ExitWindowsEx() ch?c năng có th? không đăng nh?p Off the User ho?c Shut Down the máy tính n?u máy tính b? khóa

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 288180 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

N?u m?t chương tr?nh s? d?ng các ExitWindowsEx ch?c năng v?i các EWX_FORCE chút đăng xu?t ngư?i dùng ho?c t?t máy tính khi máy tính b? khóa, chương tr?nh có th? không đăng xu?t ngư?i dùng ho?c t?t máy tính, và m?t màn h?nh tr?ng đó là cùng m?t màu s?c như máy tính đ? bàn màu s?c đư?c hi?n th?.

Cùng m?t v?n đ? x?y ra n?u b?n s? d?ng chương tr?nh Shutdown.exe đ? t? xa t?t máy tính khi máy tính b? khóa. Lưu ? r?ng chương tr?nh Shutdown.exe là bao g?m trong Windows 2000 Resource Kit.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra v? quá tr?nh tr?nh không x? l? ho?c ngư?i dùng đăng xu?t ho?c máy tính t?t yêu c?u m?t cách chính xác khi máy tính b? khóa.

V?n đ? này c?ng x?y ra v?i chương tr?nh Shutdown.exe v? chương tr?nh này s? d?ng các ExitWindowsEx ch?c năng.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t
Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a nên có các thu?c tính t?p sau đây ho?c sau này:
  Date    Time   Version    Size   File name
  ----------------------------------------------------------
  3/12/2001 02:41p  5.0.2195.3357 331,536  Msgina.dll 
  3/12/2001 2:40 PM  5.0.2195.3357 178,448  Winlogon.exe
				

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này. V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Windows 2000 Service Pack 3.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t hotfix cho Windows 2000 Datacenter Server, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265173 Chương trình Trung tâm dữ liệu và Sản phẩm Windows 2000 Datacenter Server
Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t nhi?u hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
296861 S? d?ng QChain.exe đ? cài đ?t nhi?u Hotfixes v?i m?t kh?i đ?ng l?i
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes đ?ng th?i, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
249149 Cài đ?t Microsoft Windows 2000 và Windows 2000 Hotfixes

Thu?c tính

ID c?a bài: 288180 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbenv kbfix kbsecurity kbwin2000presp3fix kbwin2000sp3fix kbmt KB288180 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:288180

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com