Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 đi?n tho?i: tháng 10 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2889246 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? ?n b?n đi?n tho?i Microsoft Lync cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 v?n đ? đư?c c? đ?nh trong b?n C?p Nh?t tích l?y, và là ngày tháng 10 năm 2013.

Bài vi?t này bao g?m các thông tin sau v? cumulative update:
 • Các v?n đ? c?p nh?t tích l?y s?a ch?a.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y.
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y.
 • Cho dù cumulative update đư?c thay th? b?i b?t k? C?p Nh?t tích l?y khác.
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.
 • Các t?p tin C?p Nh?t tích lu? có ch?a.

Lưu ? Đ?i tên Lync 2010 đi?n tho?i Edition ?n b?n đi?n tho?i Lync. Ph?n m?m làm vi?c v?i Lync 2010 và Lync 2013.

Gi?i thi?u

V?n đ? này C?p Nh?t tích l?y s?a ch?a

B?n C?p Nh?t tích l?y này gi?i quy?t các v?n đ? sau:
 • 2889645 B?n ghi cu?c g?i là m?t tích sau khi b?n tr? l?i cu?c g?i trên m?t thi?t b? b? khóa Lync đi?n tho?i Edition
 • 2890842 M?t b?n C?p Nh?t cho phép các m?c nh?p "Thư tho?i" vào m?t th? liên h? trong m?t đi?n tho?i Lync đi?n tho?i Edition
 • 2890843 Thông báo l?i khi ngư?i dùng kí nh?p vào m?t đi?n tho?i Lync đi?n tho?i Phiên b?n b?ng cách s? d?ng xác th?c
 • 2890844 Không th? kí nh?p vào m?t đi?n tho?i Lync đi?n tho?i Edition khi ch?ng ch? g?c cho Lync Server 2010 ho?c Lync Server 2013 đ?i m?i
B?n C?p Nh?t tích l?y này c?ng gi?i quy?t các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây:
 • 2860671 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 đi?n tho?i: tháng 7 năm 2013
 • 2819322 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 đi?n tho?i: tháng 4 năm 2013
 • 2737911 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 đi?n tho?i: tháng 1 / 2013
 • 2701671 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 đi?n tho?i: tháng 6 năm 2012
 • 2672349 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 đi?n tho?i: tháng 2 2012
 • 2636067 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000: tháng 11 năm 2011
 • 2577594 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000: tháng 7 năm 2011
 • 2529977 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000: tháng 4 năm 2011
 • 2493723 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000: tháng 1 năm 2011

Thông tin thêm

Microsoft t?i v? Trung tâm

T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói UCUpdates.exe bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng 10 năm 2013

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này tích l?y.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này tích l?y.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n C?p Nh?t tích l?y này thay th? C?p Nh?t tích l?y sau đây:
2860671 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 đi?n tho?i: tháng 7 năm 2013

Đăng k? thông tin

Đ? s? d?ng m?t trong các b?n C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? đăng k?.

Chi tieát taäp tin

Gói c?p nh?t này ch?a m?t h?nh ?nh có th? đư?c s? d?ng đ? c?p nh?t đi?n tho?i sau đây:
 • Polycom CX500
 • Polycom CX600
 • Polycom CX3000
H?nh ?nh phiên b?n là 4.0.7577.4411.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2889246 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition for Polycom CX500, Polycom CX600 and Polycom CX3000
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2889246 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2889246

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com