Không tương h?p v? sau gi?a thông tin người dùng di đ?ng Windows 8.1 và nh?ng ngư?i trong các phiên b?n trư?c c?a Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2890783 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

thông tin người dùng di đ?ng trong Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2 là không tương h?p v? sau v?i thông tin người dùng di đ?ng trong các phiên b?n trư?c c?a Windows.

H? sơ đư?c tương h?p v? sau ch? gi?a sau máy tính khách và máy ch? hệ điều hành c?p:
 • Windows 8.1 và R2 Windows Server 2012
 • Windows 8 và Windows Server 2012
 • Windows 7 và Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista và Windows Server 2008
Lưu ?Khi hệ điều hành khách hàng đư?c tham chi?u trong bài vi?t này, v?n đ? tương t? áp d?ng cho các hệ điều hành máy ch? tương ?ng.

Ví d?, n?u b?n c? g?ng đ? tri?n khai Windows 8.1 trong m?t môi trư?ng s? d?ng chuy?n vùng, b?t bu?c, siêu b?t bu?c ho?c mi?n m?c đ?nh c?u h?nh trong Windows 7, b?n kinh nghi?m sau đây:
 • Sau khi b?n s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i s? d?ng có m?t h? sơ Windows 7 s?n có đ? kí nh?p vào m?t máy tính d?a trên Windows 8.1 cho l?n đ?u tiên, các thành ph?n t? Windows 8.1 đ?c và s?a đ?i nhà nư?c h? sơ.
 • M?t s? tính năng Windows 8.1 không th? làm vi?c như mong đ?i v? nhà nư?c h? sơ d? ki?n không ph?i là hi?n t?i.
 • Khi b?n c? s? d?ng cùng m?t tài kho?n ngư?i dùng đ? kí nh?p vào m?t máy tính d?a trên Windows 7, các s?a đ?i thông tin người dùng đư?c th?c hi?n trong Windows 8.1 có th? không làm vi?c như mong đ?i trong Windows 7.
Các v?n đ? x?y ra b?i v? các h? sơ s? ch?a các giá tr? đư?c s? d?ng m?t cách khác nhau gi?a các phiên b?n c?a Windows. thông tin người dùng s? m?t m?c đ?nh h? sơ thông tin c?u h?nh mà d? ki?n s? b?i hệ điều hành, và có th? ch?a giá tr? b?t ng? đư?c thi?t l?p b?i m?t phiên b?n hệ điều hành khác nhau. V? v?y, hệ điều hành s? không ho?t đ?ng như mong đ?i. Ngoài ra, thông tin người dùng có th? b? h?ng.

Ghi chú
 • Chuy?n vùng, b?t bu?c, siêu b?t bu?c, và mi?n m?c đ?nh thông tin người dùng đ? đư?c t?o trong m?t phiên b?n c?a Windows ph?i đư?c gi? b? cô l?p t? nh?ng ngư?i đ? đư?c t?o trong các phiên b?n khác c?a Windows.
 • Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này trong Windows 8, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2887239 Không tương h?p v? sau gi?a Windows 8 chuy?n vùng thông tin người dùng và chuy?n vùng h? sơ trong các phiên b?n khác c?a Windows

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin

Toprevent v?n đ? này, trư?c khi b?n tri?n khai chuy?n vùng, b?t bu?c, siêu b?t bu?c ho?c c?u h?nh m?c đ?nh tên mi?n trong m?t môi trư?ng nơi mà ngư?i dùng s? s? d?ng các phiên b?n trư?c c?a hệ điều hành ngoài Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t rollup 2887595. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói c?p nh?t này, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2887595 Windows RT 8.1, Windows 8.1, và Windows Server 2012 R2 C?p Nh?t rollup: tháng 11 năm 2013
 2. T?o m?t m?c nh?p registry m?i b?ng cách làm theo các bư?c đư?c mô t? trong ph?n "Đăng k? thông tin".
 3. Kh?i đ?ng l?i máy tính.
Lưu ?N?u thông tin người dùng di đ?ng b? h?ng, b?n không th? s? d?ng b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t s? c?. Đ? ph?c h?i t? h? sơ tham nh?ng, khôi ph?c l?i thông tin người dùng di đ?ng t? đ?ng g?i lưu.

ki?m nh?p thông tin

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i t?o khoá ki?m nh?p trư?c khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính.
 1. Swipe trong t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, và sau đó b?m tra c?u. Ho?c, n?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, tr? đ?n góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh, và sau đó nh?p vào tra c?u.
 2. Trong h?p search, nh?p regedit, và sau đó nh?p ho?c nh?p vào regedit.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  UAC
  N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t m?t kh?u qu?n tr? viên, g? m?t kh?u. N?u b?n đư?c nh?c cung c?p xác nh?n, cung c?p xác nh?n.
 3. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p ho?c nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlset\Services\ProfSvc\Parameters
 4. Trên các ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n m?i, và r?i b?m vào ho?c b?m Giá tr? DWORD.
 5. Lo?i UseProfilePathExtensionVersion.
 6. Nh?n và gi? ho?c B?m chu?t ph?i vào UseProfilePathExtensionVersion, và sau đó b?m vào ho?c b?m s?a đ?i.
 7. Trong các d? li?u giá tr? h?p, g? 1, và sau đó b?m vào ho?c b?m vào OK.
 8. Thoát kh?i Registry Editor.
Sau khi b?n c?u h?nh các m?c nh?p registry UseProfilePathExtensionVersion, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính. Sau đó, Windows 8.1 s? t?o thông tin người dùng và g?n thêm h?u t? ".v4" vào tên m?c tin thư thoại h? sơ đ? phân bi?t nó t? phiên b?n 2 c?a c?u h?nh trong Windows 7 và phiên b?n 3 c?a h? sơ trong Windows 8. Windows 8.1 d?a trên các máy tính có C?p Nh?t rollup 2887595 cài đ?t chuyên bi?t và các m?c nh?p registryUseProfilePathExtensionVersion c?u h?nh s? d?ng phiên b?n 4 c?a h? sơ.

Ghi chú
 • B?n có th? vô hi?u hóa tính năng này b?ng cách đ?t giá tr? c?a các m?c nh?p registry UseProfilePathExtensionVersion thành 0. Tuy nhiên, ngư?i dùng h? sơ tham nh?ng x?y ra n?u b?n ti?p t?c tr?n chuy?n vùng ngư?i dùng profilesfrom d?a trên Windows 8.1 computerswith nh?ng hệ điều hành khác.
 • B?n có th? s? d?ng m?c nhóm chính sách ưu đ?i (GPP) máy tính c?u h?nh ki?m nh?p ưu tiên cư khóa s? ki?m nh?p trên nhi?u máy tính. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c này, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
  Đ?t c?u h?nh m?t m?c ki?m nh?p
 • B?n m?t cách an toàn có th? áp d?ng b?n c?p nh?t này trên t?t c? các hệ điều hành. N?u không đư?c dùng các lo?i h? sơ, cài đ?t chuyên bi?t ki?m nh?p đư?c b? qua.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tri?n khai các thông tin người dùng di đ?ng, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? làm th? nào đ? tri?n khai các thông tin người dùng di đ?ng
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2890783 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Mười Hai 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows 8.1
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Essentials
 • Windows Server 2012 R2 Foundation
 • Windows Server 2012 R2 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2890783 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2890783

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com