Gói C?p Nh?t tích lu? 2 cho BizTalk Server 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2892599 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Gói C?p Nh?t tích lu? 2 cho Microsoft BizTalk Server 2013 có ch?a hotfix cho BizTalk Server 2013 các v?n đ? đư?c gi?i quy?t sau khi BizTalk Server 2013.

Chúng tôi khuyên b?n ki?m tra hotfix trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i b?n phát hành b?n c?p nh?t m?i ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? C?p Nh?t b?o m?t đư?c bao g?m trong BizTalk Server 2013 b?n C?p Nh?t phát hành. Chúng tôi khuyên b?n xem xét vi?c áp d?ng b?n c?p nh?t m?i nh?t BizTalk Server 2013.

Chú ? quan tr?ng v? các gói C?p Nh?t tích lu?

Gói hotfix tích lu? bao g?m t?t c? các gói c?u ph?n. Tuy nhiên, các gói C?p Nh?t tích lu? C?p Nh?t ch? các c?u ph?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên h? th?ng.

Lưu ?:Đ? bi?t thêm thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t, gói C?p Nh?t tích lu? BizTalk Server, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2555976 Danh sách gói b?n ghi d?ch v? và C?p Nh?t tích lu? BizTalk Server

Thông tin thêm

Gói C?p Nh?t tích lu? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) là m?t b?n C?p Nh?t có ch?a các m?c sau đây:
  • T?t c? đ? phát hành các hotfix cho BizTalk Server 2013
  • M?t s? b?n s?a l?i khác c?i thi?n BizTalk Server 2013
Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? đư?c s? d?ng đ? miêu t? các b?n c?p nh?t s?n ph?m c?a Microsoft, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các b?n c?p nh?t ph?n m?m c?a Microsoft

BizTalk Server 2013 hotfix đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t tích l?y gói cho BizTalk Server 2013

Bài vi?t cơ s? ki?n th?c mô t? hotfix đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t tích lu? 2 cho BizTalk Server 2013 đư?c phát hành như chúng tr? nên có s?n. Đ? bi?t thêm thông tin v? các v?n đ? BizTalk Server hotfix gi?i quy?t, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? tri th?c Microsoft.
H? tr? EDI BizTalk Server

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? bài KBMô t?
2777584Kh?c ph?c: Giá tr? c?a thu?c tính "maxOccurs" không h?p l? khi b?n ki?m tra sơ đ? sàn EDI 835 BizTalk X 12 trong ?ng d?ng BizTalk EDI BizTalk Server 2010 ho?c trong BizTalk Server 2013
2778133Kh?c ph?c: thông báo b? treo khi b?n c? g?ng đ? nh?n thư đư?c m? hoá AS2 cùng v?i không đ?ng b? MDN trong BizTalk Server 2010 orin BizTalk Server 2013
2882453Kh?c ph?c: H? tr? cho các giao d?ch HIX EDI 005010 x 306 (820) và 005010 x 220 (834) BizTalk Server 2013, BizTalk Server 2010 và BizTalk Server 2009

B? đi?u h?p BizTalk Server

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? bài KBMô t?
2855762S?a ch?a: R? r? k?t n?i SQL khi b?n s? d?ng c?ng WCF d?a trên b? đi?u h?p SQL chi?u g?i tr? l?i k?t qu? t? b? máy cơ s? d? li?u BizTalk Server 2010 ho?c BizTalk Server 2013
2813294Kh?c ph?c: 2 chi?u WCF-BasicHttp nh?n c?ng không đáp ?ng v?i khách hàng WCF khi tính năng "không th? đ?nh tuy?n thông báo" đư?c b?t trong BizTalk Server 2010 ho?c BizTalk Server 2013
2859398Kh?c ph?c: BizTalk Server 2013 không th? nh?n đư?c thông báo t? ch? đ? xem trong Thư viện Tài liệu ho?c thư vi?n tr?c tuy?n SharePoint

BizTalk Server thông báo th?i gian, đư?ng ?ng và theo d?i

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? bài KBMô t?
2777584Kh?c ph?c: Giá tr? c?a thu?c tính "maxOccurs" không h?p l? khi b?n ki?m tra sơ đ? sàn EDI 835 BizTalk X 12 trong ?ng d?ng BizTalk EDI BizTalk Server 2010 ho?c trong BizTalk Server 2013
2823757Kh?c ph?c: B? nh? BizTalk máy ch? quá tr?nh tiêu th? tăng khi có thông báo nào trong hàng đ?i trong BizTalk Server 2010 ho?c BizTalk Server 2013
2835689Kh?c ph?c: "thu?c tính khái vi?t ch?" thông báo l?i khi b?n s? d?ng System.Xml.XmlDocument BizTalk Server 2010 ho?c BizTalk Server 2013
2802453Kh?c ph?c: Đư?ng ?ng trên nh?n v? trí hoàn nguyên v? ñöôïc sau khi C?p Nh?t h?i sơ đ? sàn BizTalk Server 2010 ho?c BizTalk Server 2013
2851429Kh?c ph?c: XpathMutatorStream l?p không ho?t đ?ng như mong đ?i khi b?n th?c hi?n câu Xpath v?i XmlDocuments BizTalk Server 2013
2891320Kh?c ph?c: S? d?ng CPU cao sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 và BizTalk Server 2013 trên máy tính

Công c? qu?n tr? BizTalk Server và qu?n l? API

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
bài KB
s?
Mô t?
2885488B?n C?p Nh?t cho xem h?p thư có s?n trong Microsoft BizTalk Server 2013 C?p Nh?t tích lu? 2

Công c? ESB BizTalk Server

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? bài KBMô t?
2849475Kh?c ph?c: "System.ArgumentException" l?i khi b?n duy?t các b?n ghi d?ch v? WCF ESB Toolkit 2.2 trong BizTalk Server 2013
2848425Kh?c ph?c: "không th? n?p t?p ho?c ' Microsoft.BizTalk.Interop.SSOClient phiên = 5.0.1.0" l?i khi b?n s? d?ng công c? c?u h?nh ESB BizTalk Server 2013

Cách l?y gói C?p Nh?t tích lu? 2 cho BizTalk Server 2013

Gói C?p Nh?t tích lu? đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, gói C?p Nh?t tích lu? này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Ch? áp d?ng gói C?p Nh?t tích lu? cho h? th?ng đang g?p s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Gói C?p Nh?t tích lu? này có th? đư?c ki?m tra thêm. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i s? c? này, chúng tôi khuy?n ngh? b?n đ?i gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo c?a BizTalk Server 2013. Gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo s? ch?a các hotfix trong gói C?p Nh?t tích lu? này.

N?u b?n C?p Nh?t tích lu? này s?n có đ? t?i xu?ng, đó là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? t?i xu?ng gói C?p Nh?t tích lu?.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u c?n kh?c ph?c s? c?, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng. Chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng cho các câu h?i h? tr? b? sung và các v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho các gói C?p Nh?t tích lu? c? th? này. Đ? có danh sách đ?y đ? s? đi?n tho?i c?a B? ph?n h? tr? và b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft ho?c đ? thi?t l?p yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? H?nh th?c "Hotfix Download Available" Hi?n th? các ngôn ng? mà b?n C?p Nh?t tích lu? này s?n có. N?u b?n không th?y ngôn ng? c?a b?n, không có gói C?p Nh?t tích lu? có ngôn ng? đó.

Thông tin gói C?p Nh?t tích lu?

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng gói C?p Nh?t tích lu? này, b?n ph?i có BizTalk Server 2013 cài đ?t chuyên bi?t.

Quan tr?ngGói C?p Nh?t tích lu? là h?p nh?t gói ch?a x 86 và x 64. Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, ch?y các t?p tin Setup.exe.

Lưu ?:Tr?nh cài đ?t chuyên bi?t hotfix c?i ti?n đư?c bao g?m trong các gói C?p Nh?t tích lu?. Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói C?p Nh?t tích lu?, danh sách các tính năng cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t đư?c hi?n th?. Ngoài ra, s? lư?ng các b?n s?a l?i cho m?i tính năng đư?c hi?n th?.

Yêu c?u Kh?i đ?ng l?i

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng gói C?p Nh?t tích lu? này.

Thông tin T?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a gói C?p Nh?t tích lu? này có các thu?c tính t?p (ho?c thu?c tính t?p m?i hơn) đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và gi? c?a các t?p này đư?c li?t kê theo gi? chu?n qu?c t? (UTC). Khi b?n xem thông tin v? t?p, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? đ?a phương. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng tab múi thời gian trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Đ?i v?i t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên BizTalk Server 2013
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Bamalerts.exe3.10.305.254,29607 tháng mư?i năm 201313:33x 86
Bts_administration_logic.SQL.enkhông áp d?ng577,47807 tháng mư?i năm 201313:33không áp d?ng
Btsmsgcore.dll3.10.305.21,259,54407 tháng mư?i năm 201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.MSMQ.msmqadapter.dll3.10.305.291,16007 tháng mư?i năm 201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.Runtime.dll3.10.305.2222,23207 tháng mư?i năm 201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll3.10.305.24,985,88007 tháng mư?i năm 201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll3.10.305.24,985,88007 tháng mư?i năm 201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.bts_administration_logic.SQL.dll3.10.305.214,87207 tháng mư?i năm 201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.10.305.2349,20807 tháng mư?i năm 201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.ediint.pipelinecomponents.dll3.10.305.2144,40807 tháng mư?i năm 201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.kwtpm.wssadapter.Runtime.dll3.10.305.2218,13607 tháng mư?i năm 201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.Mapper.mappervspackage.dll3.10.305.2754,71207 tháng mư?i năm 201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.partnermgmt_schema.SQL.dll3.10.305.214,87207 tháng mư?i năm 201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.xpathreader.dll3.10.305.287,06407 tháng mư?i năm 201313:33x 86
Myhc.dll5.0.0.0232,47207 tháng mư?i năm 201313:33x 86
Myhcqueries_mbvqueries.dll13.40.0.0988,18407 tháng mư?i năm 201313:33x 86
Myhctool.exe13.40.0.01,456,66407 tháng mư?i năm 201313:33x 86
Myhctool_console.exe13.40.0.042,00807 tháng mư?i năm 201313:33x 86
Partnermgmt_schema.SQLkhông áp d?ng22,81607 tháng mư?i năm 201313:33không áp d?ng
Readmekhông áp d?ng63,14307 tháng mư?i năm 201313:33không áp d?ng
Xlangscompiler.dll3.10.305.21,361,94407 tháng mư?i năm 201313:33x 86

Đ?i v?i t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên BizTalk Server 2013
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Bamalerts.exe3.10.305.254,29607 tháng mư?i năm 201313:34x 86
Bts_administration_logic.SQL.enkhông áp d?ng577,47807 tháng mư?i năm 201313:34không áp d?ng
Btsmsgcore.dll3.10.305.21,259,54407 tháng mư?i năm 201313:33x 86
Btsmsgcore.dll3.10.305.21,723,41607 tháng mư?i năm 201313:33x 64
Microsoft.BizTalk.adapter.MSMQ.msmqadapter.dll3.10.305.291,16007 tháng mư?i năm 201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.Runtime.dll3.10.305.2222,23207 tháng mư?i năm 201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll3.10.305.24,985,88007 tháng mư?i năm 201313:34x 86
Microsoft.BizTalk.bts_administration_logic.SQL.dll3.10.305.214,87207 tháng mư?i năm 201313:34x 86
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.10.305.2349,20807 tháng mư?i năm 201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.ediint.pipelinecomponents.dll3.10.305.2144,40807 tháng mư?i năm 201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.kwtpm.wssadapter.Runtime.dll3.10.305.2218,13607 tháng mư?i năm 201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.Mapper.mappervspackage.dll3.10.305.2754,71207 tháng mư?i năm 201313:34x 86
Microsoft.BizTalk.partnermgmt_schema.SQL.dll3.10.305.214,87207 tháng mư?i năm 201313:34x 86
Microsoft.BizTalk.xpathreader.dll3.10.305.287,06407 tháng mư?i năm 201313:33x 86
Myhc.dll5.0.0.0232,47207 tháng mư?i năm 201313:33x 86
Myhc.dll5.0.0.0232,47207 tháng mư?i năm 201313:34x 86
Myhcqueries_mbvqueries.dll13.40.0.0988,18407 tháng mư?i năm 201313:34x 86
Myhctool.exe13.40.0.01,456,66407 tháng mư?i năm 201313:33x 86
Myhctool_console.exe13.40.0.042,00807 tháng mư?i năm 201313:33x 86
Myhctool_console.exe13.40.0.042,00807 tháng mư?i năm 201313:34x 86
Partnermgmt_schema.SQLkhông áp d?ng22,81607 tháng mư?i năm 201313:34không áp d?ng
Readmekhông áp d?ng63,14307 tháng mư?i năm 201313:34không áp d?ng
Xlangscompiler.dll3.10.305.21,361,94407 tháng mư?i năm 201313:33x 86

Đ?i v?i t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên b? công c? ESB
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Esbconfigurationtool.exe2.2.1.0818,10423 tháng 10 năm 201315:52x 86
Isgr_wcf_itinerary.xsdkhông áp d?ng1.412 ngư?i23 tháng 10 năm 201315:52không áp d?ng
Microsoft.Practices.ESB.servicemodel.Helpers.dll2.2.1.025,58423 tháng 10 năm 201315:52x 86
Microsoft.Practices.ESB.ssomanager.dll2.2.1.026,58423 tháng 10 năm 201315:52x 86

Đ?i v?i t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên công c? ESB
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Esbconfigurationtool.exe2.2.1.0818,10423 tháng 10 năm 201315:54x 64
Isgr_wcf_itinerary.xsdkhông áp d?ng1.412 ngư?i23 tháng 10 năm 201315:54không áp d?ng
Microsoft.Practices.ESB.servicemodel.Helpers.dll2.2.1.025,58423 tháng 10 năm 201315:54x 64
Microsoft.Practices.ESB.ssomanager.dll2.2.1.026,58423 tháng 10 năm 201315:54x 64

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsedTham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? BizTalk Server hotfix, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2003907 Thông tin v? BizTalk hotfix và gói b?n ghi d?ch v? h? tr?

Thu?c tính

ID c?a bài: 2892599 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
  • Microsoft BizTalk Server 2013 Developer
  • Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise
  • Microsoft BizTalk Server 2013 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2892599 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2892599

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com