Làm th? nào đ? t?o các thi?t đ?t vùng và ngôn ng? cho ti?n tr?nh cài đ?t không giám sát c?a phiên b?n Windows MultiLanguage

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 289125 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các thi?t đ?t vùng và ngôn ng? mà b?n có th? ch? đ?nh cho ti?n tr?nh cài đ?t không giám sát c?a phiên b?n Windows MultiLanguage.

Windows đ? thêm h? tr? cho mi?n đ?a phương m?c đ?nh, đ?u vào mi?n đ?a phương và ngư?i s? d?ng ngôn ng? giao di?n (giao di?n ngư?i dùng) như m?c trong t?p tin cài đ?t không giám sát tr? l?i.

Thi?t đ?t unattend.txt

Các thi?t đ?t sau có liên quan cho m?t t?p tin Unattend.txt khi b?n c?u h?nh Windows MultiLanguage liên quan đ?n phiên b?n cài đ?t trong ti?n tr?nh cài đ?t không giám sát:
[RegionalSettings]
Ngôn ng? = mi?n đ?a phương ID
LanguageGroup = ID nhóm ngôn ng?, ID nhóm ngôn ng?
SystemLocale = mi?n đ?a phương ID
UserLocale = mi?n đ?a phương ID
InputLocale = mi?n đ?a phương ID:bàn phím b? trí ID, mi?n đ?a phương ID:bàn phím b? trí ID
UserLocale_DefaultUser = mi?n đ?a phương ID
InputLocale_DefaultUser = mi?n đ?a phương ID:bàn phím b? trí ID
Hai cài đ?t đư?c b? qua trong Unattend.txt và Sysprep.inf, và đư?c c? th? đ? máy tính có MultiLingual User Interface gói đư?c cài đ?t. B?n có th? s? d?ng các thi?t đ?t này ch? b?ng cách g?i khu v?c và ch?n ngôn ng? control panel applet trong m?t th?i trang không giám sát:
MUILanguage = ngôn ng? IDMUILanguage_DefaultUser = ngôn ng? ID

Cú pháp

 • Ngôn ng? -Cài đ?t này xác đ?nh ngôn ng? đư?c cài đ?t. N?u thi?t đ?t này đư?c ch? đ?nh, các SystemLocale, InputLocale, UserLocale, và MUILanguage thi?t đ?t này đư?c b? qua.

  Chú ý Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, đ?t các SystemLocale, InputLocale, UserLocale, và MUILanguage riêng r?.
 • LanguageGroup -Cài đ?t này xác đ?nh h? tr? ngôn ng? đư?c cài đ?t trên máy tính. N?u thi?t đ?t này đư?c xác đ?nh, nó s? cung c?p các thi?t l?p m?c đ?nh cho các InputLocale, SystemLocale, và UserLocale thi?t đ?t.
 • SystemLocale -Thi?t l?p đi?u này cho phép các chương tr?nh không dùng Unicode đ? ch?y và hi?n th? menu và h?p tho?i trong ngôn ng? b?n đ?a hóa. N?u m?t chương tr?nh b?n đ?a hoá không hi?n th? đúng trên máy tính, thi?t l?p b?n đ?a h? th?ng đ? phù h?p v?i ngôn ng? b?n đ?a hóa chương tr?nh có th? gi?i quy?t v?n đ?. Tuy nhiên, thi?t l?p này là m?ng lư?i r?ng, do đó, nó không ph?i là có th? đ? h? tr? đ?ng th?i b?n đ?a hóa các chương tr?nh không dùng Unicode cho nhi?u ngôn ng?.
 • UserLocale -Cài đ?t này ki?m soát các cài đ?t đ? phân lo?i các con s?, th?i gian, ti?n t?, và ngày tháng.
 • InputLocale -Cài đ?t này xác đ?nh đ?u vào mi?n đ?a phương và bàn phím k?t h?p giao di?n. N?u nhi?u mi?n đ?a phương đư?c quy đ?nh, b? trí bàn phím đ?u tiên đư?c ch? đ?nh s? tr? thành m?c đ?nh máy tính. S? k?t h?p đư?c ch? đ?nh ph?i đư?c h? tr? b?i m?t trong nh?ng ngôn ng? đư?c xác đ?nh b?ng cách s? d?ng m?t trong hai các LanguageGroup thi?t l?p ho?c ngôn ng? m?c đ?nh cho các phiên b?n ngôn ng? c?a Windows XP mà đang đư?c cài đ?t. N?u ngôn ng? có s?n không h? tr? s? k?t h?p đư?c ch? đ?nh, k?t h?p m?c đ?nh đư?c s? d?ng. Thi?t đ?t này đư?c b? qua n?u các Ngôn ng? thi?t l?p đư?c ch? đ?nh.
 • UserLocale_DefaultUser (m?i cho Windows XP)-thi?t l?p này đ?t b?n đ?a ngư?i dùng cho ngư?i dùng m?c đ?nh. B?n đ?a ngư?i dùng đi?u khi?n các thi?t đ?t cho các con s?, th?i gian, ti?n t?, và ngày tháng. Ngư?i dùng đ? ch? đ?nh mi?n đ?a phương ph?i đư?c h? tr? b?i m?t trong nh?ng ngôn ng? đư?c xác đ?nh b?ng cách s? d?ng cácLanguageGroup thi?t l?p, ho?c ngôn ng? m?c đ?nh cho phiên b?n Windows XP mà đang đư?c cài đ?t.
 • InputLocale_DefaultUser (m?i cho Windows XP) - cài đ?t này t?p h?p các đ?u vào mi?n đ?a phương và bàn phím b? trí h?p cho ngư?i dùng m?c đ?nh.
 • MUILanguage (m?i cho Windows XP)-thi?t l?p này đ?t ngôn ng? giao di?n ngư?i dùng cho ngư?i dùng hi?n th?i trên m?t máy tính d?a trên phiên b?n Windows MultiLanguage. Thi?t đ?t này đư?c d? đ?nh cho c?u h?nh thao, khi Windows MultiLanguage Phiên b?n ngôn ng? mà b?n mu?n đ? đư?c cài đ?t.
 • MUILanguage_DefaultUser (m?i cho Windows XP) - cài đ?t này t?p h?p ngôn ng? giao di?n ngư?i dùng cho h? sơ ngư?i dùng m?c đ?nh, bao g?m các ngôn ng? đăng nh?p và ngôn ng? giao di?n ngư?i dùng m?c đ?nh đư?c áp d?ng cho t?t c? tài kho?n ngư?i dùng m?i.
S? d?ng m?t t?p tr? l?i đ? s?a đ?i kho?n m?c [RegionalSettings] sau khi cài đ?t ho?c Sysprep hoàn t?t:
 1. T?o m?t t?p tr? l?i ch?a ph?n [RegionalSettings] kho?n m?c b?n mu?n s?a đ?i, và sau đó lưu nó (ví d? như c:\regopts.txt).
 2. T?o m?t t?p tin th?c thi b?ng cách s? d?ng d?ng l?nh sau đây đ? áp d?ng các cài đ?t t?p tr? l?i:
  RunDll32.exe shell32, Control_RunDLL intl.cpl,,/f:"c:\regopts.txt"
LƯU ?: B?n có th? áp d?ng b?t k? các thi?t đ?t có hi?u l?c trong ph?n [RegionalSettings] theo cách này, nhưng b?n ph?i s? d?ng phương pháp này đ? áp d?ng các MuiLanguageMuiLanguage_DefaultUser cài đ?t b?i v? h? không h?p l? trong t?p tr? l?i Unattend.txt và Sysprep.inf. B?n có th? áp d?ng chúng, tuy nhiên, b?ng cách bao g?m t?p tin th?c thi c?a b?n trong ph?n GuiRunOnce t?p tin c?a b?n Unattend.txt ho?c Sysprep.inf. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? GuiRunOnce, xem Windows XP Preinstallation tham chi?u giúp t?p tin n?m trong thư m?c Support\Tools\Deploy.cab vào v?t ch?a cài đ?t Windows XP c?a b?n.

THAM KH?O

Ghé thăm trang Web Microsoft sau đây cho m?t danh sách các nhóm ngôn ng?:
http://www.Microsoft.com/globaldev
Đ? bi?t thêm thông tin v? tri?n khai Windows XP trong các t? ch?c đa qu?c gia, tham kh?o chương v?i tiêu đ? "Đa ngôn ng? gi?i pháp cho doanh nghi?p toàn c?u," trong các Windows XP Professional Resource Kit.

Thu?c tính

ID c?a bài: 289125 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbsetup kbmt KB289125 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:289125

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com