Làm th? nào đ? cài đ?t và s? d?ng Support.dot m?u trong Word 2002

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 289506 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này là nh?m giúp b?n xác đ?nh nơi m?t v?n đ? t?n t?i khi b?n đ? không th? xác đ?nh ho?c cô l?p v?n đ? c?a b?n b?ng phương ti?n khác trong Microsoft Word. Đ? t?m các v?n đ? và các bài vi?t v? c? th? v?n đ? b?n có th? g?p, xin vui l?ng truy v?n trong cơ s? ki?n th?c Microsoft. Đ? làm đi?u này, xem Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/default.aspx
Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? các m?u Support.dot, bao g?m các phương pháp t? đ?ng b?ng cách s? d?ng macro đ? đư?c t?o ra b?i Microsoft D?ch v? h? tr? s?n ph?m. Support.dot m?u là m?t m?u có ch?a M? s? đ?c bi?t (macro) đ? h? tr? trong gi?i đáp th?c m?c và gi?i quy?t các v?n đ? trong v?ng Word. Ba lo?i macro có s?n đ? giúp kh?c ph?c s? c?. khác nhau v?n đ?.

Macro Name Description
Troubleshoot Utility TShoot This macro can be used to troubleshoot various problems with Word. You can use the macro to rename your data key and Normal.dot file and to turn off Word add-ins.

NOTE: You must start Word with the /a switch before you run this macro.
Registry Options RegOptions This macro can be used to modify Word settings that are stored in the Windows registry.
AutoCorrect Backup AutoCorrectBackup This macro backs up your AutoCorrect list to a file. You can take this file to another computer and run the macro again to restore your AutoCorrect list.
Làm th? nào đ? cài đ?t các b?n m?u Support.dot

Support.dot m?u đư?c cài đ?t v?i m?t Hoàn t?t Thi?t l?p. Nó không đư?c cài đ?t v?i m?t Đi?n h?nh ho?c Nâng c?p bây gi? Thi?t l?p. N?u Support.dot m?u không đư?c cài đ?t, làm theo các bư?c sau:
 1. Thoát kh?i Microsoft Word và t?t c? Microsoft Office các chương tr?nh.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 3. Trong B?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 4. Làm theo các bư?c cho h? đi?u hành máy tính c?a b?n.
  • Trong Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me), ho?c Microsoft Windows NT 4.0, nh?n vào đây đ? ch?n Microsoft Office XP (Microsoft Word 2002) vào các Cài đ?t/g? cài đ?t tab, và sau đó b?m Thêm/lo?i b?.

   - hay -
  • Trong Microsoft Windows 2000 ho?c Microsoft Windows XP, nh?n vào đây đ? ch?n Thay đ?i ho?c lo?i b? chương tr?nh. Trong các Chương tr?nh hi?n đ? cài đ?t danh sách, b?m vào Microsoft Office XP (Microsoft Word 2002), và sau đó nh?p vào Thay đổi.
 5. Trong Microsoft Office XP Setup (Microsoft Word 2002 Setup), nh?n vào đây đ? ch?n Thêm ho?c lo?i b? tính năng, và sau đó b?m Ti?p theo.
 6. Trong các Tính năng cài đ?t danh sách, h?y làm theo các bư?c sau.LƯU ?: B?m d?u c?ng (+) bên trái c?a các tính năng m? r?ng nó.

  1. Nh?n vào đây đ? m? r?ng Microsoft Word cho Windows.
  2. Nh?n vào đây đ? m? r?ng Wizards và m?u.
  3. Nh?p vào bi?u tư?ng cho Nhi?u m?u và macro, và sau đó b?m vào đ? ch?n Ch?y t?t c? các t? c?a tôi máy tính trên tr?nh đơn phím t?t.
 7. : B?m d?u c?ng (+) bên trái c?a các tính năng đ? m? r?ng nó.Nh?p vào Cập nhật đ? cài đ?t các b?n m?u Support.dot.


Làm th? nào đ? m? các m?u Support.dot

Đ? m? các m?u Support.dot, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào M?.
 2. Thay đ?i các Lo?i t?p h?pTài li?u m?u (* .dot).
 3. Thay đ?i các T?m trong h?p đ? sau đây thư m?c:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Macros\
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n Support.dot, và sau đó nh?p vào M?.
 5. Trong b?ng ch?a trong các t?p tin, trong các V? mô c?t, nh?p vào nút thích h?p đ? ch?y v? mô mà b?n mu?n. Ví d?, b?m Troubleshoot Utility,Registry Options, ho?c AutoCorrect Backup.


Làm th? nào đ? s? d?ng trong g? r?i ti?n ích

G? r?i Utility là m?t v? mô đư?c cung c?p b?i Microsoft s?n ph?m D?ch v? h? tr?. V? mô này có th? giúp t? đ?ng hoá quá tr?nh g? r?i Microsoft Word v?n đ? b?ng cách lo?i b? m?t s? thành ph?n ch? ch?t mà có th? b? h?ng ho?c r?ng có th? gây ra m?t cu?c xung đ?t v?i Microsoft Word. S? d?ng ti?n ích này đ? vô hi?u hoá (theo th? t? li?t kê) các thành ph?n sau đây thư?ng đư?c n?p trong T? kh?i đ?ng:
 • Các D? li?u khóa s? đăng k?
 • Tiêu b?n toàn c?u Normal.dot
 • Add-in và m?u
 • Bổ trợ COM
 • Các Tuỳ chọn khóa s? đăng k?
N?u b?t k? c?a nh?ng m?c này b? hư h?ng ho?c không tương thích, Word có th? không đ? b?t đ?u ho?c có th? không ho?t đ?ng chính xác. B?n có th? t?m th?i b? qua nh?ng kho?n m?c và các m?t hàng khác b?ng cách b?t đ?u t? v?i các /a chuy?n đ?i.

B?t đ?u t? Microsoft Word v?i /a Switch

Đ? b?t đ?u t? b?ng cách s? d?ng các /a chuy?n đ?i, làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Trong các Ch?y h?p tho?i, làm m?t trong các cách sau:
  • Trong các M? h?p, lo?i Winword.exe /a.

   - hay -
  • Nh?p vào Tr?nh duy?t. Xác đ?nh v? trí và ch?n các Winword.exe t?p tin. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
   1. Trong các T?m trong danh sách, ch?n c?p có ch?a t?p chương tr?nh Word. Ch?n các Winword.exe t?p tin, và sau đó b?m M?.

    Bư?c này đi?n vào các M? h?p trong các Ch?y h?p tho?i.
   2. Trong các M? h?p, di chuy?n đi?m chèn sau khi Winword.exe.

    LƯU ?: Đư?ng d?n đ?n t?p tin Winword.exe trong các Ch?y h?p tho?i đư?c bao trong d?u ngo?c kép. H?y ch?c ch?n đ? di chuy?n các đi?m chèn ? bên ph?i c?a nh?n hi?u báo giá đóng c?a.
   3. Nh?p m?t không gian, và sau đó g? /a.

    Nh?ng tuyên b? trong các M? h?p nên trông gi?ng như sau:
    "C:\Program files\microsoft Office\Office10\Winword.exe" /a
 3. Trong các Ch?y h?p tho?i h?p, b?m vào Ok.
N?u Word b?t đ?u và v?n hành m?t cách chính xác khi b?n s? d?ng các /a chuy?n đ?i, v?n đ? là v?i m?t trong các thành ph?n đư?c li?t kê t?i các đ?u nhi?m m?t ch?c ? b? ph?n "Làm th? nào đ? s? d?ng the g? r?i Utility" bài vi?t này. S? d?ng g? r?i Utility đ? xác đ?nh thành ph?n đó gây ra các v?n đ?. Đ? s? d?ng g? r?i Utility, b?n có th? c?n cài đ?t Support.dot.

LƯU ?: N?u v?n đ? v?n c?n x?y ra khi b?n b?t đ?u t? v?i các /a chuy?n đ?i, b?n không c?n ph?i s? d?ng g? r?i Utility.

Step-by-Step: B?ng cách s? d?ng các g? r?i ti?n ích

Đ? cô l?p và lo?i b? các thành ph?n đó gây ra v?n đ? trong Word, lo?i b? m?i c?a các thành ph?n sau đây (m?t lúc m?t th?i gian, và trong các Th? t? li?t kê) b?ng cách s? d?ng g? r?i Utility: Step 1: Delete the Data Registry Key

Step 2: Rename the Normal.dot Global Template

Step 3: Disable the Word Startup Folder Add-Ins

Step 4: Delete the COM Add-Ins Registry Key

Step 5: Delete the Options Registry Key

Bư?c 1: Xóa khóa s? đăng k? d? li?u

Ph?n l?n thư?ng s? d?ng tùy ch?n (b?m vào Tuỳ chọn trên các Công cụ tr?nh đơn) đư?c lưu tr? trong các D? li?u baám giö? phím. M?t bư?c x? l? s? c? là xóa các D? li?u baám giö? phím. T? xây d?ng l?i đây D? li?u phím b?ng cách s? d?ng các thi?t l?p m?c đ?nh sau khi chương tr?nh này b?t đ?u.

LƯU ?: Xóa các D? li?u phím đ?t l?i m?t vài l?a ch?n quay l?i thi?t đ?t m?c đ?nh c?a h?, trong đó có g?n đây nh?t s? d?ng danh sách t?p trên các Tệp Menu và nhi?u thi?t đ?t mà b?n tùy ch?nh trong các Tuỳ chọn h?p tho?i.

Đ? xóa các D? li?u phím, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B? t?t c? các chương tr?nh Office.
 2. B?t đ?u t? b?ng cách s? d?ng các /a chuy?n đ?i. Đ? b?t đ?u t? v?i các /a chuy?n đ?i, xin vui l?ng xem các "Starting Microsoft Word with the /a Switch"ph?n c?a bài vi?t này.
 3. M? Support.dot m?u. Đ? th?c hi?n vi?c này, xin vui l?ng xem các"How to Open the Support.dot Template"ph?n c?a bài vi?t này.
 4. Trong m?u Support.dot, b?m vào các G? r?i các ti?n ích nút.
 5. Trong các Microsoft Word gi?i đáp th?c m?c Ti?n ích h?p tho?i h?p, trong các Choïn moät muïc danh sách, b?m vào D? li?u Registry Key, và sau đó nh?p vào Xóa.
 6. Nh?p vào Ok khi b?n nh?n th?y thông báo sau:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft Office\10.0\Word\Data
  T?p sao lưu cho khóa s? đăng k? này có m?t t?i:
  C:\WINDOWS\TEMP\wddata10.0

  Khóa s? đăng k? đ? b? xóa.
 7. Nh?p vào Đóng.
 8. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra đ? thoát kh?i Word.
 9. B?t đ?u t? cách th?c mà b?n thư?ng làm. Làm không s? d?ng các th? t?c trong các "b?t đ?u t? Microsoft Word v?i các /a Switch"ph?n c?a bài vi?t này.
N?u Word b?t đ?u và ch?c năng m?t cách chính xác, b?n gi?i quy?t nh?ng v?n đ?. V?n đ? là m?t hư h?ng D? li?u khóa s? đăng k?. B?n có th? c?n ph?i thay đ?i m?t vài thi?t đ?t khôi ph?c l?a ch?n ưa thích c?a b?n trong Word.

N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, Khôi ph?c c?a b?n c? D? li?u khóa s? đăng k?. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. B? t?t c? các chương tr?nh Office.
 2. B?t đ?u t? b?ng cách s? d?ng các /a chuy?n đ?i. Đ? b?t đ?u t? v?i các /a chuy?n đ?i, xin vui l?ng xem các "Starting Microsoft Word with the /a Switch"ph?n c?a bài vi?t này.
 3. M? Support.dot m?u. Đ? th?c hi?n vi?c này, xin vui l?ng xem các"How to Open the Support.dot Template"ph?n c?a bài vi?t này.
 4. Trong m?u Support.dot, b?m vào các G? r?i các ti?n ích nút.
 5. Trong các Microsoft Word gi?i đáp th?c m?c Ti?n ích h?p tho?i h?p, trong các Choïn moät muïc danh sách, b?m vào D? li?u Registry Key, và sau đó nh?p vào Khôi phục.
 6. Nh?p vào Có khi b?n nh?n th?y thông báo sau:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Data

  Ch?a khóa này là hi?n di?n trong s? đăng k?.
  Ghi đè lên nó?
 7. Nh?p vào Ok khi b?n nh?n th?y thông báo sau:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Data

  Cơ quan đăng k? chính ph?c h?i thành công.
 8. Thực hiện một trong những việc sau:
Back to Top of Using the Troubleshoot Utility

Bư?c 2: Đ?i tên Normal.dot toàn c?u tiêu b?n

Đ? ngăn ng?a đ?nh d?ng, AutoText, và macro đư?c lưu tr? trong các m?u toàn c?u (Normal.dot) t? ?nh hư?ng đ?n hành vi c?a Word và tài li?u mà b?n đ? m?, đ?i tên m?u toàn c?u c?a b?n. Đ?i tên t?p này cho phép b?n đ? nhanh chóng xác đ?nh li?u m?u toàn c?u gây ra v?n đ?.

LƯU ?: Đ?i tên resets t?p Normal.dot m?t vài l?a ch?n quay l?i c?a h? thi?t l?p m?c đ?nh, trong đó có phong cách tu? ch?nh, tùy ch?nh thanh công c?, macro, và AutoText m?c. V? l? do này, Microsoft m?nh m? khuy?n cáo r?ng b?n làm không xóa t?p tin Normal.dot c?a b?n.

M?t s? lo?i c?u h?nh có th? t?o nhi?u hơn m?t Normal.dot t?p tin. Các t?nh hu?ng này bao g?m các trư?ng h?p trong đó nhi?u phiên b?n c?a Word đang ch?y trên cùng m?t máy tính, ho?c trư?ng h?p trong đó m?t s? máy tr?m cơ s? t?n t?i trên cùng m?t máy tính. ? đây t?nh hu?ng này, h?y ch?c ch?n đ? đ?i tên các b?n sao chính xác c?a Normal.dot.

Đ? đ?i tên các t?p tin Normal.dot, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B? t?t c? các chương tr?nh Office.
 2. B?t đ?u t? b?ng cách s? d?ng các /a chuy?n đ?i. Đ? b?t đ?u t? v?i các /a chuy?n đ?i, xin vui l?ng xem các "Starting Microsoft Word with the /a Switch"ph?n c?a bài vi?t này.
 3. M? Support.dot m?u. Đ? th?c hi?n vi?c này, xin vui l?ng xem các"How to Open the Support.dot Template"ph?n c?a bài vi?t này.
 4. Trong m?u Support.dot, b?m vào các G? r?i các ti?n ích nút.
 5. Trong các Microsoft Word gi?i đáp th?c m?c Ti?n ích h?p tho?i h?p, trong các Choïn moät muïc danh sách, b?m vào Normal.dot toàn c?u tiêu b?n, và sau đó nh?p vào Đ?i tên.
 6. Nh?p vào Ok khi b?n nh?n đư?c thông báo sau:
  đư?ng d?n\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dot
  Sao chép vào
  đư?ng d?n\Application Data\Microsoft\Templates\10Normal.dot
  LƯU ?: Đư?ng d?n đ?n t?p tin Normal.dot c?a b?n có th? khác nhau.
 7. Nh?p vào Đóng đ? đóng nh?ng Microsoft Word gi?i đáp th?c m?c Ti?n ích h?p tho?i.
 8. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra đ? thoát kh?i Word.
 9. B?t đ?u t? cách th?c mà b?n thư?ng làm. Làm không s? d?ng các th? t?c trong các "b?t đ?u t? Microsoft Word v?i các /a Switch"ph?n c?a bài vi?t này.
N?u Word b?t đ?u m?t cách chính xác, b?n gi?i quy?t v?n đ?. Trong này trư?ng h?p, v?n đ? là m?t t?p tin Normal.dot b? hư h?i. B?n có th? c?n ph?i thay đ?i m?t vài thi?t đ?t khôi ph?c l?a ch?n ưa thích c?a b?n. N?u Normal.dot t?p tin mà b?n đ?i tên ch?a tùy bi?n, ch?ng h?n như phong cách, macro ho?c AutoText m?c mà không th? đư?c d? dàng ti?ng, b?n có th? sao chép nh?ng tu? ch?nh t? các t?p tin 10Normal.dot (c?a b?n Normal.dot c?) đ? t?p tin Normal.dot m?i c?a s? d?ng t? ch?c.

Đ? bi?t thêm thông tin v? vi?c s? d?ng các t? ch?c, nh?p vào Tr? giúp Microsoft Word trên các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i Trình sắp xếp trong văn ph?ng Tr? l? ho?c thu?t s? tr? l?i, và sau đó b?m Tìm kiếm đ? xem các ch? đ? tr? l?i.

Nếu v?n đ? không ph?i là gi?i quy?t, khôi ph?c c?a b?n t?p tin Normal.dot c? (10Normal.dot). Đ? làm Đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B? t?t c? các chương tr?nh Office.
 2. B?t đ?u t? b?ng cách s? d?ng các /a chuy?n đ?i. Đ? b?t đ?u t? v?i các /a chuy?n đ?i, xin vui l?ng xem các "Starting Microsoft Word with the /a Switch"ph?n c?a bài vi?t này.
 3. M? Support.dot m?u. Đ? th?c hi?n vi?c này, xin vui l?ng xem các"How to Open the Support.dot Template"ph?n c?a bài vi?t này.
 4. Trong m?u Support.dot, b?m vào các G? r?i các ti?n ích nút.
 5. Trong các Microsoft Word gi?i đáp th?c m?c Ti?n ích h?p tho?i h?p, trong các Choïn moät muïc danh sách, b?m vào Normal.dot toàn c?u tiêu b?n, và sau đó nh?p vào Khôi phục.
 6. Nh?p vào Có khi b?n nh?n th?y thông báo sau:
  đư?ng d?n\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dot

  Sao lưu c?a t?p này đ? t?n t?i.

  Ghi đè lên nó?
  LƯU ?: Đư?ng d?n đ?n t?p tin Normal.dot c?a b?n có th? khác nhau.
 7. Nh?p vào Ok khi b?n nh?n th?y thông báo sau:
  đư?ng d?n\Application Data\Microsoft\Templates\10Normal.dot
  Sao chép vào
  đư?ng d?n\Templates\Normal.dot
 8. Thực hiện một trong những việc sau:
Back to Top of Using the Troubleshoot Utility

Bư?c 3: Vô hi?u hóa thư m?c Startup Word Add-in

Khi b?n b?t đ?u t?, t? t? đ?ng t?i m?u và Add-in đư?c đ?t trong thư m?c kh?i đ?ng. L?i trong Word có th? là các k?t qu? c?a nh?ng cu?c xung đ?t ho?c các v?n đ? v?i m?t add-in. Đ? xác đ?nh li?u m?t m?c trong m?t thư m?c Startup gây ra v?n đ?, b?n có th? t?m th?i vô hi?u hóa các cơ quan đăng k? thi?t l?p mà ch? ra add-in.

Đ? t?m th?i vô hi?u hóa add-ins đăng k? khóa, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B? t?t c? các chương tr?nh Office.
 2. B?t đ?u t? b?ng cách s? d?ng các /a chuy?n đ?i. Đ? b?t đ?u t? v?i các /a chuy?n đ?i, xin vui l?ng xem các "Starting Microsoft Word with the /a Switch"ph?n c?a bài vi?t này.
 3. M? Support.dot m?u. Đ? th?c hi?n vi?c này, xin vui l?ng xem các"How to Open the Support.dot Template"ph?n c?a bài vi?t này.
 4. Trong m?u Support.dot, b?m vào các G? r?i các ti?n ích nút.
 5. Trong các Microsoft Word gi?i đáp th?c m?c Ti?n ích h?p tho?i h?p, trong các Choïn moät muïc danh sách, b?m vào T? thư m?c Startup Add-in, và sau đó nh?p vào Đ?i tên.
 6. Thực hiện một trong những việc sau:
  • Nh?p vào Ok khi b?n nh?n th?y thông báo sau:
   Không có t?p nào đư?c t?m th?y đ? đ?i tên/khôi ph?c.
   LƯU ?: N?u b?n nh?n đư?c tin nh?n này, b?n có không có add-in đang n?p khi b?n b?t đ?u t?. Sau khi b?n nh?p vào Ok, ti?n hành các Step 4: Delete the COM Add-Ins Registry Keyph?n c?a bài vi?t này.

   - hay -
  • Nh?p vào Ok khi b?n nh?n th?y thông báo sau:
   đư?ng d?n\Application Data\Microsoft\Word\Startup\tên t?p
   Sao chép vào
   đư?ng d?n\Application Data\Microsoft\Word\Startup\tên t?p

   đư?ng d?n\Program Files\Microsoft Office\Office10\Startup\tên t?p
   Sao chép vào
   đư?ng d?n\Program Files\Microsoft Office\Office10\Startup\tên t?p
   LƯU ?: Các đư?ng d?n và tên t?p tin trên h? th?ng c?a b?n có th? khác nhau.
 7. Nh?p vào Đóng đ? đóng nh?ng Microsoft Word gi?i đáp th?c m?c Ti?n ích h?p tho?i.
 8. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra đ? thoát kh?i Word.
 9. B?t đ?u t? cách th?c mà b?n thư?ng làm. Làm không s? d?ng các th? t?c trong các "b?t đ?u t? Microsoft Word v?i các /a Switch"ph?n c?a bài vi?t này.
 10. Thực hiện một trong những việc sau:
  • N?u b?n không c?n có th? t?o l?i v?n đ?, và kh?i đ?ng m?c đ? đư?c xóa trong bư?c 6, b?n đ? xác đ?nh r?ng v?n đ? do m?t thêm trong m?c. Đ? xác đ?nh m?c kh?i đ?ng gây ra v?n đ?, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. B? t?t c? các chương tr?nh Office.
   2. B?t đ?u t? b?ng cách s? d?ng các /a chuy?n đ?i. Đ? b?t đ?u t? v?i các /a chuy?n đ?i, xin vui l?ng xem các "Starting Microsoft Word with the /a Switch"ph?n c?a bài vi?t này.
   3. M? Support.dot m?u. Đ? làm đi?u này, xin vui l?ng xem các "How to Open the Support.dot Template"ph?n c?a bài vi?t này.
   4. Trong m?u Support.dot, b?m vào các G? r?i các ti?n ích nút.
   5. Trong các Microsoft Word gi?i đáp th?c m?c Ti?n ích h?p tho?i h?p, trong các Choïn moät muïc danh sách, b?m vào T? Startup Folder Addins, và sau đó nh?p vào Khôi phục.
   6. Nh?p vào Ok khi b?n nh?n th?y thông báo sau:
    đư?ng d?n\Application Data\Microsoft\Word\Startup\tên t?p
    Sao chép vào
    đư?ng d?n\Application Data\Microsoft\Word\Startup\tên t?p

    đư?ng d?n\Program Files\Microsoft Office\Office10\Startup\tên t?p
    Sao chép vào
    đư?ng d?n\Program Files\Microsoft Office\Office10\Startup\tên t?p
    LƯU ?: Các đư?ng d?n và tên t?p tin trên h? th?ng c?a b?n có th? khác nhau.
   7. Nh?p vào Đóng đ? đóng nh?ng Microsoft Word gi?i đáp th?c m?c Ti?n ích h?p tho?i.
   8. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra đ? thoát kh?i Word.
   9. B?m đúp Máy tính của tôi, và sau đó, m? m?t trong các thư m?c đư?c xác đ?nh trong bư?c f. Ví dụ:
    đư?ng d?n\Application Data\Microsoft\Word\Startup\

    - hay -

    đư?ng d?n\Program Files\Microsoft Office\Office10\Startup\
   10. Nh?p chu?t ph?i vào m?t trong các t?p tin ch?a trong các thư m?c, và sau đó b?m Đ?i tên trên tr?nh đơn phím t?t.
   11. G? tên m?i cho các t?p tin, và sau đó b?m NH?P.

    QUAN TR?NG: H?y ghi tên ban đ?u c?a t?p tin, b?i v? b?n có th? c?n Ñeå ñoåi teân taäp tin quay l?i tên g?c.
   12. B?t đ?u t? cách th?c mà b?n thư?ng làm. Làm không s? d?ng các th? t?c trong các "b?t đ?u t? Microsoft Word v?i các /a Switch"ph?n c?a bài vi?t này.
   N?u b?n không c?n có th? t?o l?i v?n đ?, b?n có t?m th?y c? th? thêm trong m?c đó gây ra v?n đ?. N?u b?n c?n các các tính năng đư?c cung c?p b?i m?c add-in, b?n ph?i xác đ?nh t? nào Add-in bao g?m các m?c c? th? và liên h? v?i nhà cung c?p đ? c?p nh?p.

   N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, đ?i tên thêm trong quay l?i c?a nó tên ban đ?u, và sau đó l?p l?i bư?c h qua tôi cho m?i t?p tin trong các thư m?c mà đư?c quy đ?nh trong các thông đi?p đư?c hi?n th? trong bư?c f.

   - hay -

  • N?u b?n không c?n có th? t?o l?i v?n đ?, b?n có t?m th?y c? th? thêm trong m?c đó gây ra v?n đ?. N?u b?n c?n các các tính năng đư?c cung c?p b?i m?c add-in, b?n ph?i xác đ?nh t? nào Add-in bao g?m các m?c c? th? và liên h? v?i nhà cung c?p đ? c?p nh?p. Nếu v?n đ? không gi?i quy?t, khôi ph?c l?i thêm trong các b?n, và sau đó ti?n hành các bư?c ti?p theo. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
   1. B? t?t c? các chương tr?nh Office.
   2. B?t đ?u t? b?ng cách s? d?ng các /a chuy?n đ?i. Đ? b?t đ?u t? v?i các /a chuy?n đ?i, xin vui l?ng xem các "Starting Microsoft Word with the /a Switch"ph?n c?a bài vi?t này.
   3. M? Support.dot m?u. Đ? làm đi?u này, xin vui l?ng xem các "How to Open the Support.dot Template"ph?n c?a bài vi?t này.
   4. Trong m?u Support.dot, b?m vào các G? r?i các ti?n ích nút.
   5. Trong các Microsoft Word gi?i đáp th?c m?c Ti?n ích h?p tho?i h?p, trong các Choïn moät muïc danh sách, b?m vào T? Startup Folder Addins, và sau đó nh?p vào Khôi phục.
   6. Nh?p vào Ok khi b?n nh?n th?y thông báo sau:
    đư?ng d?n\Application Data\Microsoft\Word\Startup\tên t?p
    Sao chép vào
    đư?ng d?n\Application Data\Microsoft\Word\Startup\tên t?p

    đư?ng d?n\Program Files\Microsoft Office\Office10\Startup\tên t?p
    Sao chép vào
    đư?ng d?n\Program Files\Microsoft Office\Office10\Startup\tên t?p
    LƯU ?: Các đư?ng d?n và tên t?p tin trên h? th?ng c?a b?n có th? khác nhau.
   7. Ti?n hành các Step 4: Delete the COM Add-Ins Registry Keyph?n c?a bài vi?t này.
Back to Top of Using the Troubleshoot Utility

Bư?c 4: Xóa khóa Registry COM Add-in

COM add-in có th? đư?c cài đ?t trong b?t k? v? trí và đ? đư?c cài đ?t b?i các chương tr?nh tương tác v?i Word. Đ? lo?i b? các thi?t đ?t đăng k? Windows cho b?t k? COM add-in đang đư?c cài đ?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B? t?t c? các chương tr?nh Office.
 2. B?t đ?u t? b?ng cách s? d?ng các /a chuy?n đ?i. Đ? b?t đ?u t? v?i các /a chuy?n đ?i, xin vui l?ng xem các "Starting Microsoft Word with the /a Switch"ph?n c?a bài vi?t này.
 3. M? Support.dot m?u. Đ? th?c hi?n vi?c này, xin vui l?ng xem các"How to Open the Support.dot Template"ph?n c?a bài vi?t này.
 4. Trong m?u Support.dot, b?m vào các G? r?i các ti?n ích nút.
 5. Trong các Microsoft Word gi?i đáp th?c m?c Ti?n ích h?p tho?i h?p, trong các Choïn moät muïc danh sách, b?m vào COM-Addins Registry Key, và sau đó nh?p vào Xóa.
 6. Nh?p vào Ok khi b?n nh?n th?y thông báo sau:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
  T?p sao lưu cho khóa s? đăng k? này có m?t t?i:
  C:\Windows\TEMP\wdaddn10.0

  Khóa s? đăng k? đ? b? xóa.
 7. Nh?p vào Đóng đ? đóng nh?ng Microsoft Word gi?i đáp th?c m?c Ti?n ích h?p tho?i.
 8. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra đ? thoát kh?i Word.
 9. B?t đ?u t? cách b?n thư?ng làm. Làm không s? d?ng các th? t?c trong các "b?t đ?u t? Microsoft Word v?i các /a Switch"ph?n c?a bài vi?t này.
 10. Thực hiện một trong những việc sau:
  • N?u b?n không c?n có th? t?o l?i v?n đ?, b?n có xác đ?nh r?ng m?t COM thêm vào gây ra v?n đ?. Đ? xác đ?nh đó COM Ti?n ích trong gây ra v?n đ?, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. B? t?t c? các chương tr?nh Office.
   2. B?t đ?u t? b?ng cách s? d?ng các /a chuy?n đ?i. Đ? b?t đ?u t? v?i các /a chuy?n đ?i, xin vui l?ng xem các "Starting Microsoft Word with the /a Switch"ph?n c?a bài vi?t này.
   3. M? Support.dot m?u. Đ? làm đi?u này, xin vui l?ng xem các "How to Open the Support.dot Template"ph?n c?a bài vi?t này.
   4. Trong m?u Support.dot, b?m vào các G? r?i các ti?n ích nút.
   5. Trong các Microsoft Word gi?i đáp th?c m?c Ti?n ích h?p tho?i h?p, trong các Choïn moät muïc danh sách, b?m vào COM-Addins Registry Key, và sau đó nh?p vào Khôi phục.
   6. Nh?p vào Ok khi b?n nh?n th?y thông báo sau:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins

    Cơ quan đăng k? chính ph?c h?i thành công.
   7. Nh?p vào Đóng đ? đóng nh?ng Microsoft Word gi?i đáp th?c m?c Ti?n ích h?p tho?i.
   8. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra đ? thoát kh?i Word.
   9. B?t đ?u t? cách th?c mà b?n thư?ng làm. Làm không s? d?ng các th? t?c trong các "b?t đ?u t? Microsoft Word v?i các /a Switch"ph?n c?a bài vi?t này.
   10. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?nh.
   11. B?m vào các L?nh tab. Trong các Danh mục danh sách, b?m vào Công cụ.
   12. Trong các L?nh danh sách, b?m vào COM Add-in, và sau đó kéo các l?nh đ? m?t trong thanh công c? c?a b?n.
   13. Nh?p vào Đóng đ? đóng nh?ng Tùy ch?nh h?p tho?i.
   14. B?m vào các COM Add-in nút đó b?n ch? c?n thêm vào trong bư?c k qua m.
   15. Trong các COM Add-in h?p tho?i h?p, n?u m?t add-in đư?c li?t kê, h?y nh?p vào đ? xóa thêm trong h?p ki?m.

    LƯU ?: N?u nhi?u hơn m?t add-in đư?c li?t kê, b?m Xóa ch? có m?t thêm vào h?p ki?m t?i m?t th?i gian, đ? xác đ?nh đó thêm trong gây ra các v?n đ?.
   16. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng COM Add-in h?p tho?i.
   17. Nh?p vào L?i ra trên các Tệp Menu đ? thoát kh?i Word.
   18. B?t đ?u t? cách th?c mà b?n thư?ng làm. Làm không s? d?ng các th? t?c trong các "b?t đ?u t? Microsoft Word v?i các /a Switch"ph?n c?a bài vi?t này.
   19. Thực hiện một trong những việc sau:
    • N?u b?n không c?n có th? t?o l?i v?n đ?, b?n đ? t?m th?y COM thêm-trong đó gây ra v?n đ?. N?u b?n c?n các tính năng cung c?p b?i thêm trong m?c, b?n ph?i xác đ?nh t? nào thêm vào bao g?m các kho?n m?c c? th? và liên h? v?i nhà cung c?p đ? c?p nh?p.

     - hay -
    • N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, h?y nh?p vào các COM Add-in nút mà b?n thêm vào trong bư?c k thông qua m. nh?n vào đây đ? ch?n các thêm trong h?p ki?m đó b?n xóa trong bư?c o. Sau đó nh?n vào đây đ? b? ch?n h?p ki?m m?t khác nhau thêm trong, và l?p l?i bư?c p thông qua s. l?p l?i th? t?c này như nhi?u l?n khi c?n thi?t, cho m?i add-in, cho đ?n khi b?n xác đ?nh mà thêm trong là gây ra v?n đ?.
   - hay -

  • - ho?c -n?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, khôi ph?c c?a b?n COM Add-ins đăng k? khóa, và sau đó ti?n hành bư?c ti?p theo. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. B? t?t c? các chương tr?nh Office.
   2. B?t đ?u t? b?ng cách s? d?ng các /a chuy?n đ?i. Đ? b?t đ?u t? v?i các /a chuy?n đ?i, xin vui l?ng xem các "Starting Microsoft Word with the /a Switch"ph?n c?a bài vi?t này.
   3. M? Support.dot m?u. Đ? làm đi?u này, xin vui l?ng xem các "How to Open the Support.dot Template"ph?n c?a bài vi?t này.
   4. Trong m?u Support.dot, b?m vào các G? r?i các ti?n ích nút.
   5. Trong các Microsoft Word gi?i đáp th?c m?c Ti?n ích h?p tho?i h?p, trong các Choïn moät muïc danh sách, b?m vào COM-Addins Registry Key, và sau đó nh?p vào Khôi phục.
   6. Nh?p vào Ok khi b?n nh?n th?y thông báo sau:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins

    Cơ quan đăng k? chính ph?c h?i thành công.
   7. Nh?p vào Đóng đ? đóng nh?ng Microsoft Word gi?i đáp th?c m?c Ti?n ích h?p tho?i.
   8. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra đ? thoát kh?i Word.
   9. Ti?n hành các Step 5: Delete the Options Registry Keyph?n c?a bài vi?t này.
Back to Top of Using the Troubleshoot Utility

Bư?c 5: Xóa khóa Registry tùy ch?n

Các Tuỳ chọn khóa s? đăng k? c?a hàng các tùy ch?n mà b?n có th? thi?t l?p t? có ngh?a là, ho?c b?ng cách thay đ?i tùy ch?n tr?nh đơn ho?c b?ng cách ch?y v? mô RegOptions. Đó là các tùy ch?n có th? ch?nh s?a.

Các thi?t đ?t này rơi vào hai nhóm: m?c đ?nh cài đ?t và thi?t đ?t tùy ch?n. Thi?t đ?t m?c đ?nh đư?c thi?t l?p trong khi thi?t l?p, và b?n có th? thay đ?i chúng b?ng cách s?a đ?i tùy ch?n trong Word. Thi?t đ?t tùy ch?n là không t?o ra trong khi thi?t l?p; đ? thêm chúng b?n ph?i ch?y v? mô RegOptions (th?o lu?n sau này trong bài vi?t này).

Đ? xóa các Tuỳ chọn phím, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B? t?t c? các chương tr?nh Office.
 2. B?t đ?u t? b?ng cách s? d?ng các /a chuy?n đ?i. Đ? b?t đ?u t? v?i các /achuy?n đ?i, xin vui l?ng xem các "Starting Microsoft Word with the /a Switch"ph?n c?a bài vi?t này.
 3. M? Support.dot m?u. Đ? th?c hi?n vi?c này, xin vui l?ng xem các"How to Open the Support.dot Template"ph?n c?a bài vi?t này.
 4. Trong m?u Support.dot, b?m vào các G? r?i các ti?n ích nút.
 5. Trong các Microsoft Word gi?i đáp th?c m?c Ti?n ích h?p tho?i h?p, trong các Choïn moät muïc danh sách, b?m vào Tùy ch?n Registry Key, và sau đó nh?p vào Xóa.
 6. Nh?p vào Ok khi b?n nh?n th?y thông báo sau:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Options
  T?p sao lưu cho khóa s? đăng k? này có m?t t?i:
  C:\WINDOWS\TEMP\wdoptn10.0

  Khóa s? đăng k? đ? b? xóa.
 7. B?t đ?u t? cách th?c mà b?n thư?ng làm. Không s? d?ng các /a chuy?n đ?i đ? b?t đ?u t? như mô t? trong các "Starting Microsoft Word with the /a Switch"ph?n c?a bài vi?t này.
N?u Word b?t đ?u m?t cách chính xác và ch?c năng m?t cách chính xác, b?n có gi?i quy?t v?n đ?. V?n đ? là m?t hư h?ng Tuỳ chọn baám giö? phím. B?n có th? c?n ph?i thay đ?i m?t vài thi?t đ?t khôi ph?c c?a b?n tùy ch?n yêu thích trong Word.

N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, b? thu?c lá t? và sau đó thêm các Tuỳ chọn thông tin quan tr?ng tr? l?i đ? Windows registry. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B? t?t c? các chương tr?nh Office.
 2. B?t đ?u t? b?ng cách s? d?ng các /achuy?n đ?i. Đ? b?t đ?u t? v?i các /a chuy?n đ?i, xin vui l?ng xem các "Starting Microsoft Word with the /a Switch"ph?n c?a bài vi?t này.
 3. M? Support.dot m?u. Đ? th?c hi?n vi?c này, xin vui l?ng xem các"How to Open the Support.dot Template"ph?n c?a bài vi?t này.
 4. Trong m?u Support.dot, b?m vào các G? r?i các ti?n ích nút, mà n?m ? b?ng đư?c ch?a trong các t?p tin.
 5. Trong các Microsoft Word gi?i đáp th?c m?c Ti?n ích h?p tho?i h?p, trong các Choïn moät muïc danh sách, b?m vào Tùy ch?n Registry Key, và sau đó nh?p vào Khôi phục.
 6. Nh?p vào Có khi b?n nh?n th?y thông báo sau:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Options

  Ch?a khóa này là hi?n di?n trong s? đăng k?.
  Ghi đè lên nó?
 7. Nh?p vào Ok khi b?n nh?n th?y thông báo sau:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Options

  Cơ quan đăng k? chính ph?c h?i thành công.
 8. Nh?p vào Đóng đ? đóng nh?ng Microsoft Word gi?i đáp th?c m?c Ti?n ích h?p tho?i.
 9. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra đ? thoát kh?i Word.
Back to Top of Using the Troubleshoot UtilityLàm th? nào đ? s? d?ng Macro tùy ch?n đăng k?

B?n có th? s? d?ng RegOptions macro xem xét và th?c hi?n thay đ?i đ? T? cài đ?t trong Windows registry. Border|ph?i|200px Đây là danh sách các tùy ch?n mà có s?n trong v? mô và m?t mô t? ng?n v? m?i tùy ch?n m?c đích:
L?a ch?n t?

AutoSave-Path: Đ?t thư m?c nơi AutoRecovery t?p tin đư?c lưu.

DOC-Path: Thư m?c m?c đ?nh đư?c s? d?ng cho tài li?u Word.

Đư?ng d?n ?nh: Đ?t đư?ng d?n m?c đ?nh đư?c s? d?ng khi b?n tr? t?i H?nh ?nh trên các Chèn tr?nh đơn và sau đó b?m T? t?p tin.

Kh?i đ?ng-Path: Đ?t đư?ng d?n cho các t?p tin kh?i đ?ng t?, ch?ng h?n như m?u và .wll t?p tin (WLLs) mà đư?c n?p khi b?n kh?i đ?ng t?.

Công c?-Path: Đ?t v? trí mà t? t?m ki?m cho hi?u đinh công c?, các b? l?c, chuy?n đ?i, và các thành ph?n khác, trong trư?ng h?p mà h? không ph?i là đăng k? m?t cách chính xác ho?c không th? đư?c t?m th?y.

Ngư?i dùng-Dot-Path: Đư?ng d?n cho ngư?i s? d?ng m?u. Lưu ? r?ng khi thi?t l?p này là thay đ?i cho Word, s? thay đ?i ?nh hư?ng đ?n t?t c? các chương tr?nh Microsoft Office.

Nhóm làm vi?c-Dot-Path: Đư?ng d?n cho nhóm làm vi?c m?u. B?n có th? ch? đ?nh đư?ng d?n UNC.

BAK-m? r?ng: T?p m?c đ?nh tin m? r?ng đư?c s? d?ng cho các t?p tin sao lưu t?. Ph?n m? r?ng m?c đ?nh là *.wbk.

Ph?n m? r?ng DOC: T?p m?c đ?nh tin m? r?ng đư?c s? d?ng cho tài li?u Word. Các m?c đ?nh là *. doc.

DOT-m? r?ng: T?p m?c đ?nh tin m? r?ng đư?c s? d?ng cho t? m?u. Các m?c đ?nh là * .dot.

NoFontMRUList: Sang Baät hoaëc taét nh?t g?n đây đ? đư?c s? d?ng danh sách phông (MRU). Đ? b?t danh sách phông MRU, g? 0 (0). Đ? t?t MRU danh sách phông, ki?u 1.

SpellingWavyUnderlineColor: Cho phép b?n ki?m soát màu s?c c?a g?ch dư?i lư?n sóng là hi?n th? theo t? sai chính t?.

GrammarWavyUnderlineColor: Cho phép b?n ki?m soát màu s?c c?a g?ch dư?i lư?n sóng là hi?n th? theo ng? pháp l?i.

SmartTagUnderlineColor: Cho phép b?n ki?m soát màu s?c c?a g?ch dư?i r?i rác đó là hi?n th? theo th? thông minh.

FormatConsistencyWavyUnderlineColor: Cho phép b?n ki?m soát màu s?c c?a g?ch dư?i lư?n sóng là hi?n th? theo đ?nh d?ng l?i.

OLEDOT: Xác đ?nh các tài li?u m?u đư?c s? d?ng khi b?n t?o m?t đ?i tư?ng tài li?u trong Word ho?c m?t ?ng d?ng khác OLE.
Tùy ch?n phương tr?nh biên t?p

Appdir: Phương tr?nh so?n th?o chương tr?nh c?p. Phương tr?nh biên t?p viên ph?i cài đ?t và ch?y m?t l?n, trong tr?t t? cho đi?u này và các biên t?p viên phương tr?nh cài đ?t đ? đư?c hi?n th?.

CustomZoom: Các thi?t l?p Custom Zoom. Thi?t đ?t này ch? m?t có hi?u l?c khi b?n b?t đ?u phương tr?nh biên t?p viên trong m?t c?a s? riêng bi?t qua thi?t l?p ForceOpen.

ForceOpen: Quân đ?i phương tr?nh biên t?p đ? m? c?a s? riêng bi?t c?a riêng m?nh. Lo?i 0 (s? không) đ? m? trong nơi, ho?c lo?i 1 đ? m? m?t c?a s? riêng bi?t.

ShowAll: Hi?n th? ho?c ?n k? t? nonprinting.

ToolBarDocked: Đ?t cho dù thanh công c? là docked. Ch?n Yes)1) hay không ()0).

ToolBarDockPos: V? trí c?a các Phương tr?nh biên t?p thanh công c? khi nó là docked. 1 đ?t thanh công c? ? trên cùng c?a c?a s? phương tr?nh biên t?p. 2 đ?t thanh công c? ? dư?i cùng c?a c?a s? phương tr?nh biên t?p.

ToolBarShown: Đ?t cho dù thanh công c? s? đư?c hi?n th?. Ch?n Yes)1) hay không ()0).

ToolBarWinPos: V? trí c?a thanh công c? khi nó là không docked, đư?c ch? đ?nh trong X, Y t?a đ?, v?i góc bên trái như là ngu?n g?c. Các đơn v? đang trong pixel.

Phóng to: Kích thư?c phóng to tiêu chu?n đư?c ch?n vào các Xem tr?nh đơn.
Đ? s? d?ng RegOptions macro, làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào M?.
 2. Thay đ?i các Lo?i t?p h?pTài li?u m?u (* .dot).
 3. Thay đ?i các T?m trong h?p đ? sau đây thư m?c:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Macros\
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n Support.dot, và sau đó nh?p vào M?.
 5. Trong các V? mô c?t c?a b?ng ch?a trong t?p, b?m vào các Tùy ch?n đăng k? nút.
 6. Trên các L?a ch?n t? tab ho?c Tùy ch?n phương tr?nh biên t?p tab, nh?n vào đây đ? ch?n tùy ch?n mà b?n mu?n thay đ?i, g? các m?i thi?t l?p các Thi?t l?p h?p (ho?c Click vào Tr?nh duy?t, n?u có, sau đó b?m đ? ch?n thi?t đ?t mà b?n mu?n), và sau đó nh?p vào Thay đổi.
 7. Nh?p vào Đóng đ? đóng nh?ng Đ?t tùy ch?n đăng k? h?p tho?i.


Làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích sao lưu AutoCorrect

B?n có th? s? d?ng ti?n ích sao lưu AutoCorrect AutoCorrect di chuy?n m?c gi?a các máy tính. Đ? có thêm thông tin v? ti?n ích sao lưu AutoCorrect, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
269006Làm th? nào đ?: Di chuy?n t? AutoCorrect m?c gi?a các máy tính trong Word 2002


Ch? ngư?i dùng c?p cao

Thông tin trong ph?n này là không c?n thi?t khi b?n s? d?ng các macro trong m?u Support.dot. Thông tin này đư?c cung c?p ch? n?u b?n mu?n th?c hi?n các macro có s?n trên toàn c?u trong Microsoft Word, ho?c n?u b?n mu?n đ? xem m? v? mô.Làm th? nào đ? th?c hi?n các macro có s?n trên toàn c?u

Đ? th?c hi?n các macro có s?n trên toàn c?u trong Microsoft Word, s? d?ng m?t trong các phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: Thêm vào m?u toàn c?u và Add-in

N?u b?n có k? ho?ch s? d?ng các macro đôi khi (ho?c n?u b?n mu?n xem nh?ng g? các macro làm trư?c khi b?n quy?t đ?nh làm cho h? d? dàng ti?p c?n), thêm các v? mô m?u như toàn c?u m?u.

Đ? thêm m?t trong các b?n m?u li?t kê trong ph?n "Tóm lư?c" c?a bài vi?t này như là m?t khuôn m?u toàn c?u, làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào M?u và Add-in.
 2. Dư?i Toàn c?u Templates và Add-in, b?m Thêm.
 3. Thay đ?i các T?m trong h?p thư m?c đó ch?a m?u v? mô m?u. Trong các Lo?i t?p h?p, ch?n T?t c? các file (*. *).
 4. Ch?n m?u v? mô m?u, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Sau khi v? mô m?u m?u xu?t hi?n trong các M?u và Add-in h?p tho?i, h?y ch?c ch?n r?ng h?p ki?m cho các m?u l?a ch?n, và sau đó nh?p vào Ok.

  QUAN TR?NG: Khi b?n t?i m?t b?n m?u trong các Toàn c?u Templates và Add-in, các b?n m?u v?n n?p cho phiên làm vi?c t? hi?n t?i ch?. N?u b?n b? thu?c lá và sau đó kh?i đ?ng l?i Word, các m?u không ph?i là t? đ?ng n?p l?i. B?n ph?i ch?n l?i các m?u mà b?n mu?n s? d?ng. Đ? làm đi?u này, Nh?p vào M?u và Add-in trên các Công cụ tr?nh đơn. Trong các M?u và Add-in h?p tho?i, nh?n vào đây đ? ch?n m?u mà b?n mu?n s? d?ng macro t?, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Đ? ch?y m?t v? mô c? th?, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n V? mô, và sau đó nh?p vào Macro.
  2. Trong các Macro h?p tho?i, thay đ?i các Macro trong h?p đ? các m?u có ch?a v? mô mà b?n mu?n. Ví d?, b?m vào đ? ch?n Support.dot (b?n m?u toàn c?u).
  3. Trong các V? mô tên danh sách, nh?n vào đây đ? ch?n v? mô mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ch?y.

Cách 2: Thêm các m?u cho thư m?c Startup

Di chuy?n các m?u vào thư m?c Startup. Microsoft Word t? đ?ng có quy?n truy c?p vào b?t k? macro trong các m?u đư?c đ?t trong các thư m?c sau đây:
C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Startup
S? d?ng Microsoft Windows Explorer đ? đ?t m?t b?n sao c?a m?u v? mô m?u vào thư m?c Startup.

Khi b?n b?t đ?u t?, m?t m?u n?m trong thư m?c kh?i đ?ng đư?c n?p như m?t khuôn m?u toàn c?u, và các macro trong các m?u có s?n trong các Macro h?p tho?i. M?t b?t l?i cho phương pháp này là r?ng t? có th? có m?t ít lâu hơn đ? b?t đ?u (m?i th?i gian b?t đ?u t?, t? t?i các b?n m?u này trên toàn c?u).

Đ? ch?y m?t v? mô c? th?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n V? mô, và sau đó nh?p vào Macro.
 2. Trong các Macro h?p tho?i, thay đ?i các Macro trong h?p đ? các m?u có ch?a v? mô mà b?n mu?n. Ví d?, b?m vào đ? ch?nSupport.dot (b?n m?u toàn c?u).
 3. Trong các V? mô tên danh sách, nh?n vào đây đ? ch?n v? mô mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ch?y.

Phương pháp 3: Sao chép v? mô vào m?u b?nh thư?ng

Đ? ch?y m?t v? mô c? th? mà không c?n ph?i m? m?u c?a nó, sao chép v? mô vào m?u c?a b?n trên toàn c?u (Normal.dot). Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? tiêu b?n m?u v? mô.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào M?u và Add-in.
 3. Trong các M?u và Add-in h?p tho?i, Nh?p vào Trình sắp xếp.
 4. Trong các Trình sắp xếp h?p tho?i, nh?n vào đây đ? ch?n các Kho?n m?c d? án v? mô tab.
 5. Các macro trong các m?u v? mô m?u đư?c li?t kê trên m?t trong nh?ng bên c?a h?p tho?i. M?u c?a b?n trên toàn c?u (Normal.dot) xu?t hi?n m? trên các đ?i di?n v?i bên.

  LƯU ?: N?u b?n Normal.dot (toàn c?u m?u) không ph?i là m?, b?m Đóng t?p trên m?t. Các Đóng t?p nút thay đ?i đ? m?t M? t?p nút. Nh?p vào M? t?p. Nh?n vào đây đ? ch?n c?a b?n Normal.dot t?p tin m?u, và sau đó b?m M?.
 6. ? phía bên m?u v? mô m?u, nh?n vào đây đ? ch?n các v? mô d? án m?t hàng đư?c li?t kê trong b?n m?u v? mô m?u, và sau đó Nh?p vào Sao.

  LƯU ?: Đ? ch?n t?t c? các m?t hàng đư?c li?t kê, gi? phím CTRL trong khi b?n b?m vào m?i m?c d? án v? mô.
 7. Nh?p vào Sao đ? sao kho?n m?c d? án v? mô đ?n Normal.dot c?a b?n m?u.
 8. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Trình sắp xếp h?p tho?i.
 9. Đ? ch?y m?t v? mô c? th?, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n V? mô, và sau đó nh?p vào Macro.
  2. Trong các Macro h?p tho?i, thay đ?i các Macro trong h?p đ? các m?u có ch?a v? mô mà b?n mu?n. Ví d?, b?m vào đ? ch?n Normal.dot (b?n m?u toàn c?u).
  3. Trong các V? mô tên danh sách, nh?n vào đây đ? ch?n v? mô mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ch?y.


Làm th? nào đ? xem m? v? mô

Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh mà đang đư?c ch?ng minh và v?i nh?ng công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các k? sư có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?, nhưng h? s? không s?a đ?i các ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng các yêu c?u c? th? c?a b?n. Đ? xem m? v? mô cho m?t v? mô m?u, làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào M?.
 2. Trong các M? h?p tho?i, thay đ?i các T?m trong h?p thư m?c có ch?a m?u v? mô m?u, thay đ?i các Tác ph?m c?a lo?i h?p T?t c? các file (*. *), và sau đó b?m vào đ? ch?n thích h?p m?u v? mô m?u.
 3. Gi? SHIFT và nh?p vào M?.
 4. Trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n V? mô, và sau đó nh?p vào Macro.
 5. Trong các Macro h?p tho?i, thay đ?i các Macro trong h?p đ? các m?u v? mô m?u mà b?n ch? c?n m?.
 6. Ch?n v? mô thích h?p, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a.

Thu?c tính

ID c?a bài: 289506 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbdta kbhowtomaster kbmt KB289506 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:289506

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com