Làm th? nào đ? s?p x?p ho?c di chuy?n các bi?u tư?ng trên Desktop

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 289587
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? s?p x?p, di chuy?n và thay đ?i bi?u tư?ng trên bàn làm vi?c.

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? s?p x?p ho?c di chuy?n các bi?u tư?ng

S?p x?p bi?u tư?ng theo tên, lo?i, ngày, ho?c kích thư?c, b?m chu?t ph?i vào m?t tr?ng khu v?c trên bàn làm vi?c, và sau đó nh?p vào S?p đ?t bi?u tư?ng. Nh?p vào l?nh đó cho th?y làm th? nào b?n mu?n s?p x?p các bi?u tư?ng)theo tên, theo lo?ivv). N?u b?n mu?n các bi?u tư?ng đ? đư?c t? đ?ng s?p x?p, Nh?p vào T? đ?ng s?p x?p. N?u b?n mu?n s?p x?p các bi?u tư?ng trên c?a riêng b?n, h?y nh?p vào T? đ?ng s?p x?p đ? xoá d?u ki?m.

Làm th? nào đ? lo?i b? bi?u tư?ng

M?t s? bi?u tư?ng là l?i t?t t?i chương tr?nh trên máy tính c?a b?n. L?i t?t bi?u tư?ng thư?ng có m?t m?i tên ? góc dư?i cùng bên trái. N?u b?n không mu?n m?t l?i t?t trên bàn làm vi?c c?a b?n, nh?p vào bi?u tư?ng, và sau đó kéo nó vào thùng rác. Hành đ?ng này ch? lo?i b? các phím t?t, không ph?i chương tr?nh mà nó ch? vào. B?n có th? c?ng b?m chu?t ph?i vào bi?u tư?ng, và sau đó nh?p vào Xóa đ? lo?i b? m?t phím t?t t? máy tính c?a b?n.

M?t s? bi?u tư?ng như v?y như Đ?a đi?m m?ng c?a tôi, Thùng rác, và Máy tính của tôi không th? xóa.

Làm th? nào đ? thay đ?i bi?u tư?ng h?nh ?nh

M?t s? bi?u tư?ng có tùy ch?n đ? thay đ?i h?nh ?nh đ?i di?n cho bi?u tư?ng. Không ph?i t?t c? các bi?u tư?ng có tùy ch?n này. Đ? thay đ?i h?nh ?nh bi?u tư?ng:
  1. Nh?p chu?t ph?i vào bi?u tư?ng và nh?p vào Thu?c tính.
  2. B?m vào các L?i t?t Tab (n?u s?n dùng), và sau đó b?m Đ?i bi?u tư?ng.
  3. Nh?p vào bi?u tư?ng mà b?n mu?n s? d?ng t? danh sách, b?m vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok.
N?u không có bi?u tư?ng không có trong danh sách, các nhà s?n xu?t có th? không cung c?p các bi?u tư?ng b? sung. Đ? t?m bi?u tư?ng khác, h?y làm theo các th? t?c tương t? vào m?t bi?u tư?ng khác nhau, xác đ?nh v? trí t?p tin ngu?n c?a nó (thư?ng là m?t t?p tin .ico), và sau đó đi Quay l?i bi?u tư?ng ban đ?u mà b?n mu?n thay đ?i. Th?c hi?n theo các th? t?c tương t?, nhưng khi b?n b?m các Đ?i bi?u tư?ng nút, tr?nh duy?t t?i v? trí c?a các t?p tin m? ngu?n t? các bi?u tư?ng khác nhau.

LƯU ?: Bên th? ba công c? có s?n mà cho phép b?n thay đ?i bi?u tư?ng.

Đ? có thêm thông tin v? vi?c thay đ?i Nh?p vào bi?u tư?ng h?nh ?nh, bài vi?t s? dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
253689 Không th? thay đ?i các bi?u tư?ng thư m?c m?c đ?nh trong Windows Explorer

TweakUI

LƯU ?: TweakUI là m?t công c? không đư?c h? tr?. Các thông tin sau đây là cung c?p cho m?c đích thông tin. D?ch v? h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft là không th? tr? l?i câu h?i v? TweakUI.

N?u b?n là m?t c?a s? ngư?i s? d?ng đi?n, b?n có th? s? d?ng TweakUI 1.33 đ? thao tác bi?u tư?ng. Tuy nhiên, đi?u này là m?t công c? không đư?c h? tr?. Đ?c tài li?u đi kèm v?i TweakUI c?n th?n trư?c khi b?n t?i v? và s? d?ng công c?. Cho thông tin b? sung v? vi?c t?m ki?m tr? giúp thêm v?i các bi?u tư?ng, b?m vào bài vi?t s? đi?n tho?i dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
141859 Làm th? nào đ? s? d?ng m?t ?nh Bitmap như m?t bi?u tư?ng màu s?c 16 trong Windows
262885 Bi?u tư?ng máy tính hi?n th? không chính xác khi b?n thay đ?i thi?t đ?t
267499 Hi?n bi?u tư?ng nh? trong nh?ng thay đ?i thi?t đ?t Menu b?t đ?u trong ch? đ? an toàn
265132 Không th? s?p x?p bi?u tư?ng trong c?a s? k?t qu? t?m ki?m
132668 Bi?u tư?ng ng?u nhiên đ? thay đ?i bi?u tư?ng khác nhau

Thu?c tính

ID c?a bài: 289587 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbinfo kbui kbmt KB289587 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:289587

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com