Mô t? c?a h? sơ ngư?i dùng và thông tin d?ch v? trong Outlook

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 289467 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Outlook 2000 c?a bài vi?t này, xem 195478.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Outlook 98 c?a bài vi?t này, xem 182159.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Outlook 97 c?a bài vi?t này, xem 162203.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Trong Microsoft Outlook, d?ch v? thông tin cho phép b?n đ? ki?m soát như th? nào h? th?ng e-mail đ?a ch? và cung c?p tin nh?n c?a b?n, c?ng như làm th? nào thư và thư m?c c?a b?n đư?c lưu tr?. Bài vi?t này mô t? các thông tin d?ch v? có s?n v?i Outlook, và làm th? nào đ? thêm chúng vào ngư?i dùng c?a b?n h? sơ.

THÔNG TIN THÊM

H? sơ ngư?i dùng

M?t h? sơ ngư?i dùng là m?t nhóm các thi?t đ?t này xác đ?nh cách Outlook là thi?t l?p cho m?t ngư?i dùng c? th?. Ví d?, m?t h? sơ có th? bao g?m quy?n truy c?p vào m?t h?p thư trên Microsoft Exchange Server, và ch? ra r?ng Outlook đ?a ch? đ?t xu?t hi?n trong các S? đ?a ch? h?p tho?i. M?t h? sơ có th? ch?a b?t k? s? lư?ng thông tin d?ch v?.

B?n c?n m?t s? thông tin b? sung đ? t?o ra m?t h? sơ ch? Internet nhà cung c?p (ISP) có th? cung c?p, ho?c h? th?ng c?a b?n ngư?i qu?n tr?. Thông tin này bao g?m các tài kho?n c?a b?n tên, m?t kh?u, và các tên h? ph?c v? yêu c?u đ? k?t n?i t?i h? ph?c v? thư đi?n t?. Xin vui l?ng liên h? v?i ISP c?a b?n, ho?c ngư?i qu?n tr? h? th?ng đ? có đư?c thông tin này.

Nói chung, b?n ch? c?n m?t h? sơ ngư?i dùng. N?u b?n đôi khi c?n ph?i làm vi?c v?i m?t t?p khác nhau thông tin d?ch v?, nó có th? là h?u ích đ? t?o m?t c?u h?nh b? sung đ? s? d?ng các d?ch v? đó. N?u nhi?u hơn m?t ngư?i s? d?ng cùng m?t máy tính, m?i ngư?i c?n ph?i có m?t h? sơ riêng bi?t đ? gi? cho cá nhân t?m an toàn.

B?n có th? sao chép m?t h? sơ ngư?i dùng hi?n có, đ?i tên nó và sau đó s?a đ?i nó như là c?n thi?t đ? t?o h? sơ c?a b?n. B?n có th? đ? b?t đ?u Outlook v?i cùng m?t c?u h?nh m?i th?i gian, ho?c b?n có th? ch?n c?u h?nh đ? s? d?ng m?i l?n b?n kh?i đ?ng Outlook.

Làm th? nào đ? thêm m?t h? sơ ngư?i dùng

S? d?ng các bư?c sau đ? thêm m?t h? sơ ngư?i dùng máy tính c?a b?n:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp vào các Thư bi?u tư?ng.
 3. Nh?p vào Hi?n th? h? sơ.
 4. Trong các Thư h?p tho?i h?p, b?m vào Thêm.
 5. Làm theo ch? d?n c?a thu?t s? cài đ?t h?p thư đ?n.

Làm th? nào đ? nh?n m?t d?u nh?c cho m?t h? sơ ngư?i dùng

N?u b?n đ? thi?t l?p nhi?u hơn m?t h? sơ trên máy tính c?a b?n, b?n có th? có Outlook nh?c b?n cho h? sơ mà b?n mu?n s? d?ng khi nó b?t đ?u. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Đóng Outlook.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 3. B?m đúp vào các Thư bi?u tư?ng.
 4. Nh?p vào Hi?n th? h? sơ.
 5. Ch?n Nh?c cho c?u h?nh đư?c s? d?ng, Nh?p vào Áp d?ng, và sau đó nh?p vào Ok.

D?ch v? thông tin

D?ch v? thông tin là cài đ?t mà làm cho nó có th? g?i, lưu tr?, nh?n đư?c tin nh?n, và ch? ra nơi đ? lưu tr? các đ?a ch?. Trư?c khi b?n có th? s? d?ng m?t d?ch v? thông tin, b?n ph?i thêm vào h? sơ c?a b?n.

B?n có th? có nhi?u thông tin d?ch v? trong m?t h? sơ ngư?i dùng. Ví d?, b?n có th? có nhi?u t?p c?a t?p tin thư m?c cá nhân (.pst) trong m?t h? sơ duy nh?t, và b?n có th? thư đi?n t? Internet và Exchange Server trong cùng m?t h? sơ. Tuy nhiên, b?n không th? luôn luôn có hai trong s? các d?ch v? thư đi?n t? gi?ng nhau trong m?t c?u h?nh, cho Ví d?, hai d?ch v? Exchange Server. T?p tin thư m?c cá nhân (.pst) và Thư đi?n t? Internet là ngo?i l?. N?u d?ch v? không cho phép m?t b?n sao trong h? sơ c?a b?n, ví d? các trao đ?i d?ch v? Server, khi b?n c? g?ng thêm các Th? hai b?n sao c?a các d?ch v?, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Outlook ch? có th? h? tr? m?t tài kho?n Exchange Server t?i m?t th?i gian và b?n đ? có m?t thi?t l?p.
B?n có th? ch? đ?nh các Đ?a đi?m giao hàng cho các tin nh?n, v? trí đ?a ch? cá nhân c?a b?n Cu?n sách, và vi?c s? d?ng b?t k? t?p thư m?c cá nhân (.pst) mà b?n t?o v?i d?ch v? thông tin. B?n c?ng có th? thi?t l?p d?ch v? thông tin k?t n?i t?i các h? th?ng thư đi?n t? khác. Ví d?, b?n có th? có hai thông tin d?ch v? h? sơ c?a b?n, Exchange Server cho vi?c g?i và nh?n tin nh?n và m?t S? đ?a ch? cá nhân đ? lưu tr? các phân ph?i cá nhân danh sách.

Microsoft Exchange Server

B? tính năng Outlook hoàn ch?nh có s?n v?i Exchange Máy ch?, mà h? tr? m?t kho d?a trên h? ph?c v? thư, v?n t?i tin nh?n, và s? đ?a ch? toàn c?u. Trong c?u h?nh này, Outlook cung c?p thư đi?n t? tiên ti?n tính năng, nhóm l?p k? ho?ch, qu?n l? thông tin cá nhân, thám hi?m tài li?u, và các ?ng d?ng tùy ch?nh ph?n nhóm.

LƯU ?: D?ch v? Exchange Server này bao g?m Outlook, nhưng b?n ph?i có đư?c m?t gi?y phép truy nh?p h? ph?c v? Exchange khách hàng m?t cách riêng bi?t.

Thư đi?n t? Internet

V?i d?ch v? thư đi?n t? Internet, Outlook ch?c năng như m?t đ?y đ? tính năng e-mail c?a khách hàng tích h?p v?i qu?n l? thông tin máy tính đ? bàn, và nhà thám hi?m tài li?u Outlook. B?n c?t gi? thư t?i đ?a phương trong m?t t?p .pst, và t? xa k?t n?i và t?i xu?ng các thư t? m?t d?ch v? thư đi?n t? Internet nhà cung c?p (ISP). B?n có th? lưu tr? đ?a ch? thư đi?n t? trong thư m?c Outlook Contacts ho?c m?t s? đ?a ch? cá nhân.

Làm th? nào đ? thêm m?t d?ch v? thông tin

Đ? thêm m?t d?ch v? thông tin cho ngư?i dùng h? sơtrong Microsoft Outlook 2002 ho?c trong Microsoft Office Outlook 2003, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tài kho?n email
 2. Ch?n Thêm trương m?c thư đi?n t?, và sau đó nh?p vào Ti?p theo
 3. Ch?n d?ch v? thích h?p e-mail, và làm theo các ch? d?n đ? thêm thông tin c? th? cho các thông tin d?ch v? mà b?n l?a ch?n.
N?u d?ch v? thông tin mà b?n mu?n không có trong danh sách, b?n có th? có ph?i cài đ?t nó m?t cách riêng bi?t.

Đ? thêm m?t d?ch v? thông tin vào m?t h? sơ trong Microsoft Office Outlook năm 2007, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tài kho?n Thiết đặt.
 2. Trên các Thư đi?n t? tab, b?m vàoM?i.

D?ch v? b? sung

Mô t? c?a các d?ch v? b? sung thông tin là như sau.
S? đ?a ch? Outlook
S? đ?a ch? Outlook đư?c t?o ra t? đ?a ch? liên l?c trong thư m?c s? liên l?c c?a b?n và bao g?m các m?c nh?p trong các Thư đi?n t? l?nh v?c ho?c trong các Fax s? đi?n tho?i l?nh v?c. B?n có th? có nhi?u đ?a ch? thư đi?n t? cho m?i liên h?.

Khi b?n c?p nh?t liên h? c?a b?n trong thư m?c đ?a ch? liên l?c, nh?n đ?nh S? đ?a ch? đư?c c?p nh?t cùng m?t lúc. Thư m?c s? liên l?c s? xu?t hi?n như là m?t riêng m?c dư?i Outlook s? đ?a ch?.

M?t tính năng m?i trong Outlook cho phép b?n đ? t?o danh sách phân ph?i t? liên h? c?a b?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, m? liên h? c?a b?n thư m?c, và sau đó b?m Danh sách phân ph?i m?i trên các Hành đ?ng tr?nh đơn.
S? đ?a ch? cá nhân
M?t s? đ?a ch? cá nhân t?t nh?t đư?c s? d?ng đ? lưu tr? cá nhân danh sách phân ph?i mà b?n thư?ng xuyên đ?a ch? thư, ch?ng h?n như danh sách t?t c? m?i ngư?i trong nhóm racquetball. N?u b?n s? d?ng Exchange Server, b?n c?ng có th? thêm Đ?a ch? cho m?t thư m?c chung vào s? đ?a ch? cá nhân. Đ?a ch? cá nhân Cu?n sách t?p tin có m?t ph?n m? r?ng .pab và có th? đư?c lưu tr? trên đ?a.

LƯU ?: Kh? năng t?o ra m?t danh sách g?i t? đ?a ch? liên l?c c?a b?n có th? lo?i b? s? c?n thi?t cho m?t s? đ?a ch? cá nhân.
T?p tin thư m?c cá nhân (.pst)
T?p tin thư m?c cá nhân (.pst) là thư m?c mà b?n t?o đ? c?t gi? thư trên đ?a c?ng c?a b?n ho?c trên m?t máy ch?. B?n thêm m?t chính thư m?c cá nhân (.pst) t?p tin như là m?t d?ch v? vào h? sơ và sau đó cung c?p cho nó tên t?p. T?p tin thư m?c cá nhân (.pst) có m?t ph?n m? r?ng .pst.

Thu?c tính

ID c?a bài: 289467 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB289467 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:289467

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com