Cho phép các qu?n tr? viên có quy?n truy c?p đ? đ?i hư?ng c?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 288991 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này th?o lu?n v? các tính năng chuy?n hư?ng c?p và làm th? nào nó có th? đư?c s? d?ng, đ?c bi?t là b?i qu?n tr? viên.

Microsoft Windows Server 2003 và Microsoft Windows 2000 Server có m?t tính năng mà có th? chuy?n hư?ng thư m?c ngư?i s? d?ng c? th? đ?n các đ?a đi?m máy ch? b?ng cách s? d?ng m?t m? r?ng chính sách nhóm đư?c g?i là chuy?n hư?ng c?p. Theo m?c đ?nh, tính năng chuy?n hư?ng c?p cho phép ngư?i s? d?ng có đ?c quy?n truy c?p vào thư m?c chuy?n hư?ng.

Nhi?u qu?n tr? viên mu?n tính năng chuy?n hư?ng c?p đ? cho phép m?t ngư?i s? d?ng thư m?c t? đ?ng chuy?n hư?ng đ?n m?t thư m?c m?i đư?c t?o ra cho m?i ngư?i dùng, nhưng, cùng lúc đó, có nhóm qu?n tr? viên t? đ?ng thêm vào danh sách đi?u khi?n truy c?p c?a h? th?ng t?p tin NTFS (ACL).

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n chuy?n hư?ng thư m?c b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm, khuyên r?ng b?n kích ho?t tính năng client-side đ?i hư?ng c?p đ? t? đ?ng t?o ra thư m?c c?a ngư?i s? d?ng đ? đ?m b?o r?ng c?p là an toàn. Theo m?c đ?nh, qu?n tr? viên không có quy?n truy c?p vào thư m?c chuy?n hư?ng.

Đ? làm cho các thư m?c chuy?n hư?ng an toàn, tính năng chuy?n hư?ng c?p th?c hi?n hành đ?ng sau đây:
 • Cho phép quy?n s? h?u c?a thư m?c ngư?i s? d?ng.
 • B? ACLs sau đây vào thư m?c:
  Ngư?i dùng: Đi?u khi?n đ?y đ?
  H? th?ng c?c b?: Ki?m soát đ?y đ?
 • Ngăn c?n th?a k? c?a ACLs t? thư m?c m?.
Đ? truy c?p vào các t?p tin trong thư m?c chuy?n hư?ng c?a ngư?i dùng, ngư?i qu?n tr? ph?i đăng nh?p ho?c ngày như là ngư?i dùng thư m?c mà b? chuy?n hư?ng ho?c m?t quy?n s? h?u c?a các thư m?c và t? thay đ?i ACLs vào thư m?c.

Chú ý Các hành đ?ng c?a l?y quy?n s? h?u có th? gây ra redirections ti?p theo là không thành công v? tính năng chuy?n hư?ng c?p b?o đ?m r?ng ngư?i dùng là ch? s? h?u c?a thư m?c mà h? đang b? chuy?n hư?ng.

Đ? tránh các v?n đ? trư?c, b?n có th? c?u h?nh các tính năng chuy?n hư?ng c?p đ? cho phép ngư?i qu?n tr? truy nh?p nhưng v?n t? đ?ng t?o ra thư m?c m?t cách an toàn.

Windows Server 2003

Đ?t b?o m?t vào các thư m?c đư?c chia s? trong Windows Server 2003

 1. Đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? đ? các máy ch? có th? lưu tr? c?a ngư?i dùng chuy?n hư?ng c?p.
 2. Xác đ?nh v? trí thư m?c c?p cao nh?t mà có th? gi? tài li?u chuy?n hư?ng ngư?i s? d?ng (ví d?, D:\Redirected, mà đư?c chia s? như \\Server\Redirected\) b?ng cách s? d?ng Windows Explorer. Nh?p chu?t ph?i vào thư m?c, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Bảo mật tab.
 4. Nh?p vào Nâng cao.
 5. Nh?n vào đây đ? xóa các Cho phép các c?p phép có th? th?a k? t? cha m? đ? truy?n cho đ?i tư?ng này và t?t c? các đ?i tư?ng con. Bao g?m nh?ng vi?c này v?i m?c m?t cách r? ràng đư?c xác đ?nh ? đây. h?p ki?m.
 6. Khi b?n đư?c nh?c nh? đ? sao chép hay g? b? quy?n, h?y nh?p vào Gỡ bỏ.
 7. N?u nhóm ngư?i qu?n tr? không ph?i là hi?n t?i, b?m Thêm, lo?i Quản trị viên, và sau đó nh?p vào Ok.
 8. Ch?n các Quản trị viên nhóm, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a.
 9. Xác minh r?ng các Toàn quyền s? cho phép đư?c thi?t l?p đ? Cho phép, và sau đó nh?p vào Ok.
 10. Nh?p vào Thêm, và thêm h? th?ng và ngư?i sáng t?o ch? s? h?u đ? các Đi?u kho?n m?c.
 11. Ki?m ch?ng r?ng h? th?ng và ngư?i sáng t?o ch? s? h?u các đ?i tư?ng có các H? và ki?m soát / cho phép s? cho phép.
 12. Nh?p vào Thêm, thêm Xác th?c ngư?i dùng, và sau đó thi?t l?p cho phép sau đây Cho phép:
  • T?o c?p / n?i d? li?u
  • Đ?c đi?u kho?n
  • Đ?c thu?c tính
  • Đ?c thu?c tính m? r?ng
 13. Đóng t?t c? các trang thu?c tính và h?p tho?i.

Đ? c?u h?nh các tính năng chuy?n hư?ng c?p

 1. M? các đ?i tư?ng chính sách nhóm nơi thư m?c chuy?n hư?ng chính sách đư?c thi?t l?p.
 2. Dư?i C?u h?nh ngư?i dùng, b?m đúp vào Thi?t đ?t Windows.
 3. B?m đúp Đ?i hư?ng c?p.
 4. B?m vào c?p b?n mu?n c?u h?nh (ví d?, tài li?u c?a tôi). Nh?p chu?t ph?i vào thư m?c, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 5. Ch?n các Thiết đặt Trang thu?c tính, b?m vào đ? xóa các C?p cho ngư?i dùng quy?n đ?c quy?n đ? tài li?u c?a tôi ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Đóng t?t c? c?a s?.

Windows 2000

Đ?t b?o m?t vào các thư m?c đư?c chia s? trong Windows 2000

 1. Đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? đ? các máy ch? có th? lưu tr? nh?ng ngư?i dùng đ?i hư?ng c?p.
 2. Xác đ?nh v? trí thư m?c c?p cao nh?t mà có th? gi? nh?ng ngư?i dùng đ?i hư?ng tài li?u (ví d?, D:\Redirected, mà đư?c chia s? như \\Server\Redirected\) thư m?c b?ng cách s? d?ng Windows Explorer. Nh?p chu?t ph?i vào thư m?c, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. Ch?n các Bảo mật Trang thu?c tính.
 4. Nh?n vào đây đ? xóa các Cho phép các c?p phép có th? th?a k? t? cha m? đ? truy?n cho đ?i tư?ng này h?p ki?m.
 5. Khi b?n đư?c nh?c đ? sao chép hay g? b? quy?n, b?m Gỡ bỏ, và sau đó nh?p vào Thêm. Thêm các qu?n tr? viên nhóm, h? th?ng và ngư?i sáng t?o ch? s? h?u. Cung c?p cho h? t?t c? toàn quy?n ki?m soát c?a c?p này.
 6. Nh?p vào Nâng cao, và sau đó nh?p vào Thêm. Ch?n Xác th?c ngư?i dùng. Khi h?p tho?i cho phép nh?p c?nh xu?t hi?n, nh?n vào đây đ? ch?n các Cho phép h?p ki?m đ? t?o thư m?c/Append Data, quy?n h?n c?a đ?c, đ?c thu?c tính và đ?c thu?c tính m? r?ng. Trong các Áp d?ng cho h?p, ch?n C?p này ch?.
 7. Đóng t?t c? các trang thu?c tính và h?p tho?i.

Đ? c?u h?nh các tính năng chuy?n hư?ng c?p

 1. M? các đ?i tư?ng chính sách nhóm nơi thư m?c chuy?n hư?ng chính sách đư?c thi?t l?p.
 2. Dư?i C?u h?nh ngư?i dùng, b?m đúp vào Thi?t đ?t Windows.
 3. B?m đúp Đ?i hư?ng c?p.
 4. B?m vào c?p b?n mu?n c?u h?nh (ví d?, tài li?u c?a tôi). Nh?p chu?t ph?i vào thư m?c, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 5. Ch?n các Thiết đặt Trang thu?c tính, và sau đó b?m Xóa các C?p cho ngư?i dùng quy?n đ?c quy?n đ? tài li?u c?a tôi h?p.
 6. Đóng t?t c? c?a s?.
Bây gi? khi m?t ngư?i dùng đăng và m? r?ng thư m?c chuy?n hư?ng chính sách nhóm ch?y, nó có th? t?o thư m?c ngư?i dùng trong \\Server\Redirected\Tên ngư?i dùng c?p và đúng thi?t l?p ch? s? h?u c?a c?p như là ngư?i dùng. N?u b?n b?m vào đ? xóa các C?p cho ngư?i dùng quy?n đ?c quy?n đ? tài li?u c?a tôi h?p ki?m tra, thư m?c chuy?n hư?ng ngư?i s? d?ng có th? th?a k? các ACLs t? cha c?a nó, mà đư?c thi?t l?p đ?:

Administrators: Full Control
System: Full Control
Creator Owner: Full Control
				
Ngư?i dùng có toàn quy?n ki?m soát b?i v? ngư?i dùng là ch? s? h?u. Nhóm ngư?i qu?n tr? và h? th?ng có đ?y đ? đi?u khi?n, nhưng c?p là v?n an toàn và ngư?i dùng khác không th? nh?n th?y các n?i dung c?a thư m?c d? li?u v? h? không thu?c v? b?t k? c?a ba ACLs trư?c.

THÔNG TIN THÊM

H? tr? k? thu?t cho Windows phiên b?n x 64

H?ng ch? t?o ph?n c?ng cung c?p h? tr? k? thu?t và h? tr? cho các phiên b?n Microsoft Windows x 64. H?ng ch? t?o ph?n c?ng h? tr? v? m?t ?n b?n Windows x 64 đư?c bao g?m trong ph?n c?ng c?a b?n. H?ng ch? t?o ph?n c?ng có th? có tùy ch?nh cài đ?t Windows x 64 edition v?i các thành ph?n đ?c đáo. Các thành ph?n đ?c đáo có th? bao g?m tr?nh đi?u khi?n thi?t b? c? th? ho?c có th? bao g?m các tùy ch?n cài đ?t đ? t?i đa hóa hi?u su?t c?a ph?n c?ng. Microsoft s? cung c?p h? tr? n? l?c h?p l? n?u b?n c?n tr? giúp k? thu?t v?i Windows x 64 edition c?a b?n. Tuy nhiên, b?n có th? ph?i liên h? v?i h?ng ch? t?o tr?c ti?p. Nhà s?n xu?t c?a b?n t?t nh?t đ? đi?u ki?n đ? h? tr? các ph?n m?m mà nhà s?n xu?t c?a b?n cài đ?t trên ph?n c?ng.

S?n ph?m thông tin v? Microsoft Windows XP Professional x 64 Edition, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Vietnam/Products/Windows/xp64/
S?n ph?m thông tin v? Microsoft Windows Server 2003 x 64 Phiên b?n, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/default.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 288991 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB288991 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:288991

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com