Cumulative update C?p Nh?t gói 2 cho BizTalk Server 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2892599 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Cumulative update C?p Nh?t gói 2 cho Microsoft BizTalk Server 2013 ch?a hotfix cho BizTalk Server 2013 các v?n đ? đ? đư?c gi?i quy?t sau khi phát hành c?a BizTalk Server 2013.

Chúng tôi khuyên r?ng b?n ki?m tra b?n s?a l?i trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i b?n c?p nh?t m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các C?p Nh?t b?o m?t đ? đư?c bao g?m trong BizTalk Server 2013 trư?c đó C?p Nh?t phát hành. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n xem xét vi?c áp d?ng phát hành c?p nh?t g?n đây nh?t c?a BizTalk Server 2013.

Các lưu ? quan tr?ng v? gói cumulative update

Tích l?y hotfix gói bao g?m t?t c? các gói thành ph?n. Tuy nhiên, gói tích l?y C?p Nh?t ch? nh?ng thành ph?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên h? th?ng.

Lưu ?Đ? bi?t thêm thông tin v? service pack m?i nh?t ho?c gói cumulative update cho BizTalk Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2555976 Danh sách gói b?n ghi d?ch v? và C?p Nh?t tích l?y cho BizTalk Server

Thông tin thêm

Gói tích l?y đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) là m?t C?p Nh?t rollup ch?a các m?c sau đây:
  • T?t c? trư?c đây phát hành hotfixes cho BizTalk Server 2013
  • M?t s? b?n s?a l?i khác c?i thi?n BizTalk Server 2013
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các thu?t ng? đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t s?n ph?m c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

BizTalk Server 2013 hotfixes đư?c bao g?m trong cumulative update C?p Nh?t gói 2 cho BizTalk Server 2013

bài KB mô t? hotfix đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t tích l?y 2 cho BizTalk Server 2013 đư?c gi?i phóng khi chúng tr? nên có s?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? BizTalk Server các hotfix gi?i quy?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong Cơ s? tri th?c Microsoft.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? bài KBMô t?
2777584Kh?c ph?c: Giá tr? cho các thu?c tính "maxOccurs" là không h?p l? khi b?n soát h?p th?c gi?n đ? EDI 835 BizTalk X 12 trong m?t ?ng d?ng BizTalk EDI trong BizTalk Server 2010 ho?c trong trong BizTalk Server 2013
2823757Kh?c ph?c: B? nh? m?t BizTalk máy ch? quá tr?nh tiêu th? tăng khi không có các thư không có trong hàng đ?i trong BizTalk Server 2010 ho?c trong BizTalk Server 2013
2835689Kh?c ph?c: "b?t đ?ng s?n khái là ghi ch?" báo l?i khi b?n s? d?ng System.Xml.XmlDocument trong BizTalk Server 2010 ho?c trong BizTalk Server 2013
2802453Kh?c ph?c: Các đư?ng ?ng trên nh?n đư?c v? trí reverts ñöôïc sau khi b?n C?p Nh?t lư?c đ? l?p ráp trong BizTalk Server 2010 ho?c trong BizTalk Server 2013
2848425Kh?c ph?c: "không th? n?p t?p ho?c l?p ráp ' Microsoft.BizTalk.Interop.SSOClient Phiên b?n = 5.0.1.0" l?i khi b?n s? d?ng công c? c?u h?nh ESB trong BizTalk Server 2013
2855762Kh?c ph?c: SQL r? r? k?t n?i khi b?n s? d?ng d?a trên WCF SQL Adapter m?t cách g?i c?ng đ? tr? v? m?t k?t qu? thi?t l?p t? b? máy cơ s? d? li?u trong BizTalk Server 2010 ho?c trong BizTalk Server 2013
2813294Kh?c ph?c: 2 chi?u WCF-BasicHttp nh?n đư?c c?ng không đáp ?ng v?i m?t khách hàng WCF khi "không th? đ?nh tuy?n thông đi?p" tính năng đư?c kích ho?t trong BizTalk Server 2010 ho?c trong BizTalk Server 2013
2778133Kh?c ph?c: Thông báo b? đ?nh ch? khi b?n c? g?ng đ? nh?n thư đư?c m? hoá AS2 cùng v?i không đ?ng b? MDN trong BizTalk Server 2010 ho?c trong BizTalk Server 2013
2885488M?t b?n C?p Nh?t cho ngư?i xem h?p thư có s?n trong Microsoft BizTalk Server 2013 tích l?y C?p Nh?t 2
2882453Kh?c ph?c: H? tr? cho các giao d?ch HIX EDI 005010 x 306 (820) và 005010 x 220 (834) cho BizTalk Server 2013, BizTalk Server 2010, và năm 2009 Server BizTalk
2851429S?a ch?a: XpathMutatorStream l?p không làm vi?c như mong đ?i khi b?n th?c hi?n Xpath phát bi?u ch?ng l?i XmlDocuments vào BizTalk Server năm 2013
2859398Kh?c ph?c: BizTalk Server 2013 không th? nh?n các tin thư thoại t? ch? đ? xem trong Thư viện Tài liệu ho?c t? thư vi?n tr?c tuy?n SharePoint
2891320Kh?c ph?c: S? d?ng CPU cao sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t BizTalk Server 2013 và SQL Server 2012 trên m?t máy tính
2849475Kh?c ph?c: "System.ArgumentException" l?i khi b?n duy?t WCF b?n ghi d?ch v? t? ESB Toolkit 2,2 trong BizTalk Server 2013

Làm th? nào đ? có đư?c gói cumulative update 2 cho BizTalk Server 2013

M?t gói C?p Nh?t tích l?y đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, đi?u này gói cumulative update là nh?m kh?c ph?c ch? là nh?ng v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng gói cumulative update ch? cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Này gói tích l?y có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? đ?i cho gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo c?a BizTalk Server 2013. Các gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo s? bao g?m các hotfix trong gói này cumulative update.

N?u b?n C?p Nh?t tích l?y là có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c gói cumulative update.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho gói C?p Nh?t tích l?y c? th? này. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà tích l?y C?p Nh?t có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, không có tích l?y C?p Nh?t gói có s?n cho ngôn ng? đó.

Cumulative update C?p Nh?t gói thông tin

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng gói này cumulative update, b?n ph?i có BizTalk Server 2013 cài đ?t chuyên bi?t.

Quan tr?ngGói cumulative update là m?t gói ph?n m?m th?ng nh?t mà ch?a t?p tin x 86 và x 64. Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, ch?y các t?p tin Setup.exe.

Lưu ?M?t tr?nh cài đ?t chuyên bi?t đư?c c?i thi?n hotfix đư?c bao g?m trong gói cumulative update. Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói cumulative update, m?t danh sách các tính năng cài đ?t chuyên bi?t đư?c C?p Nh?t s? đư?c hi?n th?. Ngoài ra, s? lư?ng các b?n s?a l?i cho m?i tính năng đư?c hi?n th?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng gói này cumulative update.

Chi tieát taäp tin

Các phiên b?n ti?ng Anh c?a gói này cumulative update có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên BizTalk Server 2013
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Bamalerts.exe3.10.305.254,29607 Tháng mư?i năm 201313:33x 86
Bts_administration_logic.SQL.enkhông áp d?ng577,47807 Tháng mư?i năm 201313:33không áp d?ng
Btsmsgcore.dll3.10.305.21,259,54407 Tháng mư?i năm 201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.MSMQ.msmqadapter.dll3.10.305.291,16007 Tháng mư?i năm 201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.Runtime.dll3.10.305.2222,23207 Tháng mư?i năm 201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll3.10.305.24,985,88007 Tháng mư?i năm 201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll3.10.305.24,985,88007 Tháng mư?i năm 201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.bts_administration_logic.SQL.dll3.10.305.214,87207 Tháng mư?i năm 201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.10.305.2349,20807 Tháng mư?i năm 201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.ediint.pipelinecomponents.dll3.10.305.2144,40807 Tháng mư?i năm 201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.kwtpm.wssadapter.Runtime.dll3.10.305.2218,13607 Tháng mư?i năm 201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.Mapper.mappervspackage.dll3.10.305.2754,71207 Tháng mư?i năm 201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.partnermgmt_schema.SQL.dll3.10.305.214,87207 Tháng mư?i năm 201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.xpathreader.dll3.10.305.287,06407 Tháng mư?i năm 201313:33x 86
Myhc.dll5.0.0.0232,47207 Tháng mư?i năm 201313:33x 86
Myhcqueries_mbvqueries.dll13.40.0.0988,18407 Tháng mư?i năm 201313:33x 86
Myhctool.exe13.40.0.01,456,66407 Tháng mư?i năm 201313:33x 86
Myhctool_console.exe13.40.0.042,00807 Tháng mư?i năm 201313:33x 86
Partnermgmt_schema.SQLkhông áp d?ng22,81607 Tháng mư?i năm 201313:33không áp d?ng
Readmekhông áp d?ng63,14307 Tháng mư?i năm 201313:33không áp d?ng
Xlangscompiler.dll3.10.305.21,361,94407 Tháng mư?i năm 201313:33x 86

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên BizTalk Server 2013
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Bamalerts.exe3.10.305.254,29607 Tháng mư?i năm 201313:34x 86
Bts_administration_logic.SQL.enkhông áp d?ng577,47807 Tháng mư?i năm 201313:34không áp d?ng
Btsmsgcore.dll3.10.305.21,259,54407 Tháng mư?i năm 201313:33x 86
Btsmsgcore.dll3.10.305.21,723,41607 Tháng mư?i năm 201313:33x 64
Microsoft.BizTalk.adapter.MSMQ.msmqadapter.dll3.10.305.291,16007 Tháng mư?i năm 201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.Runtime.dll3.10.305.2222,23207 Tháng mư?i năm 201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll3.10.305.24,985,88007 Tháng mư?i năm 201313:34x 86
Microsoft.BizTalk.bts_administration_logic.SQL.dll3.10.305.214,87207 Tháng mư?i năm 201313:34x 86
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.10.305.2349,20807 Tháng mư?i năm 201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.ediint.pipelinecomponents.dll3.10.305.2144,40807 Tháng mư?i năm 201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.kwtpm.wssadapter.Runtime.dll3.10.305.2218,13607 Tháng mư?i năm 201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.Mapper.mappervspackage.dll3.10.305.2754,71207 Tháng mư?i năm 201313:34x 86
Microsoft.BizTalk.partnermgmt_schema.SQL.dll3.10.305.214,87207 Tháng mư?i năm 201313:34x 86
Microsoft.BizTalk.xpathreader.dll3.10.305.287,06407 Tháng mư?i năm 201313:33x 86
Myhc.dll5.0.0.0232,47207 Tháng mư?i năm 201313:33x 86
Myhc.dll5.0.0.0232,47207 Tháng mư?i năm 201313:34x 86
Myhcqueries_mbvqueries.dll13.40.0.0988,18407 Tháng mư?i năm 201313:34x 86
Myhctool.exe13.40.0.01,456,66407 Tháng mư?i năm 201313:33x 86
Myhctool_console.exe13.40.0.042,00807 Tháng mư?i năm 201313:33x 86
Myhctool_console.exe13.40.0.042,00807 Tháng mư?i năm 201313:34x 86
Partnermgmt_schema.SQLkhông áp d?ng22,81607 Tháng mư?i năm 201313:34không áp d?ng
Readmekhông áp d?ng63,14307 Tháng mư?i năm 201313:34không áp d?ng
Xlangscompiler.dll3.10.305.21,361,94407 Tháng mư?i năm 201313:33x 86

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên b? công c? ESB
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Esbconfigurationtool.exe2.2.1.0818,10423 Tháng mư?i năm 201315:52x 86
Isgr_wcf_itinerary.xsdkhông áp d?ng1.412 ngư?i23 Tháng mư?i năm 201315:52không áp d?ng
Microsoft.Practices.ESB.servicemodel.Helpers.dll2.2.1.025,58423 Tháng mư?i năm 201315:52x 86
Microsoft.Practices.ESB.ssomanager.dll2.2.1.026,58423 Tháng mư?i năm 201315:52x 86

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên ESB ToolKit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Esbconfigurationtool.exe2.2.1.0818,10423 Tháng mư?i năm 201315:54x 64
Isgr_wcf_itinerary.xsdkhông áp d?ng1.412 ngư?i23 Tháng mư?i năm 201315:54không áp d?ng
Microsoft.Practices.ESB.servicemodel.Helpers.dll2.2.1.025,58423 Tháng mư?i năm 201315:54x 64
Microsoft.Practices.ESB.ssomanager.dll2.2.1.026,58423 Tháng mư?i năm 201315:54x 64

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsedTham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? BizTalk Server hotfixes, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2003907 Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? h? tr? và BizTalk hotfix

Thu?c tính

ID c?a bài: 2892599 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft BizTalk Server 2013 Developer
  • Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise
  • Microsoft BizTalk Server 2013 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2892599 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2892599

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com