M?t t?p tin sao chép ho?t đ?ng không thành công khi t?p ho?c c?p có đư?ng d?n dài trong Window Explorer

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2891362 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
 • B?n có m?t máy tính đang ch?y Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 7 Service Pack 1 (SP1), Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).
 • B?n s? d?ng Window Explorer đ? c? g?ng đ? sao chép các t?p tin ho?c m?c tin thư thoại đ? dán chúng vào m?t s? m?c tin thư thoại khác.
 • Các t?p tin ho?c m?c tin thư thoại mà b?n sao chép có đư?ng d?n vư?t quá đ? dài t?i đa cho phép đư?ng.

Trong trư?ng h?p này, hành vi c?a thao tác sao là không đáng tin c?y và không thành công v? đ? dài c?a đư?ng d?n t?p tin ho?c m?c tin thư thoại. Ngoài ra, b?n có th? g?p m?t trong nh?ng tri?u ch?ng sau đây:
 • Thao tác sao th?t b?i và t?o ra m?t tin thư thoại mà bi?u r?ng đư?ng d?n (tên t?p tin) là quá dài. Thư c?ng cho th?y r?ng b?n c?t ng?n tên t?p và c? g?ng đ? sao chép m?t l?n n?a.
 • Thao tác sao không B?t đ?u. Trong trư?ng h?p này, không có thông báo đư?c t?o ra.
 • Thao tác sao B?t đ?u, sao chép m?t vài t?p tin ho?c m?c tin thư thoại, và sau đó th?t b?i mà không t?o ra m?t tin thư thoại.

V?n đ? này có th? ngăn ch?n m?t s? t?p tin ho?c m?c tin thư thoại t? đang đư?c sao chép. B?n có th? không nh?n ra các v?n đ? x?y ra n?u b?n không nh?n đư?c m?t thông báo l?i. Tri?u ch?ng khác nhau có th? x?y ra tùy thu?c vào cách các t?p tin đư?c ch?n đ? sao chép.

Lưu ?: V?n đ? này c?ng có th? x?y ra khi b?n c? g?ng sao chép t?p tin ho?c m?c tin thư thoại t? ?nh ch?p nhanh b?n ghi d?ch v? Sao chép D? ph?ng n?u chi?u dài t?p tin ho?c m?c tin thư thoại trong ?nh ch?p vư?t quá đ? dài t?i đa đư?ng d?n.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t v?n đ? trong làm th? nào Windows x? l? dài đư?ng d?n l?i.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2, cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t 2919355.
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2, cài đ?t chuyên bi?t hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t này.

C?p nh?t thông tin cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c C?p Nh?t 2919355, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2919355 Windows RT 8.1, Windows 8.1, và Windows Server 2012 R2 C?p Nh?t tháng, năm 2014

Thông tin hotfix cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft Support. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng hotfix này ch? đ? h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i đ?n l?n c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ?: N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ? m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ?: Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Gói b?n ghi d?ch v? 1 Đ?i v?i Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 cài đ?t chuyên bi?t.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin t?p

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và th?i gian cho nh?ng t?p đư?c li?t kê theo Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và th?i gian cho các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? theo th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i đ? l?ch th?i gian l?ch gi? (DST) Ngoài ra, ngày và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? thao tác trên các t?p.

Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin và ghi chú

Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng các gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Yêu c?u Hotfix đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn tham chi?u đ?n m?c "Áp d?ng cho" trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelNhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1. 22XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ? quy?t các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix cùng v?i các b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô b?o m?t, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Đ?i v?i phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Shell32.dll6.1.7601.2250312,875,77606 tháng mư?i m?t năm 201308:00x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Shell32.dll6.1.7601.2250314,177,79206 tháng mư?i m?t năm 201308:51x 64
Shell32.dll6.1.7601.2250312,875,77606 tháng mư?i m?t năm 201308:00x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Shell32.dll6.1.7601.2250321,196,80006 tháng mư?i m?t năm 201307:58IA-64
Shell32.dll6.1.7601.2250312,875,77606 tháng mư?i m?t năm 201308:00x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin t?p b? sung cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_5d28b9c19d39486a1a7e115506261602_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22503_none_8fa29bae8b68a3a7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p695
Ngày (UTC)06 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)14:55
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22503_none_6ec3e88889548dc6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,059,457
Ngày (UTC)06 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)10:12
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_228d6e6efa0f144b0e3153891fddec59_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22503_none_3f69116101f5cf33.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p699
Ngày (UTC)06 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)14:56
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_ab8a5a310911f0a583d4c1b8a0642dba_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22503_none_400593ee3163c592.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.040
Ngày (UTC)06 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)14:56
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22503_none_cae2840c41b1fefc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,058,443
Ngày (UTC)06 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)09:16
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22503_none_d5372e5e7612c0f7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,054,916
Ngày (UTC)06 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)08:14
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_bba4409f672758cfdaf3e6e43606e4d6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22503_none_d273341408e6cde2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.038 ngư?i
Ngày (UTC)06 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)14:55
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22503_none_6ec58c7e895296c2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,058,441
Ngày (UTC)06 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)08:22
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22503_none_d5372e5e7612c0f7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,054,916
Ngày (UTC)06 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)08:14
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

T?m hi?u v? các thu?t ng? Microsoft s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2891362 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 1.1
Áp d?ng
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Essentials
 • Windows Server 2012 R2 Foundation
 • Windows Server 2012 R2 Standard
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2891362 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2891362

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com