Làm th? nào đ? s? d?ng phương pháp t?m ki?m v?i ActiveX Data Objects (ADO) đ?i v?i m?t máy bay ph?n l?c recordset

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 287638 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Nâng cao: Đ?i h?i chuyên gia m? hóa, kh? năng tương tác và multiuser k? năng.

Bài vi?t này ch? áp d?ng cho m?t cơ s? d? li?u Microsoft Access (.mdb).

Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Access 2000 c?a bài vi?t này, xem 243465.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này cho b?n th?y làm th? nào đ? s? d?ng các T?m ki?m phương pháp v?i m?t đ?i tư?ng d? li?u ActiveX (ADO) RecordSet.

Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh mà đang đư?c ch?ng minh và v?i nh?ng công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các k? sư có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?, nhưng h? s? không s?a đ?i các ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng các yêu c?u c? th? c?a b?n.

THÔNG TIN THÊM

Ví d? sau cho th?y b?n làm th? nào đ? s? d?ng các T?m ki?m phương pháp đ? t?m m?t khách hàng đ?t hàng v?i m?t ID th? t? c? th? và S?n ph?m c?a b?n. N?u l?nh đư?c t?m th?y, ví d? in s? lư?ng các khách hàng th? t? trong c?a s? ngay l?p t?c.

Thông thư?ng, b?n có th? ch?n gi?a b?ng cách s? d?ng m?t thư vi?n phía khách hàng con tr? chu?t ho?c m?t trong đó có v? trí trên các h? ph?c v?. Đ? cho các T?m ki?m phương pháp làm vi?c, b?n ph?i s? d?ng m?t con tr? phía máy ch?, như bi?u hi?n t?i các CursorLocation b?t đ?ng s?n.

Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng các T?m ki?m phương pháp ch? khi m?t recordset truy c?p vào b?ng tr?c ti?p. Trong Ví d? này, recordset đư?c hư?ng d?n đ? truy c?p vào b?ng tr?c ti?p b?i các adCmdTableDirect đ?i s? trong các M? phương pháp. B?n không th? s? d?ng các T?m ki?m phương pháp trên các đ?i tư?ng như truy v?n và các b?ng đư?c liên k?t. B?n có th? s? d?ng các T?m ki?m phương pháp ch? trên b?n x? Microsoft Jet b?ng. N?u cơ s? d? li?u c?a b?n có liên k?t v?i b?ng, b?n có th? m? m?t k?t n?i bên ngoài đ? back-end cơ s? d? li?u lưu tr? b?ng, và sau đó s? d?ng các T?m ki?m phương pháp tr?c ti?p trên bàn.
 1. T?o m?t cơ s? d? li?u Microsoft Access m?i, và đ?t tên là Db1.mdb.
 2. Nh?p vào Mô-đun dư?i Các đ?i tư?ng, và sau đó nh?p vào M?i.
 3. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tham khảo. H?y ch?c ch?n r?ng các Microsoft ActiveX Data Objects 2.x Thư vi?n đư?c bao g?m trong các Tài li?u tham kh?o có s?n h?p (nơi 2.x là phiên b?n 2,1 ho?c sau này).
 4. Trong các mô-đun m?i, g? hay dán đo?n m? sau:
  Option Compare Database
  Option Explicit
  
  Function SeekRecord()
    Dim conn As ADODB.Connection
    Dim rst As ADODB.Recordset
  
    Set conn = New ADODB.Connection
    Set rst = New ADODB.Recordset
  
    'Set the connection properties and open the connection.
    With conn
      .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
      .ConnectionString = "<Drive>\<Path to Northwind sample database>"
      .Open
    End With
  
    With rst
      'Select the index used in the recordset.
      .Index = "PrimaryKey"
  
      'Set the location of the cursor service.
      .CursorLocation = adUseServer
  
      'Open the recordset.
      .Open "Order Details", conn, adOpenKeyset, _
       adLockOptimistic, adCmdTableDirect
  
      'Find the customer order where OrderID = 10255 and ProductID = 16.
      .Seek Array(10255, 16), adSeekFirstEQ
  
      'If a match is found, print the quantity of the customer order.
      If Not rst.EOF Then
        Debug.Print rst.Fields("Quantity").Value
      End If
    End With
  End Function
  						
  Lưu ? r?ng trong các m?, đư?ng d?n đ?n Northwind.mdb có th? khác nhau t? máy tính máy tính.
 5. Trên các G? l?i tr?nh đơn, nh?p vào Biên d?ch Db1.
 6. Trong c?a s? ngay l?p t?c, g? d?ng sau, và sau đó nh?n ENTER:
  SeekRecord

THAM KH?O

Đ? thêm thông tin v? vi?c s? d?ng các phương pháp t?m ki?m v?i Microsoft Jet b?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
290060ACC2002: L?i thi?t l?p ch? m?c tài s?n c?a ADO Recordset mà d?a trên cơ s? d? li?u Microsoft Jet

Thu?c tính

ID c?a bài: 287638 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbado kbdatabase kbprogramming kbdta kbhowto kbmt KB287638 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:287638

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com