ข้อมูลที่ติดต่อไม่ปรากฏอยู่ในสมุดรายชื่อใน Outlook

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 287563 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 2000 โปรดดูที่ 197907. (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 98 โปรดดูที่ 180830. (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 97 โปรดดูที่ 161349. (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้สมุดรายชื่อของคุณในการเลือกผู้รับข้อความอีเมลหรือข้อความโทรสารใน Microsoft Outlook ข้อมูลจากโฟลเดอร์ 'ที่ติดต่อ' จะไม่ปรากฏในรายการ

สาเหตุ

ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Outlook กำหนดให้คุณทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ข้อมูลที่ติดต่อของคุณในการส่งข้อความโดยใช้สมุดรายชื่อของคุณได้:
 • ติดตั้งบริการ 'สมุดรายชื่อของ Outlook'
 • ทำเครื่องหมายที่โฟลเดอร์ที่ติดต่อเพื่อใช้กับสมุดรายชื่อของคุณ
 • ระบุที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรสารสำหรับแต่ละรายการที่คุณต้องการให้ปรากฏเมื่อคุณส่งข้อความ

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งบริการ 'สมุดรายชื่อของ Outlook'

โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้ตามความเหมาะสมกับรุ่นของ Outlook ที่คุณใช้

Microsoft Outlook 2002 และ Microsoft Office Outlook 2003

 1. ในเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชีผู้ใช้อีเมล
 2. คลิกเพื่อเลือก ดูหรือเปลี่ยนไดเรกทอรีหรือสมุดรายชื่อที่มีอยู่ แล้วคลิก ถัดไป
 3. หาก 'สมุดรายชื่อของ Outlook' ของคุณอยู่ในรายการ ให้คลิก ยกเลิก แล้วไปที่ขั้นตอนในส่วน "วิธีการทำเครื่องหมายโฟลเดอร์ที่ติดต่อของคุณเพื่อใช้กับสมุดรายชื่อ"
 4. หาก 'สมุดรายชื่อของ Outlook' ไม่มีอยู่ในรายการ ให้คลิก เพิ่ม
 5. คลิกเพื่อเลือก สมุดรายชื่อเพิ่มเติม แล้วคลิก ถัดไป
 6. คลิกเพื่อเลือก สมุดรายชื่อของ Outlook แล้วคลิก ถัดไป
 7. คลิก ตกลง เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ว่าสมุดรายชื่อที่คุณเพิ่มไว้จะไม่เริ่มทำงานจนกว่าคุณจะคลิก ออก จากเมนู แฟ้ม
 8. คลิก เสร็จสิ้น
 9. คลิก ออก จากเมนู แฟ้ม แล้วเริ่มการทำงานของ Outlook ใหม่

Microsoft Office Outlook 2007

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้
 2. คลิกแท็บ สมุดรายชื่อ
 3. หากมี 'สมุดรายชื่อของ Outlook' อยู่ในรายการ ให้คลิก ปิด แล้วไปที่ "ขั้นตอนที่ 2: ทำเครื่องหมายที่โฟลเดอร์ที่ติดต่อเพื่อใช้กับสมุดรายชื่อ"

  หาก 'สมุดรายชื่อของ Outlook' ไม่มีอยู่ในรายการ ให้คลิก สร้าง
 4. เลือก สมุดรายชื่อเพิ่มเติม แล้วคลิก ถัดไป
 5. เลือก สมุดรายชื่อของ Outlook แล้วคลิก ถัดไป
 6. คุณจะได้รับข้อความที่ระบุว่าสมุดรายชื่อที่คุณเพิ่มจะไม่เริ่มทำงานจนกว่าคุณจะคลิก ออก ในเมนู แฟ้ม คลิก ตกลง
 7. คลิก เสร็จสิ้น
 8. คลิก ปิด แล้วเริ่มการทำงานของ Outlook ใหม่

Microsoft Office Outlook 2010

 1. บนแท็บ แฟ้ม ใน Ribbon เลือกแท็บ ข้อมูล ในเมนู
 2. คลิกแท็บ การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ อีกครั้ง
 3. คลิกแท็บ สมุดรายชื่อ
 4. หากมี 'สมุดรายชื่อของ Outlook' อยู่ในรายการ ให้คลิก ปิด แล้วไปที่ "ขั้นตอนที่ 2: ทำเครื่องหมายที่โฟลเดอร์ที่ติดต่อเพื่อใช้กับสมุดที่อยู่ของคุณ" หาก 'สมุดรายชื่อของ Outlook' ไม่มีอยู่ในรายการ ให้คลิก สร้าง
 5. เลือก สมุดรายชื่อเพิ่มเติม แล้วคลิก ถัดไป
 6. เลือก สมุดรายชื่อของ Outlook แล้วคลิก ถัดไป
 7. คุณจะได้รับข้อความที่ระบุว่าสมุดรายชื่อที่คุณเพิ่มจะไม่เริ่มทำงานจนกว่าคุณจะคลิก ออก ในเมนู แฟ้ม คลิก ตกลง
 8. คลิก เสร็จสิ้น
 9. คลิก ปิด แล้วเริ่มการทำงานของ Outlook ใหม่

ขั้นตอนที่ 2: ทำเครื่องหมายที่โฟลเดอร์ที่ติดต่อเพื่อใช้กับสมุดรายชื่อของคุณ

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ โฟลเดอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติสำหรับชื่อโฟลเดอร์ของคุณ
 2. บนแท็บ สมุดรายชื่อของ Outlook ให้คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงโฟลเดอร์นี้เป็นสมุดรายชื่ออีเมล พิมพ์ชื่อแบบอธิบายแล้วคลิก ตกลง

Microsoft Office Outlook 2010

 1. เลือกโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ แล้วคลิกแท็บ โฟลเดอร์ ใน Ribbon
 2. คลิกแท็บ คุณสมบัติโฟลเดอร์ ใน Ribbon
 3. บนแท็บ สมุดรายชื่อของ Outlook ให้คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงโฟลเดอร์นี้เป็นสมุดรายชื่ออีเมล พิมพ์ชื่อแบบอธิบายแล้วคลิก ตกลง

ขั้นตอนที่ 3: ค้นหาที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรสาร

 1. ในรายการ โฟลเดอร์ ให้เลือกโฟลเดอร์ที่ติดต่อ
 2. ดับเบิลคลิกที่ติดต่อเพื่อเปิดรายการ แล้วดูที่เขตข้อมูลที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรสาร
หากไม่มีที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรสาร Outlook จะไม่แสดงที่ติดต่อนี้ในสมุดรายชื่อของคุณเมื่อคุณพยายามจะระบุที่อยู่ในข้อความอีเมลหรือข้อความโทรสาร

Microsoft Office Outlook 2010

 1. เลือกโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ
 2. ดับเบิลคลิกเพื่อเปิดรายการ แล้วดูที่เขตข้อมูล ที่อยู่อีเมล และ หมายเลขโทรสาร
หากไม่มีที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรสาร Outlook จะไม่แสดงที่ติดต่อนี้ในสมุดรายชื่อของคุณเมื่อคุณส่งข้อความอีเมลหรือข้อความโทรสาร

ข้อมูลเพิ่มเติม

Outlook จะยินยอมให้สมุดรายชื่อใช้โฟลเดอร์ที่ติดต่อใดๆ ก็ได้ ไม่ใช่แค่โฟลเดอร์ที่ติดต่อหลัก ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างโฟลเดอร์ที่ติดต่อใหม่ที่ชื่อ "เพื่อน" (โดยไม่มีเครื่องหมายอัญประกาศ) คุณสามารถระบุให้ที่ติดต่อในโฟลเดอร์เพื่อนปรากฏอยู่ในสมุดรายชื่อของคุณด้วยเช่นกัน โดยทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในส่วน "การแก้ปัญหา"

โฟลเดอร์ที่ติดต่อปรากฏขึ้นในสมุดรายชื่อของคุณเป็นประเภทย่อยของรายการที่ชื่อว่า สมุดรายชื่อของ Outlook หากคุณคลิก สมุดรายชื่อของ Outlook แทนที่จะคลิกที่ชื่อโฟลเดอร์ชื่อใดชื่อหนึ่ง คุณจะไม่พบข้อมูลที่ติดต่อ เพื่อให้สามารถเห็นข้อมูลที่ติดต่อได้ คุณต้องคลิกชื่อโฟลเดอร์เฉพาะซึ่งมีที่ติดต่อ
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 287563 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 เมษายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2010
Keywords: 
kbaddressbook kbprb KB287563

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com