ID c?a bi: 287532 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Nu ban la khach hang Doanh nghip Nho, hay tim cac tai nguyn ki?n th?c va khc phuc s c b sung tai trang H tr danh cho Doanh nghip Nho.

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Gi?i php

Xem giai phap cho Outlook 2010

Ban phai cu hinh ung dich vu thng tin email Internet gi va nhn th trong Outlook. thc hin vic nay, ban phai co thng tin cu th sau v tai khoan email cua minh cu hinh tai khoan trong Outlook theo cach thu cng. Lin h vi ISP cua ban nu cn hoc xem danh sach ISP c cung cp bn di co thng tin sau:
 • ?a ch? email ?y ? c?a b?n.
 • Lo?i ti kho?n email: POP3, IMAP ho?c HTTP.
 • Tn ng?i dng c?a b?n.
 • M?t kh?u c?a b?n.
 • Tn ho?c ?a ch? my ch? SMTP.
 • Tn ho?c ?a ch? my ch? POP3.
 • Xac thc Mt khu Bao mt (SPA) co bt buc khng?
 • S? c?ng ?c s? d?ng cho SMTP. (H?u h?t cc ISP s? d?ng c?ng 25.)
  • Co yu cu ma hoa (SSL l ph? bi?n nh?t) cho cng khng?
 • S? c?ng ?c s? d?ng cho POP3. (H?u h?t cc ISP s? d?ng c?ng 110.)
  • Ban co yu cu ma hoa (SSL l ph? bi?n nh?t) cho cng khng?
 • May chu email i (SMTP) co yu cu xac thc khng?
  • Nu co, ban co s dung tn email va mt khu binh thng khng?

S dung mt trong nhng phng phap sau cu hinh dich vu thng tin email Internet khi thich hp cho phin ban Outlook ma ban ang chay.


Video: Cach kt ni Outlook vi tai khoan email ca nhn cua ban (Video bng ting Anh)

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets video1
uuid=7ef2bbef-531d-4165-809f-7b928486d318 VideoUrl=http://aka.ms/x4bb4c
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets video2


Phng php 1: Microsoft Office Outlook 2007

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. Bt u Outlook.
 2. Trn menuCng cu bm Thit t Tai khoan.
 3. Trn tab Email, bm Mi.
 4. Trong hp thoai Thm Tai khoan Email Mi, bm Microsoft Exchange, POP3, IMAP hoc HTTP, ri bm Tip theo.
 5. C?u hinh ti kho?n email m?i. B?n c th? c?u hinh ti kho?n email m?i t? ?ng ho?c th? cng.
  • cu hinh tai khoan email mi t ng, hay lam theo nhng bc sau trong Thit lp Tai khoan T ng trong hp kim Thm Tai khoan Email Mi:
   1. Trong hp Tn cua ban, nhp tn y u cua ban.
   2. Trong hp ia chi Email, nhp ia chi email cua ban.

    ISP c?a b?n cung c?p thng tin ny. ia chi email cua ban thng co dang la t hp tn va ho cua ban cung nh tn cua ISP, phn tach bng ky hiu @ va cac du chm.

    Vi du: Sachin Karnik s dung ISP co tn la Contoso.com. ISP co th gan ia chi email la skarnik@contoso.com.
   3. Trong hp Mt khu, nhp mt khu ma ISP cung cp.
   4. Trong hp Nhp lai Mt khu, nhp lai mt khu ri bm Tip theo bt u qua trinh Thit lp Tai khoan T ng.

    Outlook 2007 se tim cach cu hinh t ng thit t tai khoan cua ban va thit t may chu. Nu tai khoan cua ban c cu hinh thanh cng, hp thoai Thm Tai khoan Email Mi cho bit rng tai khoan a c tao thanh cng. Hp thoai nay cung cho bit loai may chu email ma ban a kt ni thanh cng.
   5. Bm Kt thuc ri bm ong hoan thanh thit lp tai khoan.

    Chu y Nu cu hinh t ng khng thanh cng, phai cu hinh tai khoan phai theo cach thu cng.
  • cu hinh tai khoan e-mail mi theo cach thu cng, hay lam theo cac bc sau trong hp thoai Thm Tai khoan E-mail Mi:
   1. B?m ? ch?n h?p ki?m Cu hinh thit t may chu hoc cac loai may chu b sung theo cach thu cng r?i b?m Tip theo.
   2. Bm Email Internet, ri bm Tip theo.
   3. Trong Thng tin Ng?i dng, lm theo cc b?c sau:
    1. Trong hp Tn cua ban, nhp tn y u cua ban.
    2. Trong hp ia chi Email, nhp ia chi e-mail y u cua ban.

     ISP c?a b?n cung c?p thng tin ny. ia chi email cua ban thng co dang la t hp tn va ho cua ban cung nh tn cua ISP, phn tach bng ky hiu @ va cac du chm.

     Vi du: Sachin Karnik dung ISP co tn la Contoso.com. ISP co th gan ia chi e-mail la skarnik@contoso.com.
   4. Trong Thng tin May chu, bm vao loai tai khoan email ma ban co trong h?p Loai Tai khoan.
    • Nu ban a bm POP3 hoc IMAP trong hp Loai Tai khoan , hay lam theo cac bc sau:
     1. Trong hp May chu th n, nhp tn may chu. May chu nay lu gi th cua ban trc khi ban tai xung may tinh. Nhp tn may chu bng ch vit thng. Tn c th? d?ng "mail.contoso.com." hoc dang ia chi IP nh 172.16.0.0.
     2. Trong hp May chu th i (SMTP), nhp tn may chu email i. Nhp tn may chu bng ch vit thng. Tn c th? d?ng "mail.contoso.com." hoc dang ia chi IP nh 172.12.0.0.
    • Nu ban a bm vao HTTP trong hp Loai Tai khoan, hay lam theo cac bc sau:
     1. Trong hp Nha cung cp Dich vu HTTP, bm vao nha cung cp dich vu thich hp cho tai khoan nay. Vi du: bm vao mt trong nhng muc sau:
      • Hotmail
      • MSN
      • Khac
     2. Nu ban a bm vao Khac trong hp Nha cung cp Dich vu HTTP, hay nhp URL vao hp th trong hp URL May chu.
   5. Trong Thng tin ng nh?p, lm theo cc b?c sau:
    1. Trong hp Tn Ngi dung, nhp tn ngi dung cua ban. Tn ngi dung thng la mt phn cua ia chi email, bn trai cua ky hiu (@).
    2. Trong hp Mt khu, nhp mt khu ma ISP cung cp.
    3. Nu ban mun Outlook nh mt khu tai khoan email cua minh, bm chon hp kimNh mt khu.
   6. Nu ISP yu cu mt khu, bm chon hp kim Yu cu ng nhp bng cach s dung Xac thc Mt khu Bao mt (SPA) ng nhp bng cach s dung Xac thc Mt khu Bao mt.
   7. B?m Thit ?t Ti kho?n Th? nghi?m. cach theo tng bc, tinh nng nay goi hp thoai hin thi mi giai oan th nghim cua cu hinh ma ban a nhp. Khi b?n b?m vo Thi?t ?t Ti kho?n Th? nghi?m, ti?n trinh sau y x?y ra:
    • K?t n?i Internet c?a h? th?ng ?c xc nh?n.
    • B?n a ?c ng nh?p vo my ch? SMTP.
    • B?n a ?c ng nh?p vo my ch? POP3.
    • Xc ?nh xem c ng nh?p vo my ch? POP3 trc tin hay khng. Nu bt buc, Outlook t ng t tuy chon ng nhp vao may chu th n trc khi gi th.
    • Th th nghim a c gi. Th nay trinh bay moi thay i ma Outlook thc hin i vi thit lp ban u.
   8. Nu ban mun sa i thm tai khoan e-mail cua minh, bm Thit t Khac m hp thoai Thit t Email Internet.
   9. Bm Tip theo ri bm Kt thuc.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng php 2: Microsoft Office Outlook 2003 va cac phin ban Outlook trc

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed

 1. Bt u Outlook.
 2. Trn menu Cng cu, bm chon Tai khoan Email.
 3. Trong hp thoai Tai khoan Email, bm chon tuy chon Thm Tai khoan E-mail mi, ri bm Tip theo.
 4. Trong hp thoai Loai May chu, bm POP3 ri bm Tip theo
 5. Trong hp thoai Tai khoan E-mail, nhp thng tin bt buc bng cach s dung cac hng dn sau:
  1. Thng tin Ng?i dng
   • Tn b?n: Tn phai la tn ?y ? c?a b?n.
   • ?a ch? Email: ISP c?a b?n cung c?p thng tin ny. ia chi e-mail cua ban thng co dang la t hp tn, ho cua ban va tn ISP, phn tach bng ky hiu @ va cac du chm. Vi du: Patricia Doyle s dung ISP co tn la Adatum.net. ISP co th gan ia chi email la PatriciaD@adatum.net.
  2. Thng tin ng nhp
   • Tn Ng?i dng: Tn ngi dung thng la mt phn cua ia chi email, bn trai cua ky hiu @.
   • M?t kh?u: Nh?p m?t kh?u ISP c?a b?n cung c?p.
   • Ban co th bm chon hp kim Outlook nh mt khu tai khoan email cua minh.
  3. Thng tin My ch?
   • My ch? Th ?n (POP3): y la tn may chu POP3 lu gi th cua ban trc khi ban tai xung may tinh.
   • My ch? Th i (SMTP): y l tn cua my ch? email i. Nhp tn may chu bng ch vit thng cho ca may chu email n va my ch? email i. Tn c th? d?ng mail.adatum.net hoc co th dang ia chi IP nh 168.192.10.1.
 6. B?m Thit ?t Ti kho?n Th? nghi?m. y l m?t kh? nng m?i trong Outlook. cach theo tng bc, tinh nng nay goi hp thoai hin thi mi giai oan th nghim cua cu hinh ma ban va nhp. Khi ban bm Thi?t ?t Ti kho?n Th? nghi?m, tin trinh sau y xay ra:
  • K?t n?i Internet c?a h? th?ng ?c xc nh?n.
  • B?n a ?c ng nh?p vo my ch? SMTP.
  • B?n a ?c ng nh?p vo my ch? POP3.
  • Xc ?nh xem c ng nh?p vo my ch? POP3 trc tin hay khng. Nu cn, Outlook t ng t tuy chon ng nhp vao may chu th n trc khi gi th.
  • Th th nghim a c gi. Th nay trinh bay moi thay i ma Outlook thc hin i vi thit lp ban u.
 7. Bm Thm Thit t. Thao tac nay se a ban n hp thoai Thit t Th i?n t?, ni ban co th sa i thm tai khoan e-mail Internet cua minh.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng php 3: N?u b?n s? d?ng Microsoft Office Outlook Connector cho Hotmail

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
N?u b?n ang c? g?ng thi?t l?p ti kho?n hotmail trong Outlook, Outlook Hotmail Connector s? cung c?p gi?i php mi?n ph ? qu?n l? th email, l?ch v lin h? Windows Live Hotmail c?a b?n t? trong Outlook 2003, 2007 v 2010 mi?n ph.

B?n c th? t?i xung Outlook Hotmail Connector t? Trung tm Tai xung cua Microsoft:

Tai xung phin ban 32 bit cua Outlook
Tai xung phin ban 64 bit cua Outlook (chi 2010)

Chu y: bit thm thng tin v cach s dung Microsoft Office Outlook Hotmail Connector, hay ghe thm Website sau cua Microsoft:

Gi?i thi?u Microsoft Office Outlook Hotmail Connector
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Thng tin khc

H?p ki?m ci ?t th i?n t?

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Thng tin m b?n ? nh?p vo ph?n "Cch c?u h?nh D?ch v? thng tin th i?n t?" s? ?c thm vo nhi?u tab khc nhau trong h?p tho?i

Ci ?t Th i?n t?. y l ni b?n th?c hi?n s?a ?i v thay ?i ?i v?i ti kho?n Th i?n t?.

Tab Chung

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Tab Chung l ni b?n s? d?ng ? ?i tn ti kho?n e-mail c?a b?n.
 • Tai khoan Th: Nhp tn cho tai khoan ny.
 • T? ch?c: Tn cng ty b?n; khng ph?i l m?c bt buc.
 • E-mail Tr? l?i: Muc nay la tuy chon va chi c s dung nu ban mun tra li th c gi ti mt ia chi email khac.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Tab My ch? Th i

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
TabMy ch? th i m?i ?i v?i Outlook. Nut Thi?t ?t Ti kho?n Th? nghi?m t tt ca cac trng bt buc trn tab nay.
Chu y Nut nay khng co sn trn tab nay Outlook 2007. Tinh nng nay co sn trong hp thoai Thit t Tai khoan. xac inh tinh nng nay, bm vao tai khoan ri bm Thay i.
 • Hp kim May chu th i c?a ti (SMTP) yu c?u xc th?c: Bm chon hp kim nay bt thit t nay va chon loai xac thc ng nhp ma may chu yu cu.
 • Hp kim ng nhp bng cach s dung Xac thc Mt khu Bao mt (SPA). Bm chon hp kim nay chi khi ISP hng dn ban lam nh vy. Rt it nha cung c?p s? d?ng thi?t ?t ny.
 • Hp kim ng nhp vao may chu th i trc khi gi th. Nhi?u ISP yu c?u ban nhn th trc tin. iu o ngu y rng ban la ngi dung c xac thc va hin khng dung ISP gi th thng mai khng mong mun (SPAM) n ngi nhn ang tin cy.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Tab K?t n?i

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. Phn K?t n?i

  Tab K?t n?i cha thng tin v cach kt ni vi may chu email cua ban. Co ba cach kt ni vi may chu email cua ISP. Chon mt trong cac loai kt ni phu hp c lit k trong phn nay.
  1. K?t n?i b?ng cch s? d?ng m?ng c?c cua ti (LAN): Kt ni nay cho phep ban ng nhp vao may chu email thng qua kt ni mang hin co cua ban. C?u hinh m?ng c?a b?n ph?i h? tr? truy nh?p Internet. Vui long gp quan tri vin mang cua ban ? bi?t chi ti?t.
  2. K?t n?i dng ?ng i?n tho?i c?a ti: Dich vu Th Internet tim kim kt ni Mang Quay s thit lp ng nhp vi ISP cua ban. Sau khi ban a c ng nhp vao ISP, dich vu nay c gng kt ni vi may chu email cua ISP. Nu phn nay khng co sn (c t xam), iu nay co th biu thi rng tinh nng Mang Quay s cua Microsoft Windows khng c cai t trn may tinh cua ban. Vui long tham kh?o phn "N?u Mang Quay s Khng ?c ci ?t" trong bai vit nay bit thm thng tin.
  3. K?t n?i bng Trinh quay s cua Internet Explorer ho?c cua Bn th? 3: Nu ban bm chon tuy chon nay, Outlook s dung phng phap kt ni mc inh a c cu hinh.
 2. Phn Modem
  1. Sau khi bm vao K?t n?i dng ?ng i?n tho?i c?a ti, ban phai xac inh kt ni Mang Quay s se s dung. Ban co th chon kt ni hin co t danh sach hoc co th bm Thm tao kt ni mi.
  2. chinh sa thuc tinh cua kt ni, s dung hp danh sach tha xung chon kt ni mong mun ri bm Thuc tinh. Thao tac ny s? a b?n ?n trang Thu?c tnh c?a k?t n?i hi?n c.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Tab Nng cao

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Tab Nng cao cho phep ban t cac cng may chu POP3 va SMTP, xac inh xem may chu co cn kt ni bao mt khng cung nh xac inh thit t thi gian ch va thit t gi cua may chu. Thit t gi cho phep ban oc th, nhng gi th lai trn may chu trong mt thi gian c chi inh. Tinh nng nay c bit hu ich nu ban s dung cung mt tai khoan email t nhiu may tinh.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

B?n cch ? G?i v Nh?n email

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Thng tin sau y l b?n cch ? g?i v nh?n th i?n t?.
 • Nhn F9 trn bn phm: Nu ban nhn F9, loai kt ni cua ban se c xac minh, sau o tai th cua ban ln t Hp th i va tai th xung t may chu. Nu ban c kt ni thng qua kt ni LAN, th se lun chuyn ma khng co bt ky hp thoai nao khac. Nu ban kt ni vi ISP bng modem, kt ni Mang Quay s khi ng va thit lp kt ni. Th tai ln t Hp th i cua ban va tai xung t may chu email.
 • Trn menu Cng cu, tro chut vao Gi/Nhn, ri bm Gi/Nhn Tt cahoc bm vao tn tai khoan email: B?n c th? ch?n ? chi g?i th. Trn menu Cng cu, tro chut vao Gi/Nhn, ri bm Gi Tt ca. Tuy ch?n ny khng t?i xung b?t k? th nao t may chu. Nu ban bm Gi/Nhn trn menu Cng cu va ban co nhiu tai khoan email, ban co tuy chon chon tai khoan email ma ban mun s dung.
 • Trn thanh cng c? Tiu chu?n, bm G?i/nh?n: Nu ban bm vao nut Gi/Nhn trn thanh cng cu Tiu chun, thao tac nay cung ging nh khi ban nhn F9 trn ban phim.
 • i vi Microsoft Outlook 2002, kt ni vi la chon menu Lam vic vi Tiu . lam vic vi tiu ch khng phai la toan b th, dung cac lnh c lit k trong phn Lam vic vi Tiu , o la mt menu con cua Gi/Nhn trn menu Cng cu. i vi Microsoft Office Outlook 2007 va Outlook 2003, kt ni vi cac lnh lin quan n tiu . lam vic vi tiu ch khng phai la toan b th, dung cac lnh lin quan n tiu c lit k trong phn Gi/Nhn trn menu Cng cu. Vi Th T xa, ban co th quet tim cac tiu , sau o anh du th ma ban mun nhn, sao chep hoc xoa. Khi s dung Th T xa, ban co th soan th va gi n Hp th i cua ban bt ky luc nao cung nh gi va nhn th khi ban kt ni vi hp th. Tinh nng nay cho phep ban lu gi th trn may chu.
bit thm thng tin v th t xa va lam vic vi tiu trong Outlook 2002, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
296080 M ta tinh nng Th T xa, tinh nng Th muc Ngo?i tuyn va tinh nng Lam vic Ngo?i tuyn trong Outlook 2002
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Nhng thao tac cn lam nu mang quay s khng c cai t

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
s dung kt ni modem, ban phai cai t va cu hinh tinh nng Mang Quay s i kem vi Microsoft Windows. ISP c?a b?n cung c?p cc thng tin sau:
 1. Tn ng?i dng
 2. M?t kh?u
 3. S? i?n tho?i truy nh?p cuc b
 4. Tn my ch? lu tr? v tn mi?n c?a b?n
 5. ?a ch? IP my ch? DNS
 6. K? thu?t xc th?c (co nn s dung ca s thit bi cui hay khng)
ISP cua ban co th cung cp cho ban ia chi IP va mt na mang con IP. Ban cn cac muc tuy chon nay chi khi nha cung cp cua ban cung cp cho ban ia chi IP chuyn dung s dung mi ln ban quay s.

bit thm thng tin v cach cu hinh Mang Quay s trong Microsoft Windows 9x, vui long tham khao s bai vit sau trong C s Kin thc Microsoft:
138789 Cach kt ni Internet trong Windows 95 va Windows 98
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Thit t cua Nha cung cp Dich vu Internet (ISP) (danh cho cu hinh thu cng cua Microsoft Outlook)

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Chung ti khuyn ban nn lin h vi Nha cung cp Dich vu Internet (ISP) bit thng tin v tn va thit t cua may chu th i va n chinh xac ma ban nn dung khi cu hinh tai khoan th i?n t? trong Outlook. Danh sach c cung cp y chi cha thng tin danh cho mt s nha cung cp dich vu Internet tai Hoa Ky va co th khng c cp nht.Tn va thit t cua may chu Th n (POP3):

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn Nh cung c?pTn My ch?CngSPASSLAuthRequired
AOLpop.aol110T?TT?TBT
AT&T Yahoopop.att.yahoo.com995T?TBTBT
Charterpop.charter.net110T?TT?TBT
Comcastmail.comcast.net995T?TBTBT
Coxpop.[insert region].cox.net110T?TT?TT?T
Gmailpop.gmail.com995T?TBTBT
Junopop.juno.com110T?TT?TT?T
Microsoft Livepop3.live.com995T?TBTBT
Netscapepop.3.isp.netscape.com110T?TT?TBT
Netzeropop.netzero.com110T?TT?TBT
Pacbellpop.att.yahoo.com995T?TBTBT
PeoplePCpop.peoplepc.com110T?TT?TBT
Qwestpop.[enter state ID].qwest.net110T?TT?TT?T
Rogerspop.broadband.rogers.com110T?TT?TBT
SBCGlobalpop.att.yahoo.com995T?TBTBT
Swbellpop.att.yahoo.com995T?TBTBT
Verizonincoming.verizon.net110T?TT?TBT
Yahoopop.mail.yahoo.com110T?TT?TT?T

Tn va thit t cua may chu Th i (SMTP):

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn Nh cung c?pTn My ch?CngSPAAuthRequiredMa hoa
AOLsmtp.aol.com587T?TBTKhng co
AT&T Yahoosmtp.att.yahoo.com465T?TBTSSL
Chartersmtp.charter.net25T?TBTKhng co
Comcastsmtp.comcast.net587T?TBTTLS
Coxsmtp.[insert region].cox.net25T?TT?TKhng co
Gmailsmtp.gmail.com587T?TBTTLS
Junoauthsmtp.juno.com587T?TT?TKhng co
Microsoft Livesmtp.live.com587T?TBTTLS
Netscapesmtp.isp.netscape.com25T?TT?TKhng co
Netzeroauthsmtp.netzero.com25T?TBTKhng co
Pacbellsmtp.att.yahoo.com465T?TBTSSL
PeoplePCsmtpauth.peoplepc.com587T?TBTKhng co
Qwestpop.[enter state ID].qwest.net25T?TT?TKhng co
Rogerssmtp.broadband.rogers.com587T?TBTKhng co
SBCGlobalsmtp.att.yahoo.com465T?TBTSSL
Swbellsmtp.att.yahoo.com465T?TBTSSL
Verizonoutgoing.verizon.net25T?TBTKhng co
Yahoosmtp.mail.yahoo.com25T?TT?TKhng co
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Thu?c tnh

ID c?a bi: 287532 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Mi Hai 2013 - Xem xt l?i: 11.0
p d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
T? kha:
kbpubtypekc kbconfig kbemail kbhowto kbcip kb16bitonly kbvideocontent KB287532

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com