M t? c?a Microsoft Lync cho Mac 2011 14.0.6 C?p Nh?t

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2888920 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Bi vi?t m t? b?n C?p Nh?t cho Microsoft Lync cho Mac 2011 ngy thng 10 nm 2013.

Gi?i thi?u

V?n ? c?p nh?t s?a ch?a

C?p Nh?t b?n s?a l?i cc v?n ? sau:
  • 2888982 "Cc my ch? l khng th? truy c?p." l?i tin th thoai khi b?n k nh?p vo Lync cho Mac 2011 trong m?t m?ng n?i b?
  • 2892271 Giao di?n ng?i dng ng bng khi b?n nh?p vo tab "i?n tho?i" trong Lync cho Mac 2011 14.0.5
  • 2892604 Tai n?n khi b?n k nh?p vo Lync cho Mac 2011 14.0.5 c xc th?c Kerberos ?c kch ho?t

Thng tin thm

i?u ki?n tin quy?t

Tr?c khi b?n ci ?t chuyn bi?t Lync cho Mac 2011 14.0.6 C?p Nh?t, b?n ph?i g? b? b?t k? phin b?n c?a Lync cho Mac 2011 s?m hn Lync cho Mac 2011 14.0.4on my tnh c?a b?n. Ngoi ra, h?y ch?c ch?n r?ng my tnh ang ch?y h iu hanh Mac OS X 10.5 ho?c phin b?n m?i hn c?a h iu hanh Mac OS X.

? xc minh r?ng my tnh ny p ?ng i?u ki?n tin quy?t phin b?n h iu hanh, nh?p vo V? Mac trn tr?nh n Apple .

? xc ?nh whichversion c?a Lync cho Mac 2011 ?c ci ?t chuyn bi?t trn my tnh c?a b?n, h?y lm theo cc b?c sau:
  1. Trn menu i , nh?p vo ?ng d?ng.
  2. M? Lync dnh cho Mac 2011.
  3. Trn Lync menu, nh?p vo V? Lync.
S? phin b?n Lync cho Mac 2011 ?c hi?n th? trong hp thoai V? Lync .

Lm th? no ? c ?c C?p Nh?t

T?p sau c s?n ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? Microsoft Lync cho Mac 2011 14.0.6 gi by gi?.
Ngy pht hnh: Thng 10 nm 2013

? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Lm th? no ? c ?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft qut tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m pht hi?n virus m?i nh?t c s?n trn ngy m t?p tin ? ?c ng. Cc t?p tin ?c lu tr? trn tng c?ng b?o m?t my ch? c th? gip ngn ng?a b?t k? thay ?i khng ?c php ? cc t?p tin.

? bi?t thm thng tin v? ti nguyn cho Lync cho Mac 2011, gh thm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Mac

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2888920 - L?n xem xt sau cng: 12 Thang Mi 2013 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
  • Microsoft Lync for Mac 2011
T? kha:
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2888920 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2888920

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com