIPP thi?u ho?c ch?-đ?c, ho?c n?u các m?c tin thư thoại %windir%\Nethood đư?c thi?t l?p đ? ch?-đ?c, b?n có th? nh?n đư?c dư?i đây thông báo l?i:
  m?c tin thư thoại <HTTP address="">là không có c?n có s?n.
  </HTTP>
  N?u m?c tin thư thoại MSDAIPP không t?n t?i, t?o c?p t?i v? trí thích h?p tùy thu?c vào hệ điều hành mà đang dùng. N?u m?c tin thư thoại đư?c thi?t l?p đ? ch?-đ?c, lo?i b? các thu?c tính ch? đ?c t? m?c tin thư thoại đó.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng xem các bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau đây:
  269681 Không th? thêm m?t m?c tin thư thoại Web đ? các m?c tin thư thoại đ?a đi?m m?ng c?a tôi
 6. Trên Windows 2000 và Windows XP, s? d?ng (ti?n ích) Web m?c tin thư thoại s?a ch?awebfldrs.MSI):
  1. Kh?i đ?ng Window Explorer.
  2. Trên ổ đĩa chính, đi?u hư?ng đ?n WINNT\System32.
  3. Trên menu công c? , b?m Tùy ch?n c?p.
  4. Trong hộp thoại Tùy ch?n m?c tin thư thoại , nh?p vào View tab.
  5. Nh?n vào đây đ? ch?n hộp kiểm Hi?n th? ?n t?p tin và sau đó b?m OK.
  6. Xác đ?nh v? trí các webfldrs.MSI t?p tin, và sau đó Nh?p đúp vào nó.
  7. Nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  8. Kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi cài đ?t chuyên bi?t có hoàn thành
 7. S? d?ng phím wecctlflags trong registry đ? "ng?t k?t n?i" Microsoft Internet Explorer và l?c lư?ng s?n ph?m văn ph?ng Microsoft s? d?ng ngăn x?p m?ng n?i b? c?a h?. Cho thêm thông tin, xem sau đây c?a Microsoft Knowledge Base bài vi?t:
  250376 FP2000: FrontPage liên t?c nh?c tên người dùng và m?t kh?u khi b?n m? m?t web site
  219081 FP2000: Danh sách Web thông tin trong FrontPage ho?c m?c tin thư thoại Web là ch?m hơn so v?i c? hơn máy ch? ph?n m? r?ng
 8. N?u bi?u tư?ng trên bàn làm vi?c không có m?t m?i tên ch? ra r?ng h? là phím l?i tắt, h?y làm theo các bư?c trong ki?n th?c Microsoft sau Đi?u cơ b?n:
  252617 Không th? t?o m?c tin thư thoại Web m?i
 9. N?u b?n ch?y Internet Explorer phiên b?n 4.x ho?c trư?c đó, nâng c?p lên Internet Explorer 5.x ho?c sau đó. Trong ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t tùy ch?n, ch?n m?t thi?t l?p chuyên bi?t và b?m đ? ch?n C?p Web. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem sau đây c?a Microsoft Knowledge Base bài vi?t:
  195851 Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t và s? d?ng Web m?c tin thư thoại trong Internet Explorer 5
 10. N?u b?n đang s? d?ng Internet Explorer 5.x trên m?t hệ điều hành mà Internet Explorer 5.x là không m?t ph?n c?a các ho?t đ?ng h? th?ng (như Windows 95, Windows 98, ho?c Windows NT 4.0), ch?y thêm/lo?i b? cho Internet Explorer 5.x và ch?n C?p Web trong các tùy ch?n cài đ?t chuyên bi?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau đây:
  195851 Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t và s? d?ng Web m?c tin thư thoại trong Internet Explorer 5
 11. N?u Active Desktop không đư?c cài đ?t chuyên bi?t, xem dư?i đây Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  235402 OFF2000: M?t s? văn ph?ng 2000 tính năng là b? m?t khi C?p Nh?t máy tính đ? bàn Windows không đư?c cài đ?t chuyên bi?t
 12. cài đ?t chuyên bi?t m?t Máy ch? Web và máy ch? ph?n m? r?ng trên c?a b?n máy tính c?c b?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các ki?n th?c Microsoft sau Bài vi?t cơ s?:
  295596 Thông báo l?i khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t thành ph?n Web có s? d?ng Microsoft FrontPage Server m? r?ng
  205696 FPSE: Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t ph?n m? r?ng FrontPage 2000 Server cho máy ch? thông tin Internet
 13. Vô hi?u hóa b?t k? thi?t đ?t ?y quy?n trong Internet Explorer. N?u m?t ?y quy?n đang đư?c s? d?ng và b?n không th? m? m?t trang trong m?t m?c tin thư thoại Web b?ng cách nh?n vào nút ch?n m?t ch?nh s?a trong Internet Explorer, thêm đ?a ch? vào danh sách Đ?a ch? không ph?i là đ? s? d?ng v?i m?t proxy và sau đó th? m? web site b?ng cách nh?n vào ch?nh s?a nút ch?n m?t trong Internet Explorer. Đ? bi?t thêm thông tin v? c?u h?nh Proxy Server cài đ?t chuyên bi?t trong Internet Explorer, xem dư?i đây Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  135982 Làm th? nào đ? c?u h?nh Internet Explorer s? d?ng m?t hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền
 14. S? d?ng đ?a ch? IP đ? m? các Máy ch? Web, ho?c s? d?ng m?t Tên mi?n/NetBIOS đ? truy c?p vào Máy ch? Web. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau đây:
  240951 FP2000: Làm th? nào đ? m? m?t web site b?ng cách s? d?ng HTTP
 15. Nâng c?p lên Office 2000 SR1a và máy ch? văn ph?ng Ph?n m? r?ng SR1.1. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các ki?n th?c Microsoft sau Đi?u cơ b?n:
  261933 B?n C?p Nh?t SR-1a là g??

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

m?c tin thư thoại web là m?t web site m?i authoring thành ph?n có trong Internet Explorer 5 và Office 2000. V?i các m?c tin thư thoại Web, b?n có th? qu?n l? t?p tin b?ng s? d?ng giao di?n Window Explorer ho?c My Computer quen thu?c trên các Máy ch? Web mà h? tr? WWW phân ph?i Authoring và Versioning (WebDAV) ho?c Web Extender giao th?c khách hàng (WEC). Nh?ng giao th?c này đư?c đ?nh ngh?a như sau:
 • WebDAV là m?t ph?n m? r?ng cho Giao th?c Truy?n Siêu văn b?n (HTTP) mà m? r?ng các thi?t l?p cơ b?n c?a phương th?c HTTP đ? bao g?m t?p tin cơ b?n ch?c năng như sao và di chuy?n tài nguyên, t?o ra m?c tin thư thoại ho?c tài nguyên các b? sưu t?p, khóa và m? khóa tài nguyên, và thi?t l?p và truy xu?t thu?c tính tài nguyên.
 • WEC là m?t giao th?c Microsoft Office 2000 đư?c s? d?ng cho Xu?t b?n web, và thư?ng đư?c th?c hi?n thông qua vi?c s? d?ng c?a Microsoft Ph?n m? r?ng FrontPage Server.
C?p Web đư?c cài đ?t chuyên bi?t như m?t ph?n m? r?ng không gian tên (ho?c v?) đ? hệ điều hành v?i m?t bi?u tư?ng My Computer (g?c đ?i tư?ng trong Windows Thám hi?m) ho?c trong đ?a đi?m m?ng c?a tôi trong Windows 2000. Đ?i tư?ng g?c này là m?t li?t kê container cho l?i t?t t?i Web c?a b?n xu?t b?n các web site và nó HTTP Các URL như t?p tin và m?c tin thư thoại. B?n có th? s? d?ng Window Explorer đ? xem, di chuy?n, sao cheùp, đ?i tên, xóa, t?o m?i và s?p x?p các t?p tin, m?t-c?ng như các nhóm t?p tin b?ng thu?c tính và xem b?t đ?ng s?n t? thông tin cho các t?p tin trong m?t m?c tin thư thoại Web, tùy thu?c vào mức cấp phép c?a b?n authoring và an ninh trên các Máy ch? Web. Cho thêm thông tin v? làm th? nào đ? xác đ?nh m?c tin thư thoại Windows đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
305792 Làm th? nào đ? xác đ?nh m?c tin thư thoại Windows đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? m?c tin thư thoại Web l?i, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
220930 V?n đ? k?t n?i đ?n m?t Máy ch? Web như là m?t m?c tin thư thoại Web
Thông tin v? vi?c xác đ?nh n?u có m?t v?n đ? b?ng cách s? d?ng FrontPage 2000 và m?c tin thư thoại Web, xem Microsoft sau Bài vi?t cơ s? ki?n th?c:
287399 Không th? m? Webs ho?c t?o C?p Web

Thu?c tính

ID c?a bài: 287402 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbenv kbprb kbtshoot kbmt KB287402 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:287402
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com