C?p Nh?t thêm h? tr? cho Windows 8.1 và khách hàng Windows Server 2012 R2 Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 và Windows Server 2012 KMS máy ch?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2885698 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

B?n c?p nh?t này kéo dài b?n ghi d?ch v? Qu?n l? Khóa (KMS) cho Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8, và Windows Server 2012 đ? cho phép các doanh nghi?p mức cấp phép Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2.

KMS cung c?p h? tr? cho kích ho?t khách hàng KMS sau đây:
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012 R2
KMS s? d?ng m?t ch?a khóa ch? KMS kích ho?t chính nó trên m?t máy ch? KMS và thi?t l?p m?t b?n ghi d?ch v? đ?a phương kích ho?t trong môi trư?ng c?a b?n. B?n c?p nh?t này m? r?ng h? tr? cho KMS cung c?p kích ho?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2.

Lưu ?: N?u b?n c?p nh?t này không đư?c cài đ?t chuyên bi?t, theo l?i s? x?y ra khi c? g?ng đ? kích ho?t m?t h? th?ng Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2:

L?i: 0xC004F050 b?n ghi d?ch v? mức cấp phép ph?n m?m báo cáo là ch?a khóa s?n ph?m không h?p l?

Thông tin thêm

Thông tin c?p nh?t

Trung tâm T?i xu?ng Microsoft
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Trung tâm T?i xu?ng Microsoft:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
hệ điều hànhC?p nh?t
T?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a WindowsServer2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách nhận t?p tin h? tr? Microsoft t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đ? quét t?p tin này đ? ki?m tra vi-rút. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n vào ngày mà t?p tin đư?c đăng. T?p tin này đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n mọi thay đ?i không đư?c phép đ?i v?i t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows Vista gói d?ch v? 2
 • Windows Server 2008 Gói D?ch v? 2
 • Windows 7 gói d?ch v? 1
 • Windows Server 2008 R2 gói d?ch v? 1
 • Windows 8
 • Windows Server 2012

Hư?ng d?n cài đ?t

N?u b?n có m?t máy ch? KMS đang ch?y Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8, ho?c Windows Server 2012, h?y làm theo các bư?c sau đ? th?c hi?n m?t nâng c?p:
 1. Cài đ?t b?n c?p nh?t này (C?p Nh?t 2885698).
 2. Kh?i đ?ng l?i máy tính khi b?n đư?c nh?c làm như v?y.
 3. Đ? cài đ?t m?t m?i KMS máy ch? lưu tr? khóa đ? kích ho?t Windows 8.1 ho?c đ? kích ho?t Windows Server 2012 R2, h?y ch?y l?nh sau:
  cscript %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk <KMS host key>
  Lưu ?: Trong l?nh này, "<KMS host="" key="">" là m?t gi? ch? cho các m?i KMS máy ch? lưu tr? khóa đ? kích ho?t Windows 8.1 ho?c đ? kích ho?t Windows Server 2012 R2.

  Quan tr?ng Đi?u quan tr?ng m?i máy ch? lưu tr? KMS là k?t h?p v?i m?t nhóm các phiên b?n Windows. Ngoài ra, m?t ch?a khóa ch? KMS đư?c liên k?t v?i h? đi?u hành Windows khách hàng không th? đư?c cài đ?t trên h? đi?u hành Windows server, và vice-versa. Đi?u này là đúng cho t?t c? các h? đi?u hành Windows ngo?i tr? Windows Server 2003. N?u b?n cài đ?t m?t máy ch? lưu tr? KMS phím trên m?t h? đi?u hành Windows không ph?i là liên k?t v?i cái ch?a khóa máy ch?, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:</KMS>
  0xc004f015: D?ch v? c?p phép ph?n m?m báo cáo r?ng gi?y phép không đư?c cài đ?t.
  SL_E_PRODUCT_SKU_NOT_INSTALLED

  Ví d?, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i này trong trư?ng h?p sau:
  • B?n c? g?ng cài đ?t m?t máy ch? Windows 7 KMS khóa (CSVLK) trên m?t máy ch? Windows Server 2008 R2 KMS.
  • B?n c? g?ng cài đ?t m?t máy ch? Windows 8 KMS phím (CSVLK) trên m?t máy ch? Windows Server 2008 R2 KMS ho?c m?t máy ch? Windows Server 2012 KMS.
  • B?n c? g?ng cài đ?t m?t máy ch? Windows 8.1 km khóa (CSVLK) trên m?t máy ch? Windows Server 2008 R2 KMS ho?c m?t máy ch? Windows Server 2012 KMS ho?c m?t Windows Server 2012R2 KMS lo?t.
 4. Đ? kích ho?t phím máy ch? KMS m?i trên máy tính, h?y ch?y l?nh sau:
  cscript %windir%\system32\slmgr.vbs /ato
 5. Trên hi?n t?i Windows Vista ho?c Windows Server 2008 KMS máy ch?, kh?i đ?ng l?i d?ch v? b?ng cách ch?y l?nh sau:
  net stop slsvc && net start slsvc
Lưu ?: Đ? bi?t thông tin v? nh?ng h? đi?u hành có th? đư?c kích ho?t b?i m?t máy ch? Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2 KMS, xem ph?n "K? ho?ch đ? kích ho?t khóa qu?n l? D?ch v?" c?a trang web Microsoft TechNet sau đây:
Kh?i lư?ng kích ho?t phương pháp

Thông tin s? đăng k?

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? đăng k?.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? c?p nh?t

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t c?p nh?t phát hành trư?c đó.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2885698 - L?n xem xét sau cùng: 05 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Starter
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
T? khóa: 
kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2885698 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2885698

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com