FIX: Stop klaida "0x000000F4" atsiranda, kai programa sukuria procesas kry?mini? seans? taip, Windows 7 arba Windows Server 2008 R2

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2876900 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

?sivaizduokite toki? situacij?:
 • Paleidus program?, kuri sukuria kry?mini? seans? procesas Windows 7 "arba" Windows Server 2008 R2.
 • ?is procesas yra nedelsiant nu?udomos.

Tokiu atveju sistema nul??ta. Be to, galite gauti stabdymo klaidos prane?im?, pana?? ? ??:

SUSTABDYTI 0X000000F4 (0X00000003, Parametras2, Parameter3, Parameter4)
CRITICAL_OBJECT_TERMINATION


Pastabos
 • Toks stabdymo klaidos prane?imas parametrus gali skirtis, atsi?velgiant ? kompiuterio konfig?racij?. Ta?iau, pirmasis parametras visada yra 0x00000003.
 • Ne visi "0x000000F4" Stop klaidos kyla d?l ?io klausimo.
 • Problema gali kilti, jei Hitachi JP1 programin?s ?rangos paketas yra ?diegta serveryje.

Sprendimas

Kar?tosios pataisos informacija

Palaikom? naujausi? patais? yra i? Microsoft. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. Taikomos ?ios kar?tosios pataisos tik sistemoms, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei jums yra ne ?i problema, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jeigu pataisymas prieinamas atsisiuntimui, ten yra "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje neparodomas, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimas ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas.

Pastaba Jeigu atsiranda papildom? problem? arba jei sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka apra?omo ?iame. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, eikite ? Microsoft tinklalapyje:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" formoje rodomi su kalbomis, kurios kar?t?sias pataisas. Jei j?s nematote savo kalba, tai tod?l kar?tosios pataisos n?ra tos kalbos.

B?tinosios s?lygos

Norint pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, turite 1 Pakeitim? paketas Windows 7 arba Windows Server 2008 R2 ?diegta.

Sistemos paleidimas i? naujo

Pritaikius ?i? kar?t?j? patais?, turite paleisti i? naujo kompiuterio.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia joki? anks?iau i?leistas kar?t?sias pataisas.

Failo informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Angl? (JAV) ?ios kar?tosios pataisos versija ?diegia failus, kurie turi ?iose lentel?se pateiktus atributus. ?i? fail? data ir laikas pateikti pagal universal?j? laik? (UTC). ?i? fail? data ir laikas j?s? vietiniame kompiuteryje yra rodomi vietiniu laiku pagal vasaros / ?iemos laik? (DST). Be to, data ir laikas gali keistis, kai atliekate tam tikrus veiksmus su failais.

Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 fail? informacinius prane?imus

Svarbu. Windows 7 patais? ir Windows Server 2008 R2 kar?tosios pataisos pateikiamos tuose pa?iuose paketuose. Ta?iau kar?t?j? patais? u?klausos puslapyje i?vardyti abiems operacin?ms sistemoms. Nor?dami pateikti u?klaus? d?l kar?t?j? patais? paketo, viena arba abi operacin?ms sistemoms, pasirinkite pataisym?, pateikt? skiltyje "Windows 7/Windows Server 2008 R2" puslapyje. Visada nurodo ? "Taikoma" skyriaus straipsniuose nustatyti, kokiai operacinei sistemai taikoma kiekviena kar?toji pataisa.
 • Failai, kurie konkre?iam produktui, SR_Level (RTM, SPn), ir paslaug? ?aka (LDR, GDR) gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius kaip parodyta ?ioje lentel?je.
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasSR_LevelPaslaug? ?aka
  6.1.760 1. 18XXXWindows 7 ir Windows Server 2008 R2SP1VDR
  6.1.760 1. 22XXXWindows 7 ir Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR paslaug? ?akos turi tik tas pataisas, kurios yra pla?iai paplit?s, itin svarbus klausimams. LDR paslaug? ?akos turi kar?t?j? patais? be i?platint? patais?.
 • MANIFEST (.manifest) ir MUM failai (.mum), kurie ?diegti kiekvienoje aplinkoje yra atskirai skyriuje "papildom? fail? informacija Windows 7 ir Windows Server 2008 R2". MUM ir MANIFEST ir susieti saugos katalog? (.cat) failai yra itin svarb?s palaikant atnaujint? komponent? b?sen?. Saugos katalog? failai, kuri? atributai nei?vardintos, pasira?ytos Microsoft skaitmeniniu para?u.
Visoms palaikomoms x 86 "Windows 7" versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Csrsrv.dll6.1.7601.1823338,91208-Aug-201301:57x86
Csrsrv.dll6.1.7601.2241638,91208-Aug-201301:55x86
Visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Csrsrv.dll6.1.7601.1823343,52008-Aug-201302:25x64
Csrsrv.dll6.1.7601.2241643,52008-Aug-201302:22x64
Visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Csrsrv.dll6.1.7601.1823394,72008-Aug-201301:29IA-64
Csrsrv.dll6.1.7601.2241694,72008-Aug-201301:30IA-64
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Nuorodos

?r. "Microsoft" naudoja programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti terminologija.

Tre?i?j? ?ali? produkt?, kad ?iame straipsnyje aptariama, gaminami i? ?moni?, kurios nepriklauso nuo Microsoft. Microsoft neduoda joki? garantij?, numanom? ar kitaip, apie veikim? ir patikimum? ?i? produkt?.

Papildoma fail? informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Papildoma fail? informacija Windows 7 ir Windows Server 2008 R2

Papildomi failai visoms palaikomoms x 86 "Windows 7" versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasPackage_1_for_kb2876900_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,775
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:54
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_1_for_kb2876900 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,476
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:54
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_2_for_kb2876900_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,758
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:54
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_2_for_kb2876900 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,463
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:54
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_3_for_kb2876900_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,760
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:54
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_3_for_kb2876900 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,465
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:54
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_for_kb2876900_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1.440
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:54
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_for_kb2876900_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,459
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:54
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_for_kb2876900_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,883
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:54
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_for_kb2876900_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,918
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:54
PlatformaNegalioja
Failo vardasAtnaujinimas-bf.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,094
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:54
PlatformaNegalioja
Failo vardasX86_183262fbd353962c46c61b4e7109a37d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22416_none_d806ae786b9c1f05.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis694
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:54
PlatformaNegalioja
Failo vardasX86_799ffe34055285e88c29b5ffc275afcc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18233_none_0c6e520acd6f169d.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis694
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:54
PlatformaNegalioja
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18233_none_cb77e45503b0fb8b.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,513
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)05:53
PlatformaNegalioja
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22416_none_cc1a23bc1cbbac9f.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,513
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)02:25
PlatformaNegalioja
Papildomi failai visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasAmd64_0ac4da9b76138e976e0b85377c573e3f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18233_none_204e9851d2867648.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis698
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:54
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_22dc5ba9113e96ae44bb3b9bb34376a8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18233_none_a5e9065e3c0ff8c6.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis698
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:54
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_571ec2462529f05bbd7fd1b975c91774_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18233_none_01d81ec557a2adf5.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydisiki 1,038
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:54
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_77469378b93e1c12671c6790b9535af6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22416_none_5e843d0b7a0a6fa6.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydisiki 1,038
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:54
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_b5ab31aebcf52d1c17bef033d9f7fc15_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22416_none_2c596de71545e0ad.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis698
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:54
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_eaee896b70539cde58adf2e4d97a8271_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22416_none_ba74e26023ead7e6.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis698
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:54
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18233_none_27967fd8bc0e6cc1.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,515
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)09:07
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22416_none_2838bf3fd5191dd5.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,515
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)02:52
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_1_for_kb2876900_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,785
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:54
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_1_for_kb2876900 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,490
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:54
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_2_for_kb2876900_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,182
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:54
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_2_for_kb2876900 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis4,054
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:54
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_3_for_kb2876900_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,964
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:54
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_3_for_kb2876900 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis3,832
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:54
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_4_for_kb2876900_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1978
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:54
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_4_for_kb2876900 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,908
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:54
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_for_kb2876900_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,448
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:54
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_for_kb2876900_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,468
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:54
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_for_kb2876900_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,771
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:54
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_for_kb2876900_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,833
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:54
PlatformaNegalioja
Failo vardasAtnaujinimas-bf.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,719
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:54
PlatformaNegalioja
Failo vardasWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18233_none_31eb2a2af06f2ebc.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,136
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)05:39
PlatformaNegalioja
Failo vardasWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22416_none_328d69920979dfd0.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,136
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)02:09
PlatformaNegalioja
Papildomi failai visoms palaikomoms IA?64 "Windows Server 2008 R2" versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasIa64_38a7b71c670702eabe3970d40fdcf359_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22416_none_d5691e6aef28b313.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,036
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:53
PlatformaNegalioja
Failo vardasIa64_ec4e5d2cb2ba5731ff7d61480ad5cb46_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18233_none_a582fc24edead67c.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,036
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:53
PlatformaNegalioja
Failo vardasIa64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18233_none_cb79884b03af0487.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,514
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)10:14
PlatformaNegalioja
Failo vardasIa64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22416_none_cc1bc7b21cb9b59b.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,514
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)02:17
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_1_for_kb2876900_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,971
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:54
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_1_for_kb2876900 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,898
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:53
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_for_kb2876900_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,427
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:54
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_for_kb2876900_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,446
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:53
PlatformaNegalioja
Failo vardasAtnaujinimas-bf.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,425
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)12:54
PlatformaNegalioja
Failo vardasWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18233_none_31eb2a2af06f2ebc.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,136
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)05:39
PlatformaNegalioja
Failo vardasWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22416_none_328d69920979dfd0.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,136
Data (UTC)08-Aug-2013
Laiko (UTC)02:09
PlatformaNegalioja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Savyb?s

Straipsnio ID: 2876900 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. rugs?jo 11 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2876900 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2876900

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com