Các nhà phát tri?n Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 đóng gói cho Windows Vista SP2, c?a s? 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2878632 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 phát tri?n gói cài đ?t chuyên bi?t nh?m m?c tiêu nhi?u gói cho Khuôn kh? .NET 4.5.1. Nhà phát tri?n có th? xây d?ng các ?ng d?ng nh?m m?c tiêu các.NET Framework 4.5.1 b?ng cách s? d?ng Visual Studio 2012 ho?c bên th? ba IDE.

Lưu ?:Gói này không nên đư?c s? d?ng n?u b?n mu?n phân ph?i l?i Khuôn kh? .NET 4.5.1. Trong trư?ng h?p đó, b?n nên t?i xu?ng tr?nh cài đ?t chuyên bi?t web? đây.

Thông tin thêm

Gói này cài đ?t chuyên bi?t các thành ph?n sau:
 • NET Framework 4.5.1
 • Khuôn kh? .NET 4.5.1 nh?m m?c tiêu nhi?u gói: Ch?a h?i tham kh?o c?n thi?t đ? xây d?ng ?ng d?ng m?c tiêu đó NET Framework 4.5.1.
 • NET Framework 4.5.1 gói ngôn ng?
 • Khuôn kh? .NET 4.5.1 nh?m m?c tiêu nhi?u gói gói ngôn ng?: Ch?a các t?p tin IntelliSense đ? hi?n th? tr? giúp trong khi b?n đang xây d?ng ?ng d?ng m?c tiêu đó NET Framework 4.5.1 thông qua Visual Studio và bên th? ba IDE.

Thông tin t?i xu?ng

Tệp sau đây có s?n đ? t?i v? t? Trung tâm Tải xuống của Microsoft:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách nhận t?p tin h? tr? Microsoft t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đ? quét t?p tin này đ? ki?m tra vi-rút. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n vào ngày mà t?p tin đư?c đăng. T?p tin này đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n mọi thay đ?i không đư?c phép đ?i v?i t?p tin.

Bß?ún ph?ón phß?æi c?? Khuôn kh? .NET 4.5.1?

Khuôn kh? .NET 4.5.1 h? tr? vi?t m? trong C#, Visual Basic, và F # ngôn ng? l?p tr?nh, và bao g?m nh?ng c?i ti?n đáng k? ngôn ng? và khung:
 • T?t hơn hi?u su?t và đ? tin c?y
 • ?ng d?ng ASP.NET đ?nh ch? và ti?p t?c
 • Theo yêu c?u mócvà heap đ?i tư?ng l?n
 • 64-bit ch?nh s?a và ti?p t?c
 • Ho?t đ?ng truy t?m và l?y m?u
 • Kh? năng ph?c h?i k?t n?i SQL
 • Qu?n l? giá tr? tr? l?i
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng đi?u này và các tính năng khác c?a Khuôn kh? .NET 4.5.1, xem các Trung tâm phát tri?n Khuôn kh? .NET web site và bài đăng blog. Phiên b?n này c?a NET Framework ch?y-by-side v?i Microsoft Khuôn kh? .NET 3,5 Service Pack 1 (SP1) và phiên b?n trư?c đó, nhưng th?c hi?n m?t b?n C?p Nh?t t?i ch? cho các.NET Framework 4 và Khuôn kh? .NET 4,5.

Các tùy ch?n dòng lệnh cho b?n c?p nh?t này

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tùy ch?n dòng lệnh khác nhau đư?c h? tr? b?i b?n c?p nh?t này, h?y đi t?i ph?n "Tùy ch?n d?ng l?nh" c?a web site MSDN sau đây:

Khuôn kh? .NET hư?ng d?n tri?n khai cho nhà phát tri?n

Các ngôn ng? đư?c h? tr? cho b?n c?p nh?t này

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ngôn ng? đư?c h? tr? b?i b?n c?p nh?t này, h?y đi t?i ph?n "H? tr? ngôn ng? cho phát tri?n gói" c?a web site MSDN sau đây:

Khuôn kh? .NET hư?ng d?n tri?n khai cho nhà phát tri?n

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t ph?n m?m này n?u b?t c? t?p b? ?nh hư?ng đang đư?c s? d?ng. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n đóng t?t c? các ?ng d?ng đang s? d?ng NET Framework trư?c khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2878632 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft .NET Framework 4.5.1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Service Pack 2
  • Windows 7 Service Pack 1
  • Windows 8
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
  • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
atdownload kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2878632 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2878632

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com