Kh?c ph?c: Các h?nh ?nh trên màn h?nh đóng băng trong khi hi?n th? n?i dung đư?c C?p Nh?t trong Windows 7 SP1 ho?c Windows Server 2008 R2 SP1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2894655 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? b?n haveone ho?c nhi?u màn h?nh kèm theo toa máy tính đang ch?y Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 SP1. H?nh ?nh trên m?t ho?c nhi?u c?a các màn h?nh có th? đóng băng đôi khi trong khi hi?n th? n?i dung đang đư?c C?p Nh?t (C?p Nh?t).

Lưu ?:V?n đ? này là nhi?u kh? năng x?y ra khi có hi?n th? thêm k?t n?i v?i máy tính.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t v?n đ? trong quá tr?nh Win32k.sys.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i đ?n l?n c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ?: N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ? m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ?: Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Gói b?n ghi d?ch v? 1 Đ?i v?i Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 cài đ?t chuyên bi?t.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin t?p

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và th?i gian cho nh?ng t?p đư?c li?t kê theo Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và th?i gian cho các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? theo th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i đ? l?ch th?i gian l?ch gi? (DST) Ngoài ra, ngày và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? thao tác trên các t?p.

Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin và ghi chú

Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng các gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Yêu c?u Hotfix đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn tham chi?u đ?n m?c "Áp d?ng cho" trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelNhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1. 18XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1. 22XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ? quy?t các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix cùng v?i các b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô b?o m?t, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Đ?i v?i phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Win32k.sys6.1.7601.182802,348,5449-Tháng 10-1311:57x 86
Win32k.sys6.1.7601.224762,357,2489-Tháng 10-1311:51x 86
Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Win32k.sys6.1.7601.182803,155,9689-Tháng 10-1312:11x 64
Win32k.sys6.1.7601.224763,159,0409-Tháng 10-1312:41x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Win32k.sys6.1.7601.182807,438,8489-Tháng 10-1311:43IA-64
Win32k.sys6.1.7601.224767,440,8969-Tháng 10-1312:15IA-64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Tham kh?o

Xem ph?n thu?t ng? Microsoft s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m cho bi?t thêm thông tin.

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin t?p b? sung cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_67580e23eaf0d593262174281ecca444_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18280_none_87125153cd95cf5b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p694
Ngày (UTC)10 Tháng 10 năm 2013
Th?i gian (UTC)08:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_f642fd0bd17b721e56cecc93431933ae_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22476_none_7c526c534f4aa1c4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p694
Ngày (UTC)10 Tháng 10 năm 2013
Th?i gian (UTC)08:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18280_none_baab168ff9056332.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p42,086
Ngày (UTC)09 Tháng 10 năm 2013
Th?i gian (UTC)13:20
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22476_none_bb4586e912157c3c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p42,086
Ngày (UTC)09 Tháng 10 năm 2013
Th?i gian (UTC)13:07
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_165477f6986f629cbdd856c3cd19f5d6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18280_none_d4d0c66ff83e5c11.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.038 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 10 năm 2013
Th?i gian (UTC)08:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_a71446ab04979ab96eb44d57c884a44f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22476_none_dd068e7a87a04769.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p698
Ngày (UTC)10 Tháng 10 năm 2013
Th?i gian (UTC)08:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_a84d6ac8c4bd3d2d63672305bc9d560b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22476_none_3318968ee4460365.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.038 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 10 năm 2013
Th?i gian (UTC)08:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_aaf68b16110339ca0924ed1bbf80dd6a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22476_none_5667d97255ca4ae9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p698
Ngày (UTC)10 Tháng 10 năm 2013
Th?i gian (UTC)08:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_c58add1f44fb4b857d15ebaebd0b7ea7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18280_none_8dff399a5fa74a8c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p698
Ngày (UTC)10 Tháng 10 năm 2013
Th?i gian (UTC)08:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_d6329246d7602445d33bac799c5e193b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18280_none_0810d9547f4fc7ee.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p698
Ngày (UTC)10 Tháng 10 năm 2013
Th?i gian (UTC)08:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18280_none_16c9b213b162d468.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p42,090
Ngày (UTC)09 Tháng 10 năm 2013
Th?i gian (UTC)13:44
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22476_none_1764226cca72ed72.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p42,090
Ngày (UTC)09 Tháng 10 năm 2013
Th?i gian (UTC)14:14
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18280_none_211e5c65e5c39663.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p4,178
Ngày (UTC)09 Tháng 10 năm 2013
Th?i gian (UTC)13:05
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22476_none_21b8ccbefed3af6d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p4,178
Ngày (UTC)09 Tháng 10 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_8b5de9184c0dcf09ce0ab4898fddb6fa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22476_none_c0da26394c189f47.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,036
Ngày (UTC)10 Tháng 10 năm 2013
Th?i gian (UTC)08:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_c2a08842fed2e9e32e6ea051b620a0e5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18280_none_e2f3bda7a9644604.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,036
Ngày (UTC)10 Tháng 10 năm 2013
Th?i gian (UTC)08:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18280_none_baacba85f9036c2e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p42,088
Ngày (UTC)09 Tháng 10 năm 2013
Th?i gian (UTC)13:07
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22476_none_bb472adf12138538.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p42,088
Ngày (UTC)09 Tháng 10 năm 2013
Th?i gian (UTC)13:19
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18280_none_211e5c65e5c39663.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p4,178
Ngày (UTC)09 Tháng 10 năm 2013
Th?i gian (UTC)13:05
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22476_none_21b8ccbefed3af6d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p4,178
Ngày (UTC)09 Tháng 10 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2894655 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Mười Hai 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2894655 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2894655

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com