Hotfix gói 2 cho Microsoft ?ng d?ng ?o hóa 5.0 gói b?n ghi d?ch v? 1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2897087 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? m?t gói hotfix ch?a đ?t hotfix cho Microsoft ?ng d?ng ?o hóa 5.0 (?ng d?ng-V 5.0) gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1).

Ghi chú
  • Gói hotfix này đư?c áp d?ng ch? cho máy ch? đang ch?y ?ng d?ng-V 5.0 SP1.
  • Chúng tôi khuyên r?ng b?n ki?m tra b?n s?a l?i trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i hotfix m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các b?n s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i các gói ph?n m?m C?p Nh?t trư?c đó. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix đ?t c?n thi?t.
Gói hotfix này s?a ch?a các v?n đ? sau.

V?n đ? 1: T? đ?ng làm m?i xu?t b?n không ho?t đ?ng m?t cách chính xác

Khi ngư?i dùng đư?c thêm vào m?t nhóm phân ph?i, làm m?i xu?t b?n t? đ?ng ti?p theo không th?y nhóm phân ph?i m?i ho?c thay đ?i này cho đ?n khi ngư?i s? d?ng b?n ghi và sau đó kí nh?p m?t l?n n?a. V?n đ? này x?y ra v? ?ng d?ng-V s? d?ng thông tin thành viên t? m? thông báo c?a ngư?i dùng đ? xác đ?nh nh?ng gói đư?c áp d?ng. Tuy nhiên, m? thông báo c?a ngư?i dùng không đư?c C?p Nh?t đ? bao g?m b?t k? thay đ?i thành viên như b? sung và g? b? cho đ?n khi kí xu?t và kí nh?p ti?p theo. V? v?y, ngư?i dùng không nh?n đư?c các gói như mong đ?i.

V?n đ? 2: Windows 8.1 h? tr?

Hi?n nay, các ?ng d?ng ?o hóa máy ch? không h? tr? gói tri?n khai đ? Windows 8.1 khách hàng. Hotfix này thêm ?ng d?ng-V 5.0 SP1 h? tr? cho khách hàng Windows 8.1.

V?n đ? 3: bàn đi?u khi?n qu?n lí di chuy?n

Khi b?n s? d?ng ?ng d?ng ?o hóa bàn đi?u khi?n qu?n lí, thanh cuộn đ? kích ho?t và vô hi?u hóa các ?ng d?ng trong m?t gói v?n c?n ? phía trên cùng c?a bàn đi?u khi?n. Đi?u này ngăn c?n ngư?i dùng có th? ch?n m?c ? cu?i danh sách.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t nh?ng v?n đ? này, áp d?ng gói hotfix này trên máy ch? đang ch?y ?ng d?ng-V 5.0 SP1.

Đ? phân gi?i 1: T? đ?ng làm m?i xu?t b?n không ho?t đ?ng m?t cách chính xác

Quan tr?ng Làm theo các bư?c trong ph?n này m?t cách c?n th?n. V?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. Trư?c khi b?n s?a đ?i nó, sao lưu s? ki?m nh?p đ? ph?c h?i trong trư?ng h?p v?n đ? x?y ra.

Đ? kích ho?t các hotfix này, b?n ph?i thêm giá tr? ki?m nh?p sau, và sau đó kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? xu?t b?n:

V? trí khoá đăng k?:
HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\AppV\Server\PublishingService

Tên DWORD: RefreshGroupsFromAD
Giá tr? DWORD: 1

Đ? phân gi?i 2: H? tr? Windows 8.1

H? tr? Windows 8.1 đư?c kích ho?t sau khi b?n áp d?ng gói hotfix này trên máy ch? đang ch?y ?ng d?ng-V 5.0 SP1.

Đ? phân gi?i 3: bàn đi?u khi?n qu?n lí di chuy?n

V?n đ? này đư?c gi?i quy?t sau khi b?n th?c hi?n như sau:
  • Áp d?ng gói hotfix này trên máy ch? đang ch?y ?ng d?ng-V 5.0 SP1.
  • Xoá b? nh? cache trình duyệt Web c?a b?n.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ? m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Microsoft ?ng d?ng ?o hóa 5.0 gói b?n ghi d?ch v? 1 cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Các phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Appv5.0sp1-máy ch?-kb2897087.exe5.0.1218.06,634,96805 Tháng mư?i hai năm 201308:39x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cách gi?i quy?t khác

Đ? kh?c ph?c nh?ng v?n đ? này, s? d?ng gi?i pháp thích h?p cho các v?n đ? đư?c li?t kê trong ph?n "Tri?u ch?ng".

Gi?i pháp 1: T? đ?ng làm m?i xu?t b?n không ho?t đ?ng m?t cách chính xác

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này n?u d? ki?n s? gói không tr? nên có s?n, ngư?i dùng ph?i kí xu?t và sau đó kí nh?p l?i.

Workaround 2: H? tr? Windows 8.1

Không có gi?i pháp có s?n cho v?n đ? này.

Workaround 3: bàn đi?u khi?n qu?n lí di chuy?n

Không có gi?i pháp có s?n cho v?n đ? này.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Tham kh?o

Xem các thu?t ng? Microsoft s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2897087 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Mười Hai 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Application Virtualization 5.0 for Windows Desktops Service Pack 1
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2897087 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2897087

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com