J?s negalite registruoti mok?jim?, kuris yra I?skaitomas mokestis pakeit? balans teksto ital? kalba, Microsoft Dynamics NAV 2009

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2882916 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
?is straipsnis taikomas Microsoft Dynamics NAV ital? (it) kalbos lokal?s.
Pastaba. Tai "OPERATYVI? PUBLIKACIJ?" straipsnis, sukurtas tiesiogiai i? Microsoft palaikymo organizacijos. Informacija ?ia pateikiama tokia kokia yra dabar ir pateikiama siekiant skubiai atsakyti ? kylan?ius klausimus. Siekiant, kad informacija b?t? prieinama kuo grei?iau, joje gali pasitaikyti spausdinimo klaid?, ir ji gali b?ti per?i?r?ta bet kuriuo metu be atskiro ?sp?jimo. ?r. Naudojimosi taisykl?s d?l kit? aplinkybi?.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Tarkime, kad j?s pritaikytum?te naujin? 979022 u? ital? kalba Microsoft Dynamics NAV 2009. Pakeit? balanso s?skaita, tai negal?site u?registruoti mok?jim?, kuris yra I?skaitomas mokestis.

?i problema kyla ?ie produktai:
 • Teksto ital? kalba Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1
 • Teksto ital? kalba Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
979022 Negaunate jokio persp?jimo jums registruojant mok?jim? i?skaitomo mokes?io SF be apskai?iuoti i?skaitom? mokest? Italijos versija Microsoft Dynamics NAV

Sprendimas

Kar?tosios pataisos informacija

Palaikom? naujausi? patais? dabar yra Microsoft. Vis d?lto ji skirta spr?sti tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. Taikyti j? tik sistemoms, kuriose kyla ?i problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei jums yra ne ?i problema, rekomenduojame palaukti kito Microsoft Dynamics NAV 2009 pakeitim? paket? arba kitas Microsoft Dynamics NAV variantas, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Pastaba. Ypatingais atvejais u? palaikymo skambu?ius gali b?ti at?aukti, jei technin?s pagalbos specialistas Microsoft Dynamics ir susijusi? produkt? mokes?ius nustato, kad j?s? problem? galima i?spr?sti naudojant konkret? naujinim?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka atitinkam? konkret? naujinim?.

Diegimo informacija

Microsoft teikia programavimo pavyzd?iai tik, be ai?ki? ar numanom? garantij?. Tai apima, bet neapsiribojant, numanomas garantijas, PERKAMUMO ar tinkamumo konkre?iam tikslui. ?iame straipsnyje rei?kia, kad esate susipa?in?s su programavimo kalba, kuri yra ?rodoma ir su priemon?mis, kurios yra naudojamos kurti ir derinti proced?ras. "Microsoft" palaikymo in?inieriai gali pad?ti paai?kindami tam tikros proced?ros funkcin? galimyb?. Ta?iau jie nekeis ?i? pavyzd?i?, kad numatyt? papildom? funkcin? galimyb? arba sukurt? konkre?ius j?s? reikalavimus atitinkan?ias proced?ras.

Pastaba. Prie? diegdami ?ias kar?t?sias pataisas, patikrinkite, ar kad visi Microsoft Dynamics NAV kliento vartotojai i?siregistrav? sistema. Tai apima Microsoft Dynamics NAV taikyti serverio (NAS) paslaugas. Jums reikia tik kliento vartotojo, kuris yra ??j?s kai atliekate ?ios kar?tosios pataisos.

Siekiant ?gyvendinti ?i? kar?t?j? patais?, turite k?r?jas licencij?.

Mes rekomenduojame, kad vartotojo abonemento Windows registravimosi lange arba lange DB prisijungimai priskiriamas "SUPER" vaidmen? ID. Jei vartotojo abonementas negali b?ti priskirta "SUPER" ID., turi patikrinti, kad vartotojo abonementas turi ?ias teises:
 • Modifikuoti leidimas objekt?, kuris jums bus pakeisti.
 • Vykdo leidimo sistema objekto ID 5210 objekto ir sistemos objekto ID 9015 objekto.
Pastaba. J?s neturite tur?ti teisi? ? duomen?, nebent j?s turite atlikti duomen? remonto.

Kodo pasikeitimus

Pastaba. Visada bandymas kodas nustato kontroliuojamoje aplinkoje prie? taikydami nustato savo gamybos kompiuteriams.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, pakeisti CheckWithholdTax funkcija, kad bendr. kod?-Post linija Codeuint (12) i?vardyti toliau:

Esamas kodas 1

...
UNTIL OldCustLedgEntry.NEXT = 0;
   END;

// Delete the following lines.
   PROCEDURE CheckWithholdTax@1130007(DocType@1130000 : ' ,,Invoice,Credit Memo';DocNo@1130001 : Code[20];GenJnlLine@1130002 : Record 81;ApplyInGenJnlLine@1130003 : Boolean);
   VAR
    ComputedWithholdTax@1130004 : Record 12111;
    TmpWithholdingContribution@11300005 : Record 12113;
    WithholdCode@1130006 : Record 12104;
   BEGIN
    IF DocType IN [DocType::Invoice,DocType::"Credit Memo"] THEN BEGIN
     ComputedWithholdTax.RESET;
     ComputedWithholdTax.SETRANGE("Document No.",DocNo);
     IF ComputedWithholdTax.FINDFIRST THEN BEGIN
// End of the deleted lines.

      IF NOT ApplyInGenJnlLine THEN
       ERROR(Text1130023)
      ELSE BEGIN
...

Atsarginis kodas 1

...
UNTIL OldCustLedgEntry.NEXT = 0;
   END;

// Add the following lines.
   PROCEDURE CheckWithholdTax@1170000000(DocType@1170000000 : ' ,,Invoice,Credit Memo';DocNo@1170000001 : Code[20];GenJnlLine@1170000002 : Record 81;ApplyInGenJnlLine@1170000003 : Boolean);
   VAR
    ComputedWithholdTax@1170000004 : Record 12111;
    TmpWithholdingContribution@1170000005 : Record 12113;
   BEGIN
    IF (DocType IN [DocType::Invoice,DocType::"Credit Memo"]) AND
     (GenJnlLine."Document Type" IN [GenJnlLine."Document Type"::Payment,GenJnlLine."Document Type"::Refund])
    THEN BEGIN
     ComputedWithholdTax.RESET;
     ComputedWithholdTax.SETRANGE("Document No.",DocNo);
     IF NOT ComputedWithholdTax.ISEMPTY THEN
// End of the added lines.

      IF NOT ApplyInGenJnlLine THEN
       ERROR(Text1130023)
      ELSE BEGIN
...

Esamas kodas 2

...
ELSE BEGIN
       TmpWithholdingContribution.RESET;
       TmpWithholdingContribution.SETRANGE("Invoice No.",DocNo);

// Delete the following lines.
       IF NOT TmpWithholdingContribution.FINDFIRST THEN BEGIN
        WithholdCode.GET(ComputedWithholdTax."Withholding Tax Code");
        WithholdCode.TESTFIELD("Withholding Taxes Payable Acc.");
        IF NOT((GenJnlLine."Bal. Account Type" = GenJnlLine."Bal. Account Type"::"G/L Account") AND
         (GenJnlLine."Bal. Account No." = WithholdCode."Withholding Taxes Payable Acc.")) THEN
         ERROR(Text1130023);
       END;
      END;
     END;
// End of the deleted lines.

    END;
   END;
...

Atsarginis kodas 2

...
ELSE BEGIN
       TmpWithholdingContribution.RESET;
       TmpWithholdingContribution.SETRANGE("Invoice No.",DocNo);

// Add the following lines.
       IF TmpWithholdingContribution.ISEMPTY THEN
        IF (GenJnlLine."Bal. Account Type" <> GenJnlLine."Bal. Account Type"::"G/L Account") THEN
         ERROR(Text1130023);
      END;
// End of the added lines.

    END;
   END;
...

B?tinosios s?lygos

Turi b?ti vienas i? ?i? produkt?, norint taikyti ?ias kar?t?sias pataisas:
 • Teksto ital? kalba Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1
 • Teksto ital? kalba Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

?alinimo informacij?

J?s negalite pa?alinti ?ias kar?t?sias pataisas.

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2882916 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 16 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbmbsmigrate kbsurveynew kbmbscodefix kbmt KB2882916 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2882916

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com