Làm th? nào đ? ki?m tra và ki?m tra t?nh tr?ng c?a các liên k?t trong Excel 2002 ho?c phiên b?n m?i nh?t c?a Excel

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 288940 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? ki?m tra t?nh tr?ng các liên k?t và xác đ?nh nh?ng hành đ?ng c?n thi?t d?a trên t?nh tr?ng báo cáo. Các Ch?nh s?a các liên k?t h?p tho?i trong Microsoft Excel cung c?p đư?c c?i thi?n ch?c năng, cho phép b?n ki?m soát nhi?u hơn các liên k?t trong sách bài t?p c?a b?n.

Ki?m tra liên k?t

M?t liên k?t là m?t tham chi?u đ?n m?t b?ng tính. Nó đôi khi đư?c g?i là m?t tham kh?o ngoài. M?t liên k?t c?ng có th? đư?c th?c hi?n cho m?t chương tr?nh khác, ch?ng h?n như Microsoft Word 2002. Lo?i h?nh liên k?t này đôi khi đư?c g?i là m?t tài li?u tham kh?o t? xa. B?i v? d? li?u trong b?ng tính ho?c chương tr?nh khác có th? thay đ?i, có nh?ng l?a ch?n đ? ki?m soát như th? nào liên k?t đư?c C?p Nh?t.

Đ? ki?m tra t?nh tr?ng c?a các liên k?t trong b?ng tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vàoLiên kết.

  Chú ý Các Liên kết l?nh không s?n dùng n?u t?p tin c?a b?n không ch?a thông tin đư?c liên k?t.
 2. Nh?p vào Ki?m tra tr?ng thái đ? c?p nh?t t?nh tr?ng cho t?t c? các liên k?t trong danh sách.

  Quá tr?nh này có th? m?t vài phút n?u b?ng tính ch?a m?t s? l?n các liên k?t ho?c n?u b?ng tính ngu?n cho các liên k?t là trên v? trí m?ng và k?t n?i m?ng là ch?m.

  Khi hoàn t?t các th? t?c ki?m tra tr?ng thái, t?nh tr?ng hi?n t?i cho t?t c? hi?n có liên k?t s? đư?c hi?n th? trong các Tr?ng thái c?t.
 3. Đ? ti?p t?c qu?n l? các liên k?t, ch?n liên k?t, và sau đó đi hành đ?ng c?n thi?t như đư?c ch? đ?nh trong b?ng sau:
    Status        Action Required
    ----------------------------------------------------------------------
    OK          No action required; the link is working and up to
              date. 
  
    Unknown       Click Check Status to update the status for all
              links in the list. 
  
    Not applicable    The link uses Object Linking and Embedding (OLE) 
              or Dynamic Data Exchange (DDE). Excel 
              2002 cannot check the status of these types of 
              links.
  
    Error:        Click Change Source and select the correct    
    Source not found   workbook. The source may have been moved or
              renamed.
    
    Error:        Click Change Source, and then select the correct
    Worksheet not found worksheet. The source may have been moved or
              renamed.
  
    Warning:       Click Update Values. The link was not updated when
    Values not updated  the workbook was opened. 
  
    Warning:       Click Open Source and calculate the workbook by
    Source not      pressing F9. The workbook may be set to manual
    recalculated     calculation. To set to automatic calculation, click
              Options on the Tools menu, select the
              Calculation tab, and then click Automatic. 
  
    Warning:       Some names cannot be resolved until the source
    Undefined or     workbook is opened. Click Open Source, switch
    non-rectangular name back to the destination workbook, and then click
              Check Status. If this does not resolve the issue,
              make sure the name is not misspelled or missing.
              Switch to the source workbook, point to Name on the
              Insert menu, click Define, and then look for the
              name. 
  
    Warning:       Click Open Source. The link cannot be updated until 
    Open source to    the source is open.
    update values   
  
    Source is open    The source is open. No action required unless
              worksheet errors are present.
  
    Values updated    No action required; the values have been updated.
    from filename 
  
    Warning:       Excel cannot determine the status of the link.
    Status indeterminate The source may contain no worksheets or be saved
              in an unsupported file format. Click Update Values.
  					

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các liên k?t, nh?p vào Tr? giúp Microsoft Excel trên các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i liên k?t trong tr? l? văn ph?ng ho?c thu?t s? tr? l?i, và sau đó b?m Tìm kiếm đ? xem các ch? đ? tr? l?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 288940 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbxlslink kbprb kbhowtomaster kbmt KB288940 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:288940

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com