Làm th? nào đ? xem l?i ch? k? n?u m?t chương tr?nh văn ph?ng kinh nghi?m m?t l?i nghiêm tr?ng thoát kh?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 289508 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

N?u m?t chương tr?nh Microsoft Office kinh nghi?m m?t nghiêm tr?ng l?i và quits, máy tính c?a b?n ghi l?i m?t ch? k? l?i mô t? các l?i x?y ra. Bài vi?t này gi?i thích làm th? nào đ? xem l?i ch? k?.

THÔNG TIN THÊM

Ch? kí l?i ch?a thông tin, ch?ng h?n như các tên chương tr?nh, l?i tên và tên mô-đun, mà Microsoft s? d?ng đ? thêm phát tri?n và c?i thi?n s?n ph?m c?a Microsoft.

N?u b?n có m?t m?ng Internet k?t n?i, b?n có th? g?i thông tin này tr?c ti?p v?i Microsoft b?ng cách s? d?ng công c? văn ph?ng báo cáo l?i ?ng d?ng. N?u b?n ch?n đ? báo cáo thông tin này, các công c? ki?m tra đ? xem n?u m?t gi?i pháp cho v?n đ? có s?n, và n?u như v?y, s? g?i mà thông tin cho b?n.

N?u b?n ch?n không s? d?ng công c? văn ph?ng báo cáo l?i ?ng d?ng, b?n có th? s? d?ng các thông tin trong ch? k? l?i đ? t?m ki?m cơ s? ki?n th?c Microsoft tr?c ti?p.

T?m th?y l?i ch? k? trên máy tính c?a b?n sau khi chương tr?nh d?ng đáp ?ng, s? d?ng các phương pháp thích h?p cho h? đi?u hành.

Trong Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP và Microsoft Windows Server 2003

Tr?nh xem s? ki?n ch?a ch? kí l?i. S? d?ng các s? ki?n Ngư?i xem, làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m đúp chu?t Tr?nh xem s? ki?n.
 3. Trong tr?nh xem s? ki?n, nh?p vào các ?ng d?ng đăng nh?p bi?u tư?ng trên các Cây tab.
 4. Đ? xem Nh?t k?, b?m đúp vào b?t c? m?c nh?p trong ngăn bên ph?i N?u c?t ngu?n ch?a Microsoft Office 10 cho Microsoft Office XP ho?c Microsoft Office 11 cho Microsoft Office 2003.
 5. Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? s? d?ng tr?nh xem s? ki?n, Nh?p vào Trợ giúp trên các Hành đ?ng tr?nh đơn.

Trong Microsoft Windows NT 4.0 (SP6)

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr? (chung), và sau đó nh?p vào Tr?nh xem s? ki?n.
 2. Trong Event Viewer, nh?p vào ?ng d?ng trên các Đăng nh?p tr?nh đơn đ? xem các s? ki?n cho các ?ng d?ng.
 3. Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? s? d?ng Tr?nh xem s? ki?n, b?m Trợ giúp trên các Hành đ?ng tr?nh đơn.

Trong Microsoft Windows 98 ho?c Microsoft Windows Millennium Edition (Me)

Ch? kí l?i đư?c li?t kê trong chương tr?nh b? ?nh hư?ng Trợ giúp tr?nh đơn.
 1. Trên các Trợ giúp tr?nh đơn, nh?p vào V? Microsoft Tên chương trình.
 2. Nh?p vào H? th?ng thông tin, và sau đó b?m đúp chu?t Các ?ng d?ng văn ph?ng 10 trong cây thư m?c.
 3. B?m vào các Do l?i s? ki?n/?ng d?ng văn ph?ng thư m?c.

  Nh?t k? l?i xu?t hi?n ? bên ph?i ngăn.
B?n c?ng có th? đ?c thông tin này trong DW.log t?p tin.

THAM KH?O

Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
283768Mô t? c?a chính sách b?o m?t c?a ngư?i dùng cu?i trong l?i ?ng d?ng thông báo khi b?n đang s? d?ng văn ph?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 289508 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB289508 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:289508

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com