C?p Nh?t thêm BPA quy t?c cho DirectAccess trong Windows Server 2012 R2 ho?c Windows Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2896496 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? m?t b?n C?p Nh?t cho bi?t thêm m?i Analyzer th?c ti?n t?t nh?t (BPA) quy t?c. Các quy t?c cho DirectAccess trên các máy ch? đang ch?y Windows Server 2012 R2 ho?c Windows Server 2012.

Các quy t?c sau đây đư?c thêm vào:
 • Ki?m tra xem đ?a ch? H? th?ng Tên Mi?n (DNS) đư?c s? d?ng cho tài nguyên m?ng n?i b? là chính xác. N?u giao di?n n?i b? c?a máy ch? DirectAccess đ? ch? là m?t đ?a ch? IPv4, DNS server đư?c c?u h?nh trong đ? phân gi?i tên chính sách b?ng (NRPT) ph?i là đ?a ch? DNS64.
 • Cung c?p cho m?t c?nh báo n?u các tùy ch?n cho phép DirectAccess cho Windows 7 khách hàng không đư?c ch?n.
 • Tr? v? m?t l?i n?u máy ch? DirectAccess c?ng là m?t b? đi?u khi?n tên mi?n.
 • Tr? v? m?t l?i n?u c? hai l?c lư?ng đư?ng h?m và Kerberos ?y quy?n đư?c đ?t c?u h?nh trên máy ch? DirectAccess.
 • Tr? v? m?t l?i n?u tham s? AcceptInterface cho DNS64 không s? d?ng cùng m?t đ?a ch? IP là m?t trong đó đư?c s? d?ng cho DNS64.
 • N?u DirectAccess đư?c c?u h?nh b?ng cách s? d?ng giao di?n ngư?i dùng qu?n l? truy nh?p t? xa, ki?m tra cho dù DirectAccess chính sách đư?c đ?t c?u h?nh trên máy ch?.
 • Cung c?p cho m?t c?nh báo n?u b?t k? gi?y ch?ng nh?n có th? đư?c s? d?ng trên máy ch? DirectAccess có tên thay th? tiêu đ? (SANs) nhưng không có tên ch? đ?.
 • Cung c?p thông tin n?u th? t? c?a giao di?n m?ng n?i b? hơn giao di?n m?ng Internet trong b? thích ?ng m?ng và Bindings.
 • Cung c?p cho m?t c?nh báo n?u khóa riêng c?a ch?ng ch? IP-HTTPS không t?n t?i trên h? ph?c v? khi ch?ng ch? đư?c s? d?ng.
 • Cung c?p cho m?t c?nh báo n?u nhóm bảo mật DirectAccess khách hàng bao g?m máy tính đ? bàn.
 • G?i m?t yêu c?u HTTP đ? ki?m tra xem thu h?i gi?y ch?ng nh?n danh sách (CRL) l?nh v?c trong ch?ng ch? IP-HTTPS đư?c c?u h?nh trên máy ch? DirectAccess là h?p l?. N?u yêu c?u không thành công, m?t c?nh báo s? đư?c hi?n th?. Th? nghi?m này là ch? c?n thi?t khi Windows 7 khách hàng đư?c đ?t c?u h?nh cho DirectAccess.
 • G?i m?t yêu c?u HTTP đ? ki?m tra xem trư?ng CRL, ch?ng ch? máy ch? v? trí m?ng đư?c c?u h?nh trên máy ch? DirectAccess là h?p l?. N?u yêu c?u không thành công, m?t c?nh báo s? đư?c hi?n th?. Th? nghi?m này là ch? c?n thi?t khi Windows 7 khách hàng đư?c đ?t c?u h?nh cho DirectAccess, và khi NLS đư?c tri?n khai trên máy ch? DirectAccess.
 • Ki?m tra xem m?t web site n?i t? đ?ng đư?ng h?m đ?a ch? giao th?c () b? đ?nh tuy?n ISATAP ho?c cân b?ng t?i đư?c c?u h?nh trên m?ng. N?u trư?ng h?p này x?y ra, ki?m tra các b?n ghi DNS cho ISATAP. Các máy ch? DNS c?n ph?i có các h? sơ cho các n?i b? năng đ?ng IP (DIP) c?a máy ch? và cho các IP ?o n?i b? c?a cân b?ng t?i.
 • Ki?m tra cho dù l?nh v?c đ?a ch? e-mail đư?c c?u h?nh cho m?ng k?t n?i h? tr?.
 • Ki?m tra cho dù c?ng m?c đ?nh đư?c đ?t c?u h?nh trên giao di?n Internet thay v? trên giao di?n bên trong. N?u ki?m tra không thành công, m?t c?nh báo s? đư?c hi?n th?.
 • Cung c?p cho m?t c?nh báo n?u mi?n tr? NRPT đư?c đ?t c?u h?nh khi l?c lư?ng đư?ng h?m đư?c tri?n khai.
 • Đ?m b?o r?ng các đ?u d? khác hơn so v?i giao th?c thông đi?p đi?u khi?n Internet (ICMP) đ?u d? đư?c c?u h?nh trong NCA.

Thông tin thêm

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

Windows Update
B?n c?p nh?t này là có s?n t? Windows Update.
Microsoft t?i v? Trung tâm
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
hệ điều hànhC?p Nh?t
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2012 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i đang ch?y Windows Server 2012 R2 ho?c Windows Server 2012.

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và gi? c?a các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2012 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong các "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2012" ph?n. MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2012 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng240,92005 tháng 5 năm 201412:25không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng264,00005 tháng 5 năm 201412:30không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng226,02205 tháng 5 năm 201404:43không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng256,94405 tháng 5 năm 201412:24không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng254,63405 tháng 5 năm 201412:24không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng248,58605 tháng 5 năm 201412:22không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng248,44205 tháng 5 năm 201412:23không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng160,07605 tháng 5 năm 201412:14không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng148,72205 tháng 5 năm 201412:15không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng246,63605 tháng 5 năm 201412:21không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng251,37005 tháng 5 năm 201412:27không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng250,13005 tháng 5 năm 201412:24không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng248,71805 tháng 5 năm 201412:27không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng234,58805 tháng 5 năm 201412:24không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng225,83405 tháng 5 năm 201412:33không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng226,86605 tháng 5 năm 201412:30không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng117,67805 tháng 5 năm 201412:30không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng123,37005 tháng 5 năm 201412:30không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng123,37005 tháng 5 năm 201412:31không áp d?ng
Bpahelper.ps1không áp d?ng96,24322-Jan-201400:14không áp d?ng
Manifest.psd1không áp d?ng1.26822-Jan-201400:14không áp d?ng
Remoteaccessserver.ps1không áp d?ng929,62605 tháng 5 năm 201403:27không áp d?ng
Remoteaccessserver.schkhông áp d?ng438,90610 tháng tư năm 201422:07không áp d?ng
Remoteaccessserver.xsdkhông áp d?ng59,02610 tháng tư năm 201422:07không áp d?ng
Webapplicationproxybpa.ps1không áp d?ng16,26025 tháng 6 năm 201302:22không áp d?ng


Windows Server 2012 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong các "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2012" ph?n. MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2012
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng124,55207 tháng mư?i m?t năm 201308:29không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng136,42007 tháng mư?i m?t năm 201304:16không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng117,23207 tháng mư?i m?t năm 201304:16không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng133,52207 tháng mư?i m?t năm 201304:16không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng132,57607 tháng mư?i m?t năm 201304:16không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng133,10807 tháng mư?i m?t năm 201307:23không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng127,89407 tháng mư?i m?t năm 201309:31không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng81,81407 tháng mư?i m?t năm 201304:16không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng75,37007 tháng mư?i m?t năm 201307:02không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng125,46607 tháng mư?i m?t năm 201308:25không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng131,06807 tháng mư?i m?t năm 201307:04không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng131,40007 tháng mư?i m?t năm 201307:09không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng128,32007 tháng mư?i m?t năm 201307:09không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng123,72607 tháng mư?i m?t năm 201309:13không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng116,35607 tháng mư?i m?t năm 201308:47không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng117,55207 tháng mư?i m?t năm 201307:01không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng58,44207 tháng mư?i m?t năm 201308:13không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng62,49007 tháng mư?i m?t năm 201308:50không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng62,49007 tháng mư?i m?t năm 201310:06không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng124,55207 tháng mư?i m?t năm 201302:49không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng136,42007 tháng mư?i m?t năm 201301:46không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng117,23207 tháng mư?i m?t năm 201301:46không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng133,52207 tháng mư?i m?t năm 201301:46không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng132,57607 tháng mư?i m?t năm 201301:46không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng133,10807 tháng mư?i m?t năm 201304:39không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng127,89407 tháng mư?i m?t năm 201302:25không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng81,81407 tháng mư?i m?t năm 201301:54không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng75,37007 tháng mư?i m?t năm 201302:25không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng125,46607 tháng mư?i m?t năm 201304:26không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng131,06807 tháng mư?i m?t năm 201305:08không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng131,40007 tháng mư?i m?t năm 201302:33không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng128,32007 tháng mư?i m?t năm 201304:05không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng123,72607 tháng mư?i m?t năm 201304:08không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng116,35607 tháng mư?i m?t năm 201304:10không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng117,55207 tháng mư?i m?t năm 201302:24không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng58,44207 tháng mư?i m?t năm 201302:36không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng62,49007 tháng mư?i m?t năm 201304:04không áp d?ng
Remoteaccessserver.psd1không áp d?ng62,49007 tháng mư?i m?t năm 201302:24không áp d?ng
Manifest.psd1không áp d?ng1.26802 tháng sáu năm 201214:34không áp d?ng
Remoteaccessserver.ps1không áp d?ng822,61206 tháng mư?i m?t năm 201323:04không áp d?ng
Remoteaccessserver.schkhông áp d?ng182,95806 tháng mư?i m?t năm 201323:04không áp d?ng
Remoteaccessserver.xsdkhông áp d?ng28,77606 tháng mư?i m?t năm 201323:04không áp d?ng
Manifest.psd1không áp d?ng1.26802 tháng sáu năm 201214:34không áp d?ng
Remoteaccessserver.ps1không áp d?ng822,61206 tháng mư?i m?t năm 201323:08không áp d?ng
Remoteaccessserver.schkhông áp d?ng182,95806 tháng mư?i m?t năm 201323:08không áp d?ng
Remoteaccessserver.xsdkhông áp d?ng28,77606 tháng mư?i m?t năm 201323:08không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2012 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_01196308900bea9d6193b84fbe6ba8fc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17116_none_218165b68cb70c0b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)05 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)19:40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_0ed09a96bf21c5428e987c3cf1d13233_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17116_none_2be196ba72532931.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)05 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)19:40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_1794cb8e40a5b3003f0183502827a747_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17116_none_9c2b421c0cf1776d.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)05 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)19:40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_34ab40ff175c1c3bc1e9c4fb07ce53e1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17116_none_ae91a4f1aad49fbc.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)05 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)19:40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_4a0c6ca01227a9145c07cbbb52b6edf6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17116_none_ac5efcd534faf762.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)05 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)19:40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_4c8e386a0a90c40afcb9217a30e6df9f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17116_none_ca948f1f5fd79b25.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)05 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)19:40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_716096164865dadc32b305f7f5195720_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17116_none_7d170fda1655b1bf.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)05 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)19:40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_73ee3fd32c0f28150bc8c54b08723d0e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17116_none_e33df2f8143addae.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)05 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)19:40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_829ef13f70e9550192c586eb45c34251_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17116_none_0652bb2f33f311de.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)05 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)19:40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_87d4be8093b9b5780f5b51523bc194e0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17116_none_dd25de4207c005cf.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)05 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)19:40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_9b3592defe7f0b499050e0ed355a3d0e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17116_none_df775cef9eb6fe29.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)05 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)19:40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_ab65b01c7a4147f84b8fb693041c85b1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17116_none_73a0cbf4dea918c7.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)05 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)19:40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_adc6dc5e1b10f297bccb0a82a859ada0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17116_none_ed6fc2c27eba0976.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)05 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)19:40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_ba666fcc85c087d0f50819546739e618_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17116_none_f4a284d389695e34.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)05 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)19:40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_baca961785ca7b688ff18540a00ff018_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17116_none_c0e259561827e625.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)05 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)19:40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_bed941691693ee85b89de93bb6a82475_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17116_none_a78e30e2e970d876.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)05 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)19:40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_c024108370bd528efe6696ee6feca3dc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17116_none_3d945ff67b304b74.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)05 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)19:40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_c9b37aaedf56a6f43ae22aa1206f74fd_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17116_none_a1569c6d9a00d579.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)05 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)19:40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_d521b6ab96c03f2dd6cd97f295ea6e07_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17116_none_e65e6353a68a8f1e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)05 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)19:40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_d754ab36826d8c9ca1fdc8f81304e524_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17116_none_453661ad21ec030d.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)05 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)19:40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...teaccess-máy ch?-bpa_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17116_none_32bf4933d94d987a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,511
Ngày (UTC)05 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)07:30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin18,562
Ngày (UTC)05 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)19:40
N?n t?ngkhông áp d?ng


T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2012
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_00fd720fedf60865270af7dbf4b388b0_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20871_none_f29e2f5d72793aa5.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_08371142ee0e45aaa34bddba6345a4aa_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16758_none_c64a755d3bc36921.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_0e7ff90d97fb7b7c124aa2f41c940779_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20871_none_215178ded1438ee7.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_11f25beb434843cca1616dfc164b9414_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16758_none_133cf6e79cf6a52c.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_3ec069b9600a31a1d34623b23954da96_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16758_none_4af964a619d8d702.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_47140c7a29f0834e8cf3d80a0afc4ee0_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16758_none_b07517696faa20dc.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_4914eb5a8b4909b8c5796bc36d510dee_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20871_none_9b8bbaaf18fc5155.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_5310d748053411a51903cddfecf7f02c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16758_none_449398c91a8d2a53.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_5566c826495882f6777e04425d19a9f8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20871_none_2473fea35845b284.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_60652d4855bd5f1a8c208f5dbccbbd40_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16758_none_85a8d1f34eb1628d.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_683ff1cb7f19dfd04905e2c8ec7df4fd_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20871_none_0f0d9e58a99a7f07.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_71123a281313537e7e5d1b150c44486e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16758_none_a4ff8f4c9c862098.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_71922976b7071eca4c4b01dcdc81a74f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20871_none_f2b9cb977ad7734e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_763195df89b0f630392f28d7c3eecc8a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20871_none_ecd4814e78f40c09.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_774a16864ee7ac4fbd3b24683985a6f0_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16758_none_4c554650368545d5.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_849d99abbac5f6d50e63b83c1fd76b18_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16758_none_53fde2752084c7b8.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_92f01d04f0642f34709c848355738fc1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16758_none_6500918436228d6c.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_9394b906297b2e9d84d9ed22a0c9e895_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20871_none_71224292916cbc16.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_977cdc9029413757f85805f24d086583_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16758_none_cf65913dc4241683.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_9e91c3979dce16dc5241a2b3285bbdf3_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20871_none_9800bcd249c3a977.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_a1ecceccba8ec8c4c8de9f76d6bcf6bb_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20871_none_9a6d2978b2ed922b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_b6610e2d6870c8ff1eefdc6130d7f194_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20871_none_13abb68df117752f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_c35fc3316c76169a5269679421f2bed5_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20871_none_ef666da29586e86d.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_c3c50085ef0695ef983845e0ddb97b61_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20871_none_98fa52f1d9e85592.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_d28e5644f35f06f8e02736f08f7c259e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20871_none_d78851e508d7eaf4.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_d5bb015a82d66c172dd4fea4dbb20c60_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16758_none_25354f53ae9e2a81.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_d97a6ee739d4eeb39dd2d69c5135fd75_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20871_none_1301f657ebab53c8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_dab09074f4a53a76437516bf4e9bb774_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16758_none_86901644f27e04c7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_e0bdb38fd4ef5577e8c4007e64e40e8b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16758_none_0951122f36481544.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_e288d047f5cd27efea64cf30c647fbdc_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16758_none_8f4be1626c1033b2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_e3522e68627b1c1d7f1d8601035a4731_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20871_none_e2174d2e157d24d1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_e4a052120d51483f045f7da9d39d3905_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20871_none_b8e9857dad9810b2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_e5dc59f6a110c7e64f0717afc601abfb_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16758_none_9f223d8e8a640e7d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_e7b149c7452ed490471881174d14169d_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20871_none_25023d6635c6de0f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_e8cf9557dbac535abdd02e87adbdbd04_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20871_none_5f466239cd2cbfd9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_ee4a831655de4e4eb95c2b8385733260_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16758_none_ccb2d3c800a41fc1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_f2ecbe1bb113b943a2b088ddfb76a0a5_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16758_none_c0fcf3c353381a97.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_f3ad676da0f85f9b2ddb9a811812f07f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16758_none_2cf064d35096a971.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f91a7f0537f8938480baa278154eae8f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20871_none_fa1541213193b24b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_fb0ba7287f064becfd526f95375bea48_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16758_none_3f1a4d4c7a3481ac.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)15:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...teaccess-máy ch?-bpa_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16758_none_9aa1739d8f393fb8.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5.831 ngư?i
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)04:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...teaccess-máy ch?-bpa_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20871_none_9b0e6e8aa86d6603.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5.831 ngư?i
Ngày (UTC)07 tháng mư?i m?t năm 2013
Th?i gian (UTC)01:56
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2896496 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Năm 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Essentials
 • Windows Server 2012 R2 Foundation
 • Windows Server 2012 R2 Standard
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2896496 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2896496

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com