Kh?c ph?c: L?i d?ng "0x000000F4" x?y ra khi m?t ?ng d?ng t?o ra m?t quá tr?nh m?t cách đư?ng-phiên trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2876900 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n ch?y m?t ?ng d?ng t?o ra m?t quá tr?nh đư?ng-phiên trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • Quá tr?nh này ngay l?p t?c gi?t.

Trong trư?ng h?p này, H? th?ng treo. Ngoài ra, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i d?ng tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:

NG?NG 0X000000F4 (0X00000003, Parameter2, Parameter3, Parameter4)
CRITICAL_OBJECT_TERMINATION


Ghi chú
 • Các tham s? trong thông báo l?i d?ng này có th? khác nhau, tùy thu?c vào c?u h?nh c?a máy tính. Tuy nhiên, các tham s? đ?u tiên là luôn luôn 0x00000003.
 • Không ph?i t?t c? "0x000000F4" Stop l?i x?y ra do v?n đ? này.
 • V?n đ? có th? x?y ra n?u c?a Hitachi JP1 gói ph?n m?m đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy ch?.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ? m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Gói b?n ghi d?ch v? 1 Đ?i v?i Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và gi? c?a các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.

Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú

Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn tham kh?o "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1. 18XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1. 22XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ? quy?t các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Csrsrv.dll6.1.7601.1823338,91208 Tháng 8 năm 201301:57x 86
Csrsrv.dll6.1.7601.2241638,91208 Tháng 8 năm 201301:55x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Csrsrv.dll6.1.7601.1823343,52008 Tháng 8 năm 201302:25x 64
Csrsrv.dll6.1.7601.2241643,52008 Tháng 8 năm 201302:22x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Csrsrv.dll6.1.7601.1823394,72008 Tháng 8 năm 201301:29IA-64
Csrsrv.dll6.1.7601.2241694,72008 Tháng 8 năm 201301:30IA-64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Tham kh?o

Xem thu?t ng? Microsoft s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m.

Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPackage_1_for_kb2876900_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.775
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_1_for_kb2876900 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,476
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_2_for_kb2876900_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,758
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_2_for_kb2876900 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,463
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_3_for_kb2876900_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.760
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_3_for_kb2876900 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,465
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb2876900_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.440
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb2876900_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.459
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb2876900_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,883
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb2876900_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,918
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,094
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_183262fbd353962c46c61b4e7109a37d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22416_none_d806ae786b9c1f05.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin694
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_799ffe34055285e88c29b5ffc275afcc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18233_none_0c6e520acd6f169d.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin694
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18233_none_cb77e45503b0fb8b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,513
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:53
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22416_none_cc1a23bc1cbbac9f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,513
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:25
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_0ac4da9b76138e976e0b85377c573e3f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18233_none_204e9851d2867648.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_22dc5ba9113e96ae44bb3b9bb34376a8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18233_none_a5e9065e3c0ff8c6.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_571ec2462529f05bbd7fd1b975c91774_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18233_none_01d81ec557a2adf5.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.038 ngư?i
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_77469378b93e1c12671c6790b9535af6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22416_none_5e843d0b7a0a6fa6.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.038 ngư?i
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_b5ab31aebcf52d1c17bef033d9f7fc15_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22416_none_2c596de71545e0ad.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_eaee896b70539cde58adf2e4d97a8271_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22416_none_ba74e26023ead7e6.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18233_none_27967fd8bc0e6cc1.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.515
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)09:07
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22416_none_2838bf3fd5191dd5.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.515
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:52
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_1_for_kb2876900_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,785
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_1_for_kb2876900 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.490 ngư?i
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_2_for_kb2876900_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,182
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_2_for_kb2876900 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,054
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_3_for_kb2876900_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,964
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_3_for_kb2876900 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,832
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_4_for_kb2876900_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,978
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_4_for_kb2876900 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.908 ngư?i
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb2876900_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,448
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb2876900_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.468
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb2876900_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,771
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb2876900_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,833
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,719
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18233_none_31eb2a2af06f2ebc.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.136 ngư?i
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22416_none_328d69920979dfd0.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.136 ngư?i
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:09
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA–64 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_38a7b71c670702eabe3970d40fdcf359_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22416_none_d5691e6aef28b313.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,036
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:53
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_ec4e5d2cb2ba5731ff7d61480ad5cb46_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18233_none_a582fc24edead67c.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,036
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:53
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18233_none_cb79884b03af0487.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.514 ngư?i
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)10:14
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22416_none_cc1bc7b21cb9b59b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.514 ngư?i
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_1_for_kb2876900_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,971
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_1_for_kb2876900 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.898 ngư?i
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:53
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb2876900_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.427 ngư?i
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb2876900_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,446
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:53
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,425
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18233_none_31eb2a2af06f2ebc.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.136 ngư?i
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22416_none_328d69920979dfd0.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.136 ngư?i
Ngày (UTC)08 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:09
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2876900 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2876900 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2876900

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com