Mô t? c?a Cumulative Update 3 cho h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l? Service Pack 1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2882125 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh và các ch?c năng đư?c C?p Nh?t trong Cumulative Update 3 (CU3) cho Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l? Service Pack 1 (SP1).

Lưu ?:B?n c?p nh?t này đư?c thay th? b?i update2922875. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? update2922875, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2922875Mô t? c?a Cumulative Update 4 cho h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l? Service Pack 1

Thông tin thêm

N?n t?ng đư?c h? tr?

B?n c?p nh?t này thêm h? tr? cho máy tính d?a trên Windows 8.1 và d?a trên Windows Server 2012 R2 khách trong Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l? SP1. Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 đư?c b? sung vào danh sách các n?n t?ng đư?c h? tr? cho các tính năng sau đây:
 • Phân ph?i ph?n m?m
 • Ph?n m?m C?p Nh?t qu?n l?
 • Tuân th? cài đ?t chuyên bi?t

V?n đ? đư?c c? đ?nh

Tri?n khai hệ điều hành

B?n C?p Nh?t tích l?y này bao g?m các b?n C?p Nh?t sau đây:
 • 2869380 Kh?c ph?c: M?t chu?i đ?c nhi?m d?ng đáp ?ng khi nhi?u nhi?m v? tr?nh t? đư?c B?t đ?u trong h? th?ng qu?n lí c?u h?nh Trung tâm 2012
 • 2870742 Kh?c ph?c: M?t nhà cung c?p n?i dung thay th? không ho?t đ?ng trong m?t tr?nh t? nhi?m v? cho m?t web site h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l? SP1
Ngoài ra, này C?p Nh?t tích l?y s?a ch?a các v?n đ? sau:
 • Reimaging m?t máy tính khách hàng hi?n t?i có th? d?n đ?n m?t chính sách b? vô hi?u. V?n đ? này có th? x?y ra n?u các b?n ghi d?ch v? tin thư thoại SMS đ?i l? máy ch? kh?i đ?ng l?i trư?c khi t?t c? d? li?u chuy?n b?n ghi d?ch v? (DTS) công vi?c đư?c th?c hi?n hoàn toàn. Ngoài ra, các t?p tin PolicyAgent.log trên máy tính khách reimaged s? ch?a các m?c gi?ng như sau:

  [CCM_Policy_Policy5.PolicyID="ScopeId_GUID/ Application_GUID/CA", PolicySource ="SMS:PRI", PolicyVersion ="1,00"] là ch? đ? không h?p l? DTS công vi?c [{}DTS_JOB_GUID}]. S? c? g?ng tái t?i v?.
 • cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng nhi?m v? chu?i có th? m?t nhi?u th?i gian đ? hoàn thành n?u h? đang ch?y t? phương ti?n truy?n thông đ?c l?p thay v? nhi?t đ? phân ph?i đ?a phương. V?n đ? này có th? x?y ra khi nhi?u nhi?m v? tr?nh t? s? d?ng t?p tin n?i dung l?n (ví d?, vài trăm MB).

Windows PowerShell

Này C?p Nh?t tích l?y s?a ch?a v?n đ? sau đây:
 • L?nh ghép ng?n Add-CMDistributionPoint không đúng thi?t l?p giá tr? c?a tham s? ServerRemoteName tên c?a máy ch? đư?c cài đ?t chuyên bi?t web site đ?u tiên. V?n đ? này có th? d?n đ?n khách hàng truy c?p vào các n?i dung trên máy ch? web site thay v? máy ch? đi?m d? đ?nh phân ph?i.

Phân ph?i ph?n m?m

Này C?p Nh?t tích l?y s?a ch?a các v?n đ? sau:
 • ?ng d?ng hi?n đ?i đư?c b? trí đ?n ngư?i dùng c?a máy tính Windows 8 có th? th?t b?i n?u ngư?i qu?n tr? không đư?c kí nh?p vào và đ? ánh x? ổ đĩa mạng. AppDiscovery.log s? ch?a các m?c gi?ng như sau:

  K?ch b?n tr? v? đ?u ra l?i trong d?ng: c? g?ng đ? th?c hi?n thao tác InitializeDefaultDrives trên các nhà cung c?p 'H? th?ng t?p tin' th?t b?i.
 • M?t đ?t ho?t đ?ng t?o ra trư?ng ti?u h?c tr? em và sau đó xoá kh?i web site qu?n tr? Trung ương có th? v?n c?n ho?t đ?ng trên web site chính c?a tr? em.
 • Nhi?t đ? phân ph?i kéo có th? s?p đ? khi nó c? g?ng đ? t?i v? các gói. PullDP.log d?ng ghi l?i b?t k? ho?t đ?ng khi v?n đ? này x?y ra.
 • Gói di chuy?n t? tr?nh qu?n l? c?u h?nh 2007 đ? 2012 qu?n l? c?u h?nh có th? không t?i v? đ? phân ph?i kéo đi?m tr? khi thu?t s? C?p Nh?t phân ph?i đi?m đư?c s? d?ng. Thông báo l?i tương t? như sau đây kí nh?p các t?p tin PullDP.log:

  CPullDPPkgJob::LoadJobFromXML() có th? không t?i b?t k? công vi?c n?i dung t? XML!
  CPullDPPkgJob::LoadJobFromXML() có th? không đ?y đ? t?i công vi?c! XML b? thay đ?i ho?c không đ?y đ?. Công vi?c đ? th?t b?i.

Windows dành

Này C?p Nh?t tích l?y s?a ch?a các v?n đ? sau:
 • M?t nhân v?t k? (&) trong trư?ng Tên công ty c?a các thu?c tính c?a trang ki?m nh?p Windows dành ngăn ch?n vi?c t?o ra các chính sách t?p tin. Ngoài ra, thông báo l?i tương t? như sau đây kí nh?p các t?p tin Policypv.log:

  XML Parsing: d?ng 2, nhân v?t 315, b?t h?p pháp tên nhân v?t
 • m?c tin thư thoại TEMPDB cho b? máy cơ s? d? li?u web site có th? phát tri?n nhanh chóng sau khi "Windows dành ki?m nh?p và n?i" đư?c kích ho?t.

Endpoint Protection

B?n C?p Nh?t tích l?y này bao g?m C?p Nh?t sau đây:
 • 2865173 M?t b?n C?p Nh?t n?n t?ng ch?ng ph?n m?m gây h?i cho khách hàng Endpoint Protection là có s?n t? Microsoft Support

H? th?ng web site

B?n C?p Nh?t tích l?y này bao g?m C?p Nh?t sau đây:
 • 2867422 Kh?c ph?c: L?i khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t ho?c khôi ph?c l?i m?t web site th? hai trong h? th?ng qu?n lí c?u h?nh Trung tâm 2012

Ngoài ra, này C?p Nh?t tích l?y s?a ch?a v?n đ? sau đây:
 • M?t C?p Nh?t cho các t?p tin MCS.msi không nâng c?p c?u h?nh phát đa hư?ng cho các đi?m phân ph?i. Xem blog c?a h? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh nhóm cho bi?t thêm thông tin v? vi?c này v?n đ?.

Báo cáo

Này C?p Nh?t tích l?y s?a ch?a các v?n đ? sau:
 • Báo cáo không hi?n th? khi ngư?i dùng không có s? cho phép th?c hi?n trên các đ?i tư?ng fnGetSiteNumber . Khi v?n đ? này x?y ra, b?n nh?n đư?c l?i tương t? như sau đây:

  L?i đ? x?y ra trong báo cáo ch? bi?n. (rsProcessingAborted)
  Truy v?n th?c hi?n không thành công cho s? li?u 'FirstMatchingAppOrCollection'. (rsErrorExecutingCommand)
  S? cho phép th?c hi?n đ? b? t? ch?i trên đ?i tư?ng 'fnGetSiteNumber', b? máy cơ s? d? li?u 'database_name', lư?c đ? 'dbo'.
 • Máy tính ho?t đ?ng d? li?u b? thi?u t? báo cáo B? qu?n lí Ngu?n đi?n cho khách hàng Windows 8 và Windows 8.1.

C?p nh?t ph?n m?m

Này C?p Nh?t tích l?y s?a ch?a v?n đ? sau đây:
 • Ph?n m?m C?p Nh?t cho Windows XP và Windows Server 2003 có th? có giá tr? t?i xu?ng không đúng thi?t l?p đ? không có trên các web site chính con, m?c dù giá tr? đư?c thi?t l?p m?t cách chính xác đ? trên web site qu?n tr? Trung ương. V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t v?n đ? th?i gian nhân r?ng.

Làm th? nào đ? có đư?c tích l?y Update 3 cho h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l? SP1

B?n C?p Nh?t đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, b?n c?p nh?t này là nh?m kh?c ph?c ch? là nh?ng v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng b?n c?p nh?t này ch? cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. B?n c?p nh?t này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? đ?i cho gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo có b?n c?p nh?t này.

N?u b?n C?p Nh?t có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c C?p Nh?t.

Lưu ?: N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n đ? C?p Nh?t c? th? này. Đ? m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ?: Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà b?n c?p nh?t này là có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t b?n C?p Nh?t không có s?n cho ngôn ng? đó.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Lưu ?: Chúng tôi khuyên b?n đóng giao di?n đi?u khi?n qu?n tr? viên qu?n l? c?u h?nh trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? c?p nh?t

B?n c?p nh?t này thay th? Cumulative Update 2 cho h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l? gói b?n ghi d?ch v? 1.

Thông tin t?p

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Các phiên b?n ti?ng Anh c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Cho h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l? SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
32bitcompat.msikhông áp d?ng265,72801 tháng chín năm 201301:00không áp d?ng
Appexcnlib.dll5.0.7804.1400170,67201 tháng chín năm 201301:00x 64
Assetadvisor.dll5.0.7804.1400669,87201 tháng chín năm 201301:00x 64
Baseobj.dll5.0.7804.14002,178,22401 tháng chín năm 201301:00x 64
Basesvr.dll5.0.7804.14004,038,83201 tháng chín năm 201301:00x 64
Baseutil.dll5.0.7804.14001,569,96801 tháng chín năm 201301:00x 64
Ccmcore.dll5.0.7804.14001,277,61601 tháng chín năm 201301:00x 64
Ccmexec.exe5.0.7804.14001,842,35201 tháng chín năm 201301:00x 64
Ccmgencert.dll5.0.7804.1400253,10401 tháng chín năm 201301:00x 64
Ccmpdist.dll5.0.7804.1400578,73601 tháng chín năm 201301:00x 64
Ccmsetup-sup.cabkhông áp d?ng560,49901 tháng chín năm 201301:00không áp d?ng
Ccmsetup.cabkhông áp d?ng9,61101 tháng chín năm 201301:00không áp d?ng
Ccmsetup.exe5.0.7804.14001,457,32801 tháng chín năm 201301:00x 86
Ccmutillib.dll5.0.7804.1400515,24801 tháng chín năm 201301:00x 64
Certmgr.dll5.0.7804.1400200,88001 tháng chín năm 201301:00x 64
Client.msikhông áp d?ng43,099,13601 tháng chín năm 201301:00không áp d?ng
Configmgr2012ac-sp1-kb2882125-x64.mspkhông áp d?ng7,280,64001 tháng chín năm 201301:00không áp d?ng
Cpapplet.dll5.0.7804.1400232,62401 tháng chín năm 201301:00x 64
Dcmobjectmodel.dll5.0.7804.1400287,40801 tháng chín năm 201301:00x 86
Ddm.dll5.0.7804.1400312,49601 tháng chín năm 201301:00x 64
Ddrprov.dll5.0.7804.1400169,64801 tháng chín năm 201301:00x 64
Distmgr.dll5.0.7804.14001,303,72801 tháng chín năm 201301:00x 64
Dmclientxfer.exe5.0.7804.1400288,94401 tháng chín năm 201301:00x 86
DMP.msikhông áp d?ng4,695,04001 tháng chín năm 201301:00không áp d?ng
Execmgr.dll5.0.7804.14001,262,25601 tháng chín năm 201301:00x 64
Exportcontent.dll5.0.7804.14001,045,68001 tháng chín năm 201301:00x 64
Extractcontent.exe5.0.7804.14002,671,28001 tháng chín năm 201301:00x 64
Hman.dll5.0.7804.1400820,91201 tháng chín năm 201301:00x 64
Librdc.dll5.0.7804.1400177,84001 tháng chín năm 201301:00x 64
Lsinterface.dll5.0.7804.1400925,36001 tháng chín năm 201301:00x 64
MCS.msikhông áp d?ng10,486,27201 tháng chín năm 201301:00không áp d?ng
Mcsisapi.dll5.0.7804.1400281,26401 tháng chín năm 201301:00x 64
Messagehandlerservice.dll5.0.7804.1400155,31201 tháng chín năm 201301:00x 86
Microsoft.configurationmanagement.applicationmanagement.macinstaller.dll5.0.7804.140033,96801 tháng chín năm 201301:00x 86
Microsoft.configurationmanagement.exchangeconnector.dll5.0.7804.140067,76001 tháng chín năm 201301:00x 86
Microsoft.configurationmanagement.migrationmanager.dll5.0.7804.14001,083,05601 tháng chín năm 201301:00x 86
Microsoft.configurationmanager.cloudservicesmanager.dll5.0.7804.1400133,80801 tháng chín năm 201301:00x 86
Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.Connector.dll5.0.7804.140061,61601 tháng chín năm 201301:00x 86
Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.dataupload.dll5.0.7804.140032,43201 tháng chín năm 201301:00x 86
Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.messagedownload.dll5.0.7804.140029,87201 tháng chín năm 201301:00x 86
Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.usersync.dll5.0.7804.140041,13601 tháng chín năm 201301:00x 86
Microsoft.configurationmanager.Mobile.proxyengine.common.dll5.0.7804.1400370,86401 tháng chín năm 201301:00x 86
Microsoft.configurationmanager.Mobile.proxyengine.deviceprovider.cimprovider.dll5.0.7804.140016,56001 tháng chín năm 201301:00x 86
Microsoft.configurationmanager.Mobile.proxyengine.deviceprovider.providercommon.dll5.0.7804.140068,27201 tháng chín năm 201301:00x 86
Microsoft.configurationmanager.Mobile.proxyengine.deviceprovider.symbianprovider.dll5.0.7804.1400100.528 ngư?i01 tháng chín năm 201301:00x 86
Microsoft.configurationmanager.Mobile.proxyengine.deviceprovider.windowsphoneprovider.dll5.0.7804.140047,28001 tháng chín năm 201301:00x 86
Microsoft.configurationmanager.Mobile.proxyengine.deviceprovider.winmoprovider.dll5.0.7804.1400125,61601 tháng chín năm 201301:00x 86
Microsoft.configurationmanager.Mobile.proxyengine.deviceprovider.woaprovider.dll5.0.7804.140047,79201 tháng chín năm 201301:00x 86
Microsoft.configurationmanager.Mobile.proxyengine.deviceproxy.dll5.0.7804.140045,74401 tháng chín năm 201301:00x 86
Microsoft.configurationmanager.Mobile.proxyengine.policymanager.dll5.0.7804.140082,09601 tháng chín năm 201301:00x 86
Microsoft.configurationmanager.Mobile.proxyengine.policyprocessor.dll5.0.7804.1400250,03201 tháng chín năm 201301:00x 86
Microsoft.configurationmanager.Mobile.proxyengine.sessionmanager.dll5.0.7804.1400114,35201 tháng chín năm 201301:00x 86
Microsoft.configurationmanager.Mobile.sccmsal.dll5.0.7804.140027,31201 tháng chín năm 201301:00x 86
Microsoft.configurationmanager.replicationconfigurationandmonitoring.dll5.0.7804.1400368,81601 tháng chín năm 201301:00x 86
Microsoftpolicyplatformsetup.msikhông áp d?ng2,265,08801 tháng chín năm 201301:00không áp d?ng
MP.msikhông áp d?ng10,159,61601 tháng chín năm 201301:00không áp d?ng
Offlineservicingmgr.dll5.0.7804.1400166,57601 tháng chín năm 201301:00x 64
Osdcore.dll5.0.7804.14001,049,26401 tháng chín năm 201301:00x 64
Osddriverclient.exe5.0.7804.1400523,95201 tháng chín năm 201301:00x 64
Osdsetuphook.exe5.0.7804.14002,979,50401 tháng chín năm 201301:00x 64
Outgoingcontentmanager.dll5.0.7804.140072,88001 tháng chín năm 201301:00x 64
Pkgxfermgr.dll5.0.7804.1400396,46401 tháng chín năm 201301:00x 64
Policyagentendpoint.dll5.0.7804.14001,454,25601 tháng chín năm 201301:00x 64
Policypv.dll5.0.7804.1400863,92001 tháng chín năm 201301:00x 64
Pulldp.msikhông áp d?ng9,132,03201 tháng chín năm 201301:00không áp d?ng
Pulldpcmgr.dll5.0.7804.1400711,85601 tháng chín năm 201301:00x 64
Pwreventtask.dll5.0.7804.1400205,48801 tháng chín năm 201301:00x 64
Replicationconfiguration.xmlkhông áp d?ng76,02601 tháng chín năm 201301:00không áp d?ng
Report422.RDLkhông áp d?ng29,00201 tháng chín năm 201301:00không áp d?ng
Report424.RDLkhông áp d?ng20,77201 tháng chín năm 201301:00không áp d?ng
Report425.RDLkhông áp d?ng27.559 ngư?i01 tháng chín năm 201301:00không áp d?ng
Report426.RDLkhông áp d?ng29,24801 tháng chín năm 201301:00không áp d?ng
Report427.RDLkhông áp d?ng24,82001 tháng chín năm 201301:00không áp d?ng
Report428.RDLkhông áp d?ng76,60901 tháng chín năm 201301:00không áp d?ng
Roaming_user_profiles_health_report_details.RDLkhông áp d?ng27,41701 tháng chín năm 201301:00không áp d?ng
Rolesetup.exe5.0.7804.1400885,93601 tháng chín năm 201301:00x 64
Ruleengine.dll5.0.7804.1400277,68001 tháng chín năm 201301:00x 64
Scepinstall.exe4.3.215.025,591,43201 tháng chín năm 201301:00x 86
Sitecomp.exe5.0.7804.1400772,78401 tháng chín năm 201301:00x 64
Sleepagent.dll5.0.7804.1400257,71201 tháng chín năm 201301:00x 86
Sleepagentservice.exe5.0.7804.140021,16801 tháng chín năm 201301:00x 86
SMP.msikhông áp d?ng5,479,42401 tháng chín năm 201301:00không áp d?ng
Smsappinstall.exe5.0.7804.1400308,91201 tháng chín năm 201301:00x 64
Smsdpmon.exe5.0.7804.14001,987,24801 tháng chín năm 201301:00x 64
Smsprov.dll5.0.7804.140011,618,48001 tháng chín năm 201301:00x 64
Smspxe.dll5.0.7804.1400607,92001 tháng chín năm 201301:00x 64
Softwarelibrary.objectserialization.dll5.0.7804.14001,373,87201 tháng chín năm 201301:00x 86
Srsrp.msikhông áp d?ng4,948,99201 tháng chín năm 201301:00không áp d?ng
Tscore.dll5.0.7804.14002,795,69601 tháng chín năm 201301:00x 64
Tsmanager.exe5.0.7804.1400401,58401 tháng chín năm 201301:00x 64
Tsmessaging.dll5.0.7804.14001,463,98401 tháng chín năm 201301:00x 64
Update.SQLkhông áp d?ng367,84901 tháng chín năm 201301:00không áp d?ng
Updateshandler.dll5.0.7804.1400934,06401 tháng chín năm 201301:00x 64
Vappcollector.exe5.0.7804.1400377,52001 tháng chín năm 201301:00x 64
Wakeprxy.msikhông áp d?ng4,021,24801 tháng chín năm 201301:00không áp d?ng
Wsyncmgr.dll5.0.7804.1400165,04001 tháng chín năm 201301:00x 64
Dmclientsetup_arm.exe5.0.7804.1104282,97601 tháng chín năm 201301:00CÁNH TAY
Dmclientsetup_x86.exe5.0.7804.1104224,60801 tháng chín năm 201301:00x 86
Enroll_arm.exe5.0.7804.1104122,20801 tháng chín năm 201301:00CÁNH TAY
Enroll_x86.exe5.0.7804.110489,44001 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminconsole.msikhông áp d?ng134,234,11201 tháng chín năm 201301:00không áp d?ng
Adminui.Application.dll5.0.7804.1400564,91201 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.bootimage.dll5.0.7804.1400380,08001 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.cloudsubscriptionsignin.dll5.0.7804.140058,03201 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.collectionproperty.dll5.0.7804.14001,278,64001 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.common.dll5.0.7804.14001,683,63201 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.Controls.dll5.0.7804.1400608,43201 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.createdt.dll5.0.7804.14001,180,84801 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.detailpanel.dll5.0.7804.140053,42401 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.devicesetting.dll5.0.7804.1400722,09601 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.Driver.dll5.0.7804.1400412,84801 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.featuresutilities.dll5.0.7804.140050,35201 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.osdcommon.dll5.0.7804.1400359,60001 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.PS.accounts.dll5.0.7804.140029,36001 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.PS.Alerts.dll5.0.7804.140047,28001 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.PS.appman.dll5.0.7804.1400197,80801 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.PS.appmodel.dll5.0.7804.1400194,73601 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.PS.assetintelligence.dll5.0.7804.1400100.528 ngư?i01 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.PS.Certificates.dll5.0.7804.140030,38401 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.PS.clientoperations.dll5.0.7804.140029,36001 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.PS.clientsettings.dll5.0.7804.140096,43201 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.PS.clientstatus.dll5.0.7804.140024,24001 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.PS.Collections.dll5.0.7804.1400252,08001 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.PS.common.dll5.0.7804.140049,32801 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.PS.content.dll5.0.7804.140096,94401 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.PS.databasereplication.dll5.0.7804.140047,79201 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.PS.DCM.dll5.0.7804.1400186,03201 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.PS.deployments.dll5.0.7804.1400108,20801 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.PS.EP.dll5.0.7804.1400121,00801 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.PS.HS.dll5.0.7804.1400833,71201 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.PS.Migration.dll5.0.7804.1400148,14401 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.PS.OOB.dll5.0.7804.140094,89601 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.PS.OSD.dll5.0.7804.1400394,41601 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.PS.Provider.dll5.0.7804.140036,52801 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.PS.RBA.dll5.0.7804.1400131,76001 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.PS.Reporting.dll5.0.7804.140021,16801 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.PS.Sum.dll5.0.7804.1400232,62401 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.PS.systemstatus.dll5.0.7804.140059,05601 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.PS.typeadapter.dll5.0.7804.140018,09601 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.sitesystems.dll5.0.7804.14001,493,16801 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.statusfilterrules.dll5.0.7804.1400152,24001 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.uiresources.dll5.0.7804.14008,241,32801 tháng chín năm 201301:00x 86
Appexcnlib.dll5.0.7804.1400117,93601 tháng chín năm 201301:00x 86
Assetadvisor.dll5.0.7804.1400402,60801 tháng chín năm 201301:00x 86
Ccmcore.dll5.0.7804.1400813,74401 tháng chín năm 201301:00x 86
Ccmexec.exe5.0.7804.14001,092,27201 tháng chín năm 201301:00x 86
Ccmgencert.dll5.0.7804.1400176,81601 tháng chín năm 201301:00x 86
Ccmpdist.dll5.0.7804.1400407,21601 tháng chín năm 201301:00x 86
Ccmsetup-sup.cabkhông áp d?ng560,49901 tháng chín năm 201301:00không áp d?ng
Ccmsetup.exe5.0.7804.14001,457,32801 tháng chín năm 201301:00x 86
Ccmutillib.dll5.0.7804.1400348,84801 tháng chín năm 201301:00x 86
Client.msikhông áp d?ng33,352,70401 tháng chín năm 201301:00không áp d?ng
Configmgr2012ac-sp1-kb2882125-i386.mspkhông áp d?ng5,075,96801 tháng chín năm 201301:00không áp d?ng
Configmgr2012adminui-sp1-kb2882125-i386.mspkhông áp d?ng75,961,85601 tháng chín năm 201301:00không áp d?ng
Configurationmanager.psd1không áp d?ng12,82101 tháng chín năm 201301:00không áp d?ng
Cpapplet.dll5.0.7804.1400151,21601 tháng chín năm 201301:00x 86
Databaseresources.dll5.0.7804.1400181,42401 tháng chín năm 201301:00x 86
Dcmobjectmodel.dll5.0.7804.1400287,40801 tháng chín năm 201301:00x 86
Ddrprov.dll5.0.7804.1400118,96001 tháng chín năm 201301:00x 86
Dmclientxfer.exe5.0.7804.1400288,94401 tháng chín năm 201301:00x 86
Execmgr.dll5.0.7804.1400748,72001 tháng chín năm 201301:00x 86
Exportcontent.dll5.0.7804.1400736,94401 tháng chín năm 201301:00x 86
Extractcontent.exe5.0.7804.14001,456,30401 tháng chín năm 201301:00x 86
Librdc.dll5.0.7804.1400115,37601 tháng chín năm 201301:00x 86
Lsinterface.dll5.0.7804.1400558,76801 tháng chín năm 201301:00x 86
Microsoft.configurationmanagement.applicationmanagement.macinstaller.dll5.0.7804.140033,96801 tháng chín năm 201301:00x 86
Microsoft.configurationmanagement.exe5.0.7804.1400391,34401 tháng chín năm 201301:00x 86
Microsoft.configurationmanagement.exe.configkhông áp d?ng7,74401 tháng chín năm 201301:00không áp d?ng
Microsoft.configurationmanagement.PowerShell.types.ps1xmlkhông áp d?ng12,30801 tháng chín năm 201301:00không áp d?ng
Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.Connector.dll5.0.7804.140061,61601 tháng chín năm 201301:00x 86
Microsoftpolicyplatformsetup.msikhông áp d?ng1,798,14401 tháng chín năm 201301:00không áp d?ng
Osdcore.dll5.0.7804.1400625,84001 tháng chín năm 201301:00x 86
Osddriverclient.exe5.0.7804.1400316,08001 tháng chín năm 201301:00x 86
Osdsetuphook.exe5.0.7804.14001,734,32001 tháng chín năm 201301:00x 86
Policyagentendpoint.dll5.0.7804.1400783,02401 tháng chín năm 201301:00x 86
Pulldp.msikhông áp d?ng6,203,90401 tháng chín năm 201301:00không áp d?ng
Pulldpcmgr.dll5.0.7804.1400492,72001 tháng chín năm 201301:00x 86
Pwreventtask.dll5.0.7804.1400149,16801 tháng chín năm 201301:00x 86
Ribboncontrolslibrary.dll3.5.41019.2721,08001 tháng chín năm 201301:00x 86
Scclient.common.dll5.0.7804.1400297,13601 tháng chín năm 201301:00x 86
Scclient.Data.dll5.0.7804.1400186,03201 tháng chín năm 201301:00x 86
Scclient.Pages.dll5.0.7804.1400654,51201 tháng chín năm 201301:00x 86
Scepinstall.exe4.3.215.025,591,43201 tháng chín năm 201301:00x 86
Sleepagent.dll5.0.7804.1400257,71201 tháng chín năm 201301:00x 86
Sleepagentservice.exe5.0.7804.140021,16801 tháng chín năm 201301:00x 86
Smsappinstall.exe5.0.7804.1400185,52001 tháng chín năm 201301:00x 86
Smsdpmon.exe5.0.7804.14001,074,35201 tháng chín năm 201301:00x 86
Smspxe.dll5.0.7804.1400390,32001 tháng chín năm 201301:00x 86
Softwarelibrary.objectserialization.dll5.0.7804.14001,373,87201 tháng chín năm 201301:00x 86
Sqmqueries.xmlkhông áp d?ng40,18901 tháng chín năm 201301:00không áp d?ng
Tscore.dll5.0.7804.14001,530,54401 tháng chín năm 201301:00x 86
Tsmanager.exe5.0.7804.1400275,63201 tháng chín năm 201301:00x 86
Tsmessaging.dll5.0.7804.1400625,84001 tháng chín năm 201301:00x 86
Updateshandler.dll5.0.7804.1400580,27201 tháng chín năm 201301:00x 86
Vappcollector.exe5.0.7804.1400284,84801 tháng chín năm 201301:00x 86
Wakeprxy.msikhông áp d?ng2,921,47201 tháng chín năm 201301:00không áp d?ng
Adminui.common.Resources.dll5.0.7804.1400776,36801 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.detailpanel.Resources.dll5.0.7804.140027,82401 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.devicesetting.Resources.dll5.0.7804.1400373,93601 tháng chín năm 201301:00x 86
Adminui.uiresources.Resources.dll5.0.7804.14001,096,88001 tháng chín năm 201301:00x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y này, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:

C?p nh?t h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l?

B?n C?p Nh?t tích l?y m?i ph?c v? các mô h?nh cho h? th?ng qu?n lí c?u h?nh Trung tâm 2012
Xem ph?n thu?t ng? Microsoft s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2882125 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Ba 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2882125 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2882125

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com