Làm th? nào đ? vô hi?u hoá quy?n truy c?p máy khách MAPI sang máy tính đang ch?y Exchange Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 288894 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này là m?t k?t h?p c?a các bài vi?t trư?c đây có s?n sau: 288894 và 328240
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? m?t tính năng mà b?n có th? s? d?ng đ? vô hi?u hoá quy?n truy c?p máy khách MAPI sang máy tính đang ch?y Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft Exchange Server 2003 ho?c Microsoft Exchange 2000 Server d?a trên s? phiên b?n c?a t?p tin Emsmdb32. Tính năng này đư?c gi?i thi?u vào Microsoft Exchange 2000 Server Service Pack 1 (SP1).

Tính năng này cho phép b?n gi?i h?n truy c?p d?a trên b?t k? m?t ho?c nhi?u hơn các m?c sau đây:
 • M?t phiên b?n máy khách MAPI đơn
 • M?t ph?m vi c? th? c?a các phiên b?n máy khách MAPI
 • M?t lo?t m? các phiên b?n máy khách MAPI
Ch?c năng này có th? giúp ngăn ng?a có v?n đ? ho?c phiên b?n beta máy khách MAPI nhà cung c?p t? ch?y ch?ng l?i m?t máy tính Exchange.

THÔNG TIN THÊM

Đ? vô hi?u hoá quy?n truy c?p máy khách MAPI, b?n ph?i t?o các
Vô hi?u hoá MAPI khách hàng
giá tr? đăng k?. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau.

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. B?t đ?u Registry Editor.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? đăng k? sau đây:
  Giá tr? tên: vô hi?u hoá MAPI khách hàng
  Loại giá trị: REG_SZ
  Dữ liệu giá trị: v1, v2-v3, -v4, v5-
 4. Thoát khỏi Registry Editor.
 5. Kh?i đ?ng l?i kho thông tin Exchage Microsoft d?ch v? trong d?ch v? snap-in. kh?i đ?ng l?i kho thông tin Exchage Microsoft d?ch v? trong d?ch v?-theo ngay c? khi b?n đang ? trong m?t môi trư?ng nhóm.

  Chú ý Bư?c này đư?c áp d?ng ch? cho Exchange 2000 Server. Trong Exchange Server 2003, nh?ng thay đ?i này khóa s? đăng k? t? đ?ng đư?c phát hi?n. Sau đây x?y ra trong Exchange 2003:
  • M?i 15 phút, các c?a hàng truy v?n khóa s? đăng k?.
  • Khóa s? đăng k? thay đ?i, n?u nh?ng thay đ?i này ngay l?p t?c đư?c đưa vào có hi?u l?c.
  • N?u b?t k? k?t n?i m? hi?n th?i đư?c thành l?p v?i m?t phiên b?n m?i b? ch?n, nh?ng k?t n?i ngay l?p t?c ng?t k?t n?i.
  • T?t c? các k?t n?i m?i b? t?c n?u b?n đang s? d?ng m?t phiên b?n b? ch?n.
Chú ý Giá tr? s? đăng k? này đ?c ch? trong th?i gian kh?i đ?ng d?ch v? kho thông tin Exchage Microsoft.

B?n có th? ch? ra t?t c? các phiên b?n c? th? ho?c ph?m vi c?a các phiên b?n mà b?n mu?n vô hi?u hoá trong chu?i này. S? d?ng tr?nh qu?n l? h? th?ng trao đ?i đ? xác đ?nh phiên b?n máy s? d?ng MAPI mà k?t n?i v?i các c?a hàng h?p thư. Trong trao đ?i h? th?ng qu?n l?, xác đ?nh v? trí các Logons container c?a các c?a hàng h?p thư. Các Phiên b?n máy khách c?t hi?n th? phiên b?n máy s? d?ng MAPI mà đư?c k?t n?i v?i các c?a hàng h?p thư.

Quan tr?ng Phiên b?n máy khách MAPI đư?c li?t kê trong qu?n l? h? th?ng trao đ?i như X.0.Y.Z. Phiên b?n này ph?i đư?c nh?p như X.Y.Z trong giá tr? s? đăng k?. Ví d?, n?u ngư?i qu?n l? h? th?ng trao đ?i danh sách các phiên b?n máy khách MAPI như 5.0.2819.0, nh?p 5.2819.0 trong giá tr? đăng k? vô hi?u hóa MAPI khách hàng.

Quan tr?ng Phía máy ch? trao đ?i các thành ph?n c?ng s? d?ng MAPI đ? đăng nh?p. M?t s? c?u ph?n báo cáo Phiên b?n khách hàng c?a h? như m?t s? xây d?ng trao đ?i. Do đó, tránh h?n ch? 6.x.x trên Exchange 2000 máy tính ho?c máy tính Exchange 2003.

Đ? vô hi?u hoá m?t phiên b?n máy khách MAPI đơn

Nh?p giá tr? thích h?p trong chu?i giá tr? Data. Ví d?, đ? vô hi?u hoá MAPI máy khách Phiên b?n 5.0.2653.22, s? d?ng chu?i sau đây như chu?i d? li?u giá tr? cho giá tr? vô hi?u hóa MAPI khách hàng đăng k?:
5.2653.22

Đ? vô hi?u hoá m?t phiên b?n t?m c?a MAPI khách hàng

S? d?ng các v2-v3 đ?nh d?ng, nơi v2 là m?t s? phiên b?n trư?c đó b?t đ?u các phiên b?n t?m c?a MAPI khách hàng mà b?n mu?n vô hi?u hoá.

Ví d?, n?u b?n mu?n vô hi?u hóa vi?c truy c?p vào t?t c? các MAPI máy khách Phiên b?n t? 5.0.2653.11 đ? 5.0.2653.22, s? d?ng chu?i giá tr? sau đây đ? vô hi?u hoá MAPI khách hàng giá tr? đăng k?:
5.2653.11-5.2653.22

Đ? vô hi?u hoá m?t phiên b?n máy khách t?m bay m? MAPI

S? d?ng các -v4 đ?nh d?ng ho?c các v5-đ?nh d?ng. Đ? vô hi?u hóa các phiên b?n máy khách MAPI v4 và t?t c? các phiên b?n trư?c đó, s? d?ng đ?nh d?ng-v4. Đ? vô hi?u hóa các phiên b?n máy khách MAPI v5 và t?t c? các phiên b?n sau này, s? d?ng các v5-đ?nh d?ng.

Đ? vô hi?u hoá nhi?u t?p c?a các phiên b?n máy khách MAPI

S? d?ng b?t k? s? k?t h?p c?a các đ?nh d?ng trư?c đó. S? d?ng d?u ph?y (,) ho?c d?u ch?m ph?y (;) đ? phân cách các đ?nh d?ng.

Thông báo l?i s? đư?c hi?n th? trên máy s? d?ng MAPI b? ch?n

Sau khi b?n c?u h?nh các giá tr? đăng k? khách hàng MAPI vô hi?u hóa, vô hi?u hoá MAPI khách hàng nh?n đư?c thông báo l?i sau khi h? c? g?ng đ? k?t n?i v?i các c?a hàng h?p thư:
Không th? kh?i đ?ng Microsoft Outlook. C? g?ng đăng nh?p vào máy tính c?a Microsoft Exchange Server đ? th?t b?i.
M?t khách hàng Microsoft Office Outlook 2003 nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Qu?n tr? viên máy ch? Exchange c?a b?n đ? ch?n Phiên b?n c?a Outlook mà b?n đang s? d?ng. Liên h? v?i ngư?i qu?n tr? c?a b?n đ? đư?c tr? giúp.

Đ? xác đ?nh phiên b?n máy khách MAPI cho máy khách Outlook

Phiên b?n máy khách MAPI cho máy khách Outlook là phiên b?n c?a Emsmdb32.dll đư?c s? d?ng cho các c?a hàng trao đ?i ho?c nhà cung c?p v?n t?i MAPI. Phiên b?n máy khách MAPI cho máy khách Outlook không ph?i là phiên b?n c?a b?t k? t?p tin theo đây:
 • Msmapi32.dll
 • Mapi32.dll
 • Outlook.exe
 • Outllib.dll
Ví d?, b?n có m?t máy khách Outlook có b? t?p tin, sau đây:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản
Outlook.exe11.0.6568.0
Outllib.dll11.0.8001.0
Msmapi32.dll11.0.6561.0
Emsmdb32.dll11.0.8006.0
Trong ví d? này, phiên b?n c?a Emsmdb32.dll mà b?n có th? lo?i tr? ho?c bao g?m là 11.0.8006.0.

Thu?c tính

ID c?a bài: 288894 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
T? khóa: 
kbfea kbinfo kbqfe kbmt KB288894 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:288894

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com