Làm th? nào đ? c?p cho ngư?i dùng quy?n đ? qu?n l? d?ch v? trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 288129
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? m?t s? phương pháp cho c?p ngư?i dùng các quy?n đ? qu?n l? d?ch v? trong Windows 2000. Theo m?c đ?nh trong Windows 2000, ch? có qu?n tr? viên và ngư?i s? d?ng đi?n có th? b?t đ?u, d?ng ho?c t?m d?ng d?ch v?. Bài vi?t này mô t? k? thu?t cho c?p các quy?n cho ngư?i dùng và các nhóm khác.

Phương pháp 1: C?p quy?n s? d?ng chính sách nhóm

Nó có th? cung c?p cho các quy?n đ?i v?i ngư?i dùng b?ng cách áp d?ng chính sách nhóm. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256345C?u h?nh chính sách nhóm đ? đ?t b?o m?t cho các d?ch v? h? th?ng
Bài vi?t cho bư?c b?ng chi ti?t hư?ng d?n bư?c. Tuy nhiên, bài vi?t không r? ràng r? r?ng có không có thi?t đ?t tương ?ng trong chính sách nhóm c?c b?.

Cách 2: Trao quy?n s? d?ng b?o m?t m?u

Phương pháp này là r?t gi?ng v?i phương pháp 1, nhưng nó s? d?ng b?o m?t m?u đ? thay đ?i quy?n truy c?p vào d?ch v? h? th?ng. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, và sau đó g? MMC.
 2. Trên các Giao di?n đi?u khi?n tr?nh đơn, nh?p vào Thêm/lo?i b?-theo.
 3. Nh?p vào Thêm.
 4. Ch?n các C?u h?nh b?o m?t và phân tích -theo, và sau đó nh?p vào Thêm.
 5. Nh?p vào Đóng, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Trong MMC, b?m chu?t ph?i vào các C?u h?nh b?o m?t và phân tích m?c, và sau đó b?m Cơ s? d? li?u m?.
 7. Cung c?p cho m?t tên cho cơ s? d? li?u, và sau đó duy?t đ?n nơi b?n mu?n lưu nó.
 8. Khi đư?c nh?c, ch?n m?t m?u b?o m?t đ? chuy?n nh?p. Ví d?, "basicwk.inf" ch?a các giá tr? cho các thi?t l?p tiêu chu?n t?m th?y trên m?t máy tính Windows 2000 Professional.
 9. Trong MMC, b?m chu?t ph?i vào các C?u h?nh b?o m?t và phân tích m?c, và sau đó b?m vào các Phân tích máy tính bây gi? tùy ch?n. Ch?n m?t v? trí cho các t?p tin log, khi đư?c nh?c.
 10. Sau khi phân tích hoàn thành, c?u h?nh các c?p phép d?ch v? như sau:
  1. B?m đúp vào các D?ch v? h? th?ng chi nhánh t?i MMC.
  2. Nh?p chu?t ph?i vào các d?ch v? mà b?n mu?n thay đ?i, và sau đó nh?p vào Bảo mật.
  3. Nh?p vào Ch?nh s?a b?o m?t.
  4. Thêm trương m?c ngư?i dùng theo yêu c?u, và c?u h?nh các c?p phép cho m?i tài kho?n. Theo m?c đ?nh, ngư?i dùng s? đư?c c?p "Start, stop và t?m d?ng" c?p phép.
 11. Đ? áp d?ng các thi?t đ?t m?i cho máy tính đ?a phương, đơn gi?n ch? c?n nh?p chu?t ph?i các C?u h?nh b?o m?t và phân tích m?c, và sau đó b?m vào các C?u h?nh máy tính bây gi? tùy ch?n.

Nó c?ng có th? xu?t s?a đ?i thi?t đ?t c?a b?n t? MMC và áp d?ng chúng cho nhi?u máy tính b?ng cách s? d?ng công c? d?ng l?nh SECEDIT mà tàu v?i Windows 2000. Cho bi?t thêm thông tin v? cách s? d?ng SECEDIT lo?i sau t?i d?u nh?c l?nh:
secedit /?
LƯU ?: Áp d?ng các cài đ?t theo cách này s? tái áp d?ng t?t c? các thi?t l?p trong các m?u và v? v?y có th? ghi đè t?p tin, đăng k? ho?c d?ch v? quy?n thi?t l?p b?i các phương ti?n khác.

Phương pháp 3: Trao quy?n s? d?ng Subinacl.exe

Phương pháp cu?i cùng đ? gán quy?n đ? qu?n l? d?ch v? là s? d?ng ti?n ích Subinacl.exe t? Windows 2000 Resource Kit. Cú pháp này là:
SUBINACL /SERVICE \\MachineName\ServiceName /GRANT = tên đăng nh?p [DomainName\] [= truy c?p]

Chú ý

 • Ngư?i s? d?ng th?c hi?n l?nh này ph?i có quy?n qu?n tr? đ? cho nó đ? hoàn t?t thành công.
 • N?u "machinename" b? qua, máy đ?a phương gi? đ?nh.
 • N?u "domainname" b? qua, máy đ?a phương t?m ki?m các tài kho?n.
 • M?c dù ví d? cú pháp ch? ra m?t tên ngư?i dùng, đi?u này s? làm vi?c cho các nhóm ngư?i dùng là t?t.
 • Giá tr? 'Ti?p c?n' có th? là:
    F : Full Control
    R : Generic Read
    W : Generic Write
    X : Generic eXecute
    L : Read controL
    Q : Query Service Configuration
    S : Query Service Status
    E : Enumerate Dependent Services
    C : Service Change Configuration
    T : Start Service
    O : Stop Service
    P : Pause/Continue Service
    I : Interrogate Service 
    U : Service User-Defined Control Commands
  					
 • N?u 'Ti?p c?n' b? qua sau đó 'F (toàn quy?n)' gi? đ?nh.
 • Subinacl h? tr? ch?c năng tương t? như liên quan đ?n t?p tin, thư m?c, và khóa registry. Tham kh?o các Windows 2000 Resource Kit đ? bi?t thêm chi ti?t.
 • Tên d?ch v? nên là tên vi?t t?t"," như đư?c s? d?ng cho các d?ch v? c? th? khóa trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<servicename></servicename>
  N?u d?ch v? tên ch?a d?u cách, các tham s? toàn b? nên đư?c bao trong d?u ngo?c kép. Ví dụ:
  "\\MachineName\Service tên v?i không gian"

T? đ?ng hoá nhi?u thay đ?i

V?i Subinacl không có không có tùy ch?n b?n có th? ch? đ?nh mà s? thi?t l?p truy c?p b?t bu?c cho t?t c? các d?ch v? trên m?t máy tính nh?t đ?nh. Tuy nhiên, đo?n m? m?u sau đây ch?ng t? m?t cách phương pháp trên đây có th? đư?c m? r?ng đ? t? đ?ng hóa các nhi?m v?:
  strDomain  = Wscript.Arguments.Item(0)'domain where computer account is held
  strComputer = Wscript.Arguments.Item(1)'computer netbios name
  strSecPrinc = Wscript.Arguments.Item(2)'user's login name as in: DomainName\UserName
  strAccess  = Wscript.Arguments.Item(3)'access granted, as per the list in the KB
 
  'bind to the specified computer
  set objTarget = GetObject("WinNT://" & strDomain & "/" & strComputer & ",computer")

  'create a shell object. Needed to call subinacl later
  set objCMD = CreateObject("Wscript.Shell")

  'retrieve a list of services
  objTarget.filter = Array("Service")

  For each Service in objTarget
 
  'call subinacl to se the permissions
  command = "subinacl /service " & Service.name & " /grant=" & strSecPrinc & "=" & strAccess
  objCMD.Run command, 0

  'report the services that have been changed
  Wscript.Echo "User rights changed for " & Service.name & " service"
  next
				

Chú ý

 • Các k?ch b?n nên đư?c lưu dư?i d?ng t?p .vbs, ch?ng h?n như "Services.vbs," và đư?c g?i là như th? này:
    CSCRIPT Services.vbs DomainName ComputerName UserName Access
  					
 • B?nh lu?n ra ho?c lo?i b? các d?ng 'Wscript.Echo'... N?u không có ph?n h?i đư?c yêu c?u.
 • M?u này hi?n không có l?i ki?m tra v? v?y nên đư?c s? d?ng m?t cách c?n th?n.
 • Các tài li?u Windows 2000 Resource Kit đ? c?p t?i m?t ti?n ích (svcacls.exe) th?c hi?n cùng m?t d?ch v? qu?n l? quy?n thao tác như Subinacl. Đây là m?t tài li?u l?i.

THAM KH?O

Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
269875SVCACLS.EXE không ph?i là bao g?m trong các b? d?ng c? tài nguyên Windows 2000

Thu?c tính

ID c?a bài: 288129 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbenv kbhowtomaster kbmt KB288129 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:288129

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com