ID c?a bài: 287625 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
M?t phiên b?n Microsoft Outlook 2000 c?a bài vi?t này, xin xem 197025.
M?t phiên b?n Microsoft Outlook 98 c?a bài vi?t này, xin xem 179431.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Microsoft Outlook h? tr? vCalendar, m?t cách ti?p c?n m?nh m? đ? đi?n t? cá nhân d? li?u Interchange (PDI). PDI x?y ra m?i khi cá nhân giao ti?p, kinh doanh ho?c b?i c?nh cá nhân. Các interchanges thư?ng xuyên bao g?m trao đ?i thông tin, ch?ng h?n như th? kinh doanh, s? đi?n tho?i, đ?a ch?, ngày tháng và th?i gian cu?c h?n, và như v?y. Các tính năng vCard và vCalendar t?o thu?n l?i cho PDI đi?n t?.

Thông tin thêm

t?p tin vCalendar đư?c s? d?ng đ? trao đ?i thông tin v? các cu?c h?n và l?ch tr?nh v?i nh?ng ngư?i khác nh?ng ngư?i đang không ? trong nhóm làm vi?c ho?c t? ch?c c?a b?n. B?n c?ng có th? s? d?ng chúng đ? l?p l?ch tr?nh các cu?c h?n v?i nh?ng ngư?i s? d?ng l?p k? ho?ch ph?n m?m không tương h?p v? sau v?i máy c?a b?n.

Làm th? nào đ? t?o m?t t?p tin vCalendar

Đ? t?o m?t t?p tin vCalendar, h?y làm theo các bư?c sau.

Trong Microsoft Office Outlook 2007 và các phiên b?n trư?c đó

 1. Trong m?t m?c tin thư thoại l?ch, b?m đ? ch?n m?t cu?c h?n forwhich b?n mu?n t?p tin vCalendar.
 2. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào Löu laøm.
 3. Trong h?p lưu v?i lo?i , b?m đ? ch?n vCalendar đ?nh d?ng (* .vcs).
 4. Trong Ti?t ki?m trong h?p, b?m vào m?c tin thư thoại nơi b?n mu?n lưu các t?p tin vCalendar, và sau đó nh?p vào lưu.

Trong Microsoft Outlook 2013 và Microsoft Outlook 2010

 1. Trong m?t m?c tin thư thoại l?ch, b?m đ? ch?n m?t cu?c h?n forwhich b?n mu?n t?p tin vCalendar.
 2. Nh?p vào tab File trên Backstage, nh?p vào Löu laøm.
 3. Trong lưu như ki?u danh sách, b?m vào vCalendar đ?nh d?ng (* .vcs).
 4. Trong Lưu trong danh sách, b?m vào m?c tin thư thoại nơi b?n mu?n lưu các t?p tin vCalendar, và sau đó nh?p vào lưu.

Làm th? nào đ? phân ph?i m?t t?p tin vCalendar

B?n có th? phát hành m?t t?p tin vCard như các t?p tin máy tính. Đ? g?i nó như b?n đính kèm b?c e-mail, h?y làm theo các bư?c sau.

Trong Outlook 2007 và các phiên b?n trư?c đó

 1. M? m?t b?c e-mail m?i, và sau đó đ?a ch? nó đ? therecipient.
 2. Trên các chèn tr?nh đơn, nh?p vào t?p tin.
 3. B?m vào đ? ch?n m?t t?p tin vCalendar (.vcs), và sau đó nh?p vào OK.

Trong năm 2013 Outlook và Outlook 2010

 1. M? m?t b?c e-mail m?i, và sau đó đ?a ch? nó đ? therecipient.
 2. Trên tab chèn , b?m vào T?p đính kèm.
 3. B?m vào đ? ch?n m?t t?p tin vCalendar (.vcs), và sau đó nh?p vào chèn.

Làm th? nào đ? t? đ?ng quá tr?nh m?t vCalendar t?p tin

V?i Outlook, b?n có th? t? đ?ng chuy?n đ?i t?p tin vCalendar đ? nh?n đư?c t? m?t ngu?n bên ngoài vào m?t m?c nh?p cu?c h?n Outlook. N?u t?p tin vCalendar đ?n như b?n đính kèm b?c e-mail, b?n có th? nh?p đúp vào vCalendar, sau đó nh?p vào Lưu và đóng đ? thêm cu?c h?n vào m?c tin thư thoại l?ch m?c đ?nh c?a b?n.

N?u b?n nh?n đư?c vCalendar trong các h?nh th?c c?a m?t t?p tin, có l? trên m?t đ?a, b?n có th? nh?p nó vào m?c tin thư thoại l?ch m?c đ?nh c?a b?n b?ng cách s? d?ng Outlook nh?p kh?u và xu?t kh?u thu?t s?. Đ? làm đi?u này:

Trong Outlook 2007 và các phiên b?n trư?c đó

 1. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào nh?p kh?u và xu?t kh?u.
 2. B?m vào đ? ch?n nh?p kh?u m?t iCalendar ho?c vCalendarfile (* .vcs), và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 3. Nh?n vào đây đ? ch?n các t?p tin vCalendar, và sau đó nh?p vào m?.

Trong Outlook 2010

 1. Trên các t?p tin tab, b?m vào m?, và sau đó nh?p vào nh?p kh?u.
 2. B?m vào đ? ch?n chuy?n nh?p m?t iCalendar (.ics) ho?c t?p tin vCalendar (.vcs), và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 3. Nh?n vào đây đ? ch?n các t?p tin vCalendar, và sau đó nh?p vào OK.

Trong Outlook 2013

 1. Trên các t?p tin tab, b?m vào M? & xu?t kh?u, và sau đó nh?p vào Nh?p kh?u.
 2. B?m vào đ? ch?n chuy?n nh?p m?t iCalendar (.ics) ho?c t?p tin vCalendar (.vcs), và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 3. Nh?n vào đây đ? ch?n các t?p tin vCalendar, và sau đó nh?p vào OK.

Làm th? nào đ? x? l? theo cách th? công m?t vCalendar t?p tin như là m?t t?p tin văn b?n

M?t k? l?c vCalendar là ch? là m?t t?p tin văn b?n. N?u b?n không có m?t cơ s? t? đ?ng quá tr?nh vCalendar h? sơ, b?n có th? m? chúng v?i m?t tr?nh so?n th?o văn b?n và s? d?ng thông tin. N?i dung c?a m?t t?p tin vCalendar khác nhau v?i thông tin đưa t?o t?p tin, nhưng m?t t?p tin đi?n h?nh t?o ra t? m?t cu?c h?n Outlook trông gi?ng như ví d? sau trong m?t tr?nh so?n th?o văn b?n:
BEGIN:VCALENDAR
PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook MIMEDIR//EN
VERSION:1.0
BEGIN:VEVENT
DTSTART:19980114T210000Z
DTEND:19980114T230000Z
LOCATION:My office
CATEGORIES:Business
DESCRIPTION;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:This is a note associated with the
meeting=0D=0A
SUMMARY:Meeting to discuss salaries
PRIORITY:3
END:VEVENT
END:VCALENDAR
				
Lưu ?: m?c nh?p The DTSTART và DTEND là s? k?t h?p c?a ngày và th?i gian trong các đ?nh d?ng, YYYYMMDDThhmmssZ, nơi YYYY = năm, MM = tháng, DD = ngày tháng, T = nhân v?t th?i gian B?t đ?u, hh = gi?, mm = phút, ss = giây, Z = nhân v?t k?t thúc. Chu?i này th? hi?n gi? là Greenwich Mean Time (GMT), trên m?t chi?c đ?ng h? 24-gi?, do đó, ph?i đư?c đi?u ch?nh múi thời gian c?a b?n.

Ví d?, n?u b?n đang ? trong múi thời gian mi?n trung, th?i gian c?a b?n là 6 gi? sau GMT. V? v?y, b?n nào tr? 6 gi?, k? T? Th?i đi?m B?t đ?u và k?t thúc đ? l?y đư?c ph?m vi th?i gian chính xác cho cu?c h?n. Trong ví d? cu?c h?n trư?c, th?i gian B?t đ?u s? là 210000-060000 ho?c 150000 trên đ?ng h? 24 gi?. N?u b?n chuy?n đ?i th?i gian đ? sáng ho?c P.M, th?i gian B?t đ?u là 150000-120000 ho?c 03:00:00

Quan tr?ng: Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào Microsoft cung c?p h? tr? cho giao th?c công c?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2269506 Các gi?i h?n h? tr? phát tri?n cho khu v?c giao th?c

Thu?c tính

ID c?a bài: 287625 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
T? khóa: 
kbcalendar kbhowto kbmt KB287625 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 287625

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com